Despre efectul conventiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA - DESPRE CONTRACTE SAU CONVENTII -
CAPITOLUL 3
Despre efectul conventiilor

Sectiunea I Dispozitii generale

Art. 969. - Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (79), Doctrină (1)

Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Ele se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 970. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (2)

Conventiile trebuie executate cu buna-credinta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Ele obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele, dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei, dupa natura sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

Art. 971. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

In contractele ce au de obiect translatia proprietatii, sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimtamantului partilor, si lucrul ramane in rizico-pericolul dobanditorului, chiar cand nu i s-a facut traditiunea lucrului. Jurisprudență

1. In cazurile anume prevazute de dispozitii normative speciale, care constituie derogari de la regula generala a art. 971, proprietatea nu se transmite prin simplul consimtamant al partilor.

2. In ce priveste transmiterea dreptului de proprietate imobiliara a se vedea si:

- Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare - Monitorul Oficial nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare (art. 17 alin. 1);

- Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara - Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare (art. 4 si 5).

Art. 972. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Daca lucrul ce cineva s-a obligat succesiv a da la doua persoane este mobil, persoana pusa in posesiune este preferinta si ramane proprietara, chiar cand titlul sau este cu data posterioara, numai posesiunea sa fie de buna-credinta.

Sectiunea II Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia

Art. 973. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Conventiile n-au efect decat intre partile contractante.

Art. 974. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

Creditorii pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, afara de acelea care ii sunt exclusiv personale.

Art. 975. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Ei pot asemenea, in numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 976. - Jurisprudență

Cu toate acestea, sunt datori, pentru drepturile enuntate la titlul succesiunii, acela al contractelor de maritaj si drepturilor respective ale sotilor, sa se conformeze cu regulile cuprinse intr-insele.

Dispozitiile art. 1223-1293 Cod civil care alcatuiesc titlul IV din cartea a III-a "Despre contractul de casatorie si despre drepturile respective ale sotilor" au fost abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si juridice - Buletinul Oficial nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu modificarile ulterioare.

Sectiunea III Despre interpretarea conventiilor

Art. 977. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3)

Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor.

Art. 978. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Cand o clauza este primitoare de doua intelesuri, ea se interpreteaza in sensul ce poate avea un efect, iar nu in acela ce n-ar putea produce nici unul.

Art. 979. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Termenii susceptibili de doua intelesuri se interpreteaza in intelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului.

Art. 980. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dispozitiile indoioase se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul.

Art. 981. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg, desi nu sunt exprese intr-insul.

Art. 982. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7)

Toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecarei intelesul ce rezulta din actul intreg. Jurisprudență

Art. 983. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Cand este indoiala, conventia se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga.

Art. 984. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta, oricat de generali ar fi termenii cu care s-a incheiat.

Art. 985. - Jurisprudență, Reviste (1)

Cand intr-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obligatia, nu se poate sustine ca printr-acesta s-a restrans intinderea ce angajamentul ar avea de drept in cazurile neexprese.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    517 A se vedea V. Stoica, Fl.A. Baias, Executarea silită a antecontractului de înstrăinare a imobilelor în condițiile abrogării art. 12 din Decretul nr. 144/1958, în Dreptul nr. 3/1992, p. 19; I. Lulă, Executarea obligației de a face impusă printr-o dispoziție legală, în Dreptul nr. 8/1993, p. 45. Pentru opinia contrară, a se vedea D. Chirică, Condițiile de validitate și efectele promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare, în PR nr. 1/2002, p. 259 și urm.; N. Conachi, Cu privire la admisibilitatea pronunțării de către instanța judecătorească a unei hotărâri care să țină loc de act autentic de înstrăinare a unui teren, dacă există, în acest sens, o promisiune stabilită prin convenția părților, în Dreptul nr. 1/2004, p. 65 și urm.
[ Mai mult... ]
 

Contractul de franciză, ediția 1
    În lipsa unui text de lege care să constituie un suport al obligației de informare, au fost căutate alte suporturi pentru afundamenta oteorie generală în domeniu, unii autori2 reținând că temeiul obligației de informare se regăsește în art. 970 C. civ. care stipulează: „convențiile trebuie executate cu bună-credință. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea dă obligației, după natura sa”. S-a procedat astfel la ointerpretare prin analogie adispozițiilor art. 970 alin. (1) și (2) C. civ. și asupra sferei precontractuale asupra căreia, așa cum observa profesorul J. Schmidt, „Codul civil nu dispune în sensul respectării vreunei obligații legale de către partenerii la negocieri, astfel că întreaga conduită aacestora va fi guvernată doar de principiul libertății contractuale”.3 
    2 Fr. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 154. 
    3 J. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle, în RTD civ. 1974, apud P. Mousseron, op. cit., p. 245.
[ Mai mult... ]
 

