Judecata | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura contencioasă - Procedura înaintea primei instanțe -
CAPITOLUL III
Judecata Jurisprudență

Secțiunea I Înfățișări și dezbateri

Art. 125. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Președintele va dispune să se întocmească pentru fiecare ședință o listă de pricinile sorocite să se judece în acea zi și care va fi afișată la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea ședinței. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Pricinile declarate urgente și cele rămase în divergență se vor judeca înaintea celorlalte.

Părțile pot cere schimbarea rândului, dacă împricinații având pricini sorocite înaintea lor nu se împotrivesc. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 126. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Părțile pot cere instanței, la începutul ședinței, amânarea pricinilor care nu sunt în stare de judecată, dacă aceste cereri nu provoacă dezbateri. Această amânare se poate face și de un singur judecător.

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Pricinile se dezbat verbal, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 128. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Președintele deschide, suspendă și ridică ședința. Jurisprudență, Doctrină (1)

Președintele va da cuvântul mai întâi reclamantului și în urmă pârâtului. Jurisprudență, Doctrină (1)

În caz de trebuință, președintele poate da cuvântul de mai multe ori, putându-l mărgini în timp de fiecare dată. Jurisprudență

Art. 129. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Președintele este în drept să pună întrebări părților sau să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt sau de drept care duc la dezlegarea pricinii, chiar dacă nu sunt cuprinse în cerere sau întâmpinare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

El va putea ordona dovezile pe care le va găsi de cuviință, chiar dacă părțile se împotrivesc. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 130. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Judecătorii sau părțile pot pune întrebări martorilor sau experților numai prin mijlocirea președintelui, care poate însă încuviința ca aceștia să pună întrebările direct. Jurisprudență

Judecătorii sunt datori să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a descoperi adevărul și pentru a preveni orice greșeală în cunoașterea faptelor; ei vor da părților ajutor activ în ocrotirea drepturilor și intereselor lor.

Ei vor hotărî numai asupra celor ce formează obiectul pricinii supuse judecății.

Art. 131. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

La judecătorii judecătorul, înainte de intrarea în dezbateri, va încerca împăcarea părților. Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă părțile se împacă, judecătorul va constata condițiile împăcării în cuprinsul hotărârii pe care o va da.

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

La prima zi de înfățișare instanța va putea da reclamantului un termen pentru întregirea sau modificarea cererii precum și pentru a propune noi dovezi. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea facerii întâmpinării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Cererea nu se socotește modificată și nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de ședință declarațiile verbale făcute în instanță: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

1. când se îndreaptă greșelile materiale din cuprinsul cererii; Jurisprudență

2. când reclamantul mărește sau micșorează câtimea obiectului cererii; Jurisprudență, Doctrină (1)

3. când cere valoarea obiectului pierdut sau pierit; Jurisprudență, Doctrină (1)

4. când înlocuiește cererea în constatare printr-o cerere pentru realizarea dreptului sau dimpotrivă, în cazul în care cererea în constatare poate fi primită. Jurisprudență

Reclamantul va putea cere un termen pentru a depune întâmpinare la cererea reconvențională și a propune dovezile în apărare. Jurisprudență

Art. 133. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă. Jurisprudență, Doctrină (2)

Lipsa semnăturii se poate totuși împlini în tot cursul judecării. Dacă pârâtul invocă lipsa de semnătură, reclamantul va trebui să semneze cel mai târziu la prima zi de înfățișare următoare, iar când este prezent în instanță, în chiar ședința în care a fost invocată nulitatea. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 134. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Este socotită ca prima zi de înfățișare aceea în care părțile, legal citate, pot pune concluzii. Jurisprudență

Art. 135. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cererea reconvențională și introducerea unei alte persoane în judecată, care nu se vor fi făcut înăuntrul termenului prevăzut de lege, se vor judeca deosebit, afară de cazul când amândouă părțile consimt să se judece împreună. Jurisprudență

Art. 136. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Excepțiile de procedură care nu au fost propuse în condițiile art. 115 și 132 nu vor mai putea fi invocate în cursul judecății, afară de cele de ordine publică. Jurisprudență

Art. 137. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

Instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Excepțiile nu vor putea fi unite cu fondul decât dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 138. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dovezile care nu au fost cerute în condițiile art. 112, 115 și 132 nu vor putea fi invocate în cursul instanței, afară de cazurile: Jurisprudență

1. (textul pct. 1 a fost abrogat prin Decretul nr. 208 din 12.VIII.1950);

2. când nevoia dovezii ar reieși din dezbateri și partea nu o putea prevedea; Jurisprudență, Doctrină (1)

3. când administrarea dovezii nu pricinuiește amânarea judecății; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

4. când dovada nu a fost cerută în condițiile articolelor mai sus-arătate din pricina neștiinței și lipsei de pregătire a părții. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul amânării, partea este obligată, sub pedeapsa decăderii, să depună, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată, copii certificate de pe înscrisurile invocate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 139. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Partea care a depus un înscris în copie certificată este datoare să aibă asupra sa la ședință originalul înscrisului sau să-l depună mai înainte în păstrarea grefei, sub pedeapsa de a nu se ține seama de înscris. Jurisprudență

Dacă partea potrivnică nu poate să-și dea seama de exactitatea copiei față cu originalul înfățișat în ședință, judecătorul va putea acorda un termen scurt, obligând partea să depună originalul în păstrarea grefei. Jurisprudență

Art. 140. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Înscrisurile depuse de părți rămân dobândite judecății și nu se mai pot retrage fără învoirea părții potrivnice.

