Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2253), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (356), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 14 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 322. - Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (914), Reviste (4)

Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanța de apel sau prin neapelare, precum și a unei hotărâri dată de o instanță de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (500)

1. dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziții potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (355), Reviste (3)

2. dacă s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut; Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (653), Reviste (3)

3. dacă obiectul pricinii nu se află în ființă; Jurisprudență (76)

4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat irevocabil pentru o infracțiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecății, sau dacă partea care a jurat*) a fost condamnată irevocabil pentru fals; Modificări (3), Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (186), Reviste (4)

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința părților, ori dacă s-a revizuit hotărârea unei instanțe penale sau administrative pe care ea s-a întemeiat; Modificări (1), Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (836), Reviste (3)

6. dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică, dispăruții, incapabilii sau cei puși sub curatelă sau consiliul judiciar**) nu au fost apărați de loc sau au fost apărați cu viclenie de cei însărcinați să-i apere; Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (80), Reviste (1)

7. dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanțe de același grad sau de grade deosebite, în una sau aceeași pricină, între aceleași persoane, având aceeași calitate. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1344), Reviste (5)

Aceste dispoziții se aplică și în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instanțe de recurs. În cazul când una dintre instanțe este Curtea Supremă de justiție, cererea de revizuire se va judeca de această instanță; Jurisprudență (49)

8. dacă partea a fost împiedicată să se înfățișeze la judecată și să înștiințeze instanța despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voința sa. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (73)

*) Jurământul, ca mijloc de probă, a fost desființat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

**) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 323. - Jurisprudență (54)

Cererea de revizuire se îndreaptă la instanța care a dat hotărârea rămasă definitivă și a cărei revizuire se cere. Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (143)

În cazul art. 322 pct. 7, cererea de revizuire se va îndrepta la instanța mai mare în grad față de instanța sau instanțele care au pronunțat hotărârile potrivnice. Când cele două instanțe care au dat hotărârile potrivnice fac parte din circumscripții judecătorești deosebite, instanța mai mare în grad la care urmează să se îndrepte cererea de revizuire va fi aceea a instanței care a dat prima hotărâre. Jurisprudență (244)

Art. 324. - Jurisprudență (134)

Termenul de revizuire este de o lună și se va socoti: Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (134), Reviste (1)

1. în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1, 2 și 7 al. 1, de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanțe de recurs după evocarea fondului, de la pronunțare; pentru hotărârile prevăzute la punctul 7 al. 2 de la pronunțarea ultimei hotărâri; Acțiuni respinse (22), Jurisprudență (263), Reviste (1)

2. în cazul prevăzut de art. 322 pct. 3, de la cel din urmă act de executare; Jurisprudență (6)

3. în cazul prevăzut de art. 322 pct. 4, din ziua în care partea a luat cunoștință de hotărârea instanței penale de condamnare a judecătorului, martorului, expertului, sau părții care a jurat*) sau de hotărârea care a declarat falsitatea înscrisurilor; Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (26), Reviste (3)

4. în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 5, din ziua în care s-a descoperit înscrisul; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (80)

5. în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 6, de la comunicarea hotărârii definitive făcută statului ori celorlalte persoane de drept public sau de utilitate publică, sau de la întoarcerea dispărutului ori de la dobândirea capacității; în aceste din urmă două cazuri termenul fiind de 6 luni. Jurisprudență (11)

În cazul art. 322 pct. 8 termenul de revizuire este de 15 zile și se socotește de la încetarea împiedicării. Jurisprudență (7)

Jurisprudență (2)

*) Jurământul, ca mijloc de probă, a fost desființat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

Art. 325. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (39)

Instanța poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere, sub condiția dării unei cauțiuni. Jurisprudență (1)

Art. 326. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (181)

Cererea de revizuire se judecă potrivit dispozițiilor prevăzute pentru cererea de chemare în judecată. Jurisprudență (56)

Întâmpinarea nu este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență (22)

Art. 327. - Jurisprudență (56), Reviste (1)

Dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre. Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (69), Reviste (1)

Se va face arătare de hotărârea dată în revizuire, în josul originalului hotărârii revizuite. Jurisprudență (1)

Art. 328. - Jurisprudență (126), Reviste (1)

Hotărârea asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (226), Reviste (1)

Dacă revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice calea de atac este recursul. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (43)

CAPITOLUL III Recursul în interesul legii și recursul în anulare Modificări (1)

Art. 329. - Modificări (3), Acțiuni respinse (11), Referințe (5), Jurisprudență (394), Reviste (4)

Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiției, are dreptul, pentru a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării, să ceară Curții Supreme de Justiție să se pronunțe asupra chestiunilor de drept care au primit o soluționare diferită din partea instanțelor judecătorești. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (29), Reviste (1)

Deciziile prin care se soluționează sesizările se pronunță de secțiile unite și se aduc la cunoștința instanțelor de Ministerul Justiției. Jurisprudență (18)

Soluțiile se pronunță numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărârilor judecătorești examinate și nici cu privire la situația părților din acele procese. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe. Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (1001)

Art. 3291. -

Abrogat prin art. 6 din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993.

Art. 3292. -

Abrogat prin art. 6 din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993.

Art. 330. - Modificări (1), Acțiuni respinse (245), Jurisprudență (46), Reviste (1)

Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiției, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justiție, hotărârile judecătorești irevocabile pentru următoarele motive: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

1. când instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești;

2. când s-au săvârșit infracțiuni de către judecători în legătură cu hotărârea pronunțată. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

Art. 3301. - Modificări (3), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (271), Jurisprudență (21), Reviste (2)

Recursul în anulare se poate declara oricând.

