Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Când toți membrii unei asemenea colectivități se învoiesc, ei numesc mandatarii prin înscris autentificat la judecătoria în circumscripția căreia se află comuna în care domiciliază majoritatea devălmașilor.

În lipsa unei asemenea învoieli, cei interesați vor cere judecătoriei competente să proceadă la desemnarea mandatarilor.

În acest caz, judecătorul va vesti pe devălmași prin notarul comunei*), să se adune de preferință într-o zi de sărbătoare, la primăria comunei prevăzute la alineatul 2, pentru a alege pe mandatari.

Vestirea, semnată de judecător, se va afișa prin îngrijirea notarului*), la ușa primăriei comunelor în cuprinsul cărora se află nemișcătoarele devălmașe cu cel puțin 15 zile înainte de ziua alegerii. În același termen, vestirea se va face și verbal în fiecare sat, prin bătăi cu toba, sunete de goarnă, sau alte mijloace de publicitate obișnuite în localitate.

Îndeplinirea acestor formalități se va constata prin procese-verbale ce vor fi înaintate notarului comunei*) unde urmează să se adune devălmașii.

La ziua sorocită, judecătorul va face strigarea celor adunați, însemnând pe o listă pe cei prezenți și partea ce fiecare dintre ei are în bunurile devălmașe.

În cazurile când se contestă drepturile vreunui devălmaș, judecătorul va putea să nu-l înscrie, dacă contestația i se va părea întemeiată; neînscrierea dreptului nu împiedică invocarea lui pe calea dreptului comun. În nici un caz judecătorul nu va amâna alegerea din cauza contestațiilor.

Judecătorul va culege declarațiile verbale ce fiecare din cei înscriși în listă va face în privința acelora pe care voiesc să-i aleagă ca mandatari. Alegerea mandatarilor se va face cu majoritatea voturilor celor prezenți, socotită atât asupra numărului celor de față, cât și asupra drepturilor devălmașe.

Dacă locuitorii nu vin sau dacă cele două majorități arătate mai sus nu se pot întruni, judecătorul va numi din oficiu pe mandatari dintre membrii colectivității.

Cele săvârșite înaintea judecătorului vor fi constatate printr-o încheiere, care va avea puterea unei procuri autentice.

Orice viciu de procedură săvârșit cu prilejul alegerii sau numirii mandatarilor va trebui propus la prima zi de înfățișare, sub pedeapsa decăderii. În caz de anulare a mandatului, instanța va dispune refacerea procedurii pentru desemnarea altor mandatari.

Mandatul dat prin alegere sau din oficiu este obligator pentru mandatar, în tot cursul judecății. Pentru motive legitime instanța va putea scuti pe mandatar de însărcinarea ce i s-a dat.

Mandatul poate fi revocat pentru incapacitate sau rea-credință.

Mandatul pentru stingerea pricinii prin tranzacție va putea fi dat numai cu majoritate de două treimi, socotite atât asupra numărului celor de față, cât și asupra drepturilor devălmașe.

Dacă sunt mai mulți mandatari, ei hotărăsc cu majoritate.

În caz de încetarea împuternicirii unui mandatar, rânduielile prevăzute mai sus vor fi urmate pentru desemnarea înlocuitorului.

*) În prezent secretarul consiliului local (art. 47 din Legea nr. 69/1991 - M.Of. nr. 238 din 28 noiembrie 1991)

CAPITOLUL V Asistența judiciară*) Jurisprudență (1)

*) A se vedea, cu privire la asistența juridică, Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii.

Art. 74. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (19)

Cel care nu e în stare să facă față cheltuielilor unei judecăți, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate cere asistență judiciară.

