Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(Textul alin. 3 a fost abrogat prin Decretul nr. 132 din 19.VI.1952). Jurisprudență (2)

Pentru cei ce se găsesc sub arme, citația se înmânează la comandamentul superior cel mai apropiat.

Pentru cei care alcătuiesc echipajul unui vas de comerț, înmânarea se face, în lipsa unui domiciliu cunoscut, la căpitănia portului unde se găsește înregistrat vasul. Jurisprudență (1)

Pentru deținuți, înmânarea se face la administrația închisorii. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (10)

Pentru bolnavii aflați în spitale, ospicii ori sanatorii, la direcția așezământului.

Art. 91. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (37), Reviste (1)

Înmânarea citațiilor și tuturor actelor de procedură, în cazurile prevăzute de art. 87. pct. 1, 2, 3, 5 și 7, precum și în cele prevăzute de art. 90 alineatele 4, 5, 6 și 7, sau atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat sau notar public*) se poate face funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, care va semna dovada.

*) Notariatul public care a existat în unele regiuni ale țării a fost desființat prin extinderea pe întregul teritoriu al României a Notariatului de Stat, înființat prin Decretul nr. 79 din 31 martie 1950.

Art. 92. - Jurisprudență (117), Reviste (1)

Înmânarea citației se va face personal celui citat, care va semna adeverința de primire, agentul însărcinat cu înmânarea certificând identitatea și semnătura acestuia. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (14)

Dacă cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citația sau, primind-o, nu voiește ori nu poate să semneze adeverința de primire, agentul va lăsa citația în mâna celui citat sau, în cazul refuzului de primire, o va afișa pe ușa locuinței acestuia, încheind despre acestea proces-verbal. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9)

Dacă cel citat nu se găsește la domiciliu sau dacă, în cazul hotelurilor sau clădirilor compuse din mai multe apartamente, el nu a indicat camera sau apartamentul în care locuiește, agentul va înmâna citația, în primul caz, unei persoane din familie, sau, în lipsă, oricărei alte persoane care locuiește cu dânsul, sau care, în mod obișnuit, primește corespondența, iar, în celelalte cazuri, administratorului, portarului, ori celui ce în mod obișnuit îl înlocuiește; persoana care primește citația va semna adeverința de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind proces-verbal despre cele urmate. Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (32)

Dacă persoanele arătate în alineatul precedent nu voiesc ori nu pot să semneze adeverința de primire, agentul va încheia proces-verbal, lăsând citația în mâna lor; dacă cei arătați nu voiesc să primească citația sau sunt lipsă, agentul va afișa citația, fie pe ușa locuinței celui citat, fie dacă nu are indicația apartamentului sau camerei locuite, pe ușa principală a clădirii, încheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea. Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (52), Reviste (1)

Înmânarea citației nu se poate face unui minor sub 14 ani împliniți sau unei persoane lipsită de judecată. Puterea de judecată este presupusă până la dovada contrarie.

Dispozițiile prezentului articol se aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură. Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (7)

Art. 93. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (110), Reviste (1)

În caz de alegere de domiciliu, dacă partea a arătat și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea arătări, la domiciliul părții. Jurisprudență (3)

Art. 94. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (20)

Când comunicarea actelor de procedură nu se poate face din cauză că s-a dărâmat clădirea, a devenit de nelocuit sau din alt motiv asemănător, agentul va depune actul la grefa instanței, care va înștiința din timp partea despre această împrejurare, dispozițiile art. 95 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 95. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (113)

Când reclamantul învederează că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a izbutit să afle domiciliul pârâtului, președintele instanței va dispune citarea acestuia prin publicitate. Jurisprudență (15)

Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței. Citația se publică și în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar mai răspândit, în cazurile în care președintele judecătoriei sau completul de judecată apreciază că o asemenea măsură este necesară. Jurisprudență (25), Reviste (1)

