Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2251), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (263), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 19 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

6. uneltele lucrătorilor și meșterilor;

7. mașinile în lucrare și instrumentele trebuincioase pentru exploatarea unei fabrici sau industrii;

8. carul sau căruța, sacaua și alte asemenea unelte de muncă;

9. stupii cu miere, gândacii de mătase, frunzele de duzi, pe timpul creșterii lor;

10. instrumentele sau cărțile trebuincioase pentru știința, arta sau profesia ce practică sau exercită datornicul.

Art. 408. - Jurisprudență (2)

Nu se vor putea urmări și sechestra, decât numai pentru datorii de alimente, de chirii sau alte creanțe privilegiate asupra mișcătoarelor, următoarele:

1. sumele sau pensiile care s-au dat de judecată sau care s-au dăruit, ori s-au legat datornicului sub titlu de pensie alimentară;

2. rentele viagere care s-au dăruit datornicului sub condiție de a nu se putea urmări.

Când acestea se vor urmări și sechestra, la cazurile excepționale arătate mai sus, judecătorii pot să fixeze ce parte dintr-însele ca să urmărească sau să se sechestreze.

Art. 409. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (21)

Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite angajaților de orice fel pot fi urmărite: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (6)

a) până la 1/2 din salariul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere; Jurisprudență (2)

b) până la 1/3 din salariul lunar net, pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice; Jurisprudență (3), Reviste (1)

c) până la 1/5 din salariul net, pentru orice alte datorii.

În cazul mai multor urmăriri asupra aceluiași salariu, acestea pot fi acoperite toate numai până la o sumă ce nu depășește 1/2 din salariul lunar net și cu respectarea următoarei ordine de preferință: Jurisprudență (3)

a) obligațiunile de întreținere;

b) plata despăgubirilor pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale;

c) plata datoriilor către stat izvorâte din impozite și taxe;

d) plata despăgubirilor pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice;

e) toate celelalte datorii.

Dispozițiunile prezentului articol se aplică și sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, inventator sau inovator, remunerației cuvenite membrilor cooperativelor meșteșugărești, precum și pensiilor de orice fel. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1), Reviste (1)

Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă acordată angajaților în caz de desfacere a contractului de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, precum și ajutorul de șomaj nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligații de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale. Jurisprudență (4)

Urmărirea drepturilor menționate în alineatul precedent se va putea face până la limita prevăzută de lit. a din alin. 1 al acestui articol.

Ajutoarele acordate în caz de deces, pentru sarcină și lehuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, diurnele și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, precum și bursele de studii nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii.

Art. 410. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Este nulă orice urmărire sau cesiune făcută în contra prescripțiilor de față.

Secțiunea a II-a Urmărirea bunurilor mișcătoare ce se află în posesia datornicului Modificări (1)

Art. 411. - Modificări (1), Jurisprudență (34)

Urmărirea bunurilor mișcătoare, corporale sau necorporale, care se află în posesia datornicului se va face prin executorii judecătorești ce sunt alipiți pe lângă autoritățile judecătorești, fiecare în ocolul său și după orânduielile stabilite pentru aceasta de către președinte. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

Art. 412. - Jurisprudență (4)

Prezența unui ofițer de poliție sau ajutor al său, și, în lipsa lor, a primarului sau a ajutorului său, va fi necesară sub pedeapsă de nulitate:

1. dacă ușile datornicului sunt închise și nu voiește a le deschide; Modificări (1)

2. dacă nu voiește a deschide camerele sau mobilele;

3. dacă debitorul lipsește și nu este, spre a-l reprezenta nici o rudă locuind cu dânsul. Jurisprudență (1)

Art. 413. - Jurisprudență (2)

În aceste cazuri, odată ce casele sau mobilele s-au deschis de către debitor sau, nevoind el, ori în lipsa lui de către executorul judecătoresc, prezența ofițerului sau a primarului se va putea suplini prin doi martori majori.

Art. 414. -

Camerele și mobilele se vor deschide treptat, pe cât se va face și înscrierea lor în procesul-verbal.

Art. 415. - Jurisprudență (1)

Creditorul va putea să nu fie de față la lucrarea urmăririi.

Art. 416. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

Executorul judecătoresc, singur sau față cu persoanele însemnate în art. 412 și 413, va forma, îndată un proces-verbal care va cuprinde:

1. enunțarea titlului executor în virtutea căruia se face execuțiunea; Modificări (1)

2. arătarea creditorului pentru lucrările ce au cerut a se urmări, dacă asemenea cerere s-a făcut;

3. numele, prenumele și domiciliul părților, al executorului, precum și al altor persoane care vor fi fost față la urmărire;

4. somația verbală făcută debitorului ca să plătească, precum și răspunsul lui dacă a fost față;

5. descrierea obiectelor urmărite și arătarea numărului și calității lor, pe cât se va putea; Modificări (1), Jurisprudență (1)

6. arătarea locului, zilei și orei când s-a făcut urmărirea.

Art. 417. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Acest proces-verbal se va subscrie de executor și de toate persoanele ce au fost față la urmărire.