Înscrisurile depuse în original nu vor putea fi retrase decât după ce se vor lăsa copii legalizate de grefa instanței, la care s-a făcut depunerea. Jurisprudență

Art. 141. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Când se tăgăduiește exactitatea traducerii în limba română sau a scrierii cu litere latine, făcută de parte, instanța poate dispune ca traducerea sau scrierea cu litere latine să se facă de un traducător autorizat sau, în lipsă, de o persoană de încredere, în care caz se vor aplica dispozițiile privitoare la experți. Jurisprudență

Pârâtul va face această cerere prin întâmpinare, iar reclamantul la primul termen de înfățișare.

Art. 142. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dacă partea sau martorul nu cunoaște limba română, se va folosi un traducător autorizat*) sau, în lipsă, o persoană de încredere, în care caz se vor aplica dispozițiile privitoare la experți. Jurisprudență

Judecătorul poate îndeplini funcția de traducător fără a depune jurământ. Jurisprudență

*) Potrivit art. 127 din Constituția României: "Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Cetățenii aparținând minorităților naționale precum și persoanele care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au drepul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin intepret; În procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit".

A se vedea în același sens, art. 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească (M. Of. nr. 197 din 13 august 1992).

Art. 143. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Când cel ce urmează a fi ascultat este mut sau surd și nu poate fi înțeles, va fi pus să scrie răspunsul. Dacă nu știe să scrie, se va folosi un tălmaci, aplicându-se dispozițiile privitoare la experți. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 144. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Când cel obligat să semneze declarațiile făcute nu vrea sau nu poate să semneze, se va face arătarea în actul de procedură.

Art. 1441. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În cazurile în care potrivit prevederilor Codului familiei, instanța de judecată urmează a asculta un copil minor, ascultarea se va face în camera de consiliu. Dacă, față de împrejurările cauzei, instanța găsește potrivit, ea va asculta copilul minor fără ca părțile sau alte persoane să fie de față.

Art. 145. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dezbaterile în continuare vor fi sorocite în ședințe deosebite, chiar în afara orelor statornicite pentru judecarea pricinilor. Modificări (1)

Art. 146. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Părțile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, să depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susținerilor lor verbale. Părțile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără să fie obligate. Ele vor fi înregistrate. Jurisprudență

Art. 147. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Dezbaterile urmate în ședință se vor trece în încheierea de ședință, care va fi semnată de judecători și de grefier.

Art. 148. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

La cerere, grefa va elibera copii de pe încheierea de ședință, de pe hotărâre sau dispozitiv sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar.

Copiile de pe încheieri, dispozitiv sau hotărâri se vor putea elibera numai după ce acestea au fost semnate de toți judecătorii, sub pedeapsa pentru grefieri de a fi urmăriți ca falsificatori. Jurisprudență

În cazul când dezbaterile s-au urmat în ședință secretă, alte persoane decât părțile nu pot dobândi copii de pe încheieri, expertize sau declarații de martori decât cu încuviințarea președintelui.

Art. 149. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Instanța va încuviința stenografierea dezbaterilor, în total sau în parte, la cererea părții. În acest caz se vor aplica dispozițiile privitoare la experți. Jurisprudență

Art. 150. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Când instanța se va socoti lămurită, președintele va declara dezbaterile închise.

Art. 151. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Pricina poate fi repusă pe rol, dacă instanța găsește necesare noi lămuriri.

Art. 152. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Dacă, la orice termen sorocit pentru judecată, se înfățișează numai una din părți, instanța, după ce va cerceta toate lucrările din dosar și va asculta susținerile părții, se va pronunța pe temeiul dovezilor administrate, putând primi excepțiile și apărările părții care lipsește. Modificări (1)

Art. 153. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Partea care a fost prezentă la înfățișare, ea însăși sau prin mandatar, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaște termenul, nu va fi citată în tot cursul instanței, fiind presupusă că cunoaște termenele următoare. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Această dispoziție nu se aplică: Jurisprudență

1. în cazul redeschiderii judecății după ce a fost suspendată sau amânată fără termen; Jurisprudență

2. în cazul sorocirii unui termen pentru chemarea la interogator sau jurământ*);

3. în cazul când pricina se repune pe rol. Jurisprudență

Termenul luat în cunoștință sau pentru care au fost trimise citațiile nu poate fi preschimbat, decât după citarea părților și pentru motive temeinice. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cererea se judecă în camera de consiliu.

*) Jurământul, ca mijloc de probă, a fost desființat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

Art. 154. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Partea care în orice chip a pricinuit amânarea judecății va fi obligată, la cererea părții potrivnice, să-i plătească o despăgubire pentru paguba pricinuită prin amânare.

Instanța hotărăște, după ascultarea părților, printr-o încheiere irevocabilă.

Despăgubirea nu se înapoiază, chiar dacă partea care a dobândit-o cade în pretențiile sale. Jurisprudență

Dacă încheierea nu a fost executată în timpul judecății, partea va putea cere ca despăgubirea să fie ținută în seamă la pronunțarea hotărârii.

Art. 155. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Amânarea judecății în temeiul învoielii părților nu se poate încuviința decât o singură dată în cursul instanței. Jurisprudență, Doctrină (2)

După o asemenea amânare, judecata, dacă părțile nu stăruiesc, va fi suspendată și nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrului pentru redeschiderea pricinilor. Jurisprudență

Instanța este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de amândouă părțile pentru un motiv anumit nu tinde la o amânare prin învoiala părților; este socotită ca atare cererea de amânare la care cealaltă parte s-ar putea împotrivi.

Art. 156. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Instanța va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (3)

Când instanța refuză amânarea judecății pentru acest motiv, va amâna, la cererea părții, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 157. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Pricinile în care procedura este îndeplinită și care nu se pot judeca din lipsă de timp vor fi amânate, la cererea uneia din părți, la un termen scurt pentru când părțile nu se vor mai cita. Aceste pricini vor fi judecate cu precădere.

