Guvernul României

Hotărârea nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare

Modificări (22), Referințe (8), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 25 iunie 1993.

În vigoare de la 01 iunie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor Legii, salarizării nr. 14/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Salarizarea personalului din unitățile bugetare se face ținând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unități de învățământ, unități de cercetare științifică fundamentală și avansată și de proiectare, unități de informatică, unități sanitare și de asistență socială, unități de cultură, unități de sport, precum și alte unități finanțate de la bugetul public național.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Salariile personalului din unitățile prevăzute la art. 1 cuprind:

- salariul de bază, care se stabilește în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire necesar funcției ocupate;

- sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă și în funcție de rezultatele obținute; pentru condițiile în care se desfășoară activitatea; pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopții; pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază;

- premii pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea individuală, precum și un premiu anual pentru contribuția la realizările pe ansamblul unității;

- premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 mărimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanța realizărilor obținute.

(2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităților bugetare mai poate beneficia și de alte drepturi ce se acordă în natură: masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parțial de unitate, locuință de serviciu și altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAPITOLUL II Salarii de bază

Art. 3. -

(1) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de bază sunt stabilite pe 3-6 gradații, iar în învățământ, pe tranșe de vechime.

(2) Salariile de bază pentru personalul de conducere - șef birou, șef serviciu, director și director general, adjuncții și asimilații acestora, prevăzuți în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite și cu mărimea unităților și subunităților. Indemnizația de conducere face parte din salariul de bază și în cazul în care funcția de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decât cea la care s-a stabilit funcția de execuție de bază.

Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere sau de celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul instituției publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obținute și răspunderea ce-i revine.

(3) Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizația prevăzută la alin. (2).

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăși 15% din totalul personalului din unitatea respectivă și se stabilește de ministru, conducătorul instituției centrale sau locale a administrației publice, după caz.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Salariile de bază pentru funcțiile din unitățile de învățământ, cercetare și proiectare, sanitare și de asistență socială, de informatică, de cultură și sport, precum și din alte unități finanțate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11.

(2) Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de bază. Jurisprudență

(3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcții al unității bugetare, din care cel puțin două treimi vor fi utilizate pentru funcțiile de execuție. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Trecerea în gradația imediat superioară, precum și stabilirea indemnizației de conducere se, fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă, cu aprobarea conducătorului unității. Pentru persoanele care ocupă funcții de conducere, trecerea în gradația imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcții.

(2) La trecerea la gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.

(4) Angajarea și avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradația 1, cu excepția cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe tranșe de vechime. Pentru personalul sanitar reușit la concurs pe aceeași funcție, salariul de bază se poate stabili la nivelul gradației avute anterior concursului la funcția în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant. Jurisprudență

(5) În mod excepțional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituției centrale sau locale a administrației publice, pentru unitățile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învățământul superior și au fost încadrate în funcții de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcțiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcțiile de nivel mediu.

(6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele - se face de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, pentru unitățile subordonate.

(7) Trecerea personalului didactic într-o tranșă de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută.

(8) Avansarea personalului didactic din învățământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învățământ sau obținerea gradelor didactice II sau I.

Art. 6. -

Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unității - la propunerea șefului ierarhic - și se acordă calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".

CAPITOLUL III Sporuri la salariul de bază

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Jurisprudență

Tranșa de vechime în muncă Cota la salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 ani 20%
peste 20 ani 25%

(2) Pentru personalul încadrat în muncă, după data aplicării prezentei hotărâri, conducerea unității poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare, dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin.

(3) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul "bun".

(4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obținut calificativul "slab".

(5) Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

(6) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se reangajează în muncă potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândită după data pensionării.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1)

În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: Jurisprudență

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiții deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiții dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituții centrale și locale ale administrației publice interesate, după consultarea sindicatelor;

b) pentru activități ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfășoară în condiții de muncă deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază. Jurisprudență, Reviste (1)

De acest spor poate beneficia:

- personalul de specialitate din unele activități medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, inclusiv cardiologie intervențională și chirurgia toracică, ortopedie-traumatologie, arși, chirurgie plastică și reparatorie, anestezie și terapie intensivă, hemodializă;

- personalul din unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății;

- personalul medico-sanitar de intervenție din stațiile de salvare, precum și șoferii de pe autosalvări;

- personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie, obstetrică-ginecologie și în unități de asistență socială și de ocrotire;

- personalul din instituțiile care se ocupă de: îngrijirea și/sau educarea specială a copiilor; calificarea și ocrotirea invalizilor și deficienților; îngrijirea bătrânilor;

- personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învățământul primar; care îndrumă practica psihopedagogică; care asigură perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă care execută misiuni de instruire în zbor; personalul de pe navele școală pe perioada cât se află în larg; personalul de pază din cadrul unităților bugetare cu obiective de patrimoniu.

Mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, cu consultarea sindicatelor și avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor;

c) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Jurisprudență

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, cu consultarea sindicatelor și cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor;

d) salariații care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. De același spor beneficiază și personalul din unitățile vamale de frontieră. Modificări (1), Jurisprudență

Pentru condiții deosebit de grele, în mediul rural la altitudine și cu căi de acces dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.

Criteriile de acordare, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc de ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor;

e) pentru activitatea desfășurată de nevăzători, un spor de 15% din salariul de bază brut pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate;

f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizație de 750 lei/oră de scufundare.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituției respective, fără a se depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte instituții centrale, și locale ale administrației publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcții în aceeași unitate, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 10. - Jurisprudență

Munca prestată în unitățile sanitare, de asistență socială și de ocrotire, precum și în unitățile vamale în sâmbăta liberă, în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, în vederea asigurării asistenței medicale de urgență sau a continuității activității unităților vamale, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază și se aprobă de conducătorul unității. Munca astfel prestată și plătită în condițiile de mai sus nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

(2) În unitățile sanitare, de asistență socială și de ocrotire, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi, în locul sporului prevăzut la alin. (1), un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei ture.

Art. 12. -

(1) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, cum ar fi: profesor-diriginte de clasă, soră-șefă și altele, personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă, care se adaugă la salariul de bază și face parte din acesta, conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Pentru îndeplinirea unor activități în afara funcției de bază (expertize medicale, tehnico-economice și altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de bază. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învățământ medico-farmaceutic va beneficia, pe lângă salariul funcției didactice, și de o indemnizație clinică de până la 50% din salariul de bază lunar al funcției medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătății.

CAPITOLUL IV Premii

Art. 13. - Referințe (1), Jurisprudență

Unitățile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora. Din acest fond, consiliul de administrație sau alte organe similare de conducere ale unităților pot acorda premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, la sfârșitul anului calendaristic, anului școlar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administrație sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 15. -

Instituțiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum și cele care au organizate activități pe regim extrabugetar și care realizează prin efort propriu venituri suplimentare față de cele prevăzute inițial la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli propriu prin activități cum ar fi: lucrări de cercetare, expertizare, analize de laborator și altele similare, valorificarea unor prestații proprii către terți executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din țară s-au din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar.

Criteriile și condițiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice interesate, cu consultarea sindicatelor și cu avizul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 16. -

(1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanță națională din cultură, ocrotirea sănătății și din cercetarea științifică și tehnologică, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda, o dată pe an, premii speciale, după cum urmează:

a) 10 premii a 300.000 lei;

b) 15 premii a 200.000 lei;

c) 20 premii a 150.000 lei.

(2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă, în condițiile prevăzute de lege, din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Premiile individuale se aprobă, după caz, de ministrul culturii, de președintele Academiei Române, ministrul învățământului, ministrul sănătății, ministrul cercetării și tehnologiei, respectiv de președinții Academiei de Științe Medicale și Academiei de Științe Agricole.

CAPITOLUL V Alte drepturi

A. Plata cu ora

Art. 17. - Jurisprudență

(1) În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate și nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalți salariați încadrați pe funcții similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeași unitate sau din alte unități, care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absența persoanelor titulare. Activitățile și locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice. Jurisprudență

(2) Plata cu ora se poate aplica și pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. Aceste fracțiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcții. În învățământ, plata cu ora se poate aplica și pentru unele discipline sau activități care nu se pot constitui în posturi didactice complete. Activitățile și locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul învățământului. Jurisprudență

(3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit și numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situațiile prevăzute la alin. (2) se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcții. Pentru personalul care prestează activități didactice cu ora în învățământ, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală, cu funcția didactică îndeplinită și cu vechimea recunoscută în învățământ, cu obligația îndeplinirii și a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu. Jurisprudență

(4) Personalul sanitar cu pregătire superioară, care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, se salarizează cu salariul orar al funcției de bază.

