Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2253), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (356), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 13 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 296. - Modificări (2), Jurisprudență (3097), Reviste (5)

Instanța de apel poate păstra ori schimba în tot sau în parte hotărârea atacată. Jurisprudență (43)

Art. 297. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (522), Reviste (4)

În cazul în care se constată că, în mod greșit, prima instanță a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată, instanța de apel va desființa hotărârea atacată și va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe. Modificări (2), Acțiuni respinse (2), Referințe (1), Jurisprudență (621), Reviste (5)

Dacă hotărârea a fost desființată pentru lipsă de competență, cauza se trimite spre judecare instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională competent. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (174), Reviste (1)

Art. 298. - Modificări (1), Jurisprudență (569), Reviste (1)

Dispozițiile de procedură privind judecata în prima instanță se aplică și în instanța de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul capitol. Jurisprudență (5)

CAPITOLUL II Recursul Modificări (1), Jurisprudență (4)

Secțiunea I Termenul și formele recursului

Art. 299. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (9), Referințe (1), Jurisprudență (1793), Reviste (5)

Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum și, în condițiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicțională sunt supuse recursului. Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (748), Reviste (2)

Art. 300. - Acțiuni respinse (3), Derogări (1), Jurisprudență (74), Reviste (1)

Recursul suspendă executarea hotărârii numai în cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desființarea de construcții, plantații sau a oricăror lucrări având o așezare fixă, precum și în cazurile anume prevăzute de lege. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (22), Reviste (2)

La cerere, instanța sesizată cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea executării hotărârii recurate și în alte cazuri decât cele la care se referă alin. 1. Acțiuni respinse (5), Derogări (5), Jurisprudență (130)

Suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată cu sau fără depunerea unei cauțiuni ce se va stabili după ascultarea părților citate în camera de consiliu. Modificări (1), Acțiuni respinse (6), Derogări (8), Jurisprudență (87), Reviste (1)

În cazuri urgente, președintele instanței de recurs poate dispune, la cerere, prin încheiere motivată, suspendarea executării și fără citarea părților, chiar înainte de primirea dosarului. Acțiuni respinse (1), Derogări (2)

Instanța poate reveni asupra suspendării acordate, dispozițiile alin. 3 și 4 fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Art. 301. - Modificări (4), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (1149), Reviste (3)

Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispozițiile art. 284 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență (37), Reviste (1)

Art. 302. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (201), Reviste (1)

Recursul se depune la instanță a cărei hotărâre se atacă, sub sancțiunea nulității. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (19)

Art. 303. - Modificări (2), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (438)

Recursul se va motiva prin însăși cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs. Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (525)

Termenul pentru depunerea motivelor se socotește de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (235)

Cererea de recurs va cuprinde arătarea motivelor de casare și dezvoltarea lor. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (12)

În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o copie de pe motivele de casare pentru procuror. Acțiuni respinse (1)

Președintele instanței, care primește cererea de recurs, va putea să o înapoieze părții prezente, dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru a fi refăcută, prelungind termenul de recurs cu 5 zile. Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (12)

După împlinirea termenului de recurs pentru toate părțile, instanța a cărei hotărâre este recurată va înainta instanței de recurs dosarul împreună cu dovezile de îndeplinire a procedurii de comunicare a hotărârii.

Art. 304. - Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (9561), Reviste (18)

Casarea unei hotărâri se poate cere: Modificări (2), Jurisprudență (235), Reviste (2)

1. când instanța nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1138), Reviste (4)

2. când hotărârea s-a dat de alți judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (44)

3. când hotărârea s-a dat cu încălcarea competenței altei instanțe; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (838), Reviste (1)

4. când instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (979), Reviste (3)

5. când, prin hotărârea dată, instanța a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 105 alin. 2; Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1974), Reviste (19)

6. când instanța nu s-a pronunțat asupra unui capăt de cerere, a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (990), Reviste (7)

7. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4108), Reviste (30)

8. când instanța, interpretând greșit actul juridic dedus judecății, a schimbat natura ori înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia; Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (3948), Reviste (23)

9. când hotărârea pronunțată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii; Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (18597), Reviste (102)

10. când instanța nu s-a pronunțat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate, care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (268)