Secțiunea a II-a Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat

Art. 158. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, ea este obligată să stabilească instanța competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii, cel nemulțumit putând să facă, potrivit legii, apel sau recurs după darea hotărârii asupra fondului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dacă instanța se declară necompetentă, ea va trimite dosarul instanței competente, sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent, de îndată ce hotărârea a devenit irevocabilă. Termenul pentru exercitarea căii de atac curge de la pronunțare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (23), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Trimiterea dosarului, după caz, instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională competent, nu este împiedicată de exercitarea căii de atac de către partea care a obținut declararea necompetenței. Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. Jurisprudență

Art. 159. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență, Reviste (1)

1. când pricina nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență

2. când pricina este de competența unei instanțe de alt grad; Jurisprudență

3. când pricina este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 160. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în instanța necompetentă rămân câștigate judecății și instanța competentă nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice.

Art. 161. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Când instanța constată lipsa capacității de exercițiu al drepturilor procedurale a părții sau când reprezentantul părții nu face dovada calității sale, se poate da un termen pentru împlinirea acestor lipsuri. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă lipsurile nu se împlinesc, instanța va anula cererea. Jurisprudență

Art. 162. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Excepțiile de procedură de ordine publică pot fi ridicate înaintea instanței de recurs numai când nu este nevoie de o verificare a împrejurărilor de fapt în afara dosarului. Jurisprudență

Art. 163. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte înaintea mai multor instanțe. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Această excepție se va putea ridica de părți sau de judecător în orice stare a pricinii în fața instanțelor de fond. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă excepția este primită, dosarul se va trimite instanței care a fost mai întâi investită, iar în cazul când pricinile se află în judecata unor instanțe de grade deosebite, la instanța cu grad mai înalt. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 164. - Respingeri de neconstituționalitate (37), Jurisprudență, Doctrină (3)

Părțile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiași instanțe sau instanțe deosebite, de același grad, în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între dânsele o strânsă legătură. Jurisprudență, Doctrină (1)

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părțile nu au cerut-o. Jurisprudență

Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părțile cer trimiterea lui la una din celelalte instanțe. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când una din pricini este de competența unei instanțe, și părțile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanță. Jurisprudență

Art. 165. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

În orice stare a judecății se pot despărți pricinile întrunite, dacă instanța socotește că numai una din ele este în stare de a fi judecată.

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

Excepția puterii lucrului judecat se poate ridica, de părți sau de judecător, chiar înaintea instanțelor de recurs.

SECȚIUNEA a III-a Administrarea dovezilor

§1. Dispoziții generale

Art. 167. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Dovezile se pot încuviința numai dacă instanța socotește că ele pot să aducă dezlegarea pricinii, afară de cazul când ar fi primejdie ca ele să se piardă prin întârziere. Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Ele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dovada și dovada contrarie vor fi administrate pe cât cu putință în același timp. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Când dovada cu martori a fost încuviințată în condițiile art. 138, dovada contrară va fi cerută sub pedeapsa decăderii în aceeași ședință, dacă amândouă părțile sunt de față. Respingeri de neconstituționalitate (3), Doctrină (1)

Partea lipsă la încuviințarea dovezii este obligată să ceară dovada contrarie la ședința următoare, iar în caz de împiedicare, la prima zi când se înfățișează. Jurisprudență

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Încheierea prin care se încuviințează dovezile va arăta faptele ce vor trebui dovedite, precum și mijloacele de dovadă încuviințate pentru dovedirea lor. Jurisprudență

Administrarea dovezilor se va face în ordinea statornicită de instanță. Jurisprudență

Când o parte renunță la dovezile ce a propus, cealaltă parte poate să și le însușească. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 169. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Administrarea dovezilor se face în fața instanței de judecată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(Alineatele 2 și 3 au fost abrogate prin Decretul nr. 38 din 16.II.1969)

Când administrarea dovezilor urmează să se facă în altă localitate, ea se va îndeplini, prin delegație, de către o instanță de același grad sau chiar mai mică în grad, dacă în acea localitate nu există o instanță de același grad. Dacă felul dovezii îngăduie și părțile se învoiesc, instanța care administrează dovada poate fi scutită de citarea părților.

Art. 170. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când s-a încuviințat o cercetare locală, expertiză sau dovadă cu martori, partea care a propus-o este obligată ca, în termen de 5 zile de la încuviințare, să depună suma statornicită de instanță pentru cheltuielile de cercetare, drumul și despăgubirea martorilor sau plata expertului; recipisa se va depune la grefa instanței. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Când s-au încuviințat părților dovezi potrivit dispozițiilor art. 138 pct. 2 și 4, termenul de mai sus poate fi prelungit până la 15 zile.

Neîndeplinirea acestor obligații atrage decăderea, pentru acea instanță, din dovada încuviințată. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Depunerea sumei se va putea însă face și după împlinirea termenului, dacă prin aceasta nu se amână judecata.

Art. 171. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Partea decăzută din dreptul de a administra o dovadă va putea totuși să se apere, discutând în fapt, și în drept temeinicia susținerilor și a dovezilor părții potrivnice.

§2. Dovada cu înscrisuri

Art. 172. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Când partea învederează că partea potrivnică deține un înscris privitor la pricină, instanța poate ordona înfățișarea lui. Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea de înfățișare nu poate fi respinsă dacă înscrisul este comun părților sau dacă însăși partea potrivnică s-a referit în judecată la înscris ori dacă, după lege, ea este obligată să înfățișeze înscrisul. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 173. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Instanța va respinge cererea de înfățișare a înscrisului, în întregime sau în parte, în cazurile: Jurisprudență

1. când cuprinsul înscrisului privește chestiuni cu totul personale;

2. când înfățișarea înscrisului ar încălca îndatorirea de a păstra secretul; Jurisprudență

3. când înfățișarea ar atrage urmărirea penală împotriva părții sau a unei alte persoane, ori ar expune-o disprețului public.