Art. 18. -

Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum și pentru munca remunerată prin plata cu ora, potrivit art. 9 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (1), nu poate depăși un salariu de bază lunar, corespunzător încadrării fiecăruia.

B. Salarizarea în cazul cumulului de funcții

Art. 19. - Jurisprudență

(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcția de bază în afara unității și care se salarizează la nivelul gradației 1 a funcției, gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcții.

(2) În învățământul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului școlar (universitar), cât și cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate. Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcției didactice îndeplinite, vechimii recunoscute în învățământ și gradului didactic obținut (în cazul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar). Jurisprudență

Posturile vacante din unitățile de asistență socială sau de ocrotire a sănătății și din cultură, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradației 1 a funcției, gradului sau treptei profesionale, prevăzute în statul de funcții. Posturile vacante ocupate în condițiile de mai sus se comunică lunar la direcțiile de muncă și protecție socială.

(3) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția în care este încadrat; în acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

C. Numirea temporară, delegarea, detașarea sau
trecerea temporară în altă muncă

Art. 20. -

Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcții de conducere, care lipsește din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

Art. 21. -

(1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă, persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul de bază avut anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu de bază mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detașării sau trecerii, temporare în altă muncă, salariații primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) sau (2), și celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv își desfășoară activitatea. Face excepție personalul detașat în perioada de sezon la unități bugetare din stațiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detașat.

D. Drepturi în cazul mutării în altă localitate
și alte drepturi

Art. 22. -

(1) Personalul mutat, în cadrul aceleiași unități, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază lunar;

c) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar, pentru fiecare membru de familie;

d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeței locative corespunzătoare.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizația de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și avizate de Ministerul Finanțelor.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

CAPITOLUL VI State de funcții

Art. 24. -

(1) În limita fondului destinat plății salariilor, aprobat prin bugetul public național, fiecare minister, alte instituții centrale și locale ale administrației publice defalcă fondul pentru unitățile subordonate.

(2) Fiecare unitate bugetară își întocmește anual statul de funcții în raport cu necesitățile activității respective, care cuprinde denumirea funcției, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor și nivelul salariilor de bază pe gradații. Statele de funcții pentru unitățile organizate în structura ministerelor și a celorlalte instituții centrale și locale ale administrației publice se aprobă de către acestea.

(3) Pe baza statelor de funcții se întocmește statul de personal, care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcții și fondul de salarii corespunzător. Statele de personal ale unităților bugetare, centralizate de ministere și instituțiile centrale și locale ale administrației publice, se comunică Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. -

(1) Prevederile art. 13 și 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat, începând cu anul 1994. Pentru anul 1993, se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

(2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru personalul din unitățile subordonate acestora. Premiile individuale se aprobă de către conducătorul unității.

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, împreună cu sporurile, premiile, treceri în gradații superioare, avansări în grade sau trepte și celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocațiile bugetare stabilite cu această destinație.

(2) Ministerul Sănătății, cu consultarea celorlalte ministere sau instituții centrale ale administrației publice, care au în subordine unități sanitare și cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor, va stabili modul de echivalare a noilor funcții specifice acestor unități, prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre, cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum și modul de încadrare pe gradații a personalului respectiv, astfel încât să se asigure încadrarea în alocațiile bugetare. În situația în care, prin reîncadrarea la gradația 1, unii salariați ar urma să beneficieze de o majorare a salariului de bază de peste 22%, Ministerul Sănătății, precum și celelalte instituții centrale ale administrației publice pot stabili pentru personalul încadrat în unitățile din subordine salarii de bază mai mici cu până la 20% decât cele prevăzute la gradația 1, la gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv.

Art. 27. -

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competența consiliului de administrație sau, după caz, a altor organe de conducere similare, respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unități bugetare. Jurisprudență

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unității de modificare unilaterală a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aceasta.

Art. 28. -

Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă și avansarea, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 29. -

Prevederile din prezenta hotărâre se aplică și instituțiilor publice a căror finanțare se face din mijloace extrabugetare.

Art. 30. -

Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice, sportive și altele, beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice.

Art. 31. - Jurisprudență

Se recomandă ca salariile pentru unitățile de cult să fie stabilite, la propunerea acestora, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor proprii și a contribuției din partea statului, acordată cu această destinație unităților de cult.

Art. 32. -

Ministerele, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice vor putea include în statele de funcții pentru unități și unele funcții care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare și unităților respective, prin preluarea acestor funcții din celelalte anexe la prezenta hotărâre.

Art. 33. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor, în aplicarea prezentei hotărâri, pot da îndrumări metodologice și avizează, la propunerea celorlalte instituții centrale și locale ale administrației publice, ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcții și a condițiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri și adaosuri la salarii, pentru unitățile bugetare sau extrabugetare. În mod similar se procedează și în cazul reorganizării unor unități bugetare sau extrabugetare.

Art. 34. -

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilirea salariului de bază la încadrarea, avansarea în funcții a personalului, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 35. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, controlează în toate unitățile bugetare modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la salarizare, stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficiențelor constatate și informează Guvernul.

Art. 36. -

(1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute și impozabile, potrivit legii, și cuprind toate indexările aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993.

(2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993, în procentele prevăzute de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate și transmise instituțiilor publice interesate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 37. -

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 38. -

Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993.

Pe aceeași dată se abrogă art. 1-29, art. 31-36 și anexele nr. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul muncii
și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 17 iunie 1993.

Nr. 281.

ANEXA Nr. 1

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru personalul didactic din învățământ

A. Salariile de bază pentru funcțiile didactice
din învățământul superior

a) Funcții didactice

Nr. crt. Funcția Vechimea în învățământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani peste 25 ani peste 30 ani
1. Profesor universitar - - 69.530 72.000 74.470 77.070 82.870 85.710
2. Conferențiar universitar - 58.970 60.890 62.740 64.840 67.200 69.530 72.000
3. Șef de lucrări (lector universitar) - 52.120 53.790 55.390 57.120 58.970 60.890 -
4. Asistent universitar 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790 -
5. Preparator 43.410 - - - - - - -

b) Funcții didactice de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Rector Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite 28.200
2. Prorector 24.500
3. Decan 21.990
4. Secretar, științific al senatului 19.485
5. Prodecan 17.160
6. Secretar științific al consiliului profesoral 13.500
7. Șef de catedră 10.800

B. Salariile de bază pentru funcțiile didactice din învățământul
preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

a) Funcții didactice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani peste 25 ani
1. Profesor cu grad didactic I S*) - - 52.120 53.790 55.390 57.120 58.970 60.890
cu grad didactic II - 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
definitiv - 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
debutant 39.770 - - - - - - -
2. Profesor cu grad didactic I I.P.3**) - - 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790 55.390
cu grad didactic II - 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
definitiv - 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 36.560 - - - - - - -
3. Institutor I cu grad didactic I S***) - - 49.030 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120
cu grad didactic II - 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
definitiv - 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
debutant 37.550 - - - - - - -
4. Institutor II cu grad didactic I I.P.3****) - - 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
cu grad didactic II - 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
definitiv - 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410
debutant 35.570 - - - - - - -
5. Învățător cu grad didactic I M - - 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120
cu grad didactic II - 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550
definitiv - 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180
debutant 34.520 - - - - - - -
6. Educator, educatoare cu grad didactic I M - - 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
cu grad didactic II - 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
definitiv - 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 33.530 - - - - - - -
7. Maistru instructor cu grad didactic I M - - 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
cu grad didactic II - 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
definitiv - 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 33.530 - - - - - - -
8. Profesor, învățător, educator, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate M 31.800 32.670 33.530 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660

*) Absolvenții cu examen de diplomă ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învățământ de zi sau 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Absolvenții cu examen de diplomă ai învățământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

***) Absolvenții învățământului universitar cu durata de 4-6 ani învățământ de zi sau 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență, care sunt și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli pedagogice postliceale. Modificări (1)

****) Absolvenții învățământului superior cu durata de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență, care sunt și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli pedagogice postliceale. Modificări (1)

b) Funcții didactice de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite și gradului didactic obținut 18.510
2. Director adjunct 13.500

II. Salarii de bază pentru funcțiile ajutătoare din
instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe trepte profesionale
a) Funcții didactice ajutătoare
1. Șef atelier școală I M 42.180 43.410 44.650 46.070
2. Șef atelier școală II M 37.550 38.660 39.770 40.940
3. Șef atelier școală III M 33.530 34.520 35.570 36.560
4. Laborant, pedagog școlar*), instructor I M 32.670 33.530 34.520 35.570
5. Laborant, pedagog școlar*), instructor II M 29.460 30.200 30.940 31.800
6. Laborant debutant M 28.720 - - -
7. Pedagog școlar G 29.460 30.200 30.940 31.800
8. Pedagog școlar debutant G 28.720 - - -
b) Alte funcții ajutătoare
9. Model I M 31.800 32.670 33.530 34.520
10. Model II M; G 28.720 29.460 30.200 30.940
11. Model debutant M; G 27.980 - - -
12. Supraveghetor noapte G 29.460 30.200 30.940 31.800
13. Supraveghetor noapte debutant G 28.720 - - -

*) Pedagogul școlar, absolvent al școlii normale (liceul pedagogic), se salarizează corespunzător funcției de învățător, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.

