Art 970 Dispozitii generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Dispozitii generale -
Art. 970.
- Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (2)

Conventiile trebuie executate cu buna-credinta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Ele obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele, dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei, dupa natura sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Contractul de franciză, ediția 1
    În lipsa unui text de lege care să constituie un suport al obligației de informare, au fost căutate alte suporturi pentru afundamenta oteorie generală în domeniu, unii autori2 reținând că temeiul obligației de informare se regăsește în art. 970 C. civ. care stipulează: „convențiile trebuie executate cu bună-credință. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea dă obligației, după natura sa”. S-a procedat astfel la ointerpretare prin analogie adispozițiilor art. 970 alin. (1) și (2) C. civ. și asupra sferei precontractuale asupra căreia, așa cum observa profesorul J. Schmidt, „Codul civil nu dispune în sensul respectării vreunei obligații legale de către partenerii la negocieri, astfel că întreaga conduită aacestora va fi guvernată doar de principiul libertății contractuale”.3 
    2 Fr. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 154. 
    3 J. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle, în RTD civ. 1974, apud P. Mousseron, op. cit., p. 245.
[ Mai mult... ]
 

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    În contractele administrative principiul echilibrului financiar este consacrat și pe cale jurisprudențială. Astfel, prin decizia civilă nr. 1327/2002 (publicată în SET nr. 2/2002 al Curții de Apel Timișoara), Curtea de Apel Timișoara arespins recursul declarat de pârâta societate comercială împotriva deciziei civile nr. 103/A/2002 pronunțată de Tribunalul Arad. S-a reținut că prima instanță arespins acțiunea formulată de reclamantul Consiliul local al comunei V. împotriva pârâtei, având ca obiect rezilierea contractului de concesiune, întrucât potrivit art. 6 din contractul de concesiune, redevența afost stabilită la suma de 1.675.000 lei pentru întreaga perioadă aconcesiunii, respectiv pentru 49 de ani. Instanța de apel aschimbat sentința primei instanțe, aadmis acțiunea și adispus rezilierea contractului de concesiune încheiat de părți, obligând totodată pe pârâtă să plătească reclamantului redevența neachitată, reținând că în schimbul terenului concesionat pentru operioadă de 49 de ani pârâta trebuia să plătească oredevență de 1.675.000 lei lunar, însă nu și-a îndeplinit această obligație. Examinând recursul declarat de pârâtă, Curtea aapreciat că este neîntemeiat reținând faptul că „din redactarea textului art. 6 din contractul de concesiune, potrivit căruia suma de 1.675.000 lei reprezentând plata concesiunii se va face în termen de 1 an, rezultă că redevența s-a stabilit anual, iar nu pentru întreaga perioadă aconcesiunii, așa cum susține pârâta. Potrivit art. 32 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor [în prezent aceste dispoziții sunt preluate de art. 54 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică], relațiile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalități între avantajele care sunt acordate concesionarului și sarcinile care îi sunt impuse. Pe de altă parte, conform art. 970 C. civ. din 1864, convențiile trebuie executate cu bună-credință și obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar și la toate urmările ce legea dă obligației după natura sa”. Din aceste norme de interpretare și din legea privind regimul concesiunilor instanța de apel în mod corect areținut că redevența pentru concesiune de 1.675.000 lei nu poate fi decât anuală, iar nu pentru cei 49 de ani, cât este durata concesiunii. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    517 A se vedea V. Stoica, Fl.A. Baias, Executarea silită a antecontractului de înstrăinare a imobilelor în condițiile abrogării art. 12 din Decretul nr. 144/1958, în Dreptul nr. 3/1992, p. 19; I. Lulă, Executarea obligației de a face impusă printr-o dispoziție legală, în Dreptul nr. 8/1993, p. 45. Pentru opinia contrară, a se vedea D. Chirică, Condițiile de validitate și efectele promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare, în PR nr. 1/2002, p. 259 și urm.; N. Conachi, Cu privire la admisibilitatea pronunțării de către instanța judecătorească a unei hotărâri care să țină loc de act autentic de înstrăinare a unui teren, dacă există, în acest sens, o promisiune stabilită prin convenția părților, în Dreptul nr. 1/2004, p. 65 și urm.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 960 Despre consimtamant
Art 961 Despre consimtamant
Art 962 Despre obiectul conventiilor
Art 963 Despre obiectul conventiilor
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
Reaua-credință în etapa "precontractuală" reglementată printr-un contract (II)
Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii?*
Privire comparativă asupra impreviziunii în sistemul vechiului și actualului C. civ. cu trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016
Buna-credință în raporturile contractuale (I)
Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016
Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată*, **
O lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată*
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018
Reductibilitatea clauzei penale (II)
Doctrină:
Contractul de franciză, ediția 1
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...