Art. 3302. - Modificări (1), Acțiuni respinse (112), Reviste (1)

Procurorul general poate dispune pe termen limitat suspendarea executării hotărârilor judecătorești înainte de introducerea recursului în anulare. Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (86), Jurisprudență (1)

După introducerea recursului în anulare, instanța poate să dispună suspendarea executării hotărârilor sau să revină asupra suspendării acordate.

Art. 3303. - Acțiuni respinse (180), Reviste (1)

La judecarea și soluționarea recursului în anulare se aplică în mod corespunzător dispozițiile privitoare la recurs. Jurisprudență (1)

Judecata recursului în anulare se face cu participarea procurorului, care expune motivele acestui recurs și va pune concluzii. Modificări (1)

Art. 3304. - Acțiuni respinse (189), Jurisprudență (6), Reviste (1)

Până la închiderea dezbaterilor procurorul general își poate retrage motivat recursul în anulare. În acest caz, părțile din proces pot cere continuarea judecății.

CARTEA a III-a Dispoziții generale privitoare la procedurile necontencioase

Art. 331. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (128), Reviste (1)

Cererile pentru dezlegarea cărora este nevoie de mijlocirea instanței fără însă să se urmărească stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizațiilor judecătorești, sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispozițiilor de procedură mai jos arătate.

Art. 332. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (12)

Cererile necontencioase care sunt în legătură cu o lucrare sau o pricină în curs la o instanță sau pe care aceasta a dezlegat-o, ori dacă au ca obiect eliberarea unor înscrisuri, titluri sau valori aflate în depozitul unei instanțe, se vor îndrepta la acea instanță. Jurisprudență (1)

Art. 333. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (10)

Cererea va cuprinde numele și domiciliul celui care o face și ale persoanelor pe care acesta cere să fie chemate înaintea instanței, precum și arătarea pe scurt a obiectului, motivarea cererii și semnătura.

Ea va fi însoțită de înscrisurile pe care se sprijină. Jurisprudență (1)

Art. 334. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (38)

Instanța își verifică competența din oficiu, putând cere părții lămuririle necesare. Jurisprudență (9)

Dacă instanța se declară necompetentă va trimite dosarul instanței în drept să hotărască. Jurisprudență (13)

Art. 335. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (36), Reviste (2)

Dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei sau prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța o va respinge. Jurisprudență (1)

Art. 336. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (32)

Încheierea prin care se încuviințează cererea este executorie. Jurisprudență (3)

Ea este supusă apelului. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7), Reviste (1)

Termenul de apel va curge de la pronunțare, pentru cei care au fost de față, și de la comunicare, pentru cei care au lipsit. Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (14), Reviste (1)

Apelul poate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Apelul se face într-un singur exemplar, neînsoțit de copii. Jurisprudență (2)

Executarea încheierii poate fi suspendată de instanța de apel cu sau fără cauțiune.

Apelul și recursul se judecă în camera de consiliu. Jurisprudență (1)

Art. 337. - Jurisprudență (20), Reviste (2)

Încheierile nu au puterea lucrului judecat.

Art. 338. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13)

Procedura prevăzută în articolele de mai sus se întregește cu dispozițiile de procedură contencioasă, în măsura în care nu sunt potrivnice naturii necontencioase a cererii. Jurisprudență (9)

Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură specială rămân supuse dispozițiilor speciale, care se vor întregi cu cele prevăzute în cuprinsul cărții de față. Jurisprudență (11)

Art. 339. - Jurisprudență (43), Reviste (1)

Procedura necontencioasă se aplică și în cazurile în care legea dă în căderea președintelui instanței luarea unor măsuri cu caracter necontencios. Jurisprudență (1)

În aceste cazuri, președintele este ținut să pronunțe încheierea în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii. Jurisprudență (1)

Apelul împotriva încheierii date de judecătorul de la judecătorie se judecă de tribunal, iar apelul împotriva încheierii date de președintele tribunalului sau Curții se judecă de completul instanței respective. Modificări (2), Jurisprudență (6)

CARTEA a IV-a Despre arbitraj

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 340. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (30), Referințe în cărți (1)

Persoanele care au capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacție.

Art. 3401. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

Arbitrajul poate fi încredințat, prin convenția arbitrală, uneia sau mai multor persoane, învestite de părți sau în conformitate cu acea convenție să judece litigiul și să pronunțe o hotărâre definitivă și obligatorie pentru ele. Arbitrul unic sau, după caz, arbitrii învestiți constituie, în sensul dispozițiilor de față, tribunalul arbitral.

Art. 341. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (14)

Arbitrajul se organizează și se desfășoară potrivit convenției arbitrale, încheiată conform cu prevederile cap. II. Jurisprudență (1)

Sub rezerva respectării ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum și a dispozițiilor imperative ale legii, părțile pot stabili prin convenția arbitrală sau prin act scris încheiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumită reglementare având ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea și înlocuirea arbitrilor, termenul și locul arbitrajului, normele de procedură pe care tribunalul arbitral trebuie să le urmeze în judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea între părți a cheltuielilor arbitrale, conținutul și forma hotărârii arbitrale și, în general, orice alte norme privind buna desfășurare a arbitrajului. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...