Ocrotirea minorului | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ocrotirea celor lipsiți de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă și a altor persoane -
CAPITOLUL 1
Ocrotirea minorului

Secțiunea I Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori

Art. 97. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Ambii părinți au aceleași drepturi și îndatoriri față de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei ori înfiați. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Ei exercită drepturile lor părintești numai în interesul copiilor. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 98. - Jurisprudență

Măsurile privitoare la persoana și bunurile copiilor se iau de către părinți, de comun acord. Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă unul dintre părinți este mort, decăzut din drepturile părintești, pus sub interdicție sau, din orice împrejurare, se află în neputință de a-și manifesta voința, celălalt părinte exercită singur drepturile părintești. Jurisprudență

Art. 99. - Jurisprudență, Reviste (1)

De câte ori se ivește neînțelegere între părinți cu privire la exercițiul drepturilor părintești, autoritatea tutelară, după ce ascultă pe părinți, hotărăște, potrivit cu interesul copilului.

Art. 100. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Copilul minor locuiește la părinții săi. Jurisprudență

Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor decide, de comun acord, la care dintre ei va locui copilul. Jurisprudență

În caz de neînțelegere între părinți, instanța judecătorească, ascultând autoritatea tutelară, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de zece ani, va decide, ținând seama de interesele copilului. Jurisprudență

Art. 101. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Părinții sunt datori să îngrijească de copil. Ei sunt obligați să crească copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însușirile lui, în conformitate cu țelurile statului, spre a-l face folositor colectivității. Jurisprudență

Art. 102. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Autoritatea tutelară2) poate da încuviințare copilului, la cererea acestuia, după împlinirea vârstei de paisprezece ani, să-și schimbe felul învățăturii ori pregătirii profesionale stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii ori pregătirii profesionale.

2) A se vedea nota de la art. 78 alin. 3.

Art. 103. - Jurisprudență, Reviste (1)

Părinții au dreptul să ceară înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept. Jurisprudență

Instanța judecătorească va respinge cererea, dacă înapoierea este contrară intereselor copilului. Acesta va fi ascultat dacă a împlinit vârsta de zece ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 104. -

Abrogat.

Art. 105. - Jurisprudență, Reviste (2)

Părinții au dreptul și îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor și de a-l reprezenta în actele civile până la data când el împlinește vârsta de paisprezece ani. Jurisprudență, Doctrină (1)

După împlinirea vârstei de paisprezece ani minorul exercită singur drepturile și își execută tot astfel obligațiile, însă numai cu încuviințarea prealabilă a părinților, spre a-l apăra împotriva abuzurilor din partea celui de-al treilea. Jurisprudență

Dispozițiile secțiunii a II-a din prezentul capitol vor fi aplicabile prin asemănare. Cu toate acestea nu se va întocmi inventarul prevăzut în art. 126, în cazul în care copilul nu are alte bunuri decât cele de uz personal.

Art. 106. -

Părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului și nici copilul asupra bunurilor părintelui în afară de dreptul la moștenire și la întreținere.

Art. 107. - Jurisprudență

Copilul minor este întreținut de părinții săi. Jurisprudență

Dacă minorul are un venit propriu, care nu este îndestulător, părinții au obligația să asigure condițiile necesare pentru creșterea, educarea, învățătura și pregătirea sa profesională.

În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere datorată de părinți minorului, felul și modalitățile executării precum și contribuția fiecăruia dintre părinți, se vor stabili de instanța judecătorească cu ascultarea autorității tutelare. Jurisprudență

Art. 108. - Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea tutelară este obligată să exercite un control efectiv și continuu asupra felului în care părinții își îndeplinesc îndatoririle privitoare la persoana și bunurile copilului.

