Filiația | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Rudenia -
CAPITOLUL 2
Filiația

Secțiunea I Filiația față de mamă

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (2)

Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Ea se dovedește prin certificatul constatator al nașterii.

Art. 48. -

Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinți necunoscuți, mama poate recunoaște pe copil.

Recunoașterea se poate face fie prin declarație la serviciul de stare civilă, fie printr-un înscris autentic, fie prin testament. Doctrină (1)

Recunoașterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca. Reviste (1)

Art. 49. - Jurisprudență

Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată.

Art. 50. - Jurisprudență

În cazul în care, din orice împrejurări, dovada filiației față de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al nașterii, ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al nașterii, dovada filiației față de mamă se poate face în fața instanței judecătorești prin orice mijloc de probă.

Art. 51. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Copilul nu poate reclama o stare civilă contrară aceleia care rezultă din certificatul de naștere și folosirea stării civile conforme cu acest certificat.

De asemenea, nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care are folosirea unei stări civile conforme cu certificatul său de naștere. Jurisprudență

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (2)

Acțiunea pentru stabilirea filiației față de mamă aparține numai copilului; ea poate fi pornită de reprezentantul legal, în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicție.

Dreptul de a porni acțiunea pentru a stabili filiația față de mamă nu trece asupra moștenitorilor copilului; ei pot continua acțiunea pornită de acesta.

Acțiunea pentru stabilirea filiației față de mamă poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsei mame.

Acțiunea nu se prescrie în timpul vieții copilului.

Secțiunea a II-a Filiația față de tată

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Jurisprudență, Reviste (1)

Copilul născut după desfacerea, declararea nulității sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 51. sunt aplicabile și situațiilor prevăzute în prezentul articol.

Art. 54. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită numai de soț; moștenitorii acestuia pot continua acțiunea pornită de el. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea va putea fi pornită de tutore, însă numai cu încuviințarea autorității tutelare.

În toate cazurile, mama copilului va fi citată. Jurisprudență

Art. 55. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea în tăgăduirea paternității se prescrie în termen de șase luni de la data când tatăl a cunoscut nașterea copilului. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care, mai înainte de împlinirea acestui termen, tatăl a fost pus sub interdicție, un nou termen curge pentru tutore de la data când acesta a aflat despre nașterea copilului. Jurisprudență

Dacă acțiunea nu a fost pornită de acesta, ea poate fi pornită de tată după ce i s-a ridicat interdicția, înlăuntrul unui nou termen de șase luni. Reviste (1)

Art. 56. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Filiația față de tată se stabilește, în afară de cazurile prevăzute în art. 53, prin recunoaștere sau hotărâre judecătorească.

Art. 57. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Copilul conceput și născut în afară de căsătorie poate fi recunoscut de către tatăl său; după moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență

Recunoașterea se face prin declarație făcută la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea nașterii, fie după această dată; recunoașterea poate fi făcută și prin înscris autentic sau prin testament. Jurisprudență, Doctrină (1)

Recunoașterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca.

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă recunoașterea este contestată de mamă, de cel recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada paternității este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 59. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține copilului și se pornește în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dreptul de a porni acțiunea în stabilirea paternității nu trece asupra moștenitorilor copilului; ei pot continua acțiunea pornită de acesta.

Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsului tată. Jurisprudență

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acțiunea de stabilirea paternității din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la nașterea copilului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă, în cazul prevăzut în art. 54 alin. 1, un copil a pierdut calitatea de copil din căsătorie prin efectul unei hotărâri judecătorești, termenul de un an pentru pornirea acțiunii în stabilirea paternității din afara căsătoriei va curge de la data când acea hotărâre a rămas definitivă. Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul în care mama a conviețuit cu pretinsul tată ori dacă acesta din urmă a prestat copilului întreținere, termenul de un an va curge de la încetarea conviețuirii ori a întreținerii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Timpul cuprins între a trei sute și a o suta optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se socotește de la zi la zi.

Secțiunea a III-a Situația legală a copilului

Art. 62. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților. Jurisprudență

Dacă părinții nu au un nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părinților și se va declara, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă. În lipsa unei asemenea învoieli, autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî, ascultând pe părinți, dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Jurisprudență

Art. 63. - Jurisprudență

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească are, față de părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și situația legală a unui copil din căsătorie.

