Politici de privatizare pe sectoare | Hotărâre 4/1994

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/1994 privind aprobarea Programului de privatizare al Fondului Proprietății de Stat pentru anul 1994. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PROGRAMUL DE PRIVATIZARE AL FONDULUI PROPRIETĂȚII DE STAT PENTRU ANUL 1994 - Orientări strategice și politici de privatizare în anul 1994 -
2.2.
Politici de privatizare pe sectoare

Experiența acumulată în anul 1993 cu privire la privatizarea cu prioritate a anumitor sectoare - agricultura, industria alimentară, comerțul, turismul, industria de textile-confecții, industria pielăriei și încălțămintei, prelucrarea lemnului, transporturile, construcțiile și materialele de construcții, industria locală și serviciile de interes local - justifică menținerea acelorași opțiuni în programul pe 1994.

Privatizarea în aceste sectoare, ca și în celelalte, se va face ținând seama de:

- eficiența sectorului de activitate, condiționată de interdependența agenților economici și de libera concurență;

- efectele benefice produse de privatizare în întregul lanț de producție și distribuție din sectoarele respective;

- efectul de antrenare exercitat de societățile privatizate asupra celorlalți agenți economici.

Agricultura și industria alimentară

Strategia de privatizare pe anul 1994 are în vedere structura de acționariat creată ca efect al aplicării Legii fondului funciar.

Ținând seama de faptul că sectorul privat din agricultură a devenit preponderent (deținând peste 80% din suprafața agricolă și între 60 și 90% din efectivele de animale) și, că mijloacele de muncă se găsesc în proprietatea statului, prioritățile de privatizare se vor eșalona astfel:

- societățile comerciale prestatoare de servicii (Agromec, Agrocapa, Agrotransport);

- societățile comerciale din domeniul circulației mărfurilor (Prodas, societăți comerciale de legume-fructe);

- societățile comerciale de industrializare a produselor agricole;

- societățile comerciale de producție.

Un caz special îl reprezintă serviciile de mecanizare a lucrărilor agricole care, în prezent, sunt prestate de societăți comerciale independente, în privatizarea cărora trebuie să se aibă în vedere evitarea perpetuării unor monopoluri locale. Privatizarea Agromecurilor se face prin vânzarea de acțiuni, în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de F.P.S. în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Alimentației.

În vederea dimensionării optime în raport cu beneficiarii serviciilor și cu solicitările potențialilor cumpărători, F.P.S. și F.P.P., cu consultarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, vor proceda la divizarea unor societăți existente și crearea altora noi pe structura actualelor secții sau grupuri de secții.

Vânzarea acțiunilor prin negociere directă se poate face către asociația formată din membrii conducerii și salariații societății agricole private și către producătorii agricoli individuali, constituiți într-o formă asociativă cu personalitate juridică.

O atenție deosebită se va acorda restructurării sectorului de valorificare și comercializare a produselor agricole prin constituirea unor societăți specializate pentru anumite produse agricole, care să contribuie la fluidizarea achiziționării, stocării, procesării primare și transportului de mare volum.

Industria alimentară este unul din sectoarele care vor fi privatizate în ritm mai intens, utilizând combinații de metode, de la oferta publică la atragerea unui investitor strategic, apt să susțină finanțarea și integrarea societăților din lanțul productiv, organizarea eficientă și desfacerea producției și dezvoltarea competitivă în raport cu piața internațională.

Comerțul

Strategia F.P.S. în domeniul comerțului se va axa pe: continuarea privatizării societăților comerciale mici prin procedura standard, privatizarea societăților comerciale mijlocii sau mari eficiente, cu rol important în lanțul producție-distribuție, cu piața bine determinată, stabilă și, pe cât posibil, specializată pe anumite grupe de produse.

Pentru accelerarea privatizării în comerț, se va acționa în direcția înlăturării unor dificultăți specifice care privesc:

- obținerea dreptului de proprietate asupra spațiilor utilizate și asupra terenurilor (de menționat că, pe totalul unităților comerciale, 34,5% din spațiile de distribuție a bunurilor de consum aparțin altor instituții - cea mai mare parte regiilor autonome pentru administrarea clădirilor -, cu care există litigii în instanțele de judecată);

- existența contractelor de locație de gestiune sau închiriere încheiate pe perioade lungi.

Transporturile

Strategia de privatizare și restructurare a societăților comerciale din transporturi se va corela cu proiectele de îmbunătățire a infrastructurii și de dezvoltare a comunicațiilor.

În acțiunile de privatizare se va ține seama de următoarele caracteristici ale activității de transporturi din țara noastră:

- gradul ridicat de uzură fizică și morală a mijloacelor de transport existente;

- dificultățile aprovizionării cu combustibili și piese de schimb;

- precaritatea bazei de întreținere și servicii specifice, care determină necesitatea unor investiții ulterioare privatizării.

Societățile de transporturi rutiere sunt primele în măsură să realizeze adaptările necesare privatizării.

Având în vedere caracteristicile acestor societăți (ponderea foarte mare a valorii autovehiculelor - 85-92% din patrimoniu), vânzarea acțiunilor se face potrivit procedurii, elaborate de F.P.S. împreună cu Ministerul Transporturilor.

În domeniul transporturilor aeriene și navale există o puternică presiune concurențială internațională. Pentru stabilizarea poziției societăților românești este necesară asocierea cu firme de renume din domeniu (investitori strategici).

În sfera prestărilor de servicii, vor îi organizate distinct și vor avea prioritate societățile comerciale mici din domeniul auto și naval.

