Parlamentul României

Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 06 martie 2015.

În vigoare de la 09 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului;

. . . . . . . . . .

d) ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;".

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

"

h1) avantaj economic - orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de forma acestuia: subvenții, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor, renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale, garanții acordate în condiții preferențiale, participări cu capital ale statului, ale autorităților publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sau autorităților publice locale, sub prețul pieței, crearea unei piețe sau întărirea poziției beneficiarului pe o piață etc.;".

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele j1) și j2), cu următorul cuprins:

"

j1) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;

j2) data plății ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;".

4. La articolul 2 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:

"

ț) surse și resurse de stat - fonduri publice sau ale autorităților, instituțiilor ori întreprinderilor publice."

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Harta ajutorului regional se notifică, în vederea autorizării, Comisiei Europene, conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, și este aprobată prin hotărâre a Guvernului."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoțit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

(2) Măsurile finanțate din fonduri europene, precum și cele inițiate de autoritățile publice locale nu necesită obținerea memorandumului prevăzut la alin. (1).

(3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi inițiat de Secretariatul General al Guvernului, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».

(4) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiate de autoritățile publice locale, pentru asigurarea coerenței cu politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoțite de dovada informării Instituției Prefectului și a consiliului județean cu privire la intenția de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).

(5) Orice documentație, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenței numai dacă este însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) sau (4), după caz.

(6) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

(7) Avizele Consiliului Concurenței vor fi publicate pe pagina de internet a instituției imediat după adoptare."

7. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și alte entități controlate de stat sau care administrează resurse ale statului pot iniția consultări prealabile cu Consiliul Concurenței pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenționează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum și condițiile în care respectiva măsură poate fi implementată.

. . . . . . . . . .

(3) Consiliul Concurenței se pronunță cu privire la documentația primită și, dacă este cazul, invită furnizorii/inițiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10 și 20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentația este completă."

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Consiliul Concurenței emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (6) într-un termen cuprins între 10 și 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării."

9. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Modificarea actelor normative/administrative și a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiții de eligibilitate și de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14."

10. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

"

Art. 151. - Reviste (1)

(1) Cu prilejul analizării legalității actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autoritățile locale, prefectul are obligația de a verifica existența avizului emis de Consiliul Concurenței.

(2) În cazul măsurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizării existenței avizului Consiliului Concurenței, prefectul va verifica și îndeplinirea prevederilor legale în materia ajutorului de stat.

(3) În situația adoptării de către autoritățile publice locale, fără avizul Consiliului Concurenței, a unor măsuri prin care se acordă un avantaj economic unei întreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurenței cu privire la incidența normelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat."

11. Articolul 18 se abrogă.

12. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Autoritățile publice centrale și locale, furnizorii și inițiatorii se consultă cu Consiliul Concurenței la elaborarea răspunsurilor, explicațiilor, formulărilor de poziții sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană."

13. La articolul 26, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) În situația în care datele și informațiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

(4) Concluziile acțiunilor de control ale Consiliului Concurenței se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecțiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie."

14. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

"

Art. 321. -

Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislației comunitare în vigoare, reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal."

15. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenței date, informații și documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat."

16. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând nouă noi articole, articolele 381-389, cu următorul cuprins: Jurisprudență, Reviste (2)

"

CAPITOLUL VI1 Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune inițierea procedurii de investigație

Art. 381. -

În cazul în care Comisia Europeană dispune declanșarea unei investigații privind existența unui ajutor de stat ilegal, se aplică termenele și procedura prevăzute la art. 34 și 35.

Art. 382. - Reviste (1)

În cazul în care este declanșată procedura de investigație de către Comisia Europeană privind acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul solicită instituirea măsurilor asigurătorii, în condițiile Codului de procedură fiscală, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia Europeană, astfel cum este acesta estimat de furnizor.

Art. 383. -

(1) În cazul în care Comisia Europeană a decis deschiderea unei proceduri de investigație pentru măsuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală, de la data comunicării deciziei Comisiei Europene privind declanșarea procedurii de investigație către furnizor, orice executare silită a acestui titlu nu poate începe sau, după caz, se suspendă de drept.

