Parlamentul României

Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952

Modificări (17), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Magistrații care, în perioada anilor 1945-1952, au fost înlăturați din justiție, din motive politice, au dreptul la o indemnizație lunară neimpozabilă de 6.000 lei. Modificări (3)

Persoanele prevăzute la alin. 1 beneficiază în mod gratuit de asistență medicală și medicamente în unitățile sanitare de stat.

Prevederile alin. 1 nu se aplică persoanelor care beneficiază de dispozițiile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Pentru stabilirea situațiilor și drepturilor prevăzute la art. 1 se înființează, pe lângă fiecare tribunal județean și Tribunalul municipiului București, câte o comisie formată din trei membri - doi judecători și un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat. Unul dintre judecători va fi președintele comisiei.

Coordonarea activității comisiilor prevăzute la alin. 1 se realizează de către Ministerul Justiției, care va aviza și componența acestora.

Art. 3. -

Drepturile prevăzute la art. 1 se stabilesc la cererea persoanelor interesate.

Dovedirea situațiilor arătate la art. 1 alin. 1 se face, de către persoanele în cauză, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.

Împotriva hotărârii, persoana în cauză sau direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat poate face contestație, în condițiile, Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către acestea.

Hotărârea tribunalului este definitivă.

Art. 4. -

Indemnizațiile prevăzute la art. 1 alin. 1 se suportă din bugetul de stat și se plătesc prin Ministerul Justiției de către tribunalele județene sau al municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază persoanele prevăzute la art. 1 alin. 1.

Indemnizația se indexează în aceleași condiții cu pensiile de asigurări sociale de sfat.

Art. 5. -

Beneficiază de prevederile prezentei legi și persoanele care se repatriază și își stabilesc domiciliul în România, precum și cetățenii români din străinătate care își schimbă domiciliul în țară, dacă s-au aflat în situația prevăzută la art. 1 alin. 1.

Art. 6. -

Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra păcii și omenirii sau celor care s-a dovedit, pe baza procedurii prevăzute la art. 3, că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel.

Art. 7. - Modificări (1)

Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se pot depune la comisiile județene sau a municipiului București, în raza cărora domiciliază persoanele interesate, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. 1 se acordă de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 8. -

Ministerul Finanțelor va stabili, în mod corespunzător, modificările ce se impun în bugetul Ministerului Justiției, pe baza documentației depuse de acest minister.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 7 iulie 1993.

Nr. 51.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...