Construcțiile

Privatizarea în acest sector este favorizată de existența următoarelor premise:

- valoarea relativ redusă a capitalului social;

- mobilitatea organizatorică ridicată;

- capacitatea mare de absorbție a forței de muncă;

- potențialul apreciabil de dezvoltare, factor favorizant al relansării economice;

- efectul de antrenare exercitat asupra celorlalte sectoare ale economiei.

Strategia de privatizare va fi orientată în următoarele direcții principale:

- divizarea societăților comerciale mari al căror obiect de activitate se poate împărți în activități autonome pe plan local;

- identificarea investitorilor capabili să susțină financiar societățile comerciale mari cu activitate de antrepriză generală, cu lucrări de amploare în țară și străinătate, cu specializare deosebită;

- continuarea privatizării prin procedura standard a societăților comerciale mici.

Turismul

Strategia de privatizare a turismului trebuie să aibă ca obiectiv crearea unui sector privat, puternic și eficient, capabil să concureze în competiția de atragere a turiștilor din țară și din străinătate.

Coordonatele strategiei de privatizare în sector sunt:

- pentru marile complexe hoteliere sau lanțuri de hoteluri se vor identifica investitori strategici interni sau externi, cu posibilități financiare și se va accelera procesul de privatizare prin vânzarea de acțiuni pe bază de ofertă publică;

- capacitățile turistice de interes local vor fi vândute unor investitori locali sau integrate în proiecte de dezvoltare locală;

- investițiile directe de capital străin se vor orienta spre modernizarea bazei turistice și ridicarea nivelului prestației turistice la standardele internaționale.

Se va acționa pentru eliminarea disfuncționalităților manifestate în 1993 și care au constat în:

- interpretarea diferită a unor reglementări referitoare la dreptul de proprietate asupra terenului de către unele organisme - primării, oficii de cadastru abilitate să acorde aprobări, vize etc. - pentru izvoare de ape minerale, pârtii de schi, parcaje auto;

- existența a peste 35% din activele societăților comerciale de turism în imobile naționalizate;

- revendicările altor instituții - sindicatele, băncile, unele ministere (M.Ap.N., Ministerul Sănătății), regii autonome, consilii locale sau cooperația meșteșugărească - privind imobilele ocupate de societățile din turism;

- existența unor contracte de locație de gestiune sau închiriere nefondate economic și nedecurgând din strategia de dezvoltare a societăților respective.

În paralel cu privatizarea societăților comerciale din turism, o atenție deosebită se va acorda acțiunii de restructurare a turismului balnear, care se bazează pe o importantă resursă naturală, factorii de cură din țara noastră fiind competitivi pe plan internațional.

Întregul proces de privatizare din turism va avea în vedere asigurarea protecției adecvate a patrimoniului turistic național.

Industria de textile-confecții și industria pielăriei și încălțămintei

Direcțiile principale ale privatizării constau în:

- continuarea procesului de identificare a societăților mici privatizabile și cuprinderea acestora în procedura standard în anul 1994;

- pregătirea societăților mijlocii și mari în vederea privatizării;

- intensificarea procesului de indentificare și realocare a activelor (subunități) neperformante ce pot fi vândute, închiriate sau date în locație de gestiune;

- pregătirea societăților comerciale care, în vederea accesului pe piețe externe, au nevoie de parteneri, străini pentru asociere în vederea privatizării. Cooperarea F.P.S. cu F.P.P., A.N.P. și A.R.D. în elaborarea unor pachete de oferte pentru investitorii străini (parteneri tradiționali și strategici, instituții financiare, mari comercianți).

Prelucrarea lemnului

Factorii care determină locul prioritar al acestui sector în acțiunile de privatizare sunt atractivitatea pentru investitorii privați, competitivitatea și tradiția, posibilitatea desfacerii pe piața internă și pe cea externă, asigurarea materiilor prime din țară (în proporție de 95%) și ușurința relativă în adaptarea tehnologiilor și produselor la cerințele pieței.

În paralel cu procesul de privatizare a societăților comerciale mici prin procedura standard, societățile comerciale mijlocii și mari vor fi supuse analizei în vederea unor restructurări organizatorice, de activitate și/sau manageriale în faza de pregătire a privatizării.

În situațiile în care studiul de fezabilitate a privatizării și a eventualei restructurări pentru societate relevă că privatizarea integrală nu este posibilă sau oferta de cumpărare de acțiuni este insuficientă, se vor promova diferite forme de reducere a participării statului direct prin vânzare și indirect prin majorare de capital sau asociere.

Principalele obiective ale restructurării societăților din sector sunt:

- restructurarea capacităților pentru produsele stratificate (PAL, PFL, placaj, furnir) în funcție de resursele de lemn, astfel încât să se susțină calitativ și sortimental dezvoltarea producției de mobilă;

- redimensionarea capacităților de producție a mobilei prin specializarea acesteia pe grupe de produse, urmărindu-se creșterea și diversificarea exportului;

- reorganizarea activității societăților mijlocii și mari prin divizări, fuziuni sau asocieri, în scopul asigurării unei poziții stabil-competitive pe piața specifică.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/1994 privind aprobarea Programului de privatizare al Fondului Proprietății de Stat pentru anul 1994. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 4/1994:
În domeniul legislativ
În domeniul organizatoric
În domeniul relațiilor cu ministerele și alte organe ale administrației publice
Obiective
Politici de privatizare pe sectoare
Restructurarea societăților comerciale
Vânzarea de acțiuni
;
se încarcă...