Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2251), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (263), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 23 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ședința va fi publică și telalii vor anunța începutul licitației.

Art. 533. -

Strigările se vor începe numai după ce creditorul ce a urmărit ori unul din creditorii ce au intervenit va declara că voiește a face vânzarea.

În caz contrar, licitarea se închide și nu se va putea deschide decât după o nouă cerere a unuia din creditorii ce au urmărit sau care au intervenit și după noi publicații și noi termene. Termenul cel nou al adjudecării nu va putea fi mai scurt de 20 zile de la ziua publicării, nici mai lung de 60 de zile.

Cheltuielile făcute cu prima urmărire închisă vor fi în sarcina creditorului ce a urmărit.

Art. 534. -

În ziua adjudecării provizorii, strigările vor începe de la prețul indicat de creditor în afipte și publicații.

Art. 535. -

Orice persoană solvabilă și capabilă de a contracta și a dobândi bunurile ce se vând, va putea lua parte la licitare și da un preț mai mare.

Judecătoria va aprecia care dintre concurenți vor trebui să depună o garanție de a douăzecea parte a prețului fixat, potrivit art. 534 din acest cod.

Judecătoria, la începutul licitației, va pune în vedere concurenților, ori care ar fi, rânduielile art. 266 și 549 din Codul Penal*).

Datornicul nu va putea concura nici personal și nici prin persoană interpusă.

Solvabilitatea, capacitatea și interpoziția sunt lăsate la aprecierea sumară și imediată a judecătoriei.

Cei ce iau parte la licitație ca mandatari vor trebui să prezinte o procură specială legalizată, care se va opri la dosarul vânzării.

*) Textul corespunzător este art. 215.

Art. 536. -

Grefierul și executorul judecătoresc vor ține liste de numele persoanelor ce au luat parte la licitație și de sumele cu care au concurat.

Art. 537. -

Strigările se vor repeta de trei ori: între fiecare strigare va fi neapărat un interval de cinci minute cel puțin. Vorbirea despre aceasta se va face de către grefier.

Bunul se va adjudeca asupra aceluia care la cea din urmă strigare va fi dat prețul cel mai mare.

Dacă nimeni nu a dat un preț mai mare decât acela care s-a pus de creditor și cu care s-a deschis licitația, bunul se va putea adjudeca asupra acelui creditor.

În lipsă de mai mulți concurenți, se va putea adjudeca imobilul asupra acelui ce va fi oferit un preț mai mare decât cel oferit de creditor.

Art. 538. -

Adjudecatarul va iscăli lista cu prețul cu care s-a adjudecat bunul asupră-i și nu se va mai putea retrage din momentul când s-a pronunțat de judecător cuvântul "adjudecat".

Art. 539. - Jurisprudență (1)

Judecătoria va încheia îndată proces-verbal despre toate și va anunța pe părțile prezente ca peste 8 zile să vină iarăși la judecătorie. Acest termen se va afișa la ușa instanței.

Art. 540. -

În timpul acestor 8 zile și în ziua de supralicitare, orice altă persoană capabilă va putea să supraliciteze, adică să dea un preț cu a zecea parte cel puțin mai mare peste prețul cu care s-a adjudecat bunul. Nu se va primi supralicitarea fără depunerea adaosului de a zecea parte.

Art. 541. - Jurisprudență (1)

Supralicitatorul va arăta adaosul prin o cerere scrisă și iscălită către judecătorie.

Art. 542. -

În ziua fixată pentru supralicitare, judecătoria va pune din nou bunul în licitare, dacă creditorul urmăritor sau intervenienții stăruiesc în vânzare, începându-se de la prețul dat de supralicitator.

Bunul se va adjudeca definitiv asupra aceluia care, la această a doua licitare, va da prețul cel mai mare.

Se vor observa rânduielile art. 533 din acest cod.

Art. 543. -

Dacă în timpul acelor 8 zile nu s-a ivit nici o propunere de supralicitare și, dacă la noua înfățișare din ziua a opta nu va da nimeni un preț mai mare, bunul va rămâne pe seama primului adjudecatar.