(2) Furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, decizia Comisiei Europene privind declanșarea procedurii de investigație și suspendarea de drept a executării silite a titlului prevăzut la alin. (1) către posibilul beneficiar de ajutor de stat, devenit creditor al său conform titlului executoriu, și, după caz, către executorul judecătoresc, precum și tuturor persoanelor la care s-au înființat popriri și la care s-au instituit sechestre.

(3) În vederea punerii în executare a titlului executoriu, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării prevăzută la alin. (2), furnizorul ajutorului de stat solicită Trezoreriei Statului, la care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectațiune specială, purtător de dobânzi, pe numele creditorilor și, după caz, la dispoziția executorului judecătoresc. Dobânda aplicabilă la disponibilitățile în contul cu afectațiune specială este dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului, iar sursa de plată a acestei dobânzi este bugetul Trezoreriei Statului. Solicitarea de deschidere a contului conține numele creditorilor și, după caz, al executorului judecătoresc la dispoziția cărora se deschide contul, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor și, după caz, la dispoziția executorului judecătoresc, furnizorul ajutorului de stat consemnează, în contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesară stingerii obligației care face obiectul titlului executoriu, precum și, după caz, a cheltuielilor de executare silită efectuate până la data suspendării de drept, mai puțin obligațiile stinse până la data suspendării de drept. La calculul sumelor consemnate, furnizorul ține cont de modalitatea de calcul al dobânzii avută în vedere la stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecătoresc. După consemnarea sumelor în contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul informează, de îndată, creditorii și executorul judecătoresc.

(5) La data consemnării sumelor conform alin. (4) actele de executare prin care s-au înființat popriri și cele prin care s-au instituit sechestre asupra averii furnizorului ajutorului de stat, până la data suspendării prevăzute la alin. (1), se desființează de drept. Celelalte acte de executare rămân supuse termenelor și condițiilor de contestare prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Dovada consemnării sumelor conform alin. (4), prin care s-a pus în executare titlul executoriu prevăzut la alin. (1), se comunică de către furnizor tuturor persoanelor la care s-au înființat popriri și la care s-au instituit sechestre, cărora li se notifică și desființarea de drept a acestor măsuri.

Art. 384. -

(1) Creditorii nemulțumiți de cuantumul sumelor consemnate, precum și executorul judecătoresc nemulțumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita furnizorului majorarea sumei.

(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), furnizorul ajutorului de stat are obligația de a soluționa cererea.

(3) Împotriva modului de soluționare sau a refuzului de a soluționa cererea în termenul prevăzut la alin. (2), persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 385. -

Furnizorul ajutorului de stat are obligația de a modifica suma consemnată conform art. 383 alin. (4) în funcție de hotărârile instanțelor judecătorești în eventualele acțiuni judiciare, prin majorarea sau diminuarea sumei consemnate, după caz, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a acestora.

Art. 386. -

(1) Nevirarea sumelor în termenul prevăzut la art. 383 alin. (4) sau, după caz, nemodificarea cuantumului acestora în termenul prevăzut la art. 385 atrage încetarea suspendării executării silite.

(2) În cazul consemnării sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat, însoțită de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declanșarea procedurii de investigație, Trezoreria Statului indisponibilizează suma consemnată conform art. 383 alin. (4) și art. 385 până la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piața internă către furnizor.

Art. 387. -

(1) La finalizarea investigației, furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piața internă creditorilor și, după caz, executorului judecătoresc.

(2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată compatibilitatea ajutorului de stat cu piața internă, pe baza acesteia, încetează indisponibilizarea sumei consemnate conform art. 383 alin. (4) și art. 385 sau, după caz, suspendarea executării silite.

(3) Furnizorul de ajutor de stat transmite unității Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul prevăzut la art. 383 alin. (3), decizia Comisiei Europene și lista cuprinzând sumele individualizate care pot fi utilizate de către fiecare creditor sau executor judecătoresc, după caz, precum și datele de identificare și specimenele de semnături ale persoanelor care pot dispune operațiuni din cont.

(4) Sumele consemnate în plus față de sumele care se cuvin creditorilor/executorului judecătoresc se virează de Trezoreria Statului într-un cont de venituri bugetare distinct, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat.

(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată incompatibilitatea ajutorului de stat cu piața internă, furnizorul de ajutor de stat comunică această decizie, titlu executoriu în conformitate cu art. 321, Trezoreriei Statului și solicită executarea prin virarea sumelor consemnate într-un cont de venituri bugetare distinct.