Delegații autorității tutelare au dreptul să viziteze copiii la locuința lor și să se informeze pe orice cale despre felul cum aceștia sunt îngrijiți în ceea ce privește sănătatea și dezvoltarea lor fizică, educarea, învățătura și pregătirea lor profesională, în conformitate cu țelurile statului, pentru o activitate folositoare colectivității; la nevoie, ei vor da îndrumările necesare.

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului este primejduită prin felul de exercitare a drepturilor părintești, prin purtare abuzivă sau prin neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte, ori dacă educarea, învățătura sau pregătirea profesională a copilului nu se face în spirit de devotament față de România, instanța judecătorească, la cererea autorității tutelare, va pronunța decăderea părintelui din drepturile părintești. Jurisprudență, Doctrină (1)

Citarea părinților și a autorității tutelare este obligatorie. Doctrină (1)

Art. 110. -

Decăderea din drepturile părintești nu scutește pe părinte de îndatorirea de a da întreținere copilului.

Art. 111. - Jurisprudență

Autoritatea tutelară va îngădui părintelui decăzut din drepturile părintești să păstreze legături personale cu copilul, afară numai dacă, prin asemenea legături, creșterea, educarea, învățătura sau pregătirea profesională a copilului ar fi în primejdie.

Art. 112. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Instanța judecătorească va reda părintelui decăzut din drepturile părintești exercițiul acestor drepturi, dacă au încetat împrejurările care au dus la decădere, astfel încât, prin redarea acestor drepturi, creșterea, educarea, învățătura, pregătirea profesională și interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt în primejdie.

Secțiunea a II-a Tutela minorului

Art. 113. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

În cazul în care ambii părinți fiind morți, necunoscuți, decăzuți din drepturile părintești, puși sub interdicție, dispăruți ori declarați morți, copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinți precum, și în cazul prevăzut de art. 85, copilul va fi pus sub tutelă.

Art. 114. - Jurisprudență

Tutela se exercită numai în interesul minorului.

Art. 115. - Jurisprudență, Reviste (1)

Au obligația ca, în termen de cel mult cinci zile de la data când se află de existența unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute în art. 113, să înștiințeze autoritatea tutelară:

a) persoanele apropiate minorului precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul;

b) serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și biroul notarial de stat, cu prilejul deschiderii unei moșteniri;

c) instanțele judecătorești, procuratura și poliția cu prilejul pronunțării, luării sau executării unor măsuri privative de libertate;

d) organele administrației de stat, organizațiile obștești, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană.

Art. 116. - Reviste (1)

Numirea tutorelui se face de autoritatea tutelară, din oficiu sau la încunoștiințarea acesteia, de către cei arătați în art. 115.

Art. 117. - Jurisprudență

Nu poate fi tutore:

a) minorul sau cel pus sub interdicție;

b) cel decăzut din drepturile părintești sau declarat incapabil de a fi tutore;

c) cel căruia i s-a restrâns exercițiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele purtări; Jurisprudență

d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege și de a fi ales deputat; Jurisprudență

e) cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat din aceasta;

f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.

Când vreuna din împrejurările arătate în prezentul articol se ivește în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat.

Art. 118. - Jurisprudență

Cel numit tutore nu poate refuza această sarcină. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cu toate acestea poate refuza sarcina tutelei:

a) cel care are vârsta de saizeci de ani împliniți;

b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de opt ani;

c) cel care crește sau educă doi sau mai mulți copii;

d) cel care exercită a altă tutelă sau o curatelă;

e) cel care, din cauza bolii, a infirmității, a felului îndeletnicirii, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar putea să îndeplinească această sarcină. Jurisprudență

Dacă vreuna dintre împrejurările arătate în prezentul articol se ivește în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit.

Art. 119. -

Autoritatea tutelară va comunica în scris tutorelui numirea sa și va afișa decizia de numire la consiliul popular de la domiciliul minorului.

Drepturile și îndatoririle tutorelui încep de la primirea comunicării.

Între timp autoritatea tutelară poate lua măsurile provizorii cerute de interesele minorului.