Secțiunea a X-a Consemnarea prețului adjudecării

Art. 544. -

Adjudecatarul este obligat să depună la Casa de Consemnațiuni sau administrația financiară de județ, prețul în numerar, taxa executorilor judecătorești pentru emiterea ordonanței și taxa de înregistrare, în termen de o lună de la data adjudecării definitive. Acțiuni respinse (1)

Taxa executorilor judecătorești pentru emiterea ordonanței și taxa de înregistrare nu intră în prețul vânzării, ci sunt în sarcina adjudecatarului.

Prețul se va putea depune și în efecte de ale statului sau garantate de stat; în acest caz, însă, se vor depune efecte cu cuponul curent și cu un adaos de zece la sută peste preț.

Efectele se vor socoti după cursul zilei de depunere.

Când prețul este depus în efecte, adjudecatarul va fi obligat ca în termen de 7 zile de când ordonanța de adjudecare va deveni executorie să depună prețul în numerar în locul efectelor cu dobânda legală din ziua depunerii efectelor.

După expirarea acestui termen, efectele depuse se vor transforma în numerar din oficiu prin mijlocirea sindicului bursei, rămânând adjudecatarul răspunzător de orice diferență ce s-ar ivi, precum și în drept a-și primi prisosul.

Art. 545. - Jurisprudență (1)

Dacă adjudecatarul este creditor ipotecar sau privilegiat, în rang util și necontestat, creanța sa se va putea depune drept preț.

Judecătoria nu se va putea pronunța decât după expirarea unui termen de 5 zile de la depunerea creanței asupra admisibilității ei drept preț.

Dacă în acest interval se ivește vreo contestație, judecătoria o va judeca de urgență citându-se părțile, fără apel în caz de admiterea creanței.

În caz de respingerea creanței, adjudecatarul va avea dreptul de apel în termen de 10 zile de la data hotărârii prin care creanța s-a respins.

Art. 546. - Jurisprudență (2)

Dacă, la expirarea termenelor sus citate, adjudecatarul nu va aduce recipisa de depunerea prețului la Casa de Consemnațiuni sau administrația financiară a județului, precum și recipisa de plata taxelor executorilor judecătorești, și de înregistrare, judecătoria sau de la sine, sau după cererea uneia din părțile interesate, va pune bunul din nou în licitație în socoteala adjudecatarului.

Garanția depusă de adjudecatar nu i se va elibera, decât după ce ordonanța de adjudecare a imobilului va fi rămasă definitivă, și nu-i va fi aplicabil art. 550 de mai jos.

Art. 547. -

Această nouă licitație se va încunoștința datornicului urmărit, adjudecatarului în socoteala căruia se face vânzarea și creditorilor urmăritori și intervenienți, în persoană sau la domiciliu, și se va publica potrivit art. 504 din această legiuire.

Termenul adjudecării nu poate fi mai scurt de 20 zile, nici mai lung de 60 zile din ziua publicațiilor.

Art. 548. - Jurisprudență (1)

În această nouă publicație se va cuprinde pe lângă cele arătate la art. 500 și 502, numele adjudecatarului care nu a depus prețul și suma cu care se adjudecase asupră-i.

Această sumă va sluji ca punct de plecare la noua adjudecare.

Art. 549. - Jurisprudență (1)

Dacă în ziua însemnată pentru adjudecare nimeni nu va da un preț mai mare peste vechiul adjudecatar și dacă acesta va depune în acea zi prețul adjudecării sale, cu dobânda legală din ziua când trebuia să depună prețul și cheltuielile ce au ocazionat noua adjudecare, el va fi menținut în calitatea sa de adjudecatar.

Art. 550. -

Dacă, din contră, el nu va depune acest preț, bunul se va adjudeca pe seama aceluia care va da un preț fie și mai mic; iar fostul adjudecatar va fi condamnat a plăti diferența până la prețul primei adjudecări cu dobânda legală și cheltuielile ocazionate cu noua adjudecare, prin sentința de adjudecare în cont.

