Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2252), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (330), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 26 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Se va face inventarul obiectelor de vândut, după ce se va chema atât cel ce a făcut cererea, cât și alte persoane interesate cunoscute.

Art. 646. -

Vânzarea publică se va face la locul însemnat de judecătorie potrivit art. 432 din această legiuire.

Secțiunea a V-a Vânzarea bunurilor nemișcătoare ale nevârstnicilor*) Modificări (1)

*) Vânzarea bunurilor nemișcătoare ale nevârstnicilor nu se mai face de către instanțele judecătorești, ci de către autoritatea tutelară. Prevederile art. 647 - 656 cuprinse în această secțiune nu au fost abrogate expres prin Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954, putând fi utile numai dacă autoritatea tutelară ar decide ca bunurile minorilor să fie vândute la licitație publică. Modificări (1)

Art. 647. -

Vânzarea bunurilor nemișcătoare ale nevârstnicilor nu va putea fi încuviințată decât după un aviz al rudelor, arătător de natura bunurilor și de valoarea lor aproximativă.

Acest aviz nu va fi necesar dacă bunurile vor fi totodată și ale vârstnicilor și dacă vânzarea este cerută de dânșii. Se va urma atunci potrivit rânduielilor din secția următoare.

Art. 648. -

Când judecătoria va întări acest aviz, va declara tot în hotărârea sa că vânzarea se va face în ființa tutorelui înaintea judecătoriei.

Art. 649. -

Încheierea care va încuviința vânzarea va însemna și prețul cu care are a se începe și condițiile ei.

Art. 650. - Jurisprudență (1)

Această prețuire va fi regulată sau după avizul rudelor sau după titlurile proprietății, sau după contractele autentice sau iscălite cu dată certă și, de nu sunt contracte, după rolul contribuției funciare. Jurisprudență (1)

Cu toate astea, judecătoria va putea, după împrejurări, să facă prețuire totală sau parțială a nemișcătoarelor. Jurisprudență (2)

Prețuirea aceasta se face, după importanța și natura bunurilor, prin unul sau trei experți, numiți de judecătorie spre acest sfârșit. Jurisprudență (1)

Art. 651. - Jurisprudență (3)

Dacă prețuirea a fost ordonată, expertul sau experții, după ce vor jura înaintea judecătorului, vor face raportul lor, care va arăta în scurt bazele prețuirii, fără de a intra în amănunte de descriere a bunurilor de vânzare. Jurisprudență (1)

Acest raport se va depune la grefa judecătoriei și se va da o copie de pe dânsul la cei ce o vor cere.

Art. 652. - Jurisprudență (1)

Se va forma apoi un act de publicație care va cuprinde:

1. arătarea hotărârii care încuviințează vânzarea;

2. numele, prenumele nevârstnicului și al tutorelui său;

3. arătarea nemișcătoarelor ce se vând și un extract din condițiile vânzării cuprinse mai pe larg în hotărârea vânzării;

4. prețul cu care are să înceapă licitația;

5. ziua, locul și ora când are să se facă vânzarea.

Art. 653. - Jurisprudență (1)

Acest act se va afișa, timp de 30 de zile cel puțin, atât la ușa judecătoriei sau la locul unde are să se facă vânzarea, cât și la ușa consiliului local unde se află bunurile.

Art. 654. -

Dacă în ziua însemnată pentru adjudecare nu iese un preț nici măcar egal cu prețul însemnat de judecătorie și publicat, judecătoria va putea, după împrejurări, sau să aprobe prețul ieșit sau să amâne vânzarea pentru alt termen, care se va publica tot în chipul arătat în articolul de mai sus.

Art. 655. -

Sunt declarate comune acestei secțiuni articolele 531, 532, 535, 536, 537, 538, 539, 544, 545, 546, 547, 548, 549 și 550 din acest cod.

Art. 656. -

În cele 8 zile care vor urma după adjudecare, oricine va putea să supraliciteze cu o a zecea parte mai mult peste prețul ieșit, conformându-se și cu cele arătate la art. 541, 542, 543 și 654 din acest cod.

Secțiunea a VI-a Împărțiri și licitații*)

*) Dispozițiile art. 657-667 trebuie întregite cu cele ale Legii nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurilor împărțelilor judiciare (M.Of. nr. 212 din 10 septembrie 1943).

Art. 657. - Jurisprudență (7)

Împărțirea de succesiuni între mai multe persoane se va face prin judecătorie dacă ele nu o pot face prin bună înțelegere.

Art. 658. -

În cazurile arătate de art. 733 și 747 din codicele civil, împărțirea se va face după cererea părții celei mai stăruitoare.

Art. 659. -

Numirea de tutore pentru nevârstnici, care într-o împărțeală au interese contrarii, se va face de către judecătorie, după avizul consiliului de familie*).

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 660. -

În urma raportului judecătorului numit pentru operațiile împărțelii, potrivit art. 733 din codicele civil, judecătoria va hotărî a se face împărțeala în natură și, de va fi trebuință, va hotărî vânzarea unora sau mai multor nemișcătoare.

Această vânzare se va face prin licitație înaintea judecătoriei unde se află așezat nemișcătorul, cu expertiză sau fără expertiză, după împrejurări.

