Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2253), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (356), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 22 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

3. condiții ce va fi având vânzarea și diferitele sarcini sau alte împrejurări ale nemișcătorului până atunci cunoscute;

4. somația către toți acei care ar pretinde vreun drept de chirie, privilegiu sau ipotecă, ca înaintea adjudecării să arate judecătoriei pretențiile lor, sub pedeapsă de a nu li se mai ține în seamă.

Art. 503. - Jurisprudență (43)

Un judecător însărcinat de președinte va face tabloul ordinii creditorilor după care ei au a se plăti, potrivit cu titlurile lor de preferință. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

Acest tablou se va face 4 săptămâni după cea dintâi publicație a urmăririi. Jurisprudență (8)

Oricare din creditori sau din persoanele interesate va avea dreptul să ia cunoștință sau copie de pe acest tablou al ordinii, până în momentul adjudecării. Jurisprudență (10)

Contestația asupra punctelor cuprinse în tablou se va face mai întâi înaintea judecătorului. Jurisprudență (2)

Acesta va căuta să împace pe părți. Jurisprudență (3)

Dacă nu va putea, va trimite contestația înaintea judecătoriei spre a se judeca, potrivit articolelor 522 și următoarele din acest cod.

Art. 504. - Jurisprudență (2)

Afiptele se vor lipi: Jurisprudență (1)

1. la ușa judecătoriei;

2. la poarta sau pe pereții casei ce are să se adjudece;

3. în comuna unde este așezat bunul rural ce are să se vândă.

Art. 505. - Jurisprudență (12)

Abrogat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950. Modificări (1), Jurisprudență (4)

Art. 506. - Jurisprudență (2)

Un exemplar de pe această publicație se va încunoștința în persoană sau la domiciliul urmărit și deținătorului de va fi, precum și tuturor creditorilor care au ipotecă sau privilegiu cunoscut, până la emiterea publicațiilor. Jurisprudență (1)

Această încunoștințare se va face creditorilor ipotecari sau privilegiați, la domiciliul ales de ei cu ocazia luării inscripției, chiar dacă, de fapt, n-ar domicilia acolo. Jurisprudență (7)

Art. 507. - Jurisprudență (5)

Vânzarea nu se va face decât după 5 zile din ziua afișării ultimelor afipte, potrivit art. 504. Jurisprudență (3)

Art. 508. - Jurisprudență (19)

O copie de pe această publicație se va depune la procurorul judecătoriei ori de câte ori se urmărește averea unui nevârstnic, interzis sau pus sub consiliu judiciar*). Jurisprudență (2)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 509. - Jurisprudență (8)

Toate formalitățile arătate la art. 499, 500, 502, 504 și până la 508 inclusiv din acest cod vor fi observate sub pedeapsă de nulitate a urmăririi, afară numai de greșelile parțiale în descrierea bunurilor urmărite.

Art. 510. - Jurisprudență (9)

Se va ține la grefă un dosar special pentru fiecare urmărire de bun nemișcător, în care se vor trece toate actele și incidentele privitoare la urmărire și adjudecare.

Secțiunea a IV-a Efectele urmăririi bunurilor nemișcătoare

Art. 511. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (36), Reviste (2)

Va fi nulă de drept orice înstrăinare a nemișcătorului urmărit făcută de datornic în urma transcrierii comandamentului. Modificări (2), Jurisprudență (2)

Art. 512. - Jurisprudență (6)

Cu toate acestea această înstrăinare își va avea toată tăria sa dacă, înainte de adjudecare, cumpărătorul a dobândit ratificarea creditorului sau a creditorilor ce urmăresc vânzarea sau dacă a consemnat sumele trebuincioase spre a plăti în întregul lor toate creanțele lor, capete, dobândă și cheltuieli. Jurisprudență (2)

Art. 513. -

Închirierile sau arendările făcute de datornic după data transcrierii comandamentului vor fi anulate, dacă creditorul sau creditorii ce urmăresc vor cere aceasta.

Închirierile sau arendările dinainte nu vor putea fi anulate, în tot sau în parte, decât când vor fi fost făcute în frauda creditorilor. Nu se vor ține în seamă plățile făcute înainte de vreme împotriva tocmelilor cuprinse în contractul de închiriere sau arendare.