Art. 174. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deținerii sau existenței înscrisului, dacă reiese din dovezile administrate că l-a ascuns sau l-a distrus sau dacă, după ce s-a dovedit deținerea înscrisului, nu-l înfățișează la cererea instanței, aceasta va putea socoti ca dovedite pretențiile părții care a cerut înfățișarea, cu privire la cuprinsul acelui înscris.

Art. 175. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă înscrisul se găsește în păstrarea unei autorități, instanța va lua măsuri pentru aducerea lui, putând pronunța împotriva șefului autorității, în caz de refuz neîntemeiat, despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere. Jurisprudență

Dacă înscrisul este deținut de o altă persoană, aceasta va putea fi citată ca martor, punându-i-se în vedere să aducă înscrisul în instanță, sub pedeapsa plății de despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere. Aceasta este îndreptățită să refuze aducerea înscrisului în cazurile prevăzute de art. 173.

Înfățișarea și aducerea înscrisului se fac pe cheltuiala părții care a cerut dovada; suma de plată va fi statornicită prin încheiere irevocabilă.

Art. 176. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Instanța nu va putea cere trimiterea cărților funciare și a planurilor, a registrelor autorităților, precum și a înscrisurilor originale depuse la instanțe sau notari publici*). Jurisprudență

Cercetarea acestor înscrisuri se va face, cu citarea părților, de un magistrat delegat sau, dacă înscrisul se găsește în altă localitate, prin delegație, de către instanța respectivă. Jurisprudență

*) Notariatul public care a existat în unele regiuni ale țării a fost desființat prin extinderea pe întregul teritoriu al României a Notariatului de Stat, înființat prin Decretul nr. 79 din 31 martie 1950.

§3. Verificarea de scripte

Art. 177. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator, fie să recunoască, fie să tăgăduiască scrisul ori semnătura. Jurisprudență

Moștenitorii sau urmașii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura acestuia. Jurisprudență

Art. 178. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când una din părți declară că nu recunoaște fie scrisul, fie semnătura, instanța va păși la verificarea înscrisului. Jurisprudență

Spre acest sfârșit, președintele instanței va obliga pe cel căruia i se atribuie scrierea sau semnătura să scrie și să semneze sub dictarea sa, părți din înscris. Jurisprudență

Refuzul de a scrie va putea fi socotit ca o recunoaștere a scrisului.

Art. 179. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Dacă instanța, după verificarea înscrisului cu scrisul sau semnătura făcută în fața ei sau cu alte înscrisuri, nu este lămurită, va dispune ca verificarea să se facă prin expert, obligând părțile să depună de îndată înscrisuri pentru verificare. Jurisprudență

Se primesc ca atare:

1. înscrisurile autentice; Jurisprudență

2. înscrisurile private, netăgăduite de părți; Jurisprudență

3. partea din înscris netăgăduită;

4. scrisul sau semnătura făcută înaintea instanței.

Înscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de președinte, grefier și părți.

Părțile iau cunoștință de înscrisuri în ședință.

Art. 180. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă una din părți declară că scrisul sau semnătura este falsă și cealaltă parte nu este de față, instanța va dispune înfățișarea părților în persoană, la alt termen, când partea care a invocat înscrisul va arăta mijloacele sale de apărare și va depune înscrisul pentru verificare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Părțile pot fi reprezentate și prin mandatari cu procură specială, dacă dovedesc o împiedicare bine întemeiată. Jurisprudență

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Președintele va constata, prin proces-verbal, starea materială a înscrisului defăimat, dacă există pe el ștersături, adăugiri sau îndreptări, apoi îl va semna, spre neschimbare și-l va încredința grefei, după ce va fi semnat de grefier și de părți. Jurisprudență

Dacă părțile nu vor sau nu pot să semneze, se va face arătare în procesul-verbal.

Art. 182. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

La ziua sorocită, președintele întreabă partea care a înfățișat înscrisul dacă înțelege să se folosească de el. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă partea lipsește, nu voiește să răspundă sau declară că nu se mai folosește de înscris, acesta va fi înlăturat. Jurisprudență

Dacă partea care a defăimat înscrisul ca fals lipsește sau nu voiește să răspundă sau nu stăruie în declarație, înscrisul va fi socotit ca recunoscut. Jurisprudență

Art. 183. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului, instanța poate suspenda judecata pricinii, înaintând înscrisul procurorului împreună cu procesul-verbal ce se va încheia. Jurisprudență

Art. 184. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Când nu este caz de judecată penală sau dacă acțiunea publică s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanța civilă, prin orice mijloace de dovadă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 185. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Cel care a cerut o verificare de scripte va putea fi condamnat la o amendă de 3000 până la 10000 lei și la despăgubiri, dacă se dovedește că înscrisul a fost scris de el.

§4. Dovada cu martori

Art. 186. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Când instanța a încuviințat dovada cu martori, ea va dispune ascultarea acelora care au fost propuși prin cerere și întâmpinare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazurile prevăzute de art. 138 pct. 2 și 4, lista martorilor se va depune, sub pedeapsa decăderii, în termen de 5 zile de la încuviințare. Jurisprudență, Doctrină (1)

Înlocuirea martorilor nu se va încuviința decât în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate, în care caz, lista se va depune în termenul și sub pedeapsa mai sus-arătate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Decăderea din dovada cu martori pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 170 se acoperă dacă aceștia se înfățișează la termenul sorocit pentru ascultarea lor. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 187. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Instanța va putea mărgini numărul martorilor propuși.

