Art 480 DESPRE PROPRIETATE | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE BUNURI SI DESPRE OSEBITELE MODIFICARI ALE PROPRIETATII - DESPRE PROPRIETATE -
Art. 480.
- Respingeri de neconstituționalitate (55), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (3)

Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege. Jurisprudență

Jurisprudență

1. Potrivit art. 135 al Constitutiei Romaniei din anul 1991, proprietatea este publica sau privata (alin. 2).

Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate sau inchiriate (alin. 5).

Proprietatea privata este, in conditiile legii, inviolabila (alin. 6).

2. Cu privire la regimul juridic al unor bunuri din domeniul public al statului prevazute in art. 135 din Constitutie, a se vedea si:

- Codul silvic - Legea nr. 26 din 24 aprilie 1996 - publicat in Monitorul Oficial nr. 93 din 8 mai 1996;

- Legea nr. 4/1972 privind gospodarirea padurilor aflate in administrarea directa a comunelor - Buletinul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 1972;

- Legea nr. 8/1974 a apelor - Buletinul Oficial nr. 52 din 4 aprilie 1974, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 13/1974 a drumurilor - Buletinul Oficial nr. 107 din 31 iulie 1974, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul - Buletinul Oficial nr. 106 din 30 iulie 1974;

- Legea nr. 26/1976 privind economia vanatului si vanatoarea - Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976.

3. A se vedea, de asemenea Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale si al zonei contigue, Monitorul Oficial nr. 99 din 9 august 1990.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Premergător Legii nr. 10/2001, restitutio in integrum, ca efect al ineficacității actelor de preluare, afost guvernat de dreptul comun al reven-dicării, fondat pe dispozițiile art. 480-481 C. civ.. ori al responsabilității civile, dedus din art. 998 C. civ.., ambele apartenente legii vechi. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    114 Potrivit art. 480 C. civ. din 1864, „Proprietatea este dreptul ce are cineva de ase bucura și dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Potrivit art. 480 C. civ.., „proprietatea este dreptul ce are cineva de ase bucura și de adispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege”. Această definiție are meritul principal de astabili conținutul dreptului de proprietate prin menționarea prerogativelor sale, ceea ce nu reprezintă agreșeală de ordin teoretic, ci expresia caracterului pragmatic, realist al acestei norme, care nu conține odefiniție abstractă adreptului, ci enumeră (e adevărat, incomplet) prerogativele proprietății. Definiția legală adreptului de proprietate are un caracter general și se aplică tuturor proprietarilor, fără discriminări, fiind astfel respectat principiul egalității cetățenilor în fața legii (D.C.C. nr. 873/2006). În baza art. 480 C. civ.. doctrina adefinit dreptul de proprietate ca „acel drept subiectiv care dă expresie aproprierii unui bun, drept care permite titularului să posede, să folosească și să dispună de acel lucru (putere proprie și în interes propriu (cadrul și cu respectarea legislației existente” (C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a2-a, p. 31). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 470 Despre imobile
Art 471 Despre imobile
Art 472 Despre mobile
Art 473 Despre mobile
Art 474 Despre mobile
Art 475 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 476 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 477 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 478 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 479 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 480 DESPRE PROPRIETATE
Art 481 DESPRE PROPRIETATE
Art 482 DESPRE PROPRIETATE
Art 483 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 484 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 485 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 486 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 487 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 488 Despre dreptul de accesiune asupra celor unite si incorporate cu lucrul
Art 489 Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile imobile
Art 490 Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile imobile
Reviste:
Contestație în anulare. Invocarea omisiunii de a analiza unele dintre motivele de recurs. Analizarea recursului în limitele impuse de o hotărâre irevocabilă anterioară
Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Invocarea aceluiași titlu de proprietate față de toate părțile chemate în judecată. Unicitatea cauzei juridice. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului
Contract de vânzare-cumpărare de acțiuni. Asumarea de către vânzător a unei obligații de garanție a activelor societății. Efecte
Rejudecarea apelului după casare. Principiul non reformatio in pejus
Alegerea domiciliului procesual la sediul avocatului. încetarea contractului de asistență juridică. Obligația părții de a comunica schimbarea domiciliului ales pentru comunicarea actelor de procedură. Apel. Efect devolutiv
Comentariu la Decizia civilă nr. 2131/2015 a ÎCCJ, Secția I civilă. Contract de vânzare-cumpărare încheiat potrivit Legii nr. 112/1995 lovit de nulitate absolută. Acțiune în daune - interese constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse imobilului. Admisibilitatea acțiunii în evacuare formulată de proprietarul actual. Efectele dreptului de retenție
Evoluția dreptului de proprietate*
2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
Considerații privind dreptul la imagine asupra bunurilor*
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...