Guvernul României

Hotărârea nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare

Modificări (22), Referințe (8), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iunie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Legii, salarizării nr. 14/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Salarizarea personalului din unitățile bugetare se face ținând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unități de învățământ, unități de cercetare științifică fundamentală și avansată și de proiectare, unități de informatică, unități sanitare și de asistență socială, unități de cultură, unități de sport, precum și alte unități finanțate de la bugetul public național.

Art. 2. - Jurisprudență (10)

(1) Salariile personalului din unitățile prevăzute la art. 1 cuprind:

- salariul de bază, care se stabilește în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire necesar funcției ocupate;

- sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă și în funcție de rezultatele obținute; pentru condițiile în care se desfășoară activitatea; pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopții; pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază;

- premii pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea individuală, precum și un premiu anual pentru contribuția la realizările pe ansamblul unității;

- premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 mărimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanța realizărilor obținute.

(2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităților bugetare mai poate beneficia și de alte drepturi ce se acordă în natură: masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parțial de unitate, locuință de serviciu și altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAPITOLUL II Salarii de bază

Art. 3. -

(1) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de bază sunt stabilite pe 3-6 gradații, iar în învățământ, pe tranșe de vechime.

(2) Salariile de bază pentru personalul de conducere - șef birou, șef serviciu, director și director general, adjuncții și asimilații acestora, prevăzuți în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite și cu mărimea unităților și subunităților. Indemnizația de conducere face parte din salariul de bază și în cazul în care funcția de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decât cea la care s-a stabilit funcția de execuție de bază.

Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere sau de celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul instituției publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obținute și răspunderea ce-i revine.

(3) Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizația prevăzută la alin. (2).

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăși 15% din totalul personalului din unitatea respectivă și se stabilește de ministru, conducătorul instituției centrale sau locale a administrației publice, după caz.

Art. 4. - Jurisprudență (3)

(1) Salariile de bază pentru funcțiile din unitățile de învățământ, cercetare și proiectare, sanitare și de asistență socială, de informatică, de cultură și sport, precum și din alte unități finanțate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11.

(2) Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de bază. Jurisprudență (1)

(3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcții al unității bugetare, din care cel puțin două treimi vor fi utilizate pentru funcțiile de execuție. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Trecerea în gradația imediat superioară, precum și stabilirea indemnizației de conducere se, fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă, cu aprobarea conducătorului unității. Pentru persoanele care ocupă funcții de conducere, trecerea în gradația imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcții.

(2) La trecerea la gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.

(4) Angajarea și avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradația 1, cu excepția cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe tranșe de vechime. Pentru personalul sanitar reușit la concurs pe aceeași funcție, salariul de bază se poate stabili la nivelul gradației avute anterior concursului la funcția în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant. Jurisprudență (1)

(5) În mod excepțional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituției centrale sau locale a administrației publice, pentru unitățile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învățământul superior și au fost încadrate în funcții de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcțiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcțiile de nivel mediu.

(6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele - se face de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, pentru unitățile subordonate.

(7) Trecerea personalului didactic într-o tranșă de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută.

(8) Avansarea personalului didactic din învățământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învățământ sau obținerea gradelor didactice II sau I.

Art. 6. -

Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unității - la propunerea șefului ierarhic - și se acordă calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".

CAPITOLUL III Sporuri la salariul de bază

Art. 7. - Jurisprudență (4)

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Jurisprudență (1)

Tranșa de vechime în muncă Cota la salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 ani 20%
peste 20 ani 25%

(2) Pentru personalul încadrat în muncă, după data aplicării prezentei hotărâri, conducerea unității poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare, dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin.

(3) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul "bun".

(4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obținut calificativul "slab".

(5) Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

(6) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se reangajează în muncă potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândită după data pensionării.