III. Salarii de bază pentru alte funcții specifice din
instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar I*) S 50.510 52.120 53.790 55.390
2. Secretar II S 44.650 46.070 47.550 49.030
3. Secretar III S 39.770 40.940 42.180 43.410
4. Secretar IV S 36.560 37.550 38.660 -
5. Secretar debutant S 35.570 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Secretar I M 37.550 38.660 39.770 40.940
7. Secretar II M 33.530 34.520 35.570 36.560
8. Secretar III M 30.200 30.940 31.800 32.670
9. Secretar debutant M 29.460 - - -

*) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituții de învățământ stabilite de Ministerul Învățământului.

c) Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Secretar șef*) Salariul de bază corespunzător funcției de execuție îndeplinite 8.100
2. Secretar șef**) 5.400

*) Se utilizează numai în învățământul superior.

**) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Învățământului.

IV.

a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției didactice de bază, care fac parte din salariul de bază

Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri Spor maxim
- lei -
- Profesor-diriginte 2.900

b) Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază

Indemnizația maximă
───────────────────
- lei -
- Președintele Comisiei de bacalaureat:
- la o comisie de până la 100 de candidați 1/2 din salariul de bază lunar al funcției didactice în care este încadrat
- la o comisie de peste 100 de candidați un salariu de bază lunar corespunzător funcției didactice în care este încadrat

*
* *
Jurisprudență

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 1 A

I. UNITĂȚI DE PERFECȚIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant I A S 69.530 72.000 74.470 77.070
2. Expert-consultant I S 58.970 60.890 62.740 64.840
3. Expert-consultant II S 52.120 53.790 55.390 57.120

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
4. Director general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 22.950
5. Director general adjunct 19.485
6. Director 19.485
7. Director adjunct 18.510

II. UNITĂȚI DE PERFECȚIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE
ȘI CENTRE DE CALIFICARE ȘI RECALIFICARE

1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 52.120 53.790 55.390 57.120
2. Expert gradul II S 46.070 47.550 49.030 50.510
3. Expert gradul III S 40.940 42.180 43.410 44.650
4. Expert debutant S 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 42.180 43.410 44.650 46.070
6. Instructor II M 37.550 38.660 39.770 40.940
7. Instructor III M 34.520 35.570 36.560 -
8. Instructor debutant M 33.530 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Director centru de perfecționare 18.320
2. Director adjunct centru de perfecționare 16.000
3. Șef centru de calificare 7.530
Modificări (1)

NOTĂ:

1. La Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă, în funcțiile de expert gradul I, II, III și debutant pot fi încadrați și absolvenții Școlii Militare de Aviație "Aurel Vlaicu".

2. Funcția de instructor se utilizează la centrele de perfecționare a personalului din marina civilă și din navigația fluvială, precum și la Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă.

3. Funcțiile de expert se utilizează și la Casa Agronomului.

4. Funcțiile de expert gradul I, respectiv gradul II și gradul III, pot fi ocupate de persoanele care au deținut, anterior aplicării prezentei hotărâri, funcțiile de expert II, respectiv III sau IV. Salariile de bază sunt cele corespunzătoare noului grad profesional echivalat și gradației avute.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

I. UNITĂȚI SANITARE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ,
ALTELE DECÂT CELE CLINICE

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr. crt. Funcția de execuție Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 67.200 69.530 72.000 74.470 77.070 82.870
2. Medic specialist S 55.390 57.120 58.970 60.890 62.740 64.840
3. Medic secundar anul II-V S 49.030 50.510 52.120 53.790 - -
4. Medic secundar anul I S 47.550 - - - - -
5. Medic S 47.550 49.030 50.510 52.120 55.390 58.970
6. Medic stagiar, medic intern S 46.070 - - - - -
7. Farmacist primar*) S 55.390 57.120 58.970 60.890 62.740 64.840
8. Farmacist specialist S 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
9. Farmacist secundar anul II-III S 40.940 42.180 43.410 44.650 - -
10. Farmacist secundar anul I S 39.770 - - - - -
11. Farmacist S 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 50.510
12. Farmacist stagiar, farmacist intern S 38.660 - - - - -
13. Dentist principal Învățământ superior 3 ani 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120
14. Dentist Î.S. 3 ani 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
15. Dentist debutant Î.S. 3 ani 34.520 - - - - -
16. Asistent medical principal**) M 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
17. Asistent medical**) M 33.530 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660
18. Asistent medical debutant**) M 32.670 - - - - -
___________
*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
**) Se aplică și funcțiilor de asistent social și asistent educator-puericultor.
19. Tehnician dentar principal*) M 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550
20. Tehnician dentar*) M 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770
21. Tehnician dentar debutant*) M 33.530 - - - - -
22. Soră medicală principală**) M 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650
23. Soră medicală**) M 32.670 33.530 34.520 35.570 36.560 37.550
24. Soră medicală debutant**) M 31.800 - - - - -
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
25. Biolog, biochimist, chimist principal S 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120 58.970
26. Biolog, biochimist, chimist specialist S 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
27. Biolog, biochimist, chimist S 38.660 39.770 40.940 - - -
28. Biolog, biochimist, chimist debutant S 37.550 - - - - -
29. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician principal S 46.070 47.550 49.030 52.120 55.390 58.970
30. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician S 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650
31. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician debutant S 37.550 - - - - -
32. Profesor C.F.M. principal***) Î.S. 3 ani 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120
33. Profesor C.F.M.***) Î.S. 3 ani 36.560 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410
34. Profesor C.F.M. debutant***) Î.S. 3 ani 34.520 - - - - -
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
35. Infirmieră, agent D.D.D. G 28.720 29.460 30.200 30.940 31.800 32.670
38. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 27.230 - - - - -
37. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 27.230 27.980 28.720 29.460 30.200 -
38. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutant G 25.810 - - - - -
39. Șofer autosanitară I****) 38.660 39.770 40.940 42.180 - -
40. Șofer autosanitară II****) 34.520 35.570 36.560 37.550 - -
41. Șofer autosanitară III****) 30.940 31.800 32.670 33.530 - -

*) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social.

***) Se aplică și funcției de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

****) Se aplică nivelului I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din stațiile de salvare județene și din municipiul București, iar nivelul de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. UNITĂȚI CLINICE, INSTITUTE ȘI CENTRE MEDICALE

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr. crt. Funcția de execuție Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 74.470 77.070 80.030 82.870 85.710 87.800
2. Medic specialist S 60.890 62.740 64.840 67.200 69.530 72.000
3. Farmacist primar*) S 60.890 62.740 64.840 67.200 69.530 72.000
4. Farmacist specialist S 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120 60.890
5. Asistent medical principal M 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
6. Asistent medical M 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180
7. Asistent medical debutant M 32.670 - - - - -
8. Soră medicală principală M 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
9. Soră medicală M 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
10. Soră medicală debutantă M 31.800 - - - - -
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
11. Biolog, biochimist, chimist; principal S 55.390 57.120 58.970 60.890 62.740 64.840
12. Biolog, biochimist, chimist; specialist S 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician; principal S 50.510 52.120 53.790 57.120 60.890 64.840
14. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician S 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
15. Profesor C.F.M. principal Î.S. 3 ani 49.030 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120
16. Profesor C.F.M. Î.S. 3 ani 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

NOTĂ:

1. Încadrarea unităților sanitare și de asistență socială în categoria unităților clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului, avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor.