Art. 188. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Împotriva martorului care lipsește la prima citare, instanța va da mandat de aducere, putând aplica, prin încheiere executorie, și o amendă de la 500 la 3000 lei; amenda se va putea ridica pentru motive temeinice. Modificări (1), Jurisprudență

În pricinile urgente, se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar la primul termen. Jurisprudență

Dacă, după mandatul de aducere, martorul nu se înfățișează, instanța va putea păși la judecată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Instanța poate încuviința ascultarea martorului la locuința sa, când acesta este împiedicat de a veni în instanță.

Art. 189. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu pot fi ascultați ca martori: Jurisprudență, Doctrină (1)

1. rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

2. soțul, chiar despărțit; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

3. interzișii și cei declarați de lege incapabili de a mărturisi;

4. cei condamnați pentru jurământ sau mărturie mincinoasă.

Art. 190. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

În pricinile privitoare la starea civilă sau despărțenie se vor putea asculta rudele și afinii mai sus-arătați, în afară de descendenți. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 191. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Sunt scutiți de a fi martori: Jurisprudență

1. slujitorii cultelor, medicii, moașele, farmaciștii, avocații, notarii publici*) și orice alți muncitori pe care legea îi obligă să păstreze secretul cu privire la faptele încredințate lor în exercițiul îndeletnicirii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

2. funcționarii publici și foștii funcționari publici, asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoștință în această calitate;

3. cei care prin răspunsurile lor s-ar expune ei înșiși sau ar expune pe vreuna din persoanele arătate în art. 189 la punctele 1 și 2 la o pedeapsă penală sau la disprețul public; în aceste cazuri, motivul de scutire va fi dovedit prin jurământ**). Modificări (1)

Persoanele arătate la punctele 1 și 2, în afară de slujitorii cultelor, vor fi obligați să depună dacă au fost dezlegate de îndatorirea păstrării secretului de cel interesat sau autoritatea interesată la păstrarea lui.

Jurisprudență

*) Notariatul public care a existat în unele regiuni ale țării a fost desființat prin extinderea pe întregul teritoriu al României a Notariatului de Stat, înființat prin Decretul nr. 79 din 31 martie 1950.

**) Jurământul, ca mijloc de probă, a fost desființat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

Art. 192. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Președintele, înainte de a lua mărturia, va cere martorilor să arate: Jurisprudență

1. numele, îndeletnicirea, locuința și vârsta; Jurisprudență

2. dacă este rudă sau afin cu una din părți și în ce grad;

3. dacă se află în serviciul uneia din părți;

4. dacă este în judecată, în dușmănie sau în legături de interes cu vreuna din părți. Jurisprudență

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: "Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" Jurisprudență, Doctrină (1)

În timpul depunerii jurământului, martorul ține mâna pe cruce sau pe biblie. Reviste (1)

Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a martorului. Doctrină (1)

Martorului de altă religie decât cea creștină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. 2.

Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: "Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu." Doctrină (1)

Martorii care din motive de conștiință sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în fața instanței următoarea formulă: "Mă oblig că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu." Jurisprudență

Situațiile la care se referă alin. 3, 4, 5 și 6 se rețin de organul judiciar pe baza afirmațiilor făcute de martor. Jurisprudență

După depunerea jurământului, președintele va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Jurisprudență

Despre toate acestea se face mențiune în declarația scrisă.

Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenția să spună adevărul. Jurisprudență

Art. 194. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Martorul care fără motiv întemeiat refuză să depună mărturia va fi sancționat, prin încheiere executorie, cu amendă de la 1000 la 5000 lei, putând fi obligat și la despăgubiri față de partea vătămată.

Art. 195. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Copilul mai mic de 14 ani și persoanele care din pricina debilității mintale sau în mod vremelnic sunt lipsite de discernământ, pot fi ascultate, însă la aprecierea depoziției, instanța va ține seama de situația specială a martorului. Jurisprudență

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Fiecare martor va fi ascultat deosebit, cei neascultați neputând fi de față.

Ordinea ascultării martorilor va fi statornicită de președinte, ținând seama și de cererea părților.

După ascultare, martorul rămâne în sala de ședință până la sfârșitul cercetării, afară numai dacă instanța hotărăște altfel. Martorul nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte; el se poate folosi însă de însemnări cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri. Doctrină (1)

Art. 197. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Martorii pot fi din nou întrebați, dacă instanța găsește de cuviință.

Martorii ale căror arătări nu se potrivesc vor fi din nou întrebați, fiind puși față. Jurisprudență

Dacă instanța găsește că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la dezlegarea pricinii, este jignitoare sau tinde să dovedească un fapt a cărui dovedire e oprită de lege, nu o va încuviința. Instanța, la cererea părții, va trece în încheierea de ședință atât întrebarea cât și motivul pentru care s-a înlăturat. Jurisprudență

Art. 198. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Mărturia se va scrie de grefier, după dictarea președintelui sau a judecătorului delegat, și va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșitul ei de judecător, grefier și de martor, după ce acesta a luat cunoștință de cuprins. Dacă martorul nu voiește sau nu poate să semneze, se face vorbire despre aceasta.

Orice adăugiri, ștersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviințate și semnate de judecător, de grefier și martor, sub pedeapsă de a nu fi ținute în seamă.

Locurile nescrise din declarație trebuie împlinite cu linii, astfel încât să nu se poată adăuga nimic.

Art. 199. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă din cercetare reies bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor, instanța va încheia proces-verbal și va trimite pe martor în fața autorităților penale.

