Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2251), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (263), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 21 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Dacă datornicul urmărit nu va avea alte mijloace de viețuire, va putea căpăta de la autoritatea judecătorească a se scoate din vânzare:

a) câtimea fructelor câte trebuie pentru hrana lui și a familiei lui în timp de o lună;

b) câtimea nutrețului trebuincios pe timp de o lună pentru hrana vitelor ce nu se pot urmări, potrivit art. 407;

c) semințele trebuincioase pentru semănătură.

Secțiunea a II-a Urmărirea veniturilor unui bun nemișcător

Art. 473. -

Acela care va voi să urmărească veniturile generale, precum: chiria, arenda sau alte venituri ale unui bun nemișcător al cărui proprietar sau uzufructuar este datornicul său, va urma potrivit rânduielilor de mai jos.

Art. 474. -

Veniturile ce un datornic, arendaș sau chiriaș are din moșia sau casa arendată sau închiriată lui se vor putea asemenea urmări, respectându-se privilegiul ce legea acordă proprietarului.

Art. 475. - Jurisprudență (1)

Creditorul va face cerere la judecătorie, afară de convenții contrarii, spre a obține sechestrarea veniturilor bunului nemișcător și a cita pe datornic în judecată.

Art. 476. - Jurisprudență (1)

Dacă el are titlu autentic, neexecutor sau și un act privat recunoscut al datornicului, judecătoria pe de o parte va încuviința sechestrul pentru suma cuprinsă în titlu, putând supune pe creditor și la darea unei cauțiuni pentru despăgubiri, iar pe de alta, va cita pe datornic în judecată. Jurisprudență (1)

Pentru titlurile executorii nu se va cere cauțiune.

Când nu există act scris, sechestrul se va putea înființa prin o hotărâre dată în urma înfățișării, însă numai sub dare de cauțiune, echivalentă cu a treia parte din suma urmărită.

Dacă există act scris, însă nerecunoscut, cauțiunea va putea fi de un sfert din suma urmărită.

Art. 477. - Jurisprudență (1)

Îndată ce judecătorul încuviințează sechestrul, se va publica aceasta prin afipte la ușa instanței.

Judecătoria va aduce la cunoștința notariatului de stat în circumscripția căruia se află imobilul ale cărui venituri se urmăresc, încheierea de încuviințare a acestei urmăriri spre a fi transcrisă în registrele de mutațiuni imobiliare ținute de notariatul de stat.

Art. 478. -

Un executor judecătoresc va merge la fața locului și va face proces-verbal potrivit art. 416, de diferitele venituri ce au a se aduna pe seama creditorului.

Chiriașii sau arendașii vor fi preveniți și îndatorați a depune chiriile sau arendele datorate sau ce vor datora la judecătoria locală, potrivit hotărârii de sechestru a judecătoriei.

Art. 479. -

Judecătoria va putea rândui, după împrejurări, ca tot venitul să se adune direct la Casa de Consemnațiuni, sau va putea numi un gerant special, care să administreze bunul nemișcător și să încaseze veniturile sau chiriile ori arenzile, pe care le va înainta Casei de Consemnațiuni, prin mijlocirea judecătoriei.

Art. 480. - Jurisprudență (34)

Îndată ce ordinul de sechestru s-a transcris, s-a afișat, s-a publicat și s-a făcut cunoscut la fața locului prin executorul judecătoresc, vor fi nule de drept, numai de la data transcrierii, orice închirieri sau arendări ce se vor face de datornic și orice plăți de chirie sau arenzi se vor primi de dânsul în urma datei transcrierii.

Vor fi asemenea nule tot de la data transcrierii orice plăți făcute înainte de vreme în contra clauzelor contractului de închiriere sau arendare.

Art. 481. - Jurisprudență (9)

Dacă datornicul ocupă el însuși, în total sau în parte, imobilul al cărui venit e sechestrat, judecătoria va putea, după împrejurări, să ordone ca el să deșerte, în tot sau în parte, îndată sau la termen fixat, imobilul sechestrat.