Art. 418. - Modificări (1)

Îndată ce procesul-verbal se va termina, obiectele descrise într-însul se vor pecetlui sau se va pune un custode pentru paza lor, și se va face mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Art. 419. - Modificări (1)

Custodele așezat pentru pază cată să fie vârstnic; el nu va putea fi însuși datornicul, vreun servitor al său sau rudă sau cuscru al său până la a patra spiță inclusiv, decât atunci când însuși creditorul va consimți la aceasta. Jurisprudență (1)

Art. 420. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Nu se vor putea așeza custozi decât persoane solvabile, care se vor putea supune și la dare de cauțiune, dându-se precădere totdeauna acelor care se vor arăta de creditor.

Obiectele sechestrate nu se vor putea strămuta din locul unde s-au urmărit decât cu voia judecătorului care a încuviințat urmărirea.

Art. 421. - Modificări (1), Reviste (1)

Custodele va avea drept la o plată ce se va fixa de autoritatea judecătorească.

Această plată se va lua cu precădere din prețul lucrurilor urmărite.

Art. 422. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Custodele va fi răspunzător de orice pagubă ce va aduce creditorului din cauza neglijenței sale, putând fi, după împrejurări, supus și la pedeapsa arătată de legea penală pentru abuz de încredere.

Art. 423. -

Când lucrurile urmărite au fost puse sub peceți, aceste peceți se vor pune de executorul judecătoresc și de persoanele arătate în art. 412 din acest cod.

Art. 424. - Jurisprudență (1)

Acela care, fără drept, va rupe sau va strica aceste peceți, se va pedepsi potrivit legii penale, afară de alte despăgubiri la care se poate condamna.

Art. 425. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Îndată după punerea peceților sau așezarea custodelui, executorul judecătoresc va lăsa o copie de pe procesul său verbal în mâna datornicului sau la domiciliul său, precum și o listă de obiecte urmărite în mâna custodelui, dacă asemenea custode există. Custodele va iscăli de primirea listei.

Originalul se va depune la grefa autorității a cărei hotărâre se execută.

Art. 426. - Jurisprudență (2)

Executorul judecătoresc care, prezentându-se la locuința datornicului, va găsi o altă urmărire făcută și averea mișcătoare sub peceți sau sub pază de custode, după ce va lua copie de pe procesul-verbal aflat în mâna custodelui sau în mâna datornicului, ori la domiciliul său, va face un proces-verbal arătând toate aceste împrejurări, precum și numele executorului care a urmărit, va declara urmărită această avere și de dânsul și va putea urmări și altă avere care nu ar fi deja urmărită. Modificări (1)

Art. 427. - Reviste (1)

Orice executor judecătoresc va fi dator, sub pedeapsă disciplinară și de despăgubiri, ca, în 24 ore după întoarcerea sa, să depună la grefă procesul-verbal încheiat de dânsul la fața locului.

Art. 428. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (8)

Datornicul nu va putea să se împotrivească la o urmărire ce i se face decât depunând valoarea ce i se cere la Casa de Depuneri sau la administrația financiară a județului. Jurisprudență (2)

Totodată el va fi dator a da în mâna executorului judecătoresc, pe lângă recipisa de depunere, și petiția către autoritatea judecătorească respectivă, în care să arate cuvintele pentru care el cere încetarea sau suspendarea executării. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Judecata va hotărî de urgență, potrivit cu cele zise la art. 400 și următoarele din acest cod. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 429. -

În orice alt caz, urmărirea se va termina, rămânând ca acela în contra căruia ea s-a făcut să reclame autorității competente, potrivit celor zise la art. 399 până la 405.

Art. 430. - Jurisprudență (1)

Creditorii datornicului urmărit nu vor putea să se împotrivească la executarea urmăririi, nici la vânzarea obiectelor. Ei vor fi numai în drept a se opune, până la regularea pretenției lor, la distribuirea sumelor provenite din vânzarea obiectelor.

Această opunere a creditelor se va face către autoritatea judecătorească prin care s-a operat vânzarea.

Secțiunea a III-a Vânzarea sau licitația bunurilor mișcătoare urmărite Modificări (1)

Art. 431. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

În 36 ore cel mult după depunerea procesului-verbal al executorului judecătoresc la grefa respectivă, judecătorul, în camera de consiliu, va însemna ziua și locul unde are să se facă vânzarea obiectelor urmărite.

Art. 432. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

Această vânzare se va face înaintea judecătoriei sau la fața locului sau în locurile obișnuite pentru vânzări publice după împrejurări.

Art. 433. - Modificări (1)

Ziua vânzării se va încunoștința formal datornicului în persoană sau la domiciliu.

Art. 434. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Vânzarea nu se va putea face în mai puțin de două săptămâni, nici în mai mult de o lună de la data procesului-verbal.

Art. 435. -

Când însă atât creditorul cât și datornicul vor cere, termenul vânzării se va putea scurta sau prelungi. Modificări (1)

Art. 436. - Modificări (1)

Asemenea, când obiectele vor amenința stricăciune sau pierire, autoritatea competentă va putea chiar din oficiu să scurteze termenul vânzării.

Art. 437. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Vânzarea se va vesti cu 3 zile cel puțin mai înainte, prin anunțuri lipite pe străzi, la ușa judecătoriei, la poarta primăriei sau la locul unde se va face vânzarea, precum și la alte locuri publice. Jurisprudență (2)

Aceste anunțuri se vor face prin grija executorului judecătoresc ce a făcut urmărirea, sub pedeapsă, în caz de neurmare, de o amendă de lei 5000 la 20000 lei și alte despăgubiri, către părțile interesate.

Art. 438. - Modificări (1), Jurisprudență (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...