(6) De la data comunicării prevăzute la alin. (5), suspendarea executării silite încetează, executarea putând continua pentru eventualele sume rămase de executat, ca diferență dintre titlul executoriu prevăzut la art. 383 alin. (1) și titlul executoriu prevăzut la art. 321.

Art. 388. -

(1) Sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 383 alin. (4) și art. 385 se achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată stabilită prin hotărârea judecătorească sau arbitrală.

(2) Furnizorul ajutorului de stat are obligația, în termenul prevăzut la art. 383 alin. (4) și art. 385, să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare și introducere de subdiviziuni bugetare în buget, pentru asigurarea în bugetele proprii și ale instituțiilor din subordine a sumelor necesare consemnării la Trezoreria Statului.

(3) Virările de credite prevăzute la alin. (2) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la cheltuieli de investiții.

(4) În cazul imposibilității asigurării sumelor conform alin. (1)-(3), prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 383 alin. (4) și art. 385 se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, ordonatorilor principali de credite și din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Art. 389. - Reviste (1)

(1) Continuarea executării silite după suspendarea de drept prevăzută la art. 383 alin. (1) și până la încetarea acesteia prevăzută la art. 387 alin. (6) constituie abatere disciplinară și poate fi sancționată, în funcție de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, dacă faptele nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, iar actele de executare efectuate în acest interval sunt nule de drept.

(2) Constatarea și sancționarea abaterii disciplinare se realizează în condițiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

17. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cuprinzând două noi articole, articolele 411 și 412, cu următorul cuprins: Jurisprudență, Reviste (1)

"

CAPITOLUL VII1 Rolul instanțelor naționale în domeniul ajutorului de stat

Art. 411. -

(1) Instanțele naționale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din TFUE, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naționale aplicabile. Hotărârea instanței poate impune, inter alia: suspendarea plății unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenții afectați.

(2) Instanțele naționale au obligația de a verifica dacă măsura contestată a fost declarată sau nu ajutor de stat de către Comisia Europeană sau de furnizor. În cazul în care măsura a fost declarată de Comisia Europeană ca ajutor de stat, instanța națională nu poate modifica caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin.

(3) Consiliul Concurenței și/sau Comisia Europeană pot interveni în cauză în calitate de amicus curiae.

(4) Dacă furnizorul acordă ajutorul, prin încălcarea obligației de notificare sau a clauzei suspensive, instanțele naționale pot adopta măsurile necesare pentru protejarea părților interesate, inclusiv prin măsuri provizorii, dacă este cazul.

(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanței naționale prin care s-a dispus recuperarea.

(6) Întreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula acțiune în contradictoriu cu furnizorul împotriva acestei măsuri, la Curtea de Apel București.

Art. 412. -

În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvență, instanța națională ce derulează respectiva procedură de insolvență va accepta să înscrie creanța privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanțelor și va asigura recuperarea imediată a ajutorului de stat/de minimis, chiar dacă acest lucru presupune încetarea activității întreprinderii."

18. La articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cu excepția prevederilor art. 29 și a prevederilor referitoare la raportare și monitorizare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură și piscicultură, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale îndeplinește rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor."

Art. II. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Dispozițiile art. 382 -389 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări și completări prin prezenta lege, se aplică și ajutoarelor de stat aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în procedură de investigație derulată de Comisia Europeană.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), executările silite aflate în derulare împotriva furnizorilor se suspendă de drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Pentru investigațiile deja declanșate la data intrării în vigoare a prezentei legi, termenul prevăzut la art. 383 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări și completări de prezenta lege, se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

Dispozițiile art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări și completări de prezenta lege, intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. -

Procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări și completări de prezenta lege, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. V. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu modificările și completările dispuse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 6 martie 2015.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Raporturile între dreptul național, internațional, european în cadrul controlului de constituționalitate în România
Executarea hotărârilor arbitrale pronunțate sub egida centrului internațional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiții (ICSID/CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european
Reflecții cu privire la atribuțiile prefectului în materia ajutorului de stat
Raporturile între dreptul național, internațional, european în cadrul controlului de constituționalitate în România
;
se încarcă...