Această sentință va fi fără apel.

Secțiunea a XI-a Actele de adjudecare și recursul în contra lor

Art. 551. - Jurisprudență (2)

Îndată după sfârșitul adjudecării și depunerea prețului, potrivit art. 544 sau 545 din acest cod, judecătoria va da adjudecatarului ordonanța de adjudecarea nemișcătorului.

Ordonanța va cuprinde, pe scurt, jurnalul de adjudecare desăvârșită, individualizarea nemișcătorului adjudecat, numele fostului proprietar și al adjudecatarului și arătarea plății prețului, în întregime, a taxelor de executor judecătoresc, timbrul și impozitul proporțional.

Completul judecătoriei va semna atât originalul ordonanței ce se va preda părții, cât și acel ce va rămâne la dosar.

Această ordonanță se va transcrie în registrele de mutații ținute de notariatul de stat corespunzător instanței de executare.

Ordonanța de adjudecare este supusă recursului.

Art. 552. - Jurisprudență (1)

Datornicul urmărit, creditorii sau orice altă persoană interesată pot face recurs împotriva ordonanței de adjudecare, în termen de 40 de zile de la data transcrierii acesteia, potrivit art. 551 alin. 4.

Art. 553. - Jurisprudență (1)

Acest recurs se va judeca de urgență; el va fi suspensiv de executare.

Art. 554. -

În curgerea acestor 40 zile, prețul adjudecării se va păstra la Casa de Consemnațiuni și nemișcătorul nu se va da în posesia adjudecatarului, urmând a fi conservat potrivit rânduielilor arătate în art. 514 până la 519 din această legiuire.

Art. 555. -

Ordonanța de adjudecare se va putea casa în cazurile următoare:

1. când s-a călcat vreo rânduială a legii prescrisă sub pedeapsă de nulitate, potrivit articolelor de mai sus și art. 105 din acest cod;

2. pentru cauză de incompetență, exces de putere și omisiune esențială*).

*) Motivele de casare sunt cele prevăzute de art. 304 din acest cod.

Art. 556. -

Dacă ordonanța se casează, judecătoria care a făcut urmărirea va continua procedura și actele urmăririi de la actul casat.

Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului.

Art. 557. -

Când cele 40 zile s-au sfârșit, fără să se facă cerere în casare sau când cererea aceasta s-a respins și s-au îndeplinit dispozițiile art. 544 din acest cod, ordonanța de adjudecare se va executa, de va fi loc, și prețul se va urmări între creditori.

Partea interesată va dovedi neatacarea cu recurs a ordonanței de adjudecare printr-un certificat eliberat de instanța competentă, potrivit legii, să primească cererea de recurs.

Secțiunea a XII-a Efectele adjudecării

Art. 558. - Jurisprudență (3)

Ordonanța de adjudecare, rămasă definitivă și executată, trece adjudecatarului dreptul ce avea și urmăritul asupra bunului vândut; imobilul însă rămâne liber de orice privilegiu sau ipotecă la care era supus.

Art. 559. -

În privința contractelor de închiriere sau arendare ale bunului adjudecat, se va urma potrivit rânduielilor codicelui civil. Iar în privința plăților făcute înainte de către chiriaș sau arendaș se va urma potrivit art. 513 alin. 2 din această legiuire.

Art. 560. -

Ordonanța de adjudecare are puterea unui titlul executor, observându-se însă dispozițiile art. 557 din acest cod. Jurisprudență (1)

În privința transmiterii dreptului de proprietate și folosință asupra persoanei adjudecatarului, această ordonanță are efect retroactiv din momentul chiar al depunerii prețului.

Art. 561. -

Orice cerere de evicțiune, totală sau parțială, a bunului adjudecat, se va prescrie în termen de 5 ani, din momentul executării ordonanței de adjudecare.

Această prescripție va curge și contra absenților, nevârstnicilor, interzișilor și celor puși sub consiliu judiciar*).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...