Art. 200. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Martorul poate cere să i se plătească cheltuielile de drum și să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa și potrivit cu depărtarea domiciliului și timpul pierdut. Jurisprudență

Încheierea instanței sau a judecătorului delegat este executorie. Modificări (1), Jurisprudență

§5. Expertiza

Art. 201. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța socotește de cuviință să cunoască părerea unor specialiști, va numi unul sau trei experți, statornicind punctele asupra cărora ei urmează să se pronunțe. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 202. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Experții se vor numi de către instanță, dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii lor. Încheierea de numire va statornici și plata cuvenită experților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 203. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Nu vor fi numiți experți:

1. minorii și interzișii;

2. faliții;

3. cei condamnați pentru crimă sau pentru delict de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, infracțiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, speculă ilicită, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influență, delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranței interioare și exterioare a statului, calomnie sau denunțare calomnioasă.

Art. 204. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Experții se pot recuza pentru aceleași motive ca și judecătorii. Jurisprudență, Doctrină (1)

Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Recuzările se judecă în ședință publică, cu citarea părților și a expertului. Jurisprudență

Art. 205. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dispozițiile privitoare la citare, aducerea cu mandat și sancționarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experților. Jurisprudență

Dacă expertul nu se înfățișează, instanța poate dispune înlocuirea lui.

Expertul care refuză, fără motiv întemeiat, să îndeplinească sarcina care i s-a încredințat, va fi sancționat, prin încheiere executorie, cu amendă de la 1000 la 5000 lei și obligat la despăgubiri față de partea vătămată.

Art. 206. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Abrogat prin Decretul nr. 38/1959. Jurisprudență

Art. 207. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă experții pot să-și dea de îndată părerea, vor fi ascultați chiar în ședință, iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal, întocmit potrivit art. 198. Jurisprudență

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fața locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părților prin carte poștală recomandată, cu dovada de primire, arătând zilele și orele când începe și continuă lucrarea. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Părțile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Expertul numit este dator să-și depună lucrarea cu cel puțin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. Modificări (1), Jurisprudență

Nedepunerea lucrării în termen va fi sancționată cu amendă de la 500 la 3000 lei. Jurisprudență

Încheierea de condamnare este executorie. Amenda nu se va putea ridica decât pentru motive întemeiate.

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Când sunt mai mulți experți cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.

Art. 211. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Experții sunt datori să se înfățișeze înaintea instanței spre a da deslușiri ori de câte ori li se va cere, în care caz au dreptul la despăgubiri ce se vor statornici prin încheiere executorie. Când nu se înfățișează, li se va aplica amenda prevăzută la art. 205. Jurisprudență

Art. 212. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Dacă instanța nu este lămurită prin expertiza făcută, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Jurisprudență, Reviste (1)

Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Experții care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită.

La cererea experților, ținându-se seama de lucrare, instanța le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 214. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Dacă expertiza se face de o altă instanță prin delegație, numirea experților și statornicirea plății ce li se cuvine se va putea lăsa în sarcina acestei instanțe. Jurisprudență

§6. Cercetarea la fața locului

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul când instanța va socoti de trebuință, va putea hotărî ca în întregul ei sau numai unul din magistrați să meargă la fața locului spre a se lămuri asupra unor împrejurări de fapt care se vor arăta prin încheiere.

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cercetarea la fața locului se va face cu citarea părților, putându-se asculta martorii și experții pricinii.

Despre cele urmate la fața locului se va încheia proces-verbal. Jurisprudență

Art. 217. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Când instanța merge la fața locului, va fi însoțită de procuror, în cazurile în care prezența acestuia este cerută de lege.

§7. Interogatorul Modificări (1)

Art. 218. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Se va putea încuviința chemarea la interogator, când este privitor la fapte personale, care fiind în legătură cu pricina, pot duce la dezlegarea ei. Modificări (1)

Art. 219. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cel chemat va fi întrebat de către președinte asupra fiecărui fapt în parte. Jurisprudență

Cu încuviințarea președintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, precum și partea potrivnică pot pune de-a dreptul întrebări celui chemat la interogator. Modificări (1)

Partea nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte. Ea se poate folosi însă de însemnări, cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri.

Dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, se va putea soroci un nou termen pentru interogator. Modificări (1)

Art. 220. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Reprezentantul legal, curatorul sau consiliul judiciar*) pot fi chemați personal la interogator pentru actele încheiate și faptele săvârșite de ei în această calitate. Jurisprudență

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 221. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Răspunsurile la interogator vor fi trecute pe aceeași foaie cu întrebările. Interogatorul va fi semnat pe fiecare pagină de președinte, grefier, de cel care l-a propus, precum și de partea care a răspuns după ce a luat cunoștință de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adăugirile, ștersăturile sau schimbările aduse, sub pedeapsă de a nu fi ținute în seamă. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă părțile nu voiesc sau nu pot să semneze, se va face arătare în josul interogatorului. Modificări (1)

Art. 222. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat, vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica. Jurisprudență

Se exceptează societățile comerciale de persoane, ai căror asociați cu drept de reprezentare vor fi citați personal la interogator. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 223. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Partea care are domiciliu în străinătate va putea fi interogată prin cel care o reprezintă în judecată. Jurisprudență

În acest caz, interogatorul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune răspunsul părții dat în cuprinsul unei procuri speciale și autentice. Dacă mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este îndestulătoare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 224. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Instanța poate încuviința luarea interogatorului la locuință, dacă partea este împiedicată de a veni în fața instanței. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 225. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogator sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice. Modificări (1)

§8. Jurământul

Textele art. 226 - 234 inclusiv au fost abrogate prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