Secțiunea a V-a Păstrarea bunurilor nemișcătoare urmărite

Art. 514. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (20), Reviste (1)

De la comandament până ce ordonanța de adjudecare va rămâne definitivă, păstrarea bunurilor urmărite va fi încredințată datornicului urmărit. Jurisprudență (9)

Prin urmare, el nu va putea face nici o tăiere de lemne și nu va putea aduce nici o stricăciune imobilului, sub pedeapsă de despăgubiri și chiar de urmărire criminală*), de va fi cazul. Modificări (1), Jurisprudență (4)

*) În terminologia actuală, urmărire penală.

Art. 515. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (6)

Judecătoria însă va putea, după cererea unui sau mai multor din creditori, ca să încredințeze păstrarea nemișcătorului bun unui alt conservator și, după împrejurări, el va putea îndatora pe datornic să se strămute din imobilul în care va fi locuind.

Art. 516. -

Conservatorul va fi, până ce ordonanța va rămâne definitivă, însărcinat:

- cu paza imobilului urmărit;

- cu adunarea chiriilor, arendelor și altor venituri;

- cu recolta și cu vânzarea fructelor care se va face potrivit art. 470.

Art. 517. -

Conservatorul va fi dator să dea socoteală judecătoriei, față cu părțile chemate în regulă, despre venituri și cheltuieli, în zece zile după adjudecare, sau la termenul fixat de judecătorie, sub pedeapsă, în caz de neurmare, de a fi destituit, lipsit de salariul său și condamnat la despăgubiri.

Art. 518. -

Produsul administrației conservatorului, îndată după încasare, se va depune prin judecătorie la Casa de Depuneri și Consemnațiuni, spre a fi împărțit creditorilor împreună cu prețul nemișcătorului.

Art. 519. -

Dacă datornicul nu are alt mijloc de viețuire decât fructele sau veniturile bunurilor urmărite, judecătoria va putea, în timpul urmăririi, să-i dea un ajutor din aceste venituri pentru viețuirea lui și a familiei lui.

Secțiunea a VI-a Concursul mai multor urmăriri imobiliare

Art. 520. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (8)

Dacă mai mulți creditori au făcut comandament urmărind același imobil, toate urmăririle lor se vor întruni ca să se facă una singură pentru toți, după cererea lor sau chiar din oficiu. Jurisprudență (4), Reviste (1)

Toți creditorii ce se vor întruni la o urmărire au un drept egal, afară numai dacă titlul sau calitatea lor le acordă un alt drept de prioritate sau precădere.

Când un imobil este urmărit înaintea mai multor judecătorii, întrunirea se va face la judecătoria aleasă în prima ipotecă, iar în lipsa unei asemenea alegeri, la judecătoria situației imobilului.

Retragerea unui creditor pentru orice cauză nu poate întrerupe cursul urmăririi sau al vânzării, întrucât ceilalți creditori courmăritori nu consimt la aceasta.

Art. 521. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

Când se fac mai multe cereri de urmărire asupra diferitelor bunuri nemișcătoare ale aceluiași datornic, judecătoria va putea, după cererea datornicului, să amâne cererile de urmărire de mai în urmă, dacă se va crede că din vânzarea nemișcătorului sau nemișcătoarelor urmărite de mai înainte se vor putea despăgubi și creditorii ce au urmărit mai în urmă.

Secțiunea a VII-a Opoziții și cereri incidente la o urmărire de bunuri nemișcătoare Modificări (1)

Art. 522. -

Opozițiile ce se fac în contra unei urmăriri de nemișcătoare, sau din partea datornicului, ori a creditorilor săi, sau din partea altor al treilea care intervin, sau pentru a se anula urmărirea sau pentru revendicarea ori păstrarea unui drept de proprietate sau a oricărui alt drept asupra nemișcătoarelor urmărite, se vor face prin cerere în scris către judecătoria prin care s-a făcut urmărirea:

a) ele nu vor putea fi făcute decât cu cel puțin 20 zile înainte de ziua fixată pentru adjudecarea provizorie și nu vor fi primite decât după ce taxele citațiilor vor fi plătite;

b) în ce privește nulitatea actelor de procedură în tot timpul urmăririi, ea se va putea invoca chiar în ziua vânzării cu ocazia licitației, fără cerere în scris.

Art. 523. -

Aceste cereri de opoziții vor fi motivate, vor arăta actele și titlurile pe care se întemeiază și care vor trebui să fie depuse în copii, certificate pentru conformitate de reclamant, la grefa judecătoriei odată cu cererea, sub pedeapsă de nulitate.

Ele vor fi iscălite de partea reclamantă sau de un împuternicit al său special cu procură legalizată.

Dacă în timpul judecății partea va declara că se slujește și de alte acte, instanța va chibzui, putând acorda un nou termen de înfățișare.

Reclamantul va fi obligat ca, în cererea de opoziție, să-și aleagă un domiciliu în orașul de reședință al judecătoriei, sub pedeapsă de nulitate.

Art. 524. -

Judecătoria, de îndată, va încuviința citarea atât a creditorului sau a creditorilor ce urmăresc, cât și a datornicului urmărit, comunicându-li-se și copie după cerere.

Art. 525. -

Judecătoria se va pronunța asupra tuturor opozițiilor de orice natură înaintea zilei pentru adjudecare.

Secțiunea a VIII-a Amânarea adjudecării

Art. 526. -

Dacă prin contestație se cere desființarea urmăririi pentru nulitatea titlului pe baza căruia se urmărește, judecătoria va judeca temeinicia acestei contestații.

Dacă contestația este bazată pe o cerere prin care însăși proprietatea nemișcătorului urmărit e reclamată, în total sau în parte, judecătoria, apreciind seriozitatea cererii, va putea să amâne vânzarea până când cererea de revendicare se va judeca definitiv. Judecătoria, în cazul revendicării numai a unei părți din imobilul sau imobilele urmărite, va putea chiar să proceadă la vânzare, scoțând din licitație ceea ce este contestat sau să amâne pentru tot. În aceste cazuri, judecătoria va putea, după împrejurări, să oblige pe contestator și la darea unei cauțiuni ce o va fixa.

Art. 527. -

Când judecătoria va respinge contestația, va face de îndată vânzarea, hotărârile date în aceste cazuri nefiind supuse decât recursului o dată cu ordonanța de adjudecare.

În caz când judecătoria admite contestația, aceste hotărâri vor fi supuse apelului, potrivit art. 402 din acest cod.

Dacă instanța de apel schimbă sentința judecătoriei și recursul nu s-a făcut în termenul prevăzut de art. 402, ea va trimite afacerea la aceeași judecătorie, care va face noi publicații de vânzare în termenul arătat de art. 529 din acest cod și va continua cu urmărirea.

Art. 528. - Jurisprudență (1)

Adjudecarea se va mai amâna:

1. când acesta se va cere de creditorul ce urmărește și de datornic și când creditorii care au intervenit nu se împotrivesc;

2. când executarea hotărârii sau a actului pe baza căruia se face urmărirea s-a suspendat.

Art. 529. -

În orice caz, amânarea adjudecării nu poate fi mai scurtă de 4 săptămâni. Jurisprudență (1)

Alte publicații și afipte noi se vor face în două săptămâni cel puțin înaintea zilei din nou hotărâtă pentru adjudecare. Jurisprudență (1)

Cu aceste noi publicații și afipte se va urma potrivit art. 504, 506 și 508 din acest cod.

Secțiunea a IX-a Licitația și adjudecarea bunurilor nemișcătoare urmărite Modificări (1)

Art. 530. - Jurisprudență (2)

Vânzarea nemișcătoarelor urmărite se va face în ziua anunțată pentru licitare și care va fi după expirarea celor 5 zile ale afișării.

Art. 531. -

Licitația se va începe prin citarea încunoștiințărilor și publicațiilor, a condițiilor vânzării, a sarcinilor ce există asupra nemișcătorului, a opozițiilor și a hotărârilor care le-au judecat

Art. 532. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...