2. În unitățile clinice, pe lângă funcțiile prevăzute la cap. II, se pot utiliza și celelalte funcții prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor și condițiilor de ocupare a funcțiilor stabilite de Ministerul Sănătății, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din prezenta hotărâre.

III. FUNCȚII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Medic (farmacist) director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 21.990
2. Medic (farmacist) director adjunct 18.320
3. Medic șef (policlinică, stație salvare, centru transfuzie sanguină și altele similare) 17.745
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, laborator și altele similare 11.190
5. Asistent medical șef 9.070

IV. SPORURI ȘI INDEMNIZAȚII

a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază

Spor maxim
- lei -
1. Farmacist-diriginte 5.400
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 4.040
3. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 5.020
4. Spălătoreasă cu gestiune; șef formație 1.940

b) Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază

- lei/ședință - ───────────────
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității muncă și ai comisiilor medicale 1.800 - 3.700 (dar nu mai mult de 25%, în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției îndeplinite)

NOTĂ:

1. Salariul de bază al medicilor cuprinde și sporul pentru responsabilitatea actului medical, iar la unitățile clinice, și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare (ce era prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991).

2. Salariile de bază ale personalului din anatomie patologică și medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie, vor fi mai mari cu 100% față de salariile de bază prevăzute la aceleași categorii de personal din prezenta anexă.

3. Pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică și medicină legală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sănătății, potrivit prevederilor art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.

4. Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu condiții deosebite de muncă - izolare, dispersare, altitudine, căi de acces dificile - beneficiază de spor în cuantum de până la 60% din salariul de bază ce se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. d) din prezenta hotărâre.

5. Personalul tehnic cu pregătire superioară și medie din unitățile sanitare care asigură nemijlocit funcționarea, repararea și întreținerea aparatelor medicale beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 15%. Mărimea concretă a salariului de bază și categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătății, în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.

6. Salariile de bază ale personalului tehnic de inspecție și avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliție sanitară și medicină preventivă pot fi mai mari cu până la 15%, cu avizul Ministerului Sănătății,

7. Personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a, în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 3

UNITĂȚI DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI AVANSATĂ ȘI DE PROIECTARE

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din cercetarea
fundamentală și avansată

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător principal gradul I S 69.530 72.000 77.070 82.870
2. Cercetător principal gradul II S 60.890 62.740 64.840 67.200
3. Cercetător principal gradul III S 52.120 53.790 55.390 57.120
4. Cercetător S 46.070 47.550 49.030 50.510
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate*)
5. Asistent de cercetare S 40.940 42.180 43.410 44.650
6. Asistent de cercetare stagiar S 39.770 - - -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale**)
7. Asistent I M 40.940 42.180 43.410 44.650
8. Asistent II M 36.560 37.550 38.660 39.770
9. Asistent III M 32.670 33.530 34.520 35.570
10. Asistent IV M 29.460 30.200 30.940 31.800
11. Asistent stagiar M 28.720 - - -

*) Pe aceste funcții se încadrează personalul din cercetare până la atestare.

**) Specialitatea funcției de asistent este cea corespunzătoare activității de bază a unității.

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
12. Director institut Salariul de bază corespunzător funcției și gradului profesional 19.485
13. Director adjunct științific 11.960
14. Secretar științific director centru 10.230
15. Șef secție 8.100
16. Șef laborator, atelier 5.400

NOTĂ:

1. Prezenta anexă se aplică și la unitățile și subunitățile (secții, laboratoare colective) de cercetare fundamentală și avansată, precum și la alte activități de cercetare-dezvoltare care, potrivit legii, sunt finanțate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale.

2. Studenții de la institutele de învățământ superior cursuri de zi, din ultimii ani, care sunt cooptați În activitatea de cercetare științifică, pot fi angajați cu contract individual de muncă de unitățile și subunitățile prevăzute la pct. 1 din prezenta notă; urmând a fi salarizați cu salariul de bază pentru asistentul de cercetare stagiar, diminuat astfel:

- cu 10% pentru studenții din ultimul an de studii;

- cu 20% pentru studenții din penultimul an de studii, dar nu mai puțin decât salariul de bază minim brut pe țară.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din proiectare

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 58.970 60.890 62.740 67.200
2. Proiectant gradul II S 52.120 53.790 55.390 57.120
3. Proiectant gradul III S 46.070 47.550 49.030 50.510
4. Proiectant gradul IV S 40.940 42.180 43.410 44.650
5. Proiectant debutant S 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Tehnician proiectant I M 38.660 39.770 40.940 42.180
7. Tehnician proiectant II*) M 34.520 35.570 36.560 37.550
8. Tehnician proiectant III*) M 30.940 31.800 32.670 33.530
9. Tehnician proiectant IV*) M 27.980 28.720 29.460 30.200
10. Tehnician proiectant debutant*) M 27.230 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
11. Director institut Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 18.320
12. Director adjunct institut 11.575
13. Director centru 10.230
14. Șef secție 8.100
15. Șef atelier 5.400

*) Salariile de bază prevăzute pentru această funcție se utilizează și la funcțiile: desenator tehnic, cartograf.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 4

UNITĂȚI DE INFORMATICĂ

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 67.200 69.530 72.000 74.470
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 58.970 60.890 62.740 64.840
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 52.120 53.790 55.390 57.120
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 46.070 47.550 49.030 50.510
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 40.940 42.180 43.410 44.650
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Analist (programator) ajutor IA M 43.410 44.650 46.070 -
8. Analist (programator) ajutor I M 38.660 39.770 40.940 42.180
9. Analist (programator) ajutor II M 34.520 35.570 36.560 37.550
10. Analist (programator) ajutor III M 30.940 31.800 32.670 33.530
11. Analist (programator) ajutor IV M 27.980 28.720 29.460 30.200
12. Analist (programator) ajutor, debutant M 27.230 - - -
13. Operator, controlor date; I M 37.550 38.660 39.770 40.940
14. Operator, controlor date; II M 33.530 34.520 35.570 36.560
15. Operator, controlor date; III M 30.200 30.940 31.800 32.670
16. Operator, controlor date; IV M 27.230 27.980 28.720 29.460
17. Operator, controlor date; debutant M 26.430 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
18. Director Salariul de bază corespunzător funcției și gradului profesional 18.510
19. Director adjunct tehnic 10.800
20. Șef secție, laborator, oficiu, serviciu (cercetare-proiectare, implementare, exploatare etc.) 9.635
21. Șef atelier, birou (proiectare, implementare, exploatare, pregătire și control date etc.) 7.530

NOTĂ:

Salariile de bază ale personalului încadrat în funcțiile din prezenta anexă, din cadrul Centrului de Tehnologia Informației Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor și din Institutul de Management și Informatică din subordinea Ministerului Industriilor, sunt mai mari cu 15%, iar ale celui din Oficiul Central de Plată a Pensiilor sunt mai mari cu 10%.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 5

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor, scenograf, consultant artistic, coregraf S
I 69.530 72.000 74.470 77.070
II 58.970 60.890 62.740 64.840
III 52.120 53.790 55.390 57.120
IV 46.070 47.550 49.030 50.510
V 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 39.770 - - -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor); concert maestru S
I 67.200 69.530 72.000 74.470
II 57.120 58.970 60.890 62.740
III 50.510 52.120 53.790 55.390
3. Dirijor cor, instrumentist, șef orchestră, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă S
I 62.740 64.840 67.200 69.530
II 55.390 57.120 58.970 60.890
III 49.030 50.510 52.120 53.790
IV 43.410 44.650 46.070 47.550
V 38.660 39.770 40.940 42.180
debutant 37.550 - - -
4. Artist liric, balerin, dansator acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine S
I 53.790 55.390 57.120 58.970
II 47.550 49.030 50.510 52.120
III 42.180 43.410 44.650 46.070
IV 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 36.560 - - -
5. Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, maestru de studii balet M
I 44.650 46.070 47.550 49.030
II 39.770 40.940 42.180 43.410
III 35.570 36.560 37.550 38.660
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă M
I 42.180 43.410 44.650 46.070
II 36.560 37.550 38.660 39.770
III 32.670 33.530 34.520 35.570
debutant 31.800 - - -
7. Maestru artist circ, artist circ
I 58.970 60.890 62.740 64.840
II 52.120 53.790 55.390 57.120
III 46.070 47.550 49.030 50.510
IV 40.940 42.180 43.410 44.650
V 36.560 37.550 38.660 39.770
VI 32.670 33.530 34.520 35.570
debutant 31.800 - - -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine M
I 40.940 42.180 43.410 44.650
II 36.560 37.550 38.660 39.770
III 32.670 33.530 34.520 35.570
IV 30.200 30.940 31.800 -
debutant 29.460 - - -
9. Regizor scenă, culise, secretar platou M
I 39.770 40.940 42.180 43.410
II 35.570 36.560 37.550 38.660
III 31.800 32.670 33.530 34.520
debutant 30.940 - - -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G
I 27.230 27.980 28.720 29.460
II 24.580 25.200 25.810 26.430
debutant 24.150 - - -