§9. Asigurarea dovezilor

Art. 235. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Oricine are interes să constate de urgență mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor lucruri, mișcătoare sau nemișcătoare, sau să dobândească recunoașterea unui înscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi dacă este primejdie ca ele să dispară sau să fie greu de administrat în viitor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea poate fi făcută chiar dacă nu este primejdie în întârziere, în cazul când pârâtul își dă învoirea. Jurisprudență

Art. 236. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripția căreia se află martorul sau obiectul cercetării, iar în timpul judecății, la instanța care judecă pricina. Jurisprudență, Doctrină (1)

Partea va arăta în cerere dovezile a căror administrare o pretinde, faptele ce voiește să dovedească, precum și primejdia întârzierii sau învoirea pârâtului. Jurisprudență

Pârâtul nu este obligat să depună întâmpinare. Instanța va hotărî prin încheiere dată în camera de consiliu. Jurisprudență

În caz de primejdie în întârziere, instanța va putea încuviința cererea și fără citarea părților. Respingeri de neconstituționalitate (2), Doctrină (1)

Art. 237. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Administrarea dovezii va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va soroci.

Art. 238. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Doctrină (1)

Încheierea instanței este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Încheierea dată în timpul judecării unei pricini nu poate fi atacată decât odată cu fondul. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Art. 239. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Oricine are interes să constate de urgență o anumită stare de fapt, care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor, va putea cere instanței în circumscripția căreia urmează să se facă constatarea și pe lângă care funcționează executori judecătorești, să delege un executor judecătoresc care să constate la fața locului această stare de fapt. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Președintele poate încuviința facerea constatării fără înștiințarea aceluia împotriva căruia se cere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost de față. Jurisprudență

El va face dovada până la dovada contrarie.

Art. 240. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În caz de primejdie în întârziere, administrarea dovezii și constatarea prin executori judecătorești se vor putea face și în zilele de sărbătoare și chiar și în afara orelor legale, cu încuviințarea anume a magistratului.

Art. 241. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dovezile administrate în condițiile mai sus prevăzute pot să fie folosite și de partea care nu a cerut administrarea lor. Jurisprudență

Cheltuielile făcute cu administrarea dovezilor vor fi ținute în seamă de instanța care judecă pricina în fond.

Secțiunea a IV-a Suspendarea judecății

Art. 242. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Instanța va suspenda judecata: Jurisprudență

1. când amândouă părțile o cer; Jurisprudență, Doctrină (2)

2. dacă niciuna din părți nu se înfățișează la strigarea pricinii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Cu toate acestea pricina se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 243. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Judecata pricinilor se suspendă de drept: Jurisprudență

1. prin moartea uneia din părți, afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moștenitorilor; Jurisprudență, Doctrină (2)

2. prin interdicție, punere sub curatelă sau consiliu judiciar a unei părți până la numirea tutorului, curatorului sau consiliului judiciar;*) Modificări (1), Jurisprudență

3. prin moartea mandatarului uneia din părți, întâmplată cu mai puțin de 15 zile înainte de ziua înfățișării; Jurisprudență

4. prin încetarea funcțiunii tutorului, curatorului sau consiliului judiciar;*) Modificări (1)

5. prin declararea în stare de faliment a uneia din părți, când falitul trebuie să fie reprezentat prin judecătorul sindic. Modificări (1), Jurisprudență

Faptele arătate mai sus nu împiedică pronunțarea hotărârii, dacă ele s-au ivit după închiderea dezbaterilor. Jurisprudență, Doctrină (1)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 244. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

Instanța poate suspenda judecata: Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2)

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existența sau neexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți; Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

2. când se ivesc indiciile unei infracțiuni, a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunțată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 245. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Judecare reîncepe: Jurisprudență

1. prin cerere de redeschidere făcută de una din părți, când ea s-a suspendat prin învoirea părților sau prin lipsa lor; Jurisprudență, Doctrină (1)

2. prin cererea de redeschidere, făcută cu arătarea moștenitorilor, tutorului, consiliului judiciar*), a celui reprezentat de mandatarul mort, a noului mandatar sau sindicului, în cazurile prevăzute de art. 243. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Secțiunea a V-a Renunțarea la judecată și renunțarea la drept

Art. 246. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Reclamantul poate să renunțe oricând la judecată, fie verbal în ședință, fie prin cerere scrisă. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Renunțarea la judecată se constată prin încheiere dată fără drept de apel. Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă renunțarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, instanța, la cererea pârâtului, va obliga pe reclamant la cheltuieli. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

Când părțile au intrat în dezbaterea fondului, renunțarea nu se poate face decât cu învoirea celeilalte părți. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 247. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

În caz de renunțare la însuși dreptul pretins, instanța dă o hotărâre prin care va respinge cererea în fond și va hotărî asupra cheltuielilor. Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Renunțarea la drept se poate face și fără învoirea celeilalte părți, atât în prima instanță cât și în apel. Jurisprudență, Doctrină (1)

Renunțarea se poate face în ședință sau prin înscris autentic. Jurisprudență

Hotărârea se dă fără drept de apel. Jurisprudență, Doctrină (1)

Când renunțarea este făcută în instanță de apel, hotărârea primei instanțe va fi anulată în totul sau în parte, în măsura renunțării. Jurisprudență

Secțiunea a VI-a Perimarea

Art. 248. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor*) dacă a rămas în nelucrare din vina părții timp de un an. Partea nu se socotește în vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părții, cererea n-a ajuns încă la instanța competentă să o judece sau nu se poate soroci termen de judecată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În materie comercială termenul de perimare este de șase luni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Jurisprudență

*) Codul familiei folosește termenul de cei lipsiți de capacitate în loc de incapabili.