Art. 75. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (10)

Asistența judiciară cuprinde: Modificări (1), Jurisprudență (2)

1. Abrogat. Modificări (1), Jurisprudență (4)

2. Apărarea și asistența gratuită printr-un avocat delegat de colegiul avocaților. Jurisprudență (1)

Asistența judiciară poate fi încuviințată oricând în cursul judecății, în totul sau numai în parte. Jurisprudență (1)

Art. 76. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Cererea de asistență judiciară va fi făcută în scris instanței de judecată. Acțiuni respinse (1)

Art. 77. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

Cererea trebuie să arate pricina la care se referă și starea materială a părții. Ea va fi însoțită de dovezi scrise, privitoare la veniturile și sarcinile acesteia. Jurisprudență (1)

Art. 78. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

Instanța va cerceta cererea, putând cere lămuriri și dovezi părților sau informații autorităților locale, apoi va dispune, fără dezbateri, prin încheiere, în camera de consiliu.

Partea potrivnică poate oricând să înfățișeze instanței dovezi cu privire la starea adevărată a celui căruia i s-a încuviințat cererea; asistența nu se suspendă în cursul noilor cercetări. Jurisprudență (1)

Încheierea cu privire la cererea de asistență sau prin care s-a revenit asupra asistenței încuviințate nu este supusă niciunei căi de atac. Acțiuni respinse (7)

Art. 79. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (4), Reviste (1)

Dacă instanța constată că cererea de asistență a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, ea poate, revenind asupra asistenței încuviințate, să condamne partea la o amendă egală cu sumele de plată cărora a fost scutită. Acțiuni respinse (1)

Art. 80. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13)

Dreptul la asistență se stinge prin moartea părții sau prin îmbunătățirea stării sale materiale.

Art. 81. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (10)

Cheltuielile de care partea a fost scutită prin încuviințarea asistenței judiciare vor fi puse în sarcina celeilalte părți, dacă aceasta a căzut în pretențiile sale, și vor fi urmărite potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală. Dispozitivul hotărârii se va comunica din oficiu organelor fiscale, prin îngrijirea grefierului. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (6), Reviste (1)

Avocații numiți apărători din oficiu au dreptul să ceară instanței de judecată ca onorariul lor să fie pus în sarcina celeilalte părți, dacă aceasta a căzut în pretențiile sale. Jurisprudență (3)

TITLUL II Dispoziții generale de procedură

CAPITOLUL I Cererile

Art. 82. - Jurisprudență (143)

Orice cerere îndreptată instanțelor judecătorești trebuie să fie făcută în scris și să cuprindă arătarea instanței, numele, domiciliul sau reședința părților și ale reprezentantului, curatorului sau consiliului judiciar*), obiectul cererii și semnătura. Modificări (2), Jurisprudență (28)

Cererile celor domiciliați în comunele rurale, care sunt de competența judecătoriilor, se pot face și verbal. În acest caz arătările părții pot fi trecute într-un proces-verbal, semnat de judecător, grefier și parte, care va înlocui cererea scrisă. Dacă partea nu poate semna, se va face vorbire despre aceasta în procesul-verbal. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Cererile scrise ale persoanelor care nu pot semna vor fi semnate prin punere de deget în fața președintelui instanței sau înlocuitorului său, iar în comunele rurale și în fața notarului**); cererea va fi mai întâi citită părții, făcându-se arătarea despre aceasta pe cerere.

În cazurile prevăzute de alineatele 2 și 3, se va face arătarea de chipul cum s-a stabilit identitatea părții.

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

**) În prezent secretarul consiliului local (art. 47 din Legea nr. 69/1991 - M.Of. nr. 238 din 28 noiembrie 1991)

Art. 83. - Jurisprudență (25)

Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată. Jurisprudență (17)

Mandatarul avocat certifică el însuși copia de pe procura sa. Jurisprudență (2)

Reprezentantul legal, curatorul sau consiliul judiciar*), va alătura copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale. Modificări (1), Jurisprudență (5)

Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor arăta Monitorul Oficial în care este publicată împuternicirea lor.