Art. 120. - Jurisprudență

Tutorele care, fiind în exercițiul atribuțiilor sale, a cerut înlocuirea este obligat să-și exercite aceste atribuții până la rezolvarea cererii sale de înlocuire.

Art. 121. -

Tutela este o sarcină gratuită.

Cu toate acestea, autoritatea tutelară, ținând seama de munca depusă în administrarea averii și de starea materială a minorului și a tutorelui, va putea acorda acestuia din urmă o remunerație, care nu va depăși zece la sută din veniturile bunurilor minorului. Autoritatea tutelară, potrivit împrejurărilor, va putea modifica sau suprima această remunerație.

Art. 122. - Jurisprudență

Minorul pus sub tutelă locuiește la tutore. Numai cu încuviințarea autorității tutelare minorul poate avea o altă locuință.

Art. 123. - Jurisprudență

Tutorele are obligația de a îngriji de minor.

El este obligat să crească copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însușirile lui, în conformitate cu țelurile statului, spre a-l face folositor colectivității.

Art. 124. - Jurisprudență

Tutorele are obligația de a administra bunurile minorului și de a-l reprezenta în actele civile, însă numai până la data când acesta împlinește vârsta de paisprezece ani. Respingeri de neconstituționalitate (1)

După împlinirea vârstei de paisprezece ani minorul își exercită drepturile și își execută tot astfel obligațiile, însă numai cu încuviințarea prealabilă a tutorelui, spre a-l apară împotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea.

Art. 125. -

Dispozițiile art. 102, 103 și 106 se aplică în mod corespunzător și în cazul tutelei.

Art. 126. -

După numirea tutorelui și în prezența acestuia un delegat al autorității tutelare va verifica la fața locului toate bunurile minorului, întocmind, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, un inventar, care va fi supus aprobării autorității tutelare.

Creanțele pe care le au față de minor tutorele, soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea autorității tutelare.

Art. 127. -

Autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale. Ea va putea modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă.

Cheltuielile necesare pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare, autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor minorului.

Dacă minorul este lipsit de bunuri și nu are părinți sau alte rude care sunt obligați de lege să-i dea întreținere, autoritatea tutelară va cere Direcției județene sau a municipiului București pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale1) să contribuie la întreținerea lui.

1) În prezent, Direcția de muncă și ocrotiri sociale.

Art. 128. - Jurisprudență

Este oprit să se încheie acte juridice între tutore, soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, de o parte, și minor, de alta.

Art. 129. - Jurisprudență

Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donații și nici să garanteze obligația altuia.

Tutorele nu poate, fără prealabila încuviințare a autorității tutelare, să facă valabilă înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului, renunțarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și să încheie orice alte acte care depășesc dreptul de a administra. Jurisprudență, Reviste (1)

Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor de mai sus sunt anulabile. Jurisprudență

Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, fără prealabila încuviințare a autorității tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricăciunii, precum și bunurile devenite nefolositoare pentru minor, dacă valoarea acestora din urmă nu depășește două sute cincizeci de lei.

Art. 130. - Jurisprudență

Autoritatea tutelară va acorda încuviințarea, numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor. Jurisprudență

Încuviințarea se va da pentru fiecare act în parte.

În caz de vânzare, încuviințarea va arăta dacă vânzarea se va face prin buna învoială sau în alt mod.

În toate cazurile, autoritatea tutelară poate indica tutorelui modul în care se întrebuințează sumele de bani obținute.

Art. 131. - Jurisprudență

Sumele de bani care întrec nevoile întreținerii minorului și ale administrării bunurilor sale, precum și hârtiile de valoare, vor fi depuse, pe numele minorului, la o casă de păstrare de stat, de unde nu vor putea fi ridicate decât cu încuviințarea autorității tutelare.

Tutorele poate depune și sumele necesare întreținerii, tot pe numele minorului. Acestea se vor trece într-un cont separat și vor putea fi ridicate de tutore, fără încuviințarea prevăzută în alineatul precedent.

