Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2253), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (356), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 20 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Dacă, din cauza unei contestații sau unei învoiri între părți, ziua vânzării s-a amânat de către autoritatea ce are a o efectua, se vor face alte anunțuri noi, potrivit articolului de mai sus, cu trei zile cel puțin înaintea vânzării.

Art. 439. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Anunțurile vor cuprinde ziua, locul și ora vânzării, precum și natura obiectului, fără alte amănunte.

Costul acestor anunțuri se va înainta de către creditor în socoteala lucrurilor urmărite.

Art. 440. -

În ziua publicată pentru vânzare, agentul însărcinat cu urmărirea va merge la locul unde se află obiectele, împreună cu grefierul sau ajutorul său; iar dacă aceste obiecte sunt în altă localitate, cu ofițerul sau cu primarul local sau cu un ajutor al lor.

Art. 441. - Jurisprudență (2)

Executorul judecătoresc va ridica pecețile sau va primi obiectele din mâna custodelui, dacă a fost asemenea custode.

Va verifica starea și numărul obiectelor după procesul-verbal de urmărire și va da chitanță de eliberare custodelui, iar acesta va prezenta toate obiectele ce i s-au încredințat și așa cum i s-au încredințat.

Dacă vânzarea se va face în alt loc decât acela unde se găsesc obiectele, ele vor fi depuse la acel loc.

Dacă obiectele au să se vândă chiar în locul unde se află se va face îndată vânzarea.

Art. 442. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Vânzarea se va face publică, cu ușile deschise și cu toba sau în gura mare.

Art. 443. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Executorul judecătoresc sau un telal, în localitatea unde se află telali, vor propune fiecare obiect, arătând prețul, și-l vor adjudeca, în aceeași zi, aceluia care la a treia strigare va da cel mai mare preț, chiar când, în lipsă de alți concurenți, acesta a fost singurul doritor.

Art. 444. - Modificări (1)

Licitația se va face pe bani gata și obiectul se va da aceluia care va și număra prețul cu care i s-a adjudecat. Jurisprudență (2)

Dacă acela căruia i s-a adjudecat obiectul nu va număra prețul de îndată, obiectul se va vinde imediat din nou și întâiul adjudecatar va răspunde de scăderea ce va ieși la a doua vânzare, după constatarea făcută de executorul judecătoresc.

Numărarea prețului se va face în fața locului.

Art. 445. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Executorul judecătoresc va însemna pe o listă obiectele vândute și prețul cu care s-au vândut.

Art. 446. - Modificări (1)

Îndată ce din valoarea averii vândute se vor acoperi creanțele reclamate și celelalte cheltuieli ale executorului judecătoresc, ale custodelui, ale publicațiilor și altele, se va curma licitația și datornicul își va primi înapoi lucrurile rămase sau prisosul prețului, de va fi asemenea prisos.

Art. 447. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Executorul judecătoresc va face, în fiecare zi de licitație, un proces-verbal de cele urmate, și îl va iscăli atât el, cât și ceilalți reprezentanți ai autorității publice de care a fost însoțit.

Art. 448. - Modificări (1)

Prețul ieșit din adjudecare se va încasa de executorul judecătoresc care va îngriji cât mai neîntârziat să-l depună la Casa de Depuneri sau administrația financiară a județului, înaintând recipisa îndată cu procesul-verbal de vânzare grefei respective.

Art. 449. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (8)

Nici o cerere de nulitate sau de stricare a vânzării nu se va primi în contra celui asupra căruia s-a adjudecat lucrul și care a plătit prețul, afară numai de nu a fost vicleșug din parte-i.

Cererea părții vătămate va fi numai în contra celui ce a urmărit sau a executorului judecătoresc, ori a celorlalți ofițeri publici ce au executat, după împrejurări, în caz de rea-credință sau neîndeplinirea formelor cerute de lege pentru executare. Jurisprudență (2)

Secțiunea a IV-a Distribuția prețului

Art. 450. -

Din sumele ieșite din vânzare se vor scădea mai întâi cheltuielile de urmărire și de vânzare și alte creanțe privilegiate ce s-ar arăta.

