Guvernul României

Hotărârea nr. 386/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Informatică

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1993 până la 17 aprilie 1995, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 215/1995.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Comisia Națională de Informatică funcționează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate orientarea dezvoltării informaticii în România, aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu, standardizarea procedurilor și tehnicilor informatice, urmărind coerența și compatibilitatea dezvoltării sistemelor informatice ale Guvernului, ale administrației publice, precum și ale celorlalte organe guvernamentale de specialitate.

Art. 2. -

Comisia Națională de Informatică are următoarele atribuții:

1. elaborează și supune aprobării Guvernului strategia informatizării în România, actualizările acesteia, proiectele programelor de informatizare interministeriale, precum și propuneri privind resursele necesare realizării acestor obiective;

2. urmărește aplicarea strategiei informatizării, impactul informaticii asupra activităților economice și sociale și raportează Guvernului asupra aplicării politicii acestuia în domeniul informaticii; elaborează rapoarte anuale privind stadiul și tendințele de evoluție a informatizării în România;

3. inițiază și participă la coordonarea programelor naționale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul informaticii;

4. participă la informatizarea activităților derulate la nivelul Guvernului, la dezvoltarea și compatibilizarea canalelor informaționale pe care se bazează aceste activități;

5. organizează și coordonează realizarea și aplicarea principalelor registre naționale informatizate (populație, persoane juridice, unități teritorial-administrative, cadastru general), precum și a altor componente interministeriale prevăzute în proiectul director al informatizării în România;

6. inițiază, organizează și coordonează activitățile de elaborare a concepției informatizării administrației publice locale, urmărind realizarea și aplicarea acesteia;

7. colaborează cu Comisia Națională de Prognoză și cu Comisia Națională pentru Statistică în domeniul informatizării;

8. inițiază și participă la elaborarea de studii de prognoză privind tendințele dezvoltării informaticii și tehnicii de calcul și impactul acestora în activitățile economice și sociale;

9. fundamentează, angajează și urmărește realizarea achizițiilor guvernamentale, legate de atribuțiile sale;

10. acordă organismelor guvernamentale consultanță de specialitate în domeniul informaticii și tehnicii de calcul;

11. avizează sau inițiază elaborarea de standarde și norme specifice activității de informatică și controlează modul de aplicare a acestora;

12. colaborează la stabilirea planurilor și programelor pentru învățământul superior, liceal și gimnazial în domeniul informatic, a programelor de pregătire și perfecționare a specialiștilor și utilizatorilor;

13. elaborează sau avizează proiecte de acte normative cu impact în domeniul informaticii și controlează aplicarea prevederilor din aceste acte normative; îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege față de societățile comerciale de servicii informatice cu capital majoritar de stat;

14. inițiază cooperări internaționale în domeniul promovării tehnologiilor informatice;

15. colaborează cu Ministerul Comunicațiilor la realizarea rețelei publice de transmisie a datelor.

Art. 3. -

Comisia Națională de Informatică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și are structura organizatorică și numărul de posturi prevăzute în anexă.

Președintele reprezintă Comisia Națională de Informatică în raporturile cu alte organe ale administrației publice, cu agenții economici, precum și cu alte organizații din țară și din străinătate. În acest scop, președintele poate da împuterniciri de reprezentare și altor persoane din cadrul Comisiei Naționale de Informatică.

Art. 4. -

Pentru armonizarea acțiunilor de informatizare a societății românești se constituie Consiliul Consultativ de Orientare și Coordonare a Activității de Informatică și Tehnică de Calcul.

Componența Consiliului Consultativ de Orientare și Coordonare a Activității de Informatică și Tehnică de Calcul se stabilește prin decizia primului-ministru.

Art. 5. -

Structura organizatorică a compartimentelor cuprinse în anexă, modul de funcționare și atribuțiile acestora se aprobă prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Informatică.

Art. 6. -

În subordinea Comisiei Naționale de Informatică funcționează Institutul de Cercetări pentru Informatică. Comisia Națională de Informatică poate înainta Guvernului propuneri privind crearea de noi instituții sau agenți economici cu activități în domeniul informaticii.

Art. 7. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 237/1990 privind structura organizatorică a Comisiei Naționale de Informatică se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul muncii
și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministrul cercetării și tehnologiei,
Doru Dumitru Palade

București, 4 august 1993.

Nr. 386.

ANEXĂ

COMISIA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

                       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                       -  Președinte  -
                       L¦¦¦¦T¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬        | -
-Consiliul Consultativ de Orientare-        | -
- și Coordonare a Activității de -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- -
- Informatică și Tehnică de Calcul -         -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-         -
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     -          -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬       -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬         -
     -          - Direcția I*) -       - Direcția II*) -         -
     -          L¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-       L¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-         -
     -       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-              -
     -       - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       -
     -       - -  Sectorul strategia  -  - -            -       -
     -       - -informatizării, programe-  - - Sectorul cercetare-  -       -
     -       +¦+ interministeriale și -  +¦+dezvoltare, documentare,-       -
     -       - -   informatizarea   -  - - sisteme și tehnologii -       -
     -       - - administrației publice -  - -    avansate    -       -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - -    centrale    -  - -            - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-           - - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -Sectorul juridic, resurse -
-Consilier, inspectori- - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -  umane și financiare,  -
-  de specialitate  - - - Sectorul programe de -  - -            - -secretariat administrativ,-
-           - - -  informatizare a   -  - - Sectorul instruirea și - -   aprovizionare    -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - - administrației publice -  - -   specializarea   - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
            +¦+  locale, relații cu  -  +¦+personalului, relații cu-
            - -societăți pentru produse-  - -organisme internaționale-
            - -   și servicii    -  - -  de specialitate   -
            - - informatice, sinteză -  - -            -
            - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
            - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
            - - Sectorul sisteme de  -  - - Sectorul legislație de -
            - -schimb de informații în -  - -   specialitate,   -
            L¦+   administrația   -  L¦+ metodologii, norme,  -
             -publică, rețeaua locală -   -standarde, tarife pentru-
             - și sistemul informatic -   -produsele și serviciile -
             -  intern ale C.N.I.  -   -   informatice    -
             L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ș

*) Direcție condusă de un director general. Sectoarele sunt conduse de șefi de sector, asimilați cu șefi de serviciu.

Numărul de posturi de specialitate: maximum 50.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...