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară, muzee, biblioteci, case de cultură,
cămine culturale și alte instituții de cultură

Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
11. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist-comentator, corespondent în străinătate S
I 58.970 60.890 62.740 64.840
II 52.120 53.790 55.390 57.120
III 46.070 47.550 49.030 50.510
IV 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 39.770 - - -
12. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local) S
I*) 53.790 55.390 57.120 58.970
II 47.550 49.030 50.510 52.120
III 42.180 43.410 44.650 46.070
IV 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 36.560 - - -
13. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar S
I 53.790 55.390 57.120 60.890
II 47.550 49.030 50.510 52.120
III 42.180 43.410 44.650 46.070
debutant 39.770 - - -
14. Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor S
I 52.120 53.790 55.390 57.120
II 46.070 47.550 49.030 50.510
III 40.940 42.180 43.410 44.650
IV 37.550 38.660 39.770 -
debutant 36.560 - - -
15. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor I.P.3**)
I 47.550 49.030 52.120 55.390
II 42.180 43.410 44.650 46.070
III 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 36.560 - - -
16. Restaurator***), conservator, trezorier, gestionar custode sală M
I 42.180 43.410 44.650 46.070
II 37.550 38.660 39.770 40.940
III 33.530 34.520 35.570 36.560
IV 30.200 30.940 31.800 32.670
debutant 29.460 - - -
17. Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor M
I A****) 47.550 49.030 50.510 -
I 42.180 43.410 44.650 46.070
II 37.550 38.660 39.770 40.940
III 33.530 34.520 35.570 36.560
IV 30.200 30.940 31.800 32.670
debutant 29.460 - - -
18. Laborant foto, retușor foto, fotograf M
I 37.550 38.660 39.770 40.940
II 33.530 34.520 35.570 36.560
III 30.200 30.940 31.800 32.670
IV 27.230 27.980 28.720 29.460
debutant 26.430 - - -
19. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G
I 30.200 30.940 31.800 32.670
II 27.230 27.980 28.720 29.460
III 24.580 25.200 25.810 26.430
debutant 24.150 - - -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

**) Studii superioare cu durata de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

***) Pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional în instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare.

****) Se poate utiliza numai pentru încadrarea în funcția de bibliotecar a absolvenților școlilor postliceale de biblioteconomie.

NOTĂ:

Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

III. Funcții de conducere din unitățile de la cap. I și II

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Director general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 21.990
2. Director general adjunct 19.485
3. Director, redactor-șef 18.320
4. Director adjunct, redactor-șef adjunct 16.000
5. Șef redacție, secretar general de redacție 10.230
6. Șef serviciu, șef secție 10.230
7. Șef birou, șef oficiu 7.530

IV. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare
funcției de bază, care fac parte din salariul de bază

Spor maxim
- lei -
1. Instrumentiștii care desfășoară activitate de șef partidă 2.900
2. Artiștii lirici, coriștii, balerinii, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică 1.940

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 5 A

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ "ROMPRES"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comentator politic, publicist, corespondent special (în țară și în străinătate), editorialist, redactor de rubrică, redactor, reporter special, fotoreporter special S
I 67.200 69.530 72.000 74.470
II 58.970 60.890 62.740 64.840
III 52.120 53.790 55.390 57.120
IV 46.070 47.550 49.030 50.510
V 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 39.770 - - -
2. Redactor documentarist, redactor translator, secretar de redacție (comisie), translator emisie, grafician, corector transmisie S
I 58.970 60.890 62.740 64.840
II 52.120 53.790 55.390 57.120
III 46.070 47.550 49.030 50.510
IV 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Redactor documentarist, redactor translator, reporter, fotoreporter, secretar (de redacție și de emisie), redactor-translator emisie, grafician, corector transmisie, fototecar M
I 47.550 49.030 50.510 52.120
II 42.180 43.410 44.650 46.070
III 37.550 38.660 39.770 40.940
IV 33.530 34.520 35.570 36.560
debutant 32.670 - - -
4. Operator emisie-recepție M
I A 37.550 33.660 39.770 40.940
I 33.530 34.520 35.570 36.560
II 30.200 30.940 31.800 32.670
III 27.230 27.980 28.720 29.460
debutant 26.430 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
5. Secretar general de agenție Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 21.940
6. Director, redactor șef 19.485
7. Director adjunct, redactor șef adjunct 17.160
8. Secretar general de redacție 16.000
9. Șef secție, șef serviciu 13.500
10. Șef birou 10.040

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexa nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 6

UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor *) Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**) expert sportiv; gradul I 58.970 60.890 62.740 64.840
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), referent sportiv; gradul II 52.120 53.790 55.390 57.120
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**): gradul III, instructor sportiv gradul I 46.070 47.550 49.030 50.510
4. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 40.940 42.180 43.410 44.650
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul V, instructor sportiv gradul III 36.560 37.550 38.660 39.770
6. Instructor sportiv debutant 35.570 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I 34.520 35.570 36.560 37.550
8. Instructor sportiv II, referent II 30.940 31.800 32.670 33.530
9. Instructor sportiv III, referent III 27.980 28.720 29.460 30.200
10. Instructor sportiv debutant 27.230 - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
11. Președinte federație Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 21.990
12. Secretar general federație 16.590

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

A. Funcții de execuție pe categorii de clasificare*)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor **) Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
1. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 52.120 53.790 55.390 57.120
2. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 46.070 47.550 49.030 50.510
3. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 40.940 42.180 43.410 44.650
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 36.560 37.550 38.660 39.770
5. Antrenor categoria V, referent sportiv gradul V 32.670 33.530 34.520 35.570
6. Antrenor debutant, referent debutant 31.800 - - -

*) Categoria de clasificare de antrenor, în sensul prezentei hotărâri, corespunde gradului profesional.

**) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
- Cluburi - Salariul de bază corespunzător funcției de execuție
7. Președinte club 9.070
8. Vicepreședinte club 6.360
- Complex sportiv -
9. Șef complex sportiv 6.360

*

Persoanele utilizate în cadrul unităților sportive, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizație lunară de până la 1/4 din salariul de bază minim brut pe țară, stabilită de conducătorul unității sportive în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.

*
* *
Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei brut lunar, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 7

UNITĂȚI VAMALE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Controlor general specialist S 55.390 57.120 58.970 60.890
2. Controlor general S 49.030 50.510 52.120 53.790
3. Controlor vamal gradul I S 43.410 44.650 46.070 47.550
4. Controlor vamal gradul II S 38.660 39.770 40.940 42.180
5. Controlor vamal debutant S 37.550 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Controlor vamal I M 38.660 39.770 40.940 42.180
7. Controlor vamal II M 34.520 35.570 36.560 37.550
8. Controlor vamal III M 30.940 31.800 32.670 33.530
9. Controlor vamal IV M 27.980 28.720 29.460 30.200
10. Controlor vamal debutant M 27.230 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
11. Șef vamă Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 19.485
12. Șef vamă adjunct 16.590
13. Șef tură 5.020

Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public național, ministrul finanțelor poate aproba salarii de bază mai mari cu până la 10% pentru personalul de specialitate din unitățile vamale, salarizat potrivit prezentei anexe.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 8