Restul se va da creditorului ce a urmărit.

Dacă însă au fost și alți creditori ce au făcut opunere la distribuirea prețului vânzării, și titlul lor este recunoscut, prețul se va împărți între creditorul ce a urmărit și creditorii oponenți.

Art. 451. - Jurisprudență (3)

Sumele realizate din urmărirea bunurilor datornicului prin vânzarea bunurilor mișcătoare sau nemișcătoare, poprire și urmărire de venituri se vor distribui între creditori, de instanța care a săvârșit urmărirea, cu citarea părților în camera de consiliu.

Secțiunea a V-a Urmărirea și poprirea bunurilor mișcătoare ale datornicului
care sunt în mâna celor de-al treilea
Modificări (1)

Art. 452. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (128), Reviste (1)

Orice creditor va putea, pe bază de titluri executorii, să urmărească și să poprească pentru sumele cuprinse în titlul său, sumele sau efectele datorate datornicului său de către un al treilea: Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (76), Reviste (2)

a) orice alt creditor, a cărui creanță e constatată prin act scris neautentic, va putea deodată cu intentarea acțiunii, să poprească sumele sau efectele datorate datornicului său de către un al treilea, putând fi supus, după aprecierea autorității judecătorești, și la darea unei cauțiuni fixată de dânsa;

b) același drept îl vor avea și creditorii care n-au act scris, fiind însă îndatorați ca, o dată cu cererea de poprire și dovada de intentarea acțiunii, să dea și o cauțiune de jumătate din valoarea reclamației.

În cazurile prevăzute de alineatele a și b din acest articol, validarea se va face după ce reclamantul va fi obținut o sentință definitivă.

Art. 453. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (175), Reviste (1)

Această poprire se va face după o cerere ce creditorul va adresa la judecătoria domiciliului celui de al treilea sau al datornicului. Acțiuni respinse (27), Jurisprudență (155)

Art. 454. - Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (125), Reviste (1)

În această cerere se va arăta cauza pe baza căreia se face poprirea și suma creanței. Acțiuni respinse (22), Jurisprudență (68)

Art. 455. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (3)

Președintele va ordona facerea popririi prin comunicarea ei celui de al treilea și va dispune citarea acestuia și a datornicului, precum și comunicarea către aceștia a copiei de pe cererea de poprire. Jurisprudență (1)

Orice parte interesată va putea face contestație la poprirea încuviințată, judecându-se această contestație înainte de validare, potrivit art. 400 și următoarele din acest cod.

Art. 456. - Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (69)

La ziua însemnată, cel de al treilea poprit va veni înaintea judecății în persoană sau prin procurator. Jurisprudență (43)

El va declara dacă datorează suma ce se poprește, cât este acea sumă, pe bază de ce titlu, dacă mai este poprită și de alții și dacă acea datorie este exigibilă. Jurisprudență (3)

Iar dacă s-au poprit și alte efecte, el le va arăta starea, calitatea și cu ce titlu le ține.

În fine, el va răspunde la orice alte explicații ce îi va cere președintele.

Art. 457. - Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (28)

Dacă se dovedește că terțul poprit este dator, instanța va valida poprirea condamnând pe terțul poprit să plătească suma poprită creditorului popritor. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

Art. 458. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (1)

Dacă sunt mai multe popriri, din partea mai multor creditori ai aceluiași datornic, și pe aceeași valoare a acelui de al treilea, la aceeași instanță, toate se vor judeca prin o singură hotărâre. Jurisprudență (2)

Art. 459. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (2)

Orice creditor al datornicului urmărit va putea interveni la judecata de poprire prin o simplă cerere până ce nu s-a dat o sentință definitivă asupra validării.

Art. 460. - Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (234), Reviste (1)

Contestațiile de orice natură ce se vor face fie de cel de al treilea poprit, fie de datornicii popriți, precum și de către creditorii ce urmăresc, sau între ei sau între ei și datornici, se vor judeca de instanța învestită cu cererea de poprire, potrivit regulilor ordinare: Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Referințe (2), Jurisprudență (122), Reviste (4)

a) judecătorii vor putea ordona, după împrejurări, ca valorile poprite să se depună la Casa de Consemnațiuni;

b) hotărârea dată asupra validării este supusă apelului în termen de 15 zile de la comunicarea ei.