Art. 661. -

Dacă judecătoria va hotărî a se face expertiza, el va putea numi unul sau trei experți, care, după ce vor jura, vor face la fața locului raportul lor după bazele prețuirii, fără să intre în amănuntele de descriere a obiectelor de împărțit.

Art. 662. -

Vânzarea obiectelor se va face potrivit cu cele ce s-a zis pentru vânzarea bunurilor nemișcătoare ale nevârstnicilor.

Până la vânzare, părțile vor putea împărți între ele veniturile bunului mișcător sau nemișcător, potrivit cu partea ce fiecare are stabilit judecătorește sau recunoscut de toți, în bunul ce se vinde. Jurisprudență (1)

Art. 663. -

Dacă în ziua însemnată pentru adjudecare prețul ieșit nu va fi egal cu prețul pus de judecătorie se va urma cum s-a zis în art. 654 din acest cod.

Art. 664. - Jurisprudență (1)

În cele opt zile după adjudecare, oricine va putea să supraliciteze cu o a zecea parte mai mult peste prețul adjudecării, potrivit cu cele zise la art. 656 din acest cod.

Art. 665. -

Când situația nemișcătorului va cere mai multe expertize deosebite și se va constata că fiecare bun nu se poate împărți, vânzarea prin licitație nu se mai face dacă, din apropierea raporturilor, rezultă că totalitatea nemișcătoarelor poate a se împărți în natură.

Art. 666. -

Dacă cererea este ca nemișcătoarele să se împartă în mai multe părți în natură, după ce vor face prețuirea, vor însemna cum trebuie să se compună fiecare lot sau partea a se da.

Raportul experților fiind aprobat de judecătorie, loturile sau părticelele vor fi trase la sorți, față cu părțile, înaintea judecătoriei.

Art. 667. - Jurisprudență (6)

În celelalte cazuri se va urma potrivit cu art. 737 până la 750 din codicele civil.

Secțiunea a VII-a Beneficiul de inventar

Art. 668. - Jurisprudență (1)

Dacă moștenitorul beneficiar voiește, înainte de a se declara moștenitor, ca, potrivit cu codicele civil, să se autorizeze a vinde bunurile mișcătoare ale moștenirii, el va prezenta, spre acest sfârșit, o petiție la judecătoria locului unde s-a deschis moștenirea.

Vânzarea se va face înaintea unui expert judecătoresc, conform art. 432, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444 și 445.

Art. 669. -

Dacă cererea este de a se vinde bunuri nemișcătoare de ale succesiunii, moștenitorul beneficiar va prezenta judecătoriei locului unde e deschisă succesiunea o petiție în care se arată necesitatea acestei vânzări și nemișcătoarele de vândut.

Judecătorul va comunica cererea procurorului și va hotărî de trebuie a se face vânzarea și de trebuie sau nu a se face prețuirea de experți. Jurisprudență (1)

Art. 670. -

Se va proceda la vânzarea după formalitățile prescrise pentru vinderea nemișcătoarelor unui nevârstnic.

Art. 671. - Jurisprudență (2)

Moștenitorul beneficiar se va socoti moștenitor pur și simplu dacă a vândut nemișcătoare fără a urma potrivit rânduielilor prescrise mai sus. Jurisprudență (1)

Art. 672. - Jurisprudență (1)

Acțiunile ce moștenitorul beneficiar are a intenta în contra moștenirii, le va intenta în contra celorlalți moștenitori, dacă sunt; în cazul contrar, el le va intenta în contra unui curator ce se va numi după formele cum se numesc curatorii la moștenirile vacante.

Art. 673. - Jurisprudență (206)

Moștenitorul beneficiar va fi obligat a da socoteală despre administrația sa și va fi răspunzător de actele gestiunii sale. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL VIII Cererile privitoare la posesiune

Art. 674. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (27)

Cererile privitoare la posesiune vor fi admise numai dacă: Jurisprudență (7)

1. nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare; Jurisprudență (1)

2. reclamantul dovedește că, înainte de această dată, el a posedat cel puțin un an;

3. posesiunea lui întrunește condițiile cerute de art. 1846 și 1847 din Codul civil.

În cazul când deposedarea sau tulburarea s-a făcut prin violență, reclamantul este scutit de a face dovada cerută la punctele 2 și 3 din acest articol. Jurisprudență (4)

Cererile posesorii se judecă de urgență și cu precădere.

Întâmpinarea nu este obligatorie.

Art. 675. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Asemenea cereri se pot face și pentru ocrotirea servituților continue și aparente.

Art. 676. - Modificări (1), Jurisprudență (8)

Cererile posesorii pot fi făcute și de cel care deține lucrul în interesul său propriu, în temeiul unui contract încheiat cu posesorul, afară numai dacă tulburătorul este cel pentru care el deține.

CAPITOLUL IX Despărțirea averilor dintre bărbați și femei

Art. 677-686. -

Abrogate prin Decretul nr. 32 din 31.1.1954.

CAPITOLUL X Despre interdicție*)

*) Procedura interdicției este prevăzută în Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice (art. 30-35).

Art. 687-691. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...