Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura înaintea primei instanțe - Judecata -
Secțiunea a II-a
Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat

Art. 158. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, ea este obligată să stabilească instanța competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii, cel nemulțumit putând să facă, potrivit legii, apel sau recurs după darea hotărârii asupra fondului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dacă instanța se declară necompetentă, ea va trimite dosarul instanței competente, sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent, de îndată ce hotărârea a devenit irevocabilă. Termenul pentru exercitarea căii de atac curge de la pronunțare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (23), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Trimiterea dosarului, după caz, instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională competent, nu este împiedicată de exercitarea căii de atac de către partea care a obținut declararea necompetenței. Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. Jurisprudență

Art. 159. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență, Reviste (1)

1. când pricina nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență

2. când pricina este de competența unei instanțe de alt grad; Jurisprudență

3. când pricina este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 160. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în instanța necompetentă rămân câștigate judecății și instanța competentă nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice.

Art. 161. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Când instanța constată lipsa capacității de exercițiu al drepturilor procedurale a părții sau când reprezentantul părții nu face dovada calității sale, se poate da un termen pentru împlinirea acestor lipsuri. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă lipsurile nu se împlinesc, instanța va anula cererea. Jurisprudență

Art. 162. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Excepțiile de procedură de ordine publică pot fi ridicate înaintea instanței de recurs numai când nu este nevoie de o verificare a împrejurărilor de fapt în afara dosarului. Jurisprudență

Art. 163. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte înaintea mai multor instanțe. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Această excepție se va putea ridica de părți sau de judecător în orice stare a pricinii în fața instanțelor de fond. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă excepția este primită, dosarul se va trimite instanței care a fost mai întâi investită, iar în cazul când pricinile se află în judecata unor instanțe de grade deosebite, la instanța cu grad mai înalt. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 164. - Respingeri de neconstituționalitate (37), Jurisprudență, Doctrină (3)

Părțile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiași instanțe sau instanțe deosebite, de același grad, în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între dânsele o strânsă legătură. Jurisprudență, Doctrină (1)

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părțile nu au cerut-o. Jurisprudență

Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părțile cer trimiterea lui la una din celelalte instanțe. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când una din pricini este de competența unei instanțe, și părțile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanță. Jurisprudență

Art. 165. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

În orice stare a judecății se pot despărți pricinile întrunite, dacă instanța socotește că numai una din ele este în stare de a fi judecată.

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

Excepția puterii lucrului judecat se poate ridica, de părți sau de judecător, chiar înaintea instanțelor de recurs.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În soluționarea excepției de necompetență materială este aplicabil dreptul comun, respectiv art. 158-160 C. proc. civ.. Dat fiind faptul că încheierile judecătorului delegat nu sunt supuse decât recursului și sentința de declinare de competență în favoarea judecătorului delegat va fi supusă de asemenea numai recursului. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Cunoașterea regimului juridic al necompetenței nu este suficientă. De omare importanță practică este determinarea cazurilor de necompetență absolută și relativă. Dispozițiile art. 159 C. proc. civ.. și cele cuprinse în art. 19 C. proc. civ.. sunt deosebit de importante în acest sens. Astfel, potrivit primului text, necompetența este de ordine publică în următoarele cazuri: [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În soluționarea excepției de necompetență materială este aplicabil dreptul comun, respectiv art. 158-160 C. proc. civ.. Dat fiind faptul că încheierile judecătorului delegat nu sunt supuse decât recursului și sentința de declinare de competență în favoarea judecătorului delegat va fi supusă de asemenea numai recursului. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Situația este însă cu totul diferită în privința probelor administrate în fața instanței necompetente. Într-adevăr, pentru această situație art. 160 C. proc. civ.. cuprinde oreglementare distinctă. Astfel, potrivit acestui text: „În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în instanța necompetentă rămân câștigate judecății și instanța competentă nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice”. În baza acestui text procedural constatăm că principiul în materie este acela al conservării și valorificării probelor deja administrate în fața instanței necompetente. Soluția este oconsecință aprincipiului că dovezile aparțin cauzei, iar valorificarea lor chiar în acele împrejurări în care au fost administrate în fața unei instanțe care și-a declinat ulterior competența poate realiza omai bună administrare ajustiției, prin economisirea de timp și de cheltuieli, pe care le-ar implica repetarea tuturor probațiunilor. De altminteri, același text procedural precizează că instanța de trimitere va dispune refacerea probelor numai pentru motive temeinice. Asupra motivelor care justifică repetarea unor probe instanța are omare putere de apreciere; ea va trebui să țină seama și de natura probelor care au fost administrate și acăror refacere se cere. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În soluționarea excepției de necompetență materială este aplicabil dreptul comun, respectiv art. 158-160 C. proc. civ.. Dat fiind faptul că încheierile judecătorului delegat nu sunt supuse decât recursului și sentința de declinare de competență în favoarea judecătorului delegat va fi supusă de asemenea numai recursului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Intervenția
Chemarea în judecată a altor persoane
Chemarea în garanție
Arătarea titularului dreptului
Dispoziții generale
Chemarea în judecată
Întâmpinarea
Cererea reconvențională
Plângerea
Înfățișări și dezbateri
Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Administrarea dovezilor
Suspendarea judecății
Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Perimarea
Dispoziții generale
Hotărârile parțiale
Hotărârile care consfințesc învoiala părților
Cheltuielile de judecată
Execuția vremelnică
Îndreptarea hotărârilor
Reviste:
7. Arbitraj. Clauză compromisorie alternativă. Nulitate. Exercitarea opțiunii asupra competenței
Acțiune în pretenții. Contract de management încheiat cu o instituție publică. Natura juridică a raporturilor contractuale. Competența materială
Societate pe acțiuni. Acțiuni nominative. Revendicare mobiliară/Joint stock company. Nominal shares. Movable property claim
Hotărâre arbitrală. Declinarea competenței în favoarea instanței judecătorești. Acțiune în anulare. Inadmisibilitate
Competență. Acțiuni având ca obiect cesiunea drepturilor patrimoniale izvorâte dintr-un brevet de invenție
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Competență. Competență de jurisdicție. Contract de reasigurare
Proces verbal încheiat de ITM. Contravenție. Competența soluționării contestației
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Dizolvare societate comercială cu răspundere limitată pentru neînțelegeri grave între asociați. Numire lichidator. Retragere asociat
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...