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Copilul din afara căsătoriei dobândește numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită. Jurisprudență

În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, instanța judecătorească va putea da încuviințarea copilului să poarte numele acestuia din urmă. Jurisprudență, Doctrină (2)

În cazul în care copilul a fost recunoscut în același timp de ambii părinți, se aplică dispozițiile art. 62 alin. 2. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă filiația copilului din afara căsătoriei este stabilită față de ambii părinți, încredințarea lui, precum și contribuția părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională, se vor hotărî potrivit dispozițiilor art. 42-44 inclusiv, care se aplică prin asemănare.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Sub imperiul Codului familiei care, în art. 51, conținea oreglementare similară celei reproduse mai sus, în doctrină și în jurisprudență s-a spus că în situații de felul celor enunțate de legiuitor prezumția de existență aacelei stări civile este absolută și irefragabilă, cu excepția cazurilor în care au avut loc substituiri de copii330. 
    330 A se vedea, în acest sens, Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, op. cit., p. 420; Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 810/1978, în C.D. 1978, p. 7.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește stabilirea filiației față de tată acopilului din căsătorie, articolul 53 C. fam. instituie prezumția de paternitate, care are caracter relativ, putând fi răsturnată în cazul în care nu corespunde realității. În redactarea sa inițială, art. 54 alin. (2) din acest act normativ permitea numai soțului mamei să introducă acțiunea în tăgada paternității. Prin D.C.C. nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. (2) Codul familiei., Curtea Constituțională aconstat că dispozițiile art. 54 alin. (2) Codul familiei. sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de aporni acțiunea în tăgăduirea paternității. În argumentarea deciziei, instanța constituțională aarătat și că, în măsura în care refuză recunoașterea și pentru mamă adreptului la acțiune în tăgăduirea paternității prezumate, prevederile art. 54 alin. (2) Codul familiei. contravin și dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea dintre soți ca unul dintre principiile pe care se întemeiază instituția familiei. După modificarea realizată prin Legea nr. 288/2007, art. 54 alin. (2) Codul familiei. dispune că acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, precum și de către copil; ea poate fi continuată de moștenitori. Respectând principiul egalității soților, în redactarea sa actuală, textul din reglementarea privind familia instituie un termen unic de 3 ani în care poate fi introdusă acțiunea în tăgada paternității, care însă începe să curgă în mod diferit, în raport de titular (mamă, soțul mamei sau copil). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește stabilirea filiației față de tată acopilului din căsătorie, articolul 53 C. fam. instituie prezumția de paternitate, care are caracter relativ, putând fi răsturnată în cazul în care nu corespunde realității. În redactarea sa inițială, art. 54 alin. (2) din acest act normativ permitea numai soțului mamei să introducă acțiunea în tăgada paternității. Prin D.C.C. nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. (2) Codul familiei., Curtea Constituțională aconstat că dispozițiile art. 54 alin. (2) Codul familiei. sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de aporni acțiunea în tăgăduirea paternității. În argumentarea deciziei, instanța constituțională aarătat și că, în măsura în care refuză recunoașterea și pentru mamă adreptului la acțiune în tăgăduirea paternității prezumate, prevederile art. 54 alin. (2) Codul familiei. contravin și dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea dintre soți ca unul dintre principiile pe care se întemeiază instituția familiei. După modificarea realizată prin Legea nr. 288/2007, art. 54 alin. (2) Codul familiei. dispune că acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, precum și de către copil; ea poate fi continuată de moștenitori. Respectând principiul egalității soților, în redactarea sa actuală, textul din reglementarea privind familia instituie un termen unic de 3 ani în care poate fi introdusă acțiunea în tăgada paternității, care însă începe să curgă în mod diferit, în raport de titular (mamă, soțul mamei sau copil). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Încheierea căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Efectele căsătoriei
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Înfierea^1 )
Obligația de întreținere
Ocrotirea minorului
Interdicția
Curatela
Autoritatea tutelară^1 )
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Rolul și valoarea prezumțiilor în soluționarea procesului civil
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei
;
se încarcă...