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
1. Comandant instructor S 53.790 55.390 57.120 58.970
2. Șef mecanic instructor S 53.790 55.390 57.120 58.970
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 55.390 57.120 58.970 60.890
4. Șef mecanic S 53.790 55.390 57.120 58.970
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 47.550 49.030 50.510 52.120
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician; II S 42.180 43.410 44.650 46.070
7. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician; III S 37.550 38.660 39.770 40.940
8. Ofițer aspirant S 36.560 - - -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
9. Căpitan dragor M 44.650 46.070 47.550 49.030
10. Căpitan M 43.410 44.650 46.070 47.550
11. Șef mecanic M 40.940 42.180 43.410 44.650
12. Dragor șef M 40.940 42.180 43.410 44.650
13. Ofițer punte M 37.550 38.660 39.770 40.940
14. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 36.560 37.550 38.660 39.770
15. Dragor M 32.670 33.530 34.520 35.570
16. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 31.800 - - -
c) Funcții de execuție comune pe nave
17. Șef stație RTG M 37.550 38.660 39.770 40.940
18. Ofițer RTG I M 37.550 38.660 39.770 -
19. Ofițer RTG II M 33.530 34.520 35.570 36.560
20. Șef echipaj 36.560 37.550 38.660 -
21. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 33.530 34.520 35.570 -
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 30.940 31.800 32.670 -
23. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 30.200 - - -
24. Scafandru autonom 39.770 40.940 42.180 -
25. Scafandru greu 36.560 37.550 38.660 -
26. Scafandru debutant 35.570 - - -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
Funcții de execuție pe grade profesionale
27. Căpitan de port specialist S 60.890 62.740 64.840 67.200
28. Căpitan de port gradul I S 52.120 53.790 55.390 57.120
Funcții de execuție pe trepte profesionale
29. Căpitan de port gradul II M 42.180 43.410 44.650 46.070
30. Ofițer de port gradul I M 37.550 38.660 39.770 40.940
31. Ofițer de port gradul II M 33.530 34.520 35.570 36.560
32. Ofițer de port debutant M 32.670 - - -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a), b), c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Director (căpitănii coordonatoare) Salariul corespunzător funcției de execuție 21.990
2. Director adjunct (căpitănii coordonatoare) 11.190
3. Căpitan șef port 11.190
4. Șef serviciu 10.230
7. Șef birou 7.530
6. Șef grup scafandri 7.530

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, și se utilizează de către toate unitățile care funcționează potrivit prezentei hotărâri, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 9

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ, PRECUM
ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECȚIILOR
GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR
SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE, CENTRULUI NAȚIONAL DE REPRODUCȚIE ȘI
SELECȚIE A ANIMALELOR, AGENȚII DE SUPRAVEGHERE A PROTECȚIEI MEDIULUI,
ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIA BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Modificări (1)

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar*) S 58.970 60.890 62.740 67.200
2. Inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert*) S 58.970 60.890 62.740 64.840
3. Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 50.510 52.120 53.790 55.390
4. Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 44.650 46.070 47.550 49.030
5. Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 39.770 40.940 42.180 43.410
6. Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 38.660 - - -
7. Subinginer I Sing. 43.410 44.650 46.070 47.550
8. Subinginer II Sing. 38.660 39.770 40.940 42.180
9. Subinginer III Sing. 34.520 35.570 36.560 37.550
10. Subinginer debutant Sing. 33.530 - - -

*) În funcția de inginer expert, meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional, pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare, potrivit regulamentului cuprinzând criteriile și condițiile de participare la concurs, elaborat de același organ central.

**) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Asistent veterinar I, tehnician*) veterinar (hidrolog), I A, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I A M 42.180 43.410 44.650 46.070
12. Asistent veterinar II, tehnician*) veterinar (hidrolog) I, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I M 37.550 38.660 39.770 40.940
13. Asistent veterinar III, tehnician*) veterinar (hidrolog) II, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) II M 33.530 34.520. 35.570 36.560
14. Asistent veterinar IV, tehnician*) veterinar (hidrolog) III, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) III M 30.200 30.940 31.800 32.670
15. Asistent veterinar, tehnician*) veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) debutant M 29.460 - - -
16. Agent veterinar I Șc. prof. 30.200 30.940 31.800 32.670
17. Agent veterinar II Șc. prof. 27.230 27.980 28.720 29.460
18. Agent veterinar debutant Șc. prof. 26.430 - - -

*) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
19. Guvernator*) Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 24.500
20. Director, inspector șef**), șef oficiu***) 18.320
21. Director adjunct 16.000
22. Inginer șef 11.190
23. Șef serviciu, șef secție 10.230
24. Șef atelier, șef stație, șef birou, șef fermă, șef centru, șef circumscripție, șef laborator 7.530

*) Se utilizează numai la Administrația Rezervația Biosferei "Delta Dunării".

**) Se utilizează la inspectoratele cu personalitate juridică, precum și la agențiile de supraveghere a protecției mediului.

***) Se utilizează la oficiile cu personalitate juridică.

NOTĂ:

1. Nivelul salariilor de la poz. 2-6 se poate utiliza și pentru funcția de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică, precum și la agențiile de supraveghere a protecției mediului.

2. Pentru condiții deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Agriculturii și Alimentației - epizootii deosebit de grave, necropsii în laboratoare și altele asemenea - cuantumul sporului poate fi de până la 30% din salariul de bază și se acorda în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.

3. Nivelul salariilor din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător și personalului încadrat în alte laboratoare, de subordonare centrală sau locală, potrivit specificului activității.

4. Pentru personalul din dispensare medicale care, potrivit contractului individual de muncă, își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă - izolare, dispersare, căi de acces dificile - sporul poate fi de până la 50% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. d) din prezenta hotărâre.

5. Spor pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care face parte din salariul de bază:

- Medicii veterinari autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar veterinare Salariu de bază mai mare cu până la 10%

Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 9 A

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul I A S 58.970 60.890 62.740 67.200
2. Inginer cadastru gradul I S 50.510 52.120 53.790 55.390
3. Inginer cadastru gradul II S 44.650 46.070 47.550 49.030
4. Inginer cadastru gradul III S 39.770 40.940 42.180 43.410
5. Inginer cadastru debutant S 38.660 - - -
6. Subinginer cadastru I Sing. 43.410 44.650 46.070 47.550
7. Subinginer cadastru II Sing. 38.660 39.770 40.940 42.180
8. Subinginer cadastru III Sing. 34.520 35.570 36.560 37.550
9. Subinginer cadastru debutant Sing. 33.530 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru I A M 42.180 43.410 44.650 46.070
11. Tehnician cadastru I M 37.550 38.660 39.770 40.940
12. Tehnician cadastru II M 33.530 34.520 35.570 36.560
13. Tehnician cadastru III M 30.200 30.940 31.800 32.670
14. Tehnician cadastru debutant M 29.460 - - -
15. Operator cadastru I M; G 30.200 30.940 31.800 32.670
16. Operator cadastru II M; G 27.230 27.980 28.720 29.460
17. Operator cadastru debutant M; G 26.430 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Șef oficiu Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 18.320
2. Inginer șef 11.190
3. Șef serviciu 10.230
4. Șef birou 7.530

NOTĂ:

Pentru condiții dificile se poate acorda personalului de specialitate din oficiile de cadastru și organizare a teritoriului un spor de până la 20% din salariul de bază, în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 10 Referințe (1)

ALTE INSTITUȚII (UNITĂȚI) DE SUBORDONARE CENTRALĂ
DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 1-9

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I S 58.970 60.890 62.740 64.840
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 52.120 53.790 55.390 57.120
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 46.070 47.550 49.030 50.510
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 40.940 42.180 43.410 44.650
5. Referent, inspector; debutant S 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Referent I M 40.940 42.180 43.410 44.650
7. Referent II M 36.560 37.550 38.660 39.770
8. Referent III M 32.670 33.530 34.520 35.570
9. Referent IV M 29.460 30.200 30.940 31.800
10. Referent debutant M 28.720 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
11. Director general, inspector de stat șef Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 21.990
12. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct 18.320
13. Director, inspector șef 18.320
14. Director adjunct, inspector șef adjunct 16.000
15. Șef serviciu, șef secție 10.230
16. Șef birou 7.530

NOTĂ:

1. Funcțiile și nivelul de salarizare din prezenta anexă se utilizează la Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, Direcția muzeelor și colecțiilor, Direcția pentru prestări editoriale "ROMLIBRI", Direcția pentru presă, publicații, tipărituri, Oficiul Central de Plată a Pensiilor, Administrația Națională a Rezervelor Materiale pentru unitățile speciale teritoriale, Centrul Național de Reproducție și Selecție a animalelor, Centrul European al UNESCO, Comisia Europeană pentru Învățământ Superior a UNESCO, Oficiul Român "TEMPUS", Agenția Națională de Presă "ROMPRES", precum și la alte instituții publice, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor. Modificări (1)

2. În funcțiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevăzute la lit. a) din prezenta anexă, vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățământului superior, de nivel universitar, care sunt încadrați în compartimentele de bază din specialitatea unității respectivi.

