Hotărârea arbitrală | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre arbitraj -
CAPITOLUL VII
Hotărârea arbitrală Jurisprudență

Art. 360. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Tribunalul arbitral soluționează litigiul în temeiul contractului principal și al normelor de drept aplicabile, ținând seama când este cazul și de uzanțele comerciale. Modificări (1), Jurisprudență

Pe baza acordului expres al părților, tribunalul arbitral poate soluționa litigiul în echitate. Jurisprudență

Art. 3601. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În toate cazurile, pronunțarea trebuie să fie precedată de deliberarea în secret, cu participarea tuturor arbitrilor în persoană, consemnându-se în hotărâre această participare. Doctrină (1)

Pronunțarea poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiția încadrării în termenul arbitrajului.

Art. 3602. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

Când tribunalul arbitral este compus dintr-un număr fără soț de arbitri, hotărârea se ia cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut altă părere își va redacta și va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Art. 3603. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Când tribunalul arbitral este compus dintr-un număr cu soț de arbitri și aceștia nu se înțeleg asupra soluției, se va proceda la numirea unui supraarbitru conform înțelegerii dintre părți sau, în lipsă, conform art. 351. Supraarbitru numit se va uni cu una dintre soluții, o va putea modifica sau va putea pronunța o altă soluție, dar numai după ascultarea părților și a celorlalți arbitri.

Art. 361. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Hotărârea arbitrală se redactează în scris și trebuie să cuprindă:

a) componența nominală a tribunalului arbitral, locul și data pronunțării hotărârii; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) numele părților, domiciliul sau reședința lor sau, după caz, denumirea și sediul, numele reprezentanților părților, precum și al celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului; Doctrină (1)

c) menționarea convenției arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului și susținerile pe scurt ale părților;

e) motivele de fapt și de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază soluția; Jurisprudență

f) dispozitivul;

g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 3602. Jurisprudență

Art. 362. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă prin hotărârea pronunțată tribunalul arbitral a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, oricare dintre părți poate solicita, în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii, completarea ei. Hotărârea de completare se dă cu citarea părților.

Greșelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greșeli evidente care nu schimbă fondul soluției, precum și greșelile de calcul, pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părți, formulată în termenul prevăzut de alin. 1 sau din oficiu, printr-o încheiere de îndreptare.

Hotărârea de completare sau încheierea de îndreptare face parte integrantă din hotărârea arbitrală.

Părțile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completarea sau îndreptarea hotărârii. Jurisprudență

Art. 363. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Hotărârea arbitrală va fi comunicată părților în termen de cel mult o lună de la data pronunțării ei. Jurisprudență

La cererea oricăreia dintre părți, tribunalul arbitral îi va elibera o dovadă privind comunicarea hotărârii, în condițiile alin. 1.

Hotărârea arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărâri judecătorești definitive. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 3631. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În termen de 20 de zile de la data comunicării hotărârii, tribunalul arbitral va depune dosarul litigiului la instanța judecătorească prevăzută de art. 342, atașând și dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale.

În cazul arbitrajului organizat de o instituție permanentă, dosarul se păstrează la acea instituție.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În funcție de normele aplicabile conflictului de către arbitri se distinge între arbitrajul de drept strict (stricto iuris) și arbitrajul în echitate (ex aequo et bono). Arbitrajul în drept se caracterizează prin aceea că arbitri sunt chemați să aplice regulile de drept conflictului supus spre soluționare. În cazul arbitrajului în echitate, arbitri trebuie să judece potrivit principiilor și regulilor de echitate, soluție la care se poate ajunge însă numai dacă există acordul expres al părților (art. 360 C. proc. civ..). [ Mai mult... ] 

.....
    e) semnăturile arbitrilor, cu observarea prevederilor art. 3602 C. proc. civ..” [ Mai mult... ] 
.....
    Supraarbitrul numit în condițiile menționate are puteri deosebite față de cele recunoscute în dreptul comun judecătorului care participă la formarea unui complet de divergență. În acest sens, art. 3603 C. proc. civ.. dispune că supraarbitrul numit se va uni cu una din soluții, ova putea modifica sau va putea pronunța oaltă soluție, dar numai după ascultarea părților și acelorlalți arbitri. Prin urmare, aceste din urmă soluții pot fi adoptate numai dacă arbitrul nu aderă la una din soluțiile preconizate de unul dintre ceilalți arbitri. În cazul modificării soluției sau apronunțării unei soluții noi este obligatorie ascultarea părților și acelorlalți arbitri. [ Mai mult... ] 
.....
    Elementele pe care trebuie să le cuprindă ohotărâre arbitrală sunt expres determinate de lege. Potrivit art. 361 C. proc. civ.., „Hotărârea arbitrală se redactează în scris și trebuie să cuprindă: [ Mai mult... ] 
.....
    Codul de procedură civilă reglementează, în art. 362, două instituții procesuale distincte: îndreptarea și completarea hotărârii arbitrale. Cele două instituții au, în prezent, oreglementare corespunzătoare și în dreptul comun. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Arbitrii Constituire tribunalului arbitral Termenul și locul arbitrajului
Sesizarea tribunalului arbitral Cuprinsul cererii de arbitrare Întâmpinarea Cererea reconvențională
Procedura arbitrală
Cheltuieli arbitrale
Hotărârea arbitrală
Desființarea hotărârii arbitrale
Executarea hotărârii arbitrale
Arbitrajul internațional
Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine
Dispoziții generale
Executarea silită asupra bunurilor mișcătoare
Executarea silită asupra veniturilor nemișcătoare
Executarea silită asupra bunurilor nemișcătoare
Tablou de împărțeală a prețului nemișcătoarelor
Predarea silită a mișcătoarelor și nemișcătoarelor
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...