Art. 249. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării pricinii. Jurisprudență

Art. 250. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cursul perimării este suspendat cât timp dăinuiește suspendarea judecării pronunțată de instanță în cazurile prevăzute de art. 244. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

În cazurile prevăzute de art. 243, cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecății, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 6 luni ale termenului de perimare. Jurisprudență

Perimarea se suspendă de asemenea pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din pricina unor împrejurări mai presus de voința sa. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 251. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul când sunt mai mulți reclamanți sau pârâți împreună, cererea de perimare sau actul de procedură întrerupător de perimare al unuia folosește și celorlalți. Jurisprudență

Art. 252. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părții. Președintele instanței va cita de urgență părțile și va dispune ca grefa să întocmească o dare de seamă asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea. Jurisprudență

Hotărârea este supusă recursului; termenul curge de la pronunțare. Jurisprudență

Art. 253. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Perimarea poate fi invocată și pe cale de excepție. În acest caz hotărârea care pronunță perimarea este supusă recursului, iar încheierea de respingere poate fi atacată numai o dată cu fondul pricinii. Jurisprudență

Perimarea cererii de chemare în judecată nu poate fi ridicată în instanța de apel. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 254. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Perimarea are drept urmare că toate actele de procedură făcute în acea instanță nu-și produc efectele. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Când, însă, se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi dovezile administrate în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu este de trebuință refacerea lor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Înainte de aintra în dezbaterea cauzelor, părțile pot cere instanței „amânarea pricinilor care nu sunt în stare de judecată, dacă aceste cereri nu provoacă dezbateri. Această amânare se poate face și de un singur judecător” (art. 126 C. proc. civ..). Amânarea cauzelor în condițiile art. 126 C. proc. civ.. se poate face numai dacă aceasta nu provoacă discuții contradictorii. Deși această cerință nu este prevăzută în mod expres de lege, ea poate fi dedusă din însăși rațiunea instituției la care ne referim. Datorită acestui fapt, „amânarea fără discuții”, cum este denumită instituția în practică, presupune ca toate părțile legal citate să fie prezente și să solicite amânarea. „Amânările fără discuții” se dispun, în mod obișnuit, pentru remedierea unor neregularități procedurale, cum ar fi necitarea martorilor sau aexpertului, lipsa raportului de expertiză ordonat de instanță, pentru angajarea unui avocat etc. [ Mai mult... ] 

.....
    147 A se vedea, pentru amănunte, Al. Velescu, op. cit., p. 30-34. 
    148 De aceea, în unele țări principiul oralității este consacrat chiar la nivel constituțional. A se vedea în acest sens art. 120 alin. (2) din Constituția Spaniei, potrivit căruia „procedura va fi predominant orală, mai ales în materie penală”.
[ Mai mult... ]
 
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
    În dreptul procesual român, principiul oralității este reglementat expressis verbis în art. 127 C. proc. civ.. potrivit căruia „pricinile se dezbat verbal, dacă legea nu dispune altfel”, instanța putând să facă excepție de la procedura orală în cazurile în care consideră că este necesar822. Acest principiu este reluat și dezvoltat în art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară potrivit căruia „ședințele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Pronunțarea hotărârilor se face în ședință publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege”. 
    822 G. Boroi, op. cit., p. 120; C. Roșu, L. Dănilă, op. cit., p. 35-36.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    147 A se vedea, pentru amănunte, Al. Velescu, op. cit., p. 30-34. 
    148 De aceea, în unele țări principiul oralității este consacrat chiar la nivel constituțional. A se vedea în acest sens art. 120 alin. (2) din Constituția Spaniei, potrivit căruia „procedura va fi predominant orală, mai ales în materie penală”.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
    În dreptul procesual român, principiul oralității este reglementat expressis verbis în art. 127 C. proc. civ.. potrivit căruia „pricinile se dezbat verbal, dacă legea nu dispune altfel”, instanța putând să facă excepție de la procedura orală în cazurile în care consideră că este necesar822. Acest principiu este reluat și dezvoltat în art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară potrivit căruia „ședințele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Pronunțarea hotărârilor se face în ședință publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege”. 
    822 G. Boroi, op. cit., p. 120; C. Roșu, L. Dănilă, op. cit., p. 35-36.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte
Alte persoane care pot lua parte la judecată
Reprezentarea părților în judecată
Asistența judiciară*)
Cererile
Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Termenele
Nulitatea actelor de procedură
Procedura înainte de judecată
Ședințele și poliția lor
Judecata
Hotărârile
Apelul
Recursul
Contestația în anulare
Revizuirea hotărârilor
Recursul în interesul legii și recursul în anulare
Reviste:
Efectele perimării
Suspendarea judecății cauzei pentru lipsa părților. Respingerea cererii de repunere pe rol. Perimare
Studiu de caz: Perimarea căii de atac în cazul în care apelul a rămas în nelucrare mai mult de 1 an
Perimare recurs
Drept la apărare. Principiul oralității. Nerespectare. Sancțiune aplicabilă
Răspunderea pentru vicii ascunse. Termen de prescripție
Asigurarea acțiunii civile în procesul civil
Studiu de caz: Necomunicare raport de expertiză tuturor părților dintr-un litigiu
Contract de închiriere. Acțiune în constatarea nulității absolute. Coparticiparea procesuală pasivă obligatorie
6. Răspunderea delictuală a executorului judecătoresc
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 15/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la organul judiciar competent să dispună desființarea totală sau parțială a unui înscris falsificat în cauzele în care acțiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluție de netrimitere în judecată adoptată de procuror
Decizia nr. 34/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la modul de soluționare a cererilor de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detențiunii pe viață, a contestației la executare și a cererii de revizuire, în cazul retragerii acestora
;
se încarcă...