Art. 132. - Jurisprudență

Ori de câte ori se ivesc între tutore și minor interese contrare, care nu sunt dintre cele care trebuie să ducă la întocmirea tutorelui, autoritatea tutelară va numi un curator.

Art. 133. - Jurisprudență

Minorul care a împlinit vârsta de paisprezece ani încheie actele juridice cu încuviințarea prealabilă a tutorelui, iar în cazurile prevăzute în art. 132 și 152 lit. c, cu încuviințarea prealabilă a curatorului.

Dacă actul pe care minorul urmează să-l încheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate încheia decât cu încuviințarea autorității tutelare, va fi necesară și prealabilă încuviințare a acesteia. Reviste (1)

Minorul nu poate să facă nici chiar cu încuviințare, donații și nici să garanteze obligația altuia.

Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor de mai sus sunt anulabile.

Art. 134. -

Tutorele este dator să prezinte anual autorității tutelare o dare de seamă despre modul cum a îngrijit de minor, precum și despre administrarea bunurilor acestuia.

Darea de seamă se va prezenta autorității tutelare în termen de treizeci de zile de la sfârșitul anului calendaristic.

În afară de darea de seamă anuală, tutorele este obligat, la cererea autorității tutelare, să dea oricând dări de seamă despre felul cum a îngrijit de minor, precum și despre administrarea bunurilor acestuia.

Art. 135. - Jurisprudență

Autoritatea tutelară va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestuia și administrarea bunurilor sale și, dacă sunt regulat întocmite și corespund realității, va da descărcare tutorelui.

Art. 136. -

Autoritatea tutelară va exercita un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele își îndeplinește îndatoririle sale cu privire la minor și bunurile acestuia, dispozițiile art. 108 alin. 2 fiind aplicabile.

Pentru înlesnirea controlului, autoritatea tutelară va putea cere colaborarea organelor administrației de stat și instituțiilor de ocrotire.

Art. 137. -

Felul învățăturii sau pregătirii profesionale, ce minorul primea la data numirii tutorelui, nu poate fi schimbat de acesta decât cu încuviințarea autorității tutelare.

Art. 138. - Jurisprudență

Minorul, precum și toți cei prevăzuți în art. 115, pot face plângere autorității tutelare cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor.

Tutorele va fi îndepărtat dacă săvârșește un abuz, o neglijență gravă sau fapte care îl fac nevrednic de a fi tutore, precum și dacă nu își îndeplinește mulțumitor sarcina.

Art. 139. - Jurisprudență

Până la intrarea în funcțiune a noului tutore autoritatea tutelară va numi un curator.

Art. 140. -

La încetarea tutelei, tutorele este dator ca, în termen de cel mult treizeci de zile, să prezinte autorității tutelare o dare de seamă generală. El are aceeași îndatorire și în caz de îndepărtare din tutelă.

Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după caz, fostului minor, moștenitorilor acestuia sau noului tutore.

Art. 141. - Jurisprudență, Reviste (3)

După predarea bunurilor, verificarea socotelilor și aprobarea lor, autoritatea tutelară va da tutorelui descărcare de gestiunea sa.

Chiar dacă autoritatea tutelară a dat tutorelui descărcare de gestiune, acesta răspunde pentru paguba pricinuită prin culpa sa.