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    În contractele administrative principiul echilibrului financiar este consacrat și pe cale jurisprudențială. Astfel, prin decizia civilă nr. 1327/2002 (publicată în SET nr. 2/2002 al Curții de Apel Timișoara), Curtea de Apel Timișoara arespins recursul declarat de pârâta societate comercială împotriva deciziei civile nr. 103/A/2002 pronunțată de Tribunalul Arad. S-a reținut că prima instanță arespins acțiunea formulată de reclamantul Consiliul local al comunei V. împotriva pârâtei, având ca obiect rezilierea contractului de concesiune, întrucât potrivit art. 6 din contractul de concesiune, redevența afost stabilită la suma de 1.675.000 lei pentru întreaga perioadă aconcesiunii, respectiv pentru 49 de ani. Instanța de apel aschimbat sentința primei instanțe, aadmis acțiunea și adispus rezilierea contractului de concesiune încheiat de părți, obligând totodată pe pârâtă să plătească reclamantului redevența neachitată, reținând că în schimbul terenului concesionat pentru operioadă de 49 de ani pârâta trebuia să plătească oredevență de 1.675.000 lei lunar, însă nu și-a îndeplinit această obligație. Examinând recursul declarat de pârâtă, Curtea aapreciat că este neîntemeiat reținând faptul că „din redactarea textului art. 6 din contractul de concesiune, potrivit căruia suma de 1.675.000 lei reprezentând plata concesiunii se va face în termen de 1 an, rezultă că redevența s-a stabilit anual, iar nu pentru întreaga perioadă aconcesiunii, așa cum susține pârâta. Potrivit art. 32 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor [în prezent aceste dispoziții sunt preluate de art. 54 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică], relațiile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalități între avantajele care sunt acordate concesionarului și sarcinile care îi sunt impuse. Pe de altă parte, conform art. 970 C. civ. din 1864, convențiile trebuie executate cu bună-credință și obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar și la toate urmările ce legea dă obligației după natura sa”. Din aceste norme de interpretare și din legea privind regimul concesiunilor instanța de apel în mod corect areținut că redevența pentru concesiune de 1.675.000 lei nu poate fi decât anuală, iar nu pentru cei 49 de ani, cât este durata concesiunii. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 475 alin. (1) C. civ. din 1864, „oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, cu modificările stabilite de lege”. Tot astfel, prin art. 971 C. civ. din 1864 se dispune că în contractele ce au ca obiect translația proprietății sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimțământului părților. [ Mai mult... ] 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    După cum s-a arătat, în materie de dar manual, tradiția este aceea care dă valoare și efecte de voințe, în sensul că ea creează „darul manual și transmite donatarului proprietatea lucrului dăruit”5. Pentru ca darul manual să existe, este necesar ca tradiția să fie îndeplinită într-un mod extern și vizibil și să procure donatarului posesiunea reală și efectivă alucrului dăruit, căci numai astfel el va putea să invoce erga omnes art. 972 și 1909 C. civ..1 
    5 D. Alexandresco, op. cit., tom IV, partea I, p. 264. 
    1 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Despre impartire si despre raporturi
CAPITOLUL 1
Despre capacitatea de a dispune sau de a primi prin donatiune intre vii sau prin testament
Despre donatiunile intre vii
Despre partea disponibila a bunurilor si despre reductiune
Despre dispozitiile testamentare
Despre donatiuni facute sotilor prin contractul de maritagiu
Despre dispozitiile dintre soti, facute sau in contractul de maritagiu sau in timpul maritagiului
Dispozitii preliminare
Despre conditiile esentiale pentru validitatea conventiilor
Despre efectul conventiilor
Despre cvasi contracte
Despre delicte si cvasi delicte
Despre deosebitele specii de obligatii
Despre efectele obligatiilor
Despre stingerea obligatiilor
Despre probatiunea obligatiilor si a platii
CAPITOLUL 1
Despre regimul dotal
Despre natura si forma vanzarii
Cine poate cumpara sau vinde
Reviste:
Efectele multivalente ale contractelor mixte. Note de jurisprudență
Contract de vânzare-cumpărare acțiuni afectat de o dublă condiție rezolutorie. Clauze îndoielnice. Interpretare
Excepție de neexecutare a contractului. Condiții
Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii?*
Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată*, **
Privire comparativă asupra impreviziunii în sistemul vechiului și actualului C. civ. cu trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016
Reductibilitatea clauzei penale (II)
Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016
7. Arbitraj. Clauză compromisorie alternativă. Nulitate. Exercitarea opțiunii asupra competenței
8. Modificarea dobânzii în contractul de credit. Condiții
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Contractul de franciză, ediția 1
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Referințe în cărți:
Transferul dreptului de proprietate prin vânzare. Studiu de drept comparat
Riscurile în contracte - de la vechiul la noul Cod civil
;
se încarcă...