11. când hotărârea se întemeiază pe o greșeală gravă de fapt, decurgând dintr-o apreciere eronată a probelor administrative. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (244), Reviste (2)

Art. 3041. - Acțiuni respinse (32), Referințe (1), Jurisprudență (7186), Reviste (34)

Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanța putând să examineze cauza sub toate aspectele. Jurisprudență (8)

Art. 305. - Modificări (1), Acțiuni respinse (34), Jurisprudență (840), Reviste (2)

În instanța de recurs nu se pot produce probe noi, cu excepția înscrisurilor. Jurisprudență (3)

Art. 306. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (724), Reviste (1)

Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazurilor prevăzute în alin. 2. Acțiuni respinse (23), Jurisprudență (896), Reviste (1)

Motivele de ordine publică pot fi invocate și din oficiu de instanța de recurs, care însă este obligată să le pună în dezbatere părților. Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (1205), Reviste (4)

Indicarea greșită a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor într-unul din motivele prevăzute de art. 304. Jurisprudență (727), Reviste (4)

Art. 307. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

Abrogat prin art. 6 din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993. Jurisprudență (1)

Art. 308. - Modificări (2), Acțiuni respinse (2), Referințe (5), Jurisprudență (56), Reviste (1)

Președintele instanței, după ce va constata că procedura de comunicare a hotărârii a fost îndeplinită, va fixa termen de judecată și va dispune citarea părților și comunicarea motivelor de recurs. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13)

Intimatul va putea depune întâmpinarea cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (280)

Președintele, fixând termenul de judecată, poate desemna un judecător pentru întocmirea unui raport asupra recursului. La Curtea Supremă de Justiție raportul se întocmește de un judecător sau de un magistrat asistent. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Raportul va cuprinde, pe scurt, arătarea obiectului cererii de chemare în judecată, soluția recurată, precum și temeiurile acesteia, în măsura în care este nevoie pentru soluționarea recursului. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Referințe (2)

Raportul va trebui depus la dosar cu cel puțin 5 zile înainte de ziua înfățișării. Acțiuni respinse (2)

Secțiunea a II-a Judecarea recursului și efectele casării

Art. 309. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (18)

Președintele va da cuvântul părților după citirea raportului. Modificări (2), Jurisprudență (3)

Procurorul vorbește cel din urmă, afară de cazul când este parte principală sau recurent.

Art. 310. - Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (76)

Dacă nu se dovedește, la prima zi de înfățișare, că recursul a fost depus peste termen sau dacă această dovadă nu reiese din dosar, el se va socoti făcut în termen.

Art. 311. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (43)

Hotărârea casată nu are nici o putere. Jurisprudență (27), Reviste (1)

Actele de executare sau de asigurare făcute în puterea unei asemenea hotărâri sunt desființate de drept, dacă instanța de recurs nu dispune altfel. Jurisprudență (4)

Art. 312. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (11648), Reviste (26)

Curțile de apel și tribunalele, în caz de casare, vor judeca pricina în fond. Jurisprudență (15224), Reviste (37)

Cu toate acestea, în cazul în care instanța, a cărei hotărâre este recurată, a soluționat procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost regulat citată la administrarea probelor și la dezbaterea fondului, instanța de recurs, după casare, trimite cauza spre rejudecare instanței care a pronunțat hotărârea casată sau altei instanțe de același grad. În cazul casării pentru lipsă de competență, cauza se trimite spre rejudecare instanței competente sau organului cu activitate jurisdicțională competent, potrivit legii. Jurisprudență (1335), Reviste (4)

Dacă instanța de recurs constată că ea însăși era competentă să soluționeze pricina în primă instanță sau în apel, va casa hotărârea recurată și va soluționa cauza potrivit competenței sale. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3241), Reviste (18)

Art. 313. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (297)

Curtea Supremă de Justiție, în caz de casare, trimite cauza spre o nouă judecată instanței care a pronunțat hotărârea casată ori, atunci când interesele bunei administrări a justiției o cer, altei instanțe de același grad, cu excepția cazului casării pentru lipsă de competență, când trimite cauza instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională competent potrivit legii. Jurisprudență (2)

Art. 314. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (342), Reviste (3)

Curtea Supremă de Justiție hotărăște asupra fondului pricinii în toate cazurile în care casează hotărârea atacