Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2252), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (317), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 28 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

2. Legea judecătorilor de ocoale;

3. Legea nr. 394 din 23 iunie 1943 pentru accelerarea judecăților în materie civilă și comercială;

4. Legea nr. 661 din 4 octombrie 1943 pentru reglementarea regimului fiscal al unor acțiuni în justiție;

5. articolele 234, 241, 242, 246-248, 251-276 și 285 din Codul civil;

6. articolele 452-454, 578-583 și 722 pct. 7 din Codul de procedură civilă.

Art. 8*). -

 Prezenta lege intră în vigoare pe data de 1 martie 1948.

*) Este vorba de Codul de procedura civilă în vigoare în momentul modificării intervenite prin Legea nr. 18 din 12 februarie 1948.

NOTA 2

Dispozițiile art. II, III, IV, V, VI și X din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 77 din 26 iulie 1993, pentru modificarea Codului de procedură civilă, are următorul cuprins:

Art. 2. -

Limitele amenzilor prevăzute în Codul de procedură civilă se stabilesc după cum urmează:

la art. 95 alin. 5, de la 5000 la 15000 lei

la art. 99 alin. 1, de la 500 la 3000 lei;

la art. 185, de la 3000 la 10000 lei;

la art. 188 alin. 1, de la 500 la 3000 lei;

la art. 194, de la 1000 la 5000 lei;

la art. 205 alin. 3, de la 1000 la 5000 lei;

la art. 209 alin. 2, de la 500 la 3000 lei;

la art. 405, de la 3000 la 10000 lei;

la art. 437 alin. 2, de la 5000 la 20000 lei.

Art. 3. -

Următorii termeni din Codul de procedură civilă se înlocuiesc astfel:

"Republica Socialistă România", cu "România";

"Buletinul Oficial al R. S. România", cu Monitorul Oficial al României;

"Curtea de Casație" și "Tribunalul Suprem", cu "Curtea Supremă de Justiție";

"curtea", cu "curtea de apel";

"tribunal regional", cu "tribunal";

"Tribunalul Capitalei", cu "Tribunalul Municipiului București";

"tribunalul popular" și "tribunalul raional", cu "judecătorie";

"curte de judecată", cu "sentință";

"portărel", "agent de executare", "agent de urmărire", precum și alte asemenea denumiri ce desemnează funcționarul cu atribuții de executare silită, cu "executorul judecătoresc";

"agent polițienesc" și "comisar de poliție", cu "subofițer" și "ofițer de poliție", după caz;

"camera de chibzuire", cu "camera de consiliu";

"sfat popular", cu "consiliu județean", după caz.

Art. 4. -

Dispozițiile legale referitoare la taxa de timbru pentru cererea de recurs se aplică în mod corespunzător și cererii de apel.

Art. 5. -

 Cauzele aflate în curs de judecată la instanțele de fond, chiar dacă sunt după casare cu trimitere vor fi, după caz, reținute pentru continuarea judecății, sau vor fi trimise la instanța competentă, potrivit normelor de competență materială din prezenta lege.

Instanțele sesizate înainte de intrare în vigoare a prezentei legi vor continua să judece, chiar dacă, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, se schimbă competența teritorială.

Recursurile ordinare, cu excepția recursurilor în materia contenciosului administrativ, vor fi considerate apeluri, urmând a fi soluționate potrivit competenței materiale stabilite de prezenta lege, inclusiv în situația casării cu reținere: în aceste cazuri, părțile interesate beneficiază de un termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru îndeplinirea condițiilor de formă și fond privind judecarea apelului, precum și, când este necesar, pentru sesizarea instanței de apel.

Cererile de revizuire și contestațiile în anulare privind hotărârile pronunțate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se judecă de instanța căreia, potrivit legii de față, îi revine competența instanței care a dat hotărârea atacată. Hotărârile date asupra acestor cereri sunt supuse, de asemenea, căilor de atac prevăzute de lege.

Recursurile extraordinare cu care au fost sesizate instanțele înainte de intrarea în vigoare a acestei legi vor continua să fie judecate, iar în cazul casării cu trimitere pentru o noua judecata, cauzele vor fi trimise instanțelor competente potrivit aceleiași legi.

Hotărârile în materia Legii fondului funciar nr. 18/1991, rămase definitive la judecătorii anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi atacate cu recursul prevăzut de prezenta lege, de către părțile interesate, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, indiferent de data pronunțării lor.

În toate cazurile în care, potrivit legii de față, competența materială a instanței învestite anterior este modificată, dosarele se trimit din oficiu instanței competente. Dispozițiile art. 725 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.

În situațiile în care, în mod excepțional, nu au putut fi organizate unele dintre judecătoriile prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească până la intrarea în vigoare a prezentei legi, cauzele vor fi soluționate de către judecătoriile competente teritorial, potrivit legii anterioare.

Termenele pentru exercitarea căilor de atac ordinare, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi, încep să curgă din nou de la această dată.

Executările silite începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi continuate de instanțele de executare învestite.

Art. 6. -

Sunt și rămân abrogate: art. 735 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. III din Legea nr. 18 din 12 februarie 1948, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Art. 10. -

Prezenta lege intră în vigoare pe data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...