Dovada cu înscrisuri | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
§2.
Dovada cu înscrisuri

Art. 172. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Când partea învederează că partea potrivnică deține un înscris privitor la pricină, instanța poate ordona înfățișarea lui. Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea de înfățișare nu poate fi respinsă dacă înscrisul este comun părților sau dacă însăși partea potrivnică s-a referit în judecată la înscris ori dacă, după lege, ea este obligată să înfățișeze înscrisul. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 173. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Instanța va respinge cererea de înfățișare a înscrisului, în întregime sau în parte, în cazurile: Jurisprudență

1. când cuprinsul înscrisului privește chestiuni cu totul personale;

2. când înfățișarea înscrisului ar încălca îndatorirea de a păstra secretul; Jurisprudență

3. când înfățișarea ar atrage urmărirea penală împotriva părții sau a unei alte persoane, ori ar expune-o disprețului public.

Art. 174. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deținerii sau existenței înscrisului, dacă reiese din dovezile administrate că l-a ascuns sau l-a distrus sau dacă, după ce s-a dovedit deținerea înscrisului, nu-l înfățișează la cererea instanței, aceasta va putea socoti ca dovedite pretențiile părții care a cerut înfățișarea, cu privire la cuprinsul acelui înscris.

Art. 175. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă înscrisul se găsește în păstrarea unei autorități, instanța va lua măsuri pentru aducerea lui, putând pronunța împotriva șefului autorității, în caz de refuz neîntemeiat, despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere. Jurisprudență

Dacă înscrisul este deținut de o altă persoană, aceasta va putea fi citată ca martor, punându-i-se în vedere să aducă înscrisul în instanță, sub pedeapsa plății de despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere. Aceasta este îndreptățită să refuze aducerea înscrisului în cazurile prevăzute de art. 173.

Înfățișarea și aducerea înscrisului se fac pe cheltuiala părții care a cerut dovada; suma de plată va fi statornicită prin încheiere irevocabilă.

Art. 176. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Instanța nu va putea cere trimiterea cărților funciare și a planurilor, a registrelor autorităților, precum și a înscrisurilor originale depuse la instanțe sau notari publici*). Jurisprudență

Cercetarea acestor înscrisuri se va face, cu citarea părților, de un magistrat delegat sau, dacă înscrisul se găsește în altă localitate, prin delegație, de către instanța respectivă. Jurisprudență

*) Notariatul public care a existat în unele regiuni ale țării a fost desființat prin extinderea pe întregul teritoriu al României a Notariatului de Stat, înființat prin Decretul nr. 79 din 31 martie 1950.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Codul de procedură civilă reglementează, în art. 172-176, și situația în care înscrisul invocat ca mijloc de probă de către una dintre părți nu se află în posesia acesteia. Legiuitorul reglementează situațiile în care înscrisul se află în posesia părții adverse și ipoteza în care înscrisul se află în păstrarea unei autorități sau aunei terțe persoane. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În cazul în care actele contestate și documentele care au stat la baza emiterii lor sunt clasificate la nivel strict secret, justa soluționare a cauzei impunea ca dovada cu înscrisuri să fie administrată în condițiile art. 172 și urm. C. proc. civ.., fie prin prezentarea acelor documente care pot fi declasificate în totalitate sau parțial, fie prin consultarea lor, în condițiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind informațiile clasificate, care nu exclud posibilitatea instanței de judecată de a avea acces la documente care conțin informații clasificate, cât timp sunt respectate dispozițiile legale în materie. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Codul de procedură civilă reglementează, în art. 172-176, și situația în care înscrisul invocat ca mijloc de probă de către una dintre părți nu se află în posesia acesteia. Legiuitorul reglementează situațiile în care înscrisul se află în posesia părții adverse și ipoteza în care înscrisul se află în păstrarea unei autorități sau aunei terțe persoane. [ Mai mult... ] 

.....
    Trăsăturile unor sancțiuni se regăsesc însă și în cadrul altor instituții procesuale. Astfel, potrivit art. 174 C. proc. civ.., dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul propus, spre ase proba deținerea sau existența unui înscris, instanța „va putea socoti ca dovedite pretențiile părții care acerut înfățișarea, cu privire la cuprinsul acelui înscris”. De asemenea, potrivit art. 225 C. proc. civ.. „dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca omărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice”. Toate aceste dispoziții legale instituie, astfel cum se recunoaște în literatura de specialitate163, oprezumție tacită de recunoaștere apretențiilor. 
    163 A se vedea pentru amănunte: E. Mihuleac, Sistemul probator în procesul civil, Ed. Academiei R.S. România, București, 1969, p. 206-207; A. Ionașcu, Probele în procesul civil, Ed. Științifică, București, 1970, p. 277-281; A. Ionașcu, Probele în procesul civil, Ed. Științifică, București, 1969, p. 206-207 și 265-266.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții generale
Dovada cu înscrisuri
Verificarea de scripte
Dovada cu martori
Expertiza
Cercetarea la fața locului
Interogatorul
Jurământul
Asigurarea dovezilor
Reviste:
Asigurarea acțiunii civile în procesul civil
Aspecte probatorii în sarcina angajatorilor
Schimbarea locului citării. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 172 C. pr. civ. și în cazul hotărârii judecătorești
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...