Art. 8. - Jurisprudență (33), Reviste (1)

În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: Jurisprudență (35)

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiții deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiții dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre. Modificări (2), Jurisprudență (66), Reviste (1)

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituții centrale și locale ale administrației publice interesate, după consultarea sindicatelor;

b) pentru activități ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfășoară în condiții de muncă deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază. Jurisprudență (9)

De acest spor poate beneficia:

- personalul de specialitate din unele activități medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, inclusiv cardiologie intervențională și chirurgia toracică, ortopedie-traumatologie, arși, chirurgie plastică și reparatorie, anestezie și terapie intensivă, hemodializă;

- personalul din unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății;

- personalul medico-sanitar de intervenție din stațiile de salvare, precum și șoferii de pe autosalvări;

- personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie, obstetrică-ginecologie și în unități de asistență socială și de ocrotire;

- personalul din instituțiile care se ocupă de: îngrijirea și/sau educarea specială a copiilor; calificarea și ocrotirea invalizilor și deficienților; îngrijirea bătrânilor;

- personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învățământul primar; care îndrumă practica psihopedagogică; care asigură perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă care execută misiuni de instruire în zbor; personalul de pe navele școală pe perioada cât se află în larg; personalul de pază din cadrul unităților bugetare cu obiective de patrimoniu.

Mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, cu consultarea sindicatelor și avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor;

c) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Jurisprudență (36)

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, cu consultarea sindicatelor și cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor;

d) salariații care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. De același spor beneficiază și personalul din unitățile vamale de frontieră. Modificări (1), Jurisprudență (4)

Pentru condiții deosebit de grele, în mediul rural la altitudine și cu căi de acces dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.

Criteriile de acordare, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc de ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor;

e) pentru activitatea desfășurată de nevăzători, un spor de 15% din salariul de bază brut pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate;

f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizație de 750 lei/oră de scufundare.

Art. 9. - Jurisprudență (2)

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituției respective, fără a se depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte instituții centrale, și locale ale administrației publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcții în aceeași unitate, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

Munca prestată în unitățile sanitare, de asistență socială și de ocrotire, precum și în unitățile vamale în sâmbăta liberă, în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, în vederea asigurării asistenței medicale de urgență sau a continuității activității unităților vamale, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază și se aprobă de conducătorul unității. Munca astfel prestată și plătită în condițiile de mai sus nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

(2) În unitățile sanitare, de asistență socială și de ocrotire, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi, în locul sporului prevăzut la alin. (1), un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei ture.

Art. 12. -

(1) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, cum ar fi: profesor-diriginte de clasă, soră-șefă și altele, personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă, care se adaugă la salariul de bază și face parte din acesta, conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Pentru îndeplinirea unor activități în afara funcției de bază (expertize medicale, tehnico-economice și altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de bază. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învățământ medico-farmaceutic va beneficia, pe lângă salariul funcției didactice, și de o indemnizație clinică de până la 50% din salariul de bază lunar al funcției medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătății.

CAPITOLUL IV Premii

Art. 13. - Referințe (1), Jurisprudență (2)

Unitățile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora. Din acest fond, consiliul de administrație sau alte organe similare de conducere ale unităților pot acorda premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, la sfârșitul anului calendaristic, anului școlar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administrație sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 15. -

Instituțiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum și cele care au organizate activități pe regim extrabugetar și care realizează prin efort propriu venituri suplimentare față de cele prevăzute inițial la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli propriu prin activități cum ar fi: lucrări de cercetare, expertizare, analize de laborator și altele similare, valorificarea unor prestații proprii către terți executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din țară s-au din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar.

Criteriile și condițiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice interesate, cu consultarea sindicatelor și cu avizul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 16. -

(1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanță națională din cultură, ocrotirea sănătății și din cercetarea științifică și tehnologică, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda, o dată pe an, premii speciale, după cum urmează:

a) 10 premii a 300.000 lei;

b) 15 premii a 200.000 lei;

c) 20 premii a 150.000 lei.

(2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă, în condițiile prevăzute de lege, din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Premiile individuale se aprobă, după caz, de ministrul culturii, de președintele Academiei Române, ministrul învățământului, ministrul sănătății, ministrul cercetării și tehnologiei, respectiv de președinții Academiei de Științe Medicale și Academiei de Științe Agricole.

CAPITOLUL V Alte drepturi

A. Plata cu ora

Art. 17. - Jurisprudență (1)

(1) În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate și nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalți salariați încadrați pe funcții similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeași unitate sau din alte unități, care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absența persoanelor titulare. Activitățile și locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice. Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...