3. În funcțiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute la lit. b) din prezenta anexă, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale, încadrați în compartimentele de bază din specialitatea unității respective.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariate în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 10 A

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1) Personal navigant și tehnic navigant profesionist

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 58.970 60.890 62.740 64.840
clasa a II-a 52.120 53.790 55.390 57.120
clasa a III-a 46.070 47.550 49.030 50.510
clasa a IV-a 40.940 42.180 43.410 44.650
clasa a V-a 39.770 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
2. Comandant detașament zbor Salariul de bază corespunzător funcției de execuție și clasei profesionale 15.235
3. Comandant aeroclub teritorial 8.485
4. Comandant adjunct aeroclub teritorial 5.400
5. Șef sector zbor aeroclub teritorial 2.900

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

NOTĂ:

1. Personalul navigant și tehnic navigant profesionist se încadrează pe clase de clasificare astfel:

Clasa I - personalul navigant și tehnic navigant profesionist, posesor al unei calificări, cu licență la zi:
a) pilot/parașutist încercător;
b) pilot/inginer de recepție și control pe toate tipurile de aeronave (la avion minimum 2 tipuri).
Clasa a II-a - personalul navigant și tehnic navigant profesionist, posesor al următoarelor calificări, cu licență la zi:
a) pilot/inginer de recepție și control pe un tip de aeronavă;
b) parașutist recepție și control;
c) pilot instructor pe minimum 2 tipuri de aeronavă;
d) mecanic navigant recepție și control.
Clasa a III-a - personalul navigant profesionist, posesor al următoarelor calificări, cu licență la zi:
a) pilot instructor pe un tip de aeronavă;
b) instructor parașutism aeronavă;
c) mecanic navigant instructor.
Clasa a IV-a - personalul navigant profesionist, posesor al următoarelor calificări, cu licență la zi:
a) pilot instructor în primul an de activitate;
b) pilot comandant de bord;
c) mecanic navigant,
Clasa a V-a - personalul navigant profesionist debutant.

2. Personalul navigant și tehnic navigant profesionist, care execută misiuni de inspecție și control în zbor, primește un spor de 10% la salariul de bază.

3. Personalul navigant și tehnic navigant profesionist se reîncadrează anual în clase profesionale superioare sau inferioare, în funcție de clasele profesionale de calificare obținute prin examenul anual de calificare și licență de zbor.

La trecerea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară ca urmare a pierderii licenței de zbor pentru o anumită calificare din cauza lipsei de activitate, personalul navigant profesionist, astfel reîncadrat, va fi salarizat la nivelul gradației avute la clasa profesională din care se face trecerea.

2) Personal tehnic aeronautic

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Inginer de aviație S
clasa I 58.970 60.890 62.740 64.840
clasa a II-a 52.120 53.790 55.390 57.120
clasa a III-a 46.070 47.750 49.030 50.510
clasa a IV-a 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe clase profesionale
2. Tehnician de aviație M
clasa I 42.180 43.410 44.650 46.070
clasa a II-a 37.550 38.660 39.770 40.940
clasa a III-a 33.530 34.520 35.570 36.560
clasa a IV-a 30.940 31.800 32.670 -
debutant 30.200 - - -
3. Mecanic de aviație Șc. tehnică av. sau echiv.
clasa I 44.650 46.070 47.550 -
clasa a II-a 40.940 42.180 43.410 -
clasa a III-a 37.550 38.660 39.770 -
clasa a IV-a 31.800 32.670 33.530 -
debutant 30.940 - - -
4. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.) M Șc. prof.
clasa I 40.940 42.180 43.410 -
clasa a II-a 37.550 38.660 39.770 -
clasa a III-a 34.520 35.570 36.560 -
clasa a IV-a 31.800 32.670 33.530 -
debutant 30.940 - - -
5. Maistru de aviație Șc. maiștri aviație
clasa I 46.070 47.550 49.030 50.510
clasa a II-a 33.150 42.180 43.410 44.650
clasa a III-a 36.560 37.550 38.660 -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
6. Șef serviciu, șef sector, șef secție Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 10.230
7. Șef birou, șef atelier, șef laborator, grupa LR 7.530
8. Șef sector tehnic 2.900

NOTĂ:

1. Încadrarea ca personal tehnic aeronautic se menține numai dacă, conform normelor interne și internaționale pentru aviația civilă, licența de funcționare pentru tipurile de aeronave din dotare este în vigoare.

2. Personalul tehnic aeronautic, deținător al unei licențe de funcționare în vigoare, care execută misiuni de inspecție și control special de exploatare, primește un spor de 10% la salariul de bază.

Criteriile și categoriile de personal beneficiare de acest spor vor fi stabilite de Consiliul de administrație al Aeroclubului României.

3) Personal operativ aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 58.970 60.890 62.740 64.840
II 52.120 53.790 55.390 57.120
III 46.070 47.550 49.030 50.510
IV 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 39.770 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 36.560 37.550 38.660 39.770
II 32.670 33.530 34.520 35.570
III 29.460 30.200 30.940 31.800
debutant 28.720 - - -
3. Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 46.070 47.550 49.030 -
II 42.180 43.410 44.650 -
III 37.550 38.660 39.770 -
4. Controlor trafic operațiuni auxiliare M + curs de calificare
I 40.940 42.180 43.410 44.650
II 36.560 37.550 38.660 39.770
III 32.670 33.530 34.520 35.570
IV 29.460 30.200 30.940 31.800
debutant 28.720 - - -

NOTĂ:

1. În funcția de controlor trafic dirijare I va fi încadrat personalul care execută dirijare în limba engleză, cu licență la zi.

În funcția de controlor trafic dirijare II și III va fi încadrat personalul care execută dirijare în limba română, cu licență la zi.

2. Personalul meteoaeronautic și de control trafic aerian poate fi menținut în funcție numai dacă are licență de funcționare la zi.

3. Până la obținerea calificării inițiale și a licenței de funcționare, personalul operativ aeronautic (meteorologi și controlori trafic operațiuni auxiliare) va fi salarizat ca debutant.

4) Personal de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 20.825
2. Director zbor 17.550
3. Director tehnic 17.550
4. Șef serviciu informare zbor, meteo, navigație 10.230

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

II. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic
navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru
personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României

Limita maximă a indemnizației Activitatea pentru care se acordă
Până la: 500 lei/ora de zbor - Misiuni prevăzute în Codul aerian
200 lei/start - Misiuni prevăzute în Codul aerian
2.800 lei/salt - Salturi cu parașuta
30 lei/aterizare - Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal
1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie bază de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.

ANEXA Nr. 11

I. ALTE UNITĂȚI BUGETARE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 1-10,
PRECUM ȘI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
INVESTIȚII ÎNTREȚINERE-REPARAȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
SĂNĂTATE, CERCETARE, CULTURĂ, SPORT ȘI CELELALTE UNITĂȚI
CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. 1-10

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer, economist; specialist I A S 55.390 57.120 58.970 60.890
2. Inginer, economist, referent; gradul I S 47.550 49.030 50.510 52.120
3. Inginer, economist, referent; gradul II S 42.180 43.410 44.650 46.070
4. Inginer, economist, referent; gradul III S 37.550 38.660 39.770 40.940
5. Inginer, economist, referent; debutant S 36.560 - - -
6. Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist I Sing. I.P.3 44.650 46.070 47.550 49.030
7. Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist II Sing. I.P.3. 38.660 39.770 40.940 42.180
8. Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist III Sing. I.P.3. 34.520 35.570 36.560 37.550
9. Subinginer, conductor arhitect, arhivist; debutant Sing. I.P.3. 33.530 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, merceolog, contabil, I A referent M 43.410 44.650 46.070 47.550
11. Idem I M 37.550 38.660 39.770 40.940
12. Idem II M 33.530 34.520 35.570 36.560
13. Idem III M 30.200 30.940 31.800 32.670
14. Idem IV M 27.980 28.720 29.460 -
15. Idem debutant M 27.230 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
16. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 18.320
17. Director adjunct 16.000
18. Contabil șef 16.000
19. Inginer șef 16.000
20. Șef serviciu, șef secție 10.230
21. Șef birou, șef atelier 7.530

NOTĂ:

Personalul încadrat pe funcția de șef stat major apărare civilă se salarizează cu salariile de bază prevăzute la cap. I A, majorate cu 15%.

Nivelul de pregătire profesională pentru încadrarea, pe această funcție se stabilește în raport cu complexitatea sarcinilor și mărimea unității, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Apărării Naționale.