Afișarea, precum și publicarea citației în Monitorul Oficial sau într-un ziar mai răspândit se fac cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru judecată. În cazurile urgente, președintele judecătoriei sau completului de judecată va putea reduce acest termen la 5 zile. Jurisprudență (6)

Dacă pârâtul se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi condamnat la o amendă de la 5000 de lei la 15000 lei și la despăgubirea părții vătămate. Modificări (1), Jurisprudență (5)

Art. 96. - Jurisprudență (53), Reviste (1)

Partea prezentă în instanță, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza primirea actelor de procedură și a înscrisurilor care i se comunică în ședință. În acest caz, instanța poate încuviința, la cerere, un termen pentru a lua cunoștință de acte.

Art. 97. - Jurisprudență (3)

Nici un act de procedură nu se poate îndeplini în zilele de sărbătoare legală, afară de cazuri grabnice, după încuviințarea președintelui.

Art. 98. - Acțiuni respinse (1), Referințe (2), Jurisprudență (394), Reviste (1)

Schimbarea domiciliului uneia din părți în timpul judecății trebuie, sub pedeapsa neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoștința instanței prin petiție la dosar, iar părții potrivnice prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar o dată cu petiția prin care se înștiințează instanța despre schimbarea domiciliului.

Art. 99. - Jurisprudență (8)

Cei însărcinați de lege cu îndeplinirea actelor de procedură, din a căror vină s-a pricinuit amânarea judecății, vor fi condamnați de instanță, printr-o încheiere executorie, la o amendă de la 500 la 3000 lei și la despăgubirea părții vătămate.

Cel condamnat poate să prezinte instanței o petiție motivată pentru scutirea sau micșorarea amenzii ori despăgubirii.

El va fi citat de urgență, împreună cu partea vătămată, căreia i s-a încuviințat despăgubirea, în camera de consiliu și instanța va hotărî prin încheiere irevocabilă. Citarea se va face prin grefă și este scutită de timbru și taxe.

Art. 100. - Jurisprudență (88), Reviste (1)

Procesul-verbal încheiat de cel însărcinat cu înmânarea actului de procedură trebuie să cuprindă: Jurisprudență (13)

1. anul, luna și ziua când a fost încheiat; Jurisprudență (7)

2. numele celui care l-a încheiat; Jurisprudență (6)

3. funcțiunea acestuia; Jurisprudență (3)

4. numele, prenumele și domiciliul celui căruia i s-a făcut comunicarea, cu arătarea numărului, etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel căruia i s-a făcut comunicarea locuiește într-o clădire cu mai multe etaje sau apartamente sau în hotel și dacă actul de procedură a fost înmânat la locuința sa, ori a fost afișat pe ușa acestei locuințe; Jurisprudență (23)

5. arătarea instanței de la care pornește actul de procedură și identificarea lui, iar pentru citații și a termenului de înfățișare. Jurisprudență (1)

6. arătarea înscrisurilor comunicate; Jurisprudență (2)

7. numele și calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea sau locul unde s-a făcut afișarea; Jurisprudență (13)

8. semnătura celui care a încheiat procesul-verbal. Jurisprudență (5)

Dacă cei care urmează să semneze dovada de primire sau procesul-verbal refuză sau nu pot să facă, se va face vorbire despre aceasta în cuprinsul procesului-verbal. Jurisprudență (4)

Arătările de la punctele 1, 2, 4, 5, 7 și 8 sunt prevăzute sub pedeapsa nulității. Jurisprudență (64)

Procesul-verbal face dovadă până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a încheiat. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (46)

CAPITOLUL III Termenele Jurisprudență (12)

Art. 101. - Jurisprudență (863)

Termenele se înțeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul. Jurisprudență (366)

Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopții zilei următoare. Jurisprudență (10)

Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârșesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare. Jurisprudență (250)

Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârșește într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii. Jurisprudență (6)

Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare. Jurisprudență (168)