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 84. - Jurisprudență (247), Reviste (1)

Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greșită. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Citațiile și comunicarea actelor de procedură

Art. 85. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (357)

Judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților, afară numai dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență (2)

Art. 86. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (58), Reviste (1)

Comunicarea cererilor și a tuturor actelor de procedură se va face din oficiu, prin poștă, prin executorul judecătoresc sau prin orice angajat al instanței respective. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (17), Reviste (1)

Art. 87. - Jurisprudență (88)

Vor fi citați: Jurisprudență (6)

1. statul, județul, comuna și celelalte persoane juridice de drept public, în persoana capului autorității la contenciosul sediului central al administrației respective sau, în lipsă de contencios, la sediul administrației; Jurisprudență (9)

2. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanții lor, la sediul principal al administrației sau la cel al sucursalei din circumscripția instanței; Modificări (1), Jurisprudență (39), Reviste (1)

3. asociațiile și societățile care nu au personalitate juridică, prin organele lor de conducere, la sediul administrației lor; Jurisprudență (2)

4. obștiile de moșneni sau de răzeși și composesoratele, prin mandatarii lor;

5. masa creditorilor falimentului prin judecătorul sindic; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (35)

6. incapabilii, prin reprezentanții lor legali.

În caz de numire a unui curator special, citarea se va face prin acest curator;

7. personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, cetățenii români trimiși ca funcționari la organizații internaționale, precum și membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflați în străinătate, prin Ministerul Afacerilor Externe. Jurisprudență (1)

Cetățenii români, alții decât cei prevăzuți în alineatul precedent, aflați în străinătate în interes de serviciu, prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află cei care i-au trimis;

8. în cazul în care prin tratate sau convenții internaționale la care este parte România sau prin acte normative speciale nu se prevede o altă procedură, cei care se află în străinătate având domiciliul sau reședința cunoscută, printr-o citație trimisă cu scrisoare recomandată, recipisa de predare a scrisorii, în cuprinsul căreia se va menționa ce acte se expediază, ținând loc de dovadă. Modificări (1), Jurisprudență (11)

Dacă domiciliul sau reședința celor aflați în străinătate nu sunt cunoscute, citarea se face potrivit art. 95.

În toate cazurile, dacă cei aflați în străinătate au mandatar cunoscut în țară, va fi citat și acesta; Jurisprudență (3)

9. cei cu domiciliul sau reședința necunoscută, potrivit art. 95; Jurisprudență (2)

10. moștenitorii, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special, numit de instanță.*) Jurisprudență (43)

*) Numirea tutorelui și curatorului se face, potrivit art. 116, 145 și, respectiv, art. 152 din Codul familiei de către autoritatea tutelară, astfel încât instanțele sunt obligate să ceară autorității tutelare numirea acestora.

Art. 88. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (41)

Citația va cuprinde: Jurisprudență (7)

1. numărul și data emiterii, precum și numărul dosarului; Jurisprudență (1)

2. arătarea anului, lunii, zilei și orei de înfățișare; Jurisprudență (2)

3. arătarea instanței și sediul ei;

4. numele, domiciliul și calitatea celui citat; Jurisprudență (27)

5. numele și domiciliul părții potrivnice și felul pricinii; Jurisprudență (3)

6. parafa șefului instanței și semnătura grefierului. Jurisprudență (1)

Arătările de la punctele 2, 3, 4 și 6 sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Jurisprudență (24)

Art. 89. - Jurisprudență (70), Reviste (1)

Citația, sub pedeapsa nulității, va fi înmânată părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată. În pricinile urgente, termenul poate fi și mai scurt, după aprecierea instanței. Jurisprudență (27)

Înfățișarea părții în instanță, în persoană sau prin mandatar, acoperă orice vicii de procedură. Partea este însă în drept să ceară amânarea dacă nu-i s-a înmânat citația în termen. Jurisprudență (36)

Art. 90. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (70)

Înmânarea citației și a tuturor actelor de procedură se face la domiciliul sau reședința celui citat. Când acesta are o așezare agricolă, comercială, industrială sau profesională în altă parte, înmânarea se poate face și la locul acestor așezări. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (44)

Înmânarea se poate face oriunde, când cel citat primește citația. Jurisprudență (11)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...