II. SERVICII DE CONTENCIOS

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier juridic S
gradul I A 53.790 55.390 57.120 60.890
I 47.550 49.030 50.510 52.120
II 42.180 43.410 44.650 46.070
III 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 36.560 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
2. Șef serviciu contencios Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 10.230
3. Șef birou contencios 7.530

III. SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE
SECRETARIAT-ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII ȘI DE
DESERVIRE DIN UNITĂȚILE PENTRU CARE SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCȚIILOR
DE SPECIALITATE SUNT PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 1-10

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
1. Administrator
I M 42.180 43.410 44.650 46.070
II M 37.550 38.660 39.770 40.940
III M 33.530 34.520 35.570 36.560
2. Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf
I M 30.940 31.800 32.670 33.530
II M 27.980 28.720 29.460 30.200
debutant M 27.230 - - -
3. Funcționar I M 33.530 34.520 35.570 36.560
II M 30.200 30.940 31.800 32.670
III M 27.230 27.980 28.720 29.460
debutant M 26.430 - - -
4. Casier, șef depozit, magaziner, arhivar; I M 33.530 34.520 35.570 36.560
5. Casier, șef depozit, magaziner, arhivar; II M; G 30.200 30.940 31.800 32.670
6. Casier, magaziner, arhivar; III M; G 27.230 27.980 28.720 29.460
7. Casier, magaziner, arhivar; debutant M; G 28.430 - - -
8. Șef formație pază pompieri 29.460 30.200 30.940 -
9. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I 27.230 27.980 28.720 -
10. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II 25.200 25.810 26.430 -
11. Curier I 25.810 26.430 27.230 -
12. Curier II 24.150 24.580 25.200 -
13. Maistru I 40.940 42.180 43.410 44.650
14. Maistru II 36.560 37.550 38.660 39.770
15. Maistru III 32.670 33.530 34.520 35.570
16. Muncitor I 39.770 40.940 42.180 -
II 36.560 37.550 38.660 -
III 33.530 34.520 35.570 -
IV 30.940 31.800 32.670 -
V 28.720 29.460 30.200 -
VI 26.430 27.230 27.980 -
17. Muncitor necalificat
I 25.200 25.810 26.430 -
II 23.720 24.150 24.580 -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
- lei -
18. Șef echipă muncitori Salariul de bază corespunzător funcției de muncitor tr. I - II 5.020

NOTĂ:

1. Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor și răspunderea în muncă, iar în cazul șoferilor, ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit indicatorului tarifar de calificare elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

2. Muncitorii din activitatea de salubrizare și canalizare care lucrează în condiții de muncă nedorite, precum și cei care lucrează la deszăpeziri beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de bază, în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.

*
* *

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

ANEXA Nr. 12 Referințe (1), Jurisprudență

CONDIȚII
privind angajarea și avansarea personalului în funcții

1. Angajarea personalului într-o unitate bugetară se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unității.

2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie cetățean român. În anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte instituții centrale sau locale ale administrației publice ori ale instituțiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, în funcție de necesitate, angajarea unor specialiști, cetățeni străini;

- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcția pentru care candidează;

- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ, pentru absolvenții care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei;

- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată.

3. În cadrul fiecărei unități bugetare, conducerea unității constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și competența profesională a candidaților.

Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, șeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia și, dacă este cazul, 2-3 specialiști din învățământul superior de specialitate, din unități de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte instituții centrale sau locale ale administrației publice coordonatoare. Reprezentanții numiți în comisie din afara unităților bugetare vor fi desemnați de conducătorul instituției unde sunt încadrați. Comisia va fi condusă de un președinte desemnat de membrii comisiei și un secretar ce va fi numit de conducătorul unității. Secretarul răspunde de buna organizare și desfășurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condițiilor de studii și a altor condiții prevăzute de lege.

4. Posturile vacante existente în statul de funcții al unităților bugetare vor fi scoase la concurs, în funcție de necesitățile fiecărei unități bugetare, publicarea făcându-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afișarea acestora la sediul unităților respective, cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii concursului. Jurisprudență

5. O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publica și, data și locul susținerii concursului, precum și modalitățile de informare privind condițiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziția solicitanților de către unitate.

6. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare minister, instituție centrală sau locală a administrației publice sau va fi avizată de o comisie specială de angajare, pregătire și avansare a personalului ce se organizează la nivelul fiecărui minister, instituție centrală sau locală a administrației publice, în condițiile stabilite de ministrul ori conducătorul instituției centrale sau locale a administrației publice.

7. Concursul constă într-o probă scrisă, o probă orală sau interviu. Jurisprudență

Probele scrise și orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă cel puțin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obținute, comisia de examinare va stabili ordinea reușitei la concurs.

La medii egale obținute la probele scrise și orale, comisia va stabili candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, aspirantură, cursuri postuniversitare și altele).

Pentru funcțiile de pază, de deservire și de întreținere a curățeniei, stabilite de conducătorul unității, concursul va consta într-o probă practică.

8. Dosarele cuprinzând notele obținute de candidați la concurs împreună cu toate actele acestora vor fi depuse la președintele comisiei de angajare, pregătire și avansare din ministerul, instituția centrală sau locală a administrației publice în structura cărora se află unitatea. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora.

Rezultatul verificării se comunică unității, care va afișa lista candidaților admiși la concurs. În termen de 3 zile de la afișare se pot face eventualele contestații. Contestațiile se analizează și se soluționează de conducerea ministerului sau a instituției centrale sau locale a administrației publice și se comunică petiționarului în termen de 5 zile.

După confirmarea, de către ministere, celelalte instituții centrale sau locale ale administrației publice, a rezultatelor obținute la concurs, se fac comunicările către candidații reușiți și către persoanele care urmează să fie angajate.

9. Candidații cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligați, să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință. În cazul neprezentării la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane, declarată reușită la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

10. Condițiile prevăzute la pct. 8 și 9 se aplică și specialiștilor angajați pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanță deosebită pentru o perioadă determinată, în situația în care unitatea nu are asemenea specialiști sau nu pot fi executate cu angajații unității.

11. Persoanele angajate pe funcții de conducere vor fi supuse unei perioade de probă, potrivit legii.

Dacă, la sfârșitul perioadei de probă, persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivată, de la data începerii perioadei de probă. Definitivarea se acordă pe baza notărilor șefului ierarhic, ale conducătorului unității sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe un post de execuție vacant potrivit pregătirii și competenței sau, după caz, i se desface contractul de muncă.

12.

(1) Promovarea în funcțiile de director general, director, respectiv de adjunct și asimilatele acestora, se face prin concurs din rândul specialiștilor care se încadrează în gradul profesional I, II sau III.

La concursul pentru funcția de conducere se au în vedere următoarele elemente de apreciere:

- rezultatele obținute la concursul susținut pentru ocuparea funcției de execuție în care este încadrat, precum și în activitatea desfășurată până la data concursului;

- calitățile de organizator și conducător al unor lucrări sau activități;

- calitățile de asigurare a unui climat favorabil de muncă în colectivul pe care urmează să-l conducă;

- capacitatea de a lua decizii.

Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei funcții de conducere sunt de competența celui care organizează concursul.

Personalul de conducere va fi supus unei perioade de probă de 3 luni. Dacă, la sfârșitul perioadei de probă, persoana respectivă s-a dovedit corespunzătoare va fi definitivată de la data începerii perioadei de probă. În cazul în care, în perioada de probă, persoana nu a dovedit că poate face față sarcinilor ce-i revin în funcția de conducere respectivă, aceasta vă fi trecută în funcția de execuție avută anterior sau în alta echivalentă.

(2) Prevederile de mai sus se aplică și în cazul conducătorilor unităților de învățământ, cercetare, sanitare, de cultură și ai altor unități care ar urma să fie aleși conform statutelor sau altor reglementări specifice domeniilor respective.

(3) Criteriile pentru angajarea și avansarea în grade și trepte profesionale, precum și pentru promovarea în funcții superioare a personalului de specialitate din unitățile de învățământ, cercetare, sanitare, de cultură și organele administrației publice se stabilesc prin statute sau alte reglementări specifice acestor instituții.

13. Pentru personalul care trece de la o instituție la alta din funcții cu salarii fixe sau, între limite pe funcții la care salariile sunt stabilite pe gradații, încadrarea se face pe postul vacant respectiv până la gradația care să-i asigure un salariu de bază apropiat de cel avut.

14. În urma unor reorganizări ale instituțiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul căruia i se mențin atribuțiile va putea fi reîncadrat pe funcții, grade sau trepte profesionale și gradații, care să-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizării.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ. Extinderea controlului de constituționalitate
;
se încarcă...