Art. 102. - Jurisprudență (313), Reviste (1)

Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență (55), Reviste (1)

Termenele încep să curgă și împotriva părții care a cerut comunicarea, de la data când a cerut-o. Jurisprudență (10), Reviste (1)

Art. 103. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (858), Reviste (3)

Neexercitarea oricărei căi de atac și neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voința ei. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (599), Reviste (1)

În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării; în același termen vor fi arătate și motivele împiedicării. Jurisprudență (106), Reviste (1)

Art. 104. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (194)

Actele de procedură trimise prin poștă instanțelor judecătorești se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte de împlinirea lui.

CAPITOLUL IV Nulitatea actelor de procedură

Art. 105. - Jurisprudență (266), Reviste (2)

Actele de procedură îndeplinite de un judecător necompetent sunt nule. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (86)

Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcționar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părții o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În cazul nulităților prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1439), Reviste (11)

Art. 106. - Jurisprudență (35), Reviste (1)

Anularea unui act de procedură atrage și nulitatea actelor următoare, în măsura în care acestea nu pot avea o existență de sine stătătoare. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (29)

Judecătorul va putea să dispună îndreptarea neregularităților săvârșite cu privire la actele de procedură. Jurisprudență (9)

Art. 107. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (94), Reviste (1)

Președintele va amâna judecarea pricinii ori de câte ori constată că partea care lipsește nu a fost citată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege sub pedeapsa nulității.

Art. 108. - Jurisprudență (104), Reviste (1)

Nulitățile de ordine publică pot fi ridicate de parte sau de judecător în orice stare a pricinii. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (33)

Celelalte nulități se declară numai după cererea părții care are interes să o invoce. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (29), Reviste (1)

Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a invocat-o la prima zi de înfățișare ce a urmat după această neregularitate și înainte de a pune concluzii în fond. Jurisprudență (85), Reviste (1)

Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (51)

TITLUL III Procedura înaintea primei instanțe

CAPITOLUL I Procedura înainte de judecată

Secțiunea I Dispoziții generale

Art. 109. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (280), Reviste (2)

Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanței competente. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (49), Reviste (1)

Art. 1091. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Abrogat prin Legea nr. 104/1992 - M.Of. nr. 244 din 1 octombrie 1992.

Art. 110. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (49), Reviste (1)

Cererea pentru predarea unui nemișcător, la împlinirea termenului de locațiune, poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

Se poate de asemenea cere, înainte de termen, executarea la termen a unei obligații alimentare sau altei prestațiuni periodice. Jurisprudență (74)

Președintele mai poate încuviința în general, înainte de împlinirea termenului, cereri pentru executarea la termen a unor obligațiuni, ori de câte ori va socoti că cererile sunt îndreptățite pentru a preîntâmpina reclamantului o pagubă însemnată pe care acesta ar încerca-o dacă ar aștepta împlinirea termenului. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (11)

Art. 111. - Acțiuni respinse (11), Referințe (1), Jurisprudență (1041), Reviste (8)

Partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

Secțiunea a II-a Chemarea în judecată

Art. 112. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (1096), Reviste (2)

Cererea de chemare în judecată va cuprinde: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (39)

1. numele, domiciliul sau reședința părților; Modificări (2), Jurisprudență (22)

2. calitatea juridică în care părțile stau în judecată, atunci când nu stau în numele lor propriu; Modificări (2), Jurisprudență (13)

3. obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când prețuirea este cu putință. Jurisprudență (110)

Pentru identificarea nemișcătoarelor se va arăta comuna și județul, strada și numărul, iar, în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul, sau, când nemișcătorul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară și numărul topografic; Modificări (1)

4. arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (49)

5. arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Jurisprudență (43), Reviste (1)

Când dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la cerere atâtea copii câți pârâți sunt, mai mult câte o copie de pe fiecare înscris, pentru instanță; copiile vor fi certificate de reclamant că sunt la fel cu originalul.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...