Art. 482. - Jurisprudență (2)

Dacă datornicul nu are alte mijloace de trai decât veniturile sechestrate, judecătoria va putea fixa o parte din aceste venituri ca să servească pentru întreținerea lui și a familiei lui în tot timpul cât va ține sechestrarea.

Art. 483. - Jurisprudență (4)

Dacă tribunalul popular va numi un administrator al bunului sechestrat, îl va supune la dare de cauțiune și va fixa tot prin acea hotărâre salariul acestui administrator, precum și felul și limitele dreptului său de administrare.

Salariul gerantului nu va trece peste maximum de 10 % după împrejurări, din veniturile neto ce va încasa. Jurisprudență (1)

Art. 484. - Jurisprudență (2)

La finele fiecărui an, semestru sau trimestru, după cum judecata va hotărî, administratorul va da socoteală judecătoriei față cu împricinații, citați spre acest sfârșit de veniturile și cheltuielile urmate.

Art. 485. -

Dacă gerantul administrează rău sau nu dă socotelile la termenul fixat sau trece peste atribuțiile ce i s-au dat de judecătorie, el va fi destituit și condamnat la despăgubiri.

Art. 486. - Jurisprudență (1)

Împărțeala veniturilor între creditorii sechestranți sau intervenienți se va face de către judecătorie în proporție cu creanța fiecăruia.

Creditorii cu dreptul de preferință se vor plăti potrivit dreptului și rangului lor.

Art. 487. -

Sechestrarea veniturilor nu va înceta decât în următoarele cazuri:

a) prin consimțământul creditorilor sechestranți și intervenienți;

b) prin plata creanțelor lor: capital, dobânzi și cheltuieli;

c) prin adjudecarea silită a bunului nemișcător.

CAPITOLUL IV Executarea silită asupra bunurilor nemișcătoare Modificări (1)

Secțiunea I Bunuri care pot fi urmărite

Art. 488. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (12)

Numai bunurile nemișcătoare prin natura lor pot fi obiectul unei urmăriri imobiliare.

Art. 489. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

Urmărirea unui bun nemișcător prin natura sa va cuprinde însă ca accesorii și toate obiectele ce slujesc la exploatarea imobilului sau care sunt așezate în imobil pentru veșnicie. Jurisprudență (1)

Art. 490. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Creditorii personali ai unui împreună moștenitor sau ai unui asociat nu vor putea să urmărească și să pună în vânzare partea devălmașe a datornicului lor, în imobilele moștenirii sau societății. Ei vor trebui mai întâi să ceară împărțeala sau licitația imobilelor ce se află în devălmășie.

Se poate însă vinde partea devălmașe (indiviză), dacă câtimea ei este neîndoielnic stabilită și lămurită (lichidă).

Art. 491. - Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

Vânzarea silită a bunurilor nemișcătoare se va urmări la judecătoria unde se află așezat imobilul sau la altă judecătorie aleasă de părți*).

*) Cuvintele "sau la altă judecătorie aleasă de părți" trebuie considerate abrogate implicit prin art. 13 alin. 1 Cod de procedură civilă, care prevede: "Cererile privitoare la bunuri nemișcătoare se fac numai la instanța în circumscripția căreia se află nemișcătoarele".

Secțiunea a II-a Urmărirea nemișcătoarelor bunuri

Art. 492. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (12)

Orice urmărire a unui imobil va începe printr-un comandament făcut de către creditor datornicului și deținătorului, de va fi, prin mijlocirea unui executor judecătoresc. Jurisprudență (2)

În cazurile în care legi speciale înlocuiesc comandamentul prin somații sau notificări pentru punerea în vânzare a imobilelor, acele somații încetează de a-și mai avea efectul lor, de îndată ce debitorul a achitat, înainte de licitație, toate ratele cu dobânzile și cheltuielile de orice natură exigibile în momentul plății.

Art. 493. - Jurisprudență (2)

Acest comandament se va face în persoană sau la domiciliul datornicului și deținătorului.

El va cuprinde copie după titlul executor, somația de a plăti și înștiințarea că, dacă nu va plăti, se va face vânzarea cutăror sau cutăror nemișcătoare. El va fi iscălit de executorul judecătoresc.

Acest comandament se va transcrie de urgență în extract îndată după comunicare, după ordinea înregistrării, într-un registru special.

Art. 494. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (26)

Executorul judecătoresc va încunoștința acest comandament potrivit rânduielilor arătate la art. 92 și următoarele din această legiuire. Jurisprudență (1)

Art. 495. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (30)

Dacă urmărirea se face împotriva unui nevârstnic, interzis sau pus sub consiliu judiciar*), afară de copia de comandament lăsată la tutor, curator ori consiliu judiciar*), se va mai încunoștința și procurorul judecătoriei, care va iscăli originalul comandamentului. Jurisprudență (5)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 496. - Jurisprudență (3)

Dacă au trecut 6 luni de la ziua comunicării comandamentului, fără ca alte acte de procedură să fi urmat, comandamentul se consideră de plin drept, ca și când nu ar fi fost.

Art. 497. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

Rânduielile de la art. 493, 494 și 495 ale acestei legiuiri sunt sub pedeapsă de nulitate. Jurisprudență (2)

Art. 498. -

Dacă, după primirea comandamentului, datornicul dovedește înaintea judecătoriei că venitul curat și liber al nemișcătoarelor sale pe timp de un an este de ajuns spre a plăti toată datoria, capete, dobânzi și cheltuieli, și dacă el oferă sau delegă aceste venituri creditorului, judecata va putea suspenda urmărirea, rămânând a o reîncepe dacă alte piedici sau opoziții s-ar ivi.

Secțiunea a III-a Procesul verbal de situație, afiptele și publicațiile

Art. 499. - Jurisprudență (18)

După 30 de zile de la comunicarea comandamentului, executorul judecătoresc se va transporta la locul situației imobilului a cărui urmărire se face și acolo va încheia un proces-verbal de situație. Jurisprudență (3)

Acest proces-verbal va cuprinde reproducerea în extract a titlului ce se execută și o descriere pe cât se poate mai amănunțită a imobilului. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (15)

Art. 500. - Jurisprudență (1)

Afiptele și publicațiile vor cuprinde:

1. numele, prenumele, profesia și domiciliul ori reședința creditorului ce urmărește și ale datornicului urmărit;

2. titlul executor pe baza căruia se face urmărirea, în extract;

3. arătarea bunurilor nemișcătoare care se urmăresc, adică:

- dacă este o casă: comuna, strada, numărul sau localitatea unde se află acea casă;

- dacă este moșie, un pământ sau orice avere rurală: arătarea județului, plășii*), a comunei și a unora din vecinii acelui imobil, precum și descrierea amănunțită a imobilului din procesul-verbal de situație.

*) Termenul de "plasă" nu are corespondent în actuala organizare administrativ-teritorială (a se vedea Legea nr. 69/1991 - M.Of. nr. 238 din 28 noiembrie 1991).

Art. 501. -

După fixarea termenului de vânzare, președintele judecătoriei va cere notariatului de stat în raza căruia se află bunul nemișcător care se urmărește, să caute în registrul ipotecilor și să facă o listă specială de toate inscripțiile, transcripțiile de privilegii sau ipoteci, ce există asupra nemișcătorului urmărit.

Notariatul de stat este obligat să înainteze lista cerută în termen de 5 zile.

Grefierul va înscrie pe marginea acestei liste orice cereri sau reclamații s-ar face, precum și suma fiecărei creanțe.

Art. 502. -

Afiptele și publicațiile vor mai cuprinde:

1. locul, ziua și ora când are să se facă vânzarea și adjudecarea bunului nemișcător;

2. prețul ce creditorul urmăritor va arăta, în cererea ce va trebui să facă judecătoriei, înainte de plata taxelor de afipte și publicații;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...