Guvernul României

Hotărârea nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii

Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21 februarie 2000.

În vigoare de la 12 noiembrie 1993 până la 11 iunie 2008, fiind abrogat prin Hotărâre 577/2008 și înlocuit de Hotărâre 577/2008; Normă metodologică 2008;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) De la data intrării în vigoare a Legii nr. 61/1993*) privind alocația de stat pentru copii, fondurile destinate plății alocației de stat pentru copii care se suportă, potrivit legii, din bugetul de stat, se stabilesc și se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate cu sarcini în acest domeniu și se gestionează distinct, astfel:

*) Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993, a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 1993.

a) creditele bugetare destinate plății alocației de stat pentru copiii în vârstă de până la 7 ani, inclusiv pentru cei care împlinesc această vârstă în cursul anului școlar până la data de 31 august a fiecărui an, precum și pentru cei care au absolvit învățământul general obligatoriu înainte de împlinirea vârstei de 16 ani și nu mai urmează altă formă de învățământ se gestionează de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

b) creditele bugetare pentru plata alocației de stat pentru copiii în vârstă de peste 7 ani, care urmează învățământul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscriși în unitățile școlare și întrerup temporar școlarizarea din motive de sănătate dovedite cu certificat medical, precum și pentru copiii în vârstă de până la 18 ani și tinerii în vârstă de peste 18 ani, care urmează una dintre formele de învățământ organizate în condițiile legii, se gestionează de către Ministerul Educației Naționale;

c) creditele bugetare pentru plata alocației de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani și tinerii în vârstă de peste 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administrației publice, inclusiv militare, se gestionează, după caz, de către ministerele și alte organe ale administrației publice centrale de specialitate care au în subordine aceste școli.

(2) Alocația de stat pentru copiii cu handicap, precum și pentru copiii încadrați în gradul I sau II de invaliditate se plătește de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc și de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992**) privind protecția specială a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100%.

**) Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun după cum urmează:

a) la consiliile locale comunale, orășenești, municipale sau ale sectoarelor municipiului București, unde au domiciliul sau reședința, după caz, reprezentanții legali, pentru copiii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a);

b) la unitățile școlare unde sunt înscriși copiii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c);

c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevăzuți la art. 1 alin. (2).

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii, au obligația să aplice ștampila proprie pe versoul originalului certificatului de naștere.

(3) Stabilirea și plata drepturilor de alocație de stat pentru copii se aprobă pe baza dovezii încetării plății de către instituția care a efectuat anterior plata.

(4) Consiliile locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București depun lunar cererile înregistrate, la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv la Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București.

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) se aprobă, după caz, de către directorul direcției generale județene de muncă și protecție socială, directorul sau comandantul unității școlare ori inspectorul-șef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; după aprobare, documentele care atestă dreptul la încasarea alocației de stat pentru copii se transmit titularilor prin instituțiile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Plata alocației de stat pentru copiii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) se face de către unitățile de învățământ unde aceștia sunt înscriși, prin conturi personale deschise la Societatea Comercială "Banc Post" - S.A., în baza convenției stabilite între Ministerul Educației Naționale și societatea comercială respectivă. Modificări (1)

(2) Plata alocației de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile poștale.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Pentru copiii care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august a fiecărui an, ieșirea din sistemul de plată al Ministerului Muncii și Protecției Sociale se face din oficiu, începând cu luna septembrie, fiind preluați în sistemul de plată al Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii.

(2) Pentru copiii în vârstă de până la 7 ani, care se înscriu în clasa I în învățământul primar, ieșirea din plata drepturilor la alocația de stat din sistemul Ministerului Muncii și Protecției Sociale se face cu data de 31 august a anului următor, dată de la care plata alocației de stat este preluată și asigurată în continuare de Ministerul Educației Naționale.

(3) Stabilirea și plata alocației de stat pentru copiii care frecventează unități și instituții de învățământ particulare se fac de către Ministerul Educației Naționale, dacă acestea sunt organizate și funcționează provizoriu, în condițiile legii, pe baza autorizării, până la acreditarea lor.

Art. 5. -

Lunar, instituțiile de ocrotire și de asistență socială, precum și unitățile militare, care asigură întreținerea completă a copiilor mai mult de 15 zile din lună, comunică direcției generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, datele de identificare pentru copiii aflați în aceste instituții și unități, în vederea întreruperii plății alocației de stat pentru copii. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Copiii care însoțesc părinții aflați în interes de serviciu în străinătate au dreptul la alocația de stat în condițiile prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

(2) Pe perioada în care părintele pe numele căruia s-a stabilit plata alocației de stat se află în străinătate, plata drepturilor cu acest titlu se face părintelui care rămâne în țară sau persoanei care are împuternicire.

Art. 7. -

(1) În vederea efectuării operațiunilor privind stabilirea drepturilor la alocația de stat pentru copii și plata acestora, numărul de posturi pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale și unitățile subordonate se suplimentează cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare direcție generală de muncă și protecție socială județeană se face prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale. Modificări (1)

(2) Se suplimentează cu două posturi numărul de personal al Ministerului Educației Naționale și cu 41 de posturi numărul de personal prevăzut pentru inspectoratele școlare județene și al municipiului București. Modificări (1)

Art. 8. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor să redistribuie fondurile necesare pentru plata alocației de stat pentru copii în anul 1993, corespunzător prevederilor art. 1.

Art. 9. -

Se recomandă consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București să sprijine direcțiile generale de muncă și protecție socială, în vederea asigurării spațiilor necesare arhivării documentelor și desfășurării activității pentru stabilirea și punerea în plată a alocației de stat pentru copii.

Art. 10. - Modificări (1)

Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate cu atribuții în stabilirea și plata alocației de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finanțelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...