Tutorele care înlocuiește pe un alt tutore are obligația să ceară fostului tutore repararea pagubelor ce acesta a pricinuit minorului prin culpa sa.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În cea de-a doua opinie, răspunderea părinților se întemeiază nu numai pe neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligației de supraveghere, dar, totodată, și a obligației de a asigura minorului o educație corespunzătoare. Această opinie este admisă de mulți autori de specialitate1082 și a căpătat o aplicație constantă în practica judiciară,1083 materializându-se prin elaborarea textului legal parafrazat mai sus. Instanțele care au pronunțat asemenea hotărâri au întemeiat obligația de educare a părinților pe prevederile art. 101 Codul familiei., în contextul legal anterior, respectiv, își vor argumenta soluțiile pe dispozițiile art. 494 și 487 noul C. civ.. 
    1082 T. Ionașcu, Curs de drept civil. Obligațiuni, Litografia învățământului, București, 1950, p. 195. 
    1083 Trib. Suprem, dec. nr. 2682/1987, R.R.D. nr. 9/1988, p. 75.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Vechile dispoziții din art. 102 Codul familiei au fost preluate în art. 498 noul C. civ., sens în care se prevede că autoritatea tutelară poate încuviința ca minorul care aîmplinit 14 ani, la cererea lui, să aibă oaltă locuință pe care ocere desăvârșirea învățăturii ori apregătirii profesionale. De asemenea, conform legislației muncii, minorul care aîmplinit vârsta de 16 ani poate deveni salariat, chiar într-o altă localitate decât în cea în care locuiește. [ Mai mult... ] 
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Astfel, de pildă, Ministerul Public are legitimare procesuală activă în cazurile prevăzute de art. 45 C. proc. civ.. Tot astfel, autoritatea tutelară are posibilitatea de aintroduce oacțiune pentru decăderea unei persoane din drepturile părintești (art. 109 Codul familiei.). De asemenea, Legea nr. 554/2004 acontenciosului administrativ conferă legitimare procesuală activă Ministerului Public, Avocatului Poporului, Prefectului, Agenției Naționale aFuncționarilor Publici și oricărui subiect de drept public (art. 1 din lege). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acestui punct de vedere is-a obiectat că dispoziția legală citată se referă la primejduirea sănătății sau adezvoltării fizice acopilului, aeducării și pregătirii sale profesionale, prin felul de exercitare adrepturilor părintești, prin purtare abuzivă sau prin neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte, fără ase distinge între exercițiul acelor drepturi și îndatoriri care privesc persoana copilului și cele care privesc bunurile sale. Mai mult, prevederile art. 112 Codul familiei., reglementând redarea exercițiului drepturilor părintești părintelui decăzut, se refereau expres și la situația în care au încetat împrejurările care au condus la decădere, astfel încât interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt primejduite. Concluzia autorului acestei opinii afost în sensul că și săvârșirea de greșeli și abuzuri de către părinți în exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești cu privire la bunurile copilului poate atrage sancțiunea decăderii din drepturile părintești363. 
    363 Al. Bacaci, Precizări privind instituția ocrotirii părintești, loc. cit., p. 60-61.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Pe calea reprezentării participă la activitatea judiciară persoanele lipsite total de capacitate de exercițiu, adică minorii sub 14 ani, precum și persoanele puse sub interdicție. În cazul minorilor funcționează reprezentarea legală în conformitate cu dispozițiile Codului familiei. Astfel, potrivit art. 105 alin. (1) Codul familiei., minorii sunt reprezentați prin părinții lor, iar în lipsa acestora, astfel cum precizează art. 113 din același cod, prin tutore. Persoana pusă sub interdicție va fi reprezentată de tutorele desemnat de autoritatea competentă. Până la soluționarea cererii de punere sub interdicție, conform procedurii prevăzute de lege, autoritatea tutelară poate numi un curator pentru reprezentarea persoanei incapabile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Încheierea căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Efectele căsătoriei
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Înfierea^1 )
Obligația de întreținere
Ocrotirea minorului
Interdicția
Curatela
Autoritatea tutelară^1 )
Reviste:
Accident rutier. încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Vătămare corporală. Daune materiale. Prejudiciu eventual. Condiții
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Autoritatea părintească
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți
Relații de familie. Noutăți și precizări
Punere sub interdicție. Rolul activ al instanței
Acțiunea în grănițuire
Program restrâns de vizitare minor. Admitere recurs
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...