Art. 461. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (10), Reviste (1)

Suma poprită, datorită de cel de al treilea se va distribui, după scăderea cheltuielilor, de către judecătorie între creditorii ce au urmărit, în proporție și după natura creanței lor.

Acea sumă li se va plăti în modul și termenii cuprinși în titlul constitutiv al datoriei celui de al treilea.

Art. 4611. -

Pentru sume datorate cu titlu de obligație de întreținere, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri din muncă prevăzute în art. 409, instanța care a emis titlul executor va dispune din oficiu efectuarea popririi.

În aceste cazuri poprirea este executorie, fără a mai fi supusă validării, terțul poprit fiind obligat să plătească creditorului suma reținută din salariul sau celelalte venituri din muncă ale debitorului, prevăzute în art. 409, după 5 zile de la data când era datorată plata lor.

Contestații la poprire se pot introduce în termen de 15 zile de la data primei plăți făcute de către terțul poprit debitorului urmărit după punerea în executare a popririi.

Poprirea înființată în condițiile prezentului articol rămâne valabilă și în cazul în care debitorul pensiei de întreținere își schimbă locul de muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, unitatea de la care pleacă debitorul întreținerii va trimite, prin scrisoare recomandată, titlul executor unității la care s-a angajat debitorul sau, după caz, organului competent de ocrotiri sociale, care de la data primirii titlului devine terț poprit.

Art. 462. - Jurisprudență (1)

Dacă valorile poprite sunt efecte mobile, judecata va ordona vânzarea lor și distribuția prețului lor potrivit cu cele arătate la secțiunile III și IV ale acestui capitol.

Cel de-al treilea ce le ține va fi custodele lor, dacă judecata nu ordonă altfel.

CAPITOLUL III Executarea silită asupra veniturilor nemișcătoare Modificări (1)

Secțiunea I Urmărirea fructelor prinse de rădăcini

Art. 463. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Fructele și recoltele neculese și încă prinse de rădăcini, ce sunt ale datornicului, nu se pot urmări decât pe bază de titluri executorii, ele se pot însă sechestra potrivit art. 591 și următoarele din acest cod.

Art. 464. -

Urmărirea acestor fructe nu se va putea face decât în 6 săptămâni înaintea coacerii lor și va fi precedată de o somație de plată cu două zile înaintea urmăririi. Sechestrarea însă se va putea face în orice timp.

Art. 465. -

Urmărirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executor judecătoresc, față cu ofițerul, primarul sau unul din ajutorii săi, sau în lipsa lor, a doi martori vârstnici. Modificări (1)

Art. 466. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Executorul judecătoresc va lucra potrivit cu cele prescrise la art. 415, 416 și 417.

Art. 467. -

El va așeza ca custode al fructelor pe un pândar (jitar) de câmpuri al comunei sau pe o altă persoană din comuna unde se află cele mai multe din fructele urmărite, cu precădere însă pe acela ce va fi arătat de creditor.

Art. 468. -

O copie a procesului-verbal al executorului judecătoresc se va lăsa la primarul comunei.

Originalul se va depune la judecătorie.

Copia se va înmâna și datornicului.

Art. 469. - Modificări (1)

Autoritatea judecătorească va cita pe părți înaintea sa și va hotărî sau respingerea urmăririi, sau vânzarea fructelor, așa cum sunt prinse de rădăcină, sau după ce se vor culege.

Art. 470. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Vânzarea se va anunța înainte cu 3 zile cel puțin la comună, la domiciliul datornicului și la poarta autorității judecătorești.

Ea se va face în zilele și la ceasurile hotărâte de judecător, preferându-se zilele de duminici și de bâlci (iarmaroc), la fața locului, în localul judecătoriei sau la bâlci ori târg.

Art. 471. -

Vânzarea se va face pe bani gata de către executorul judecătoresc, față cu primarul comunei ori cu ajutorul său și cu datornicul, sau și în lipsa lui, dacă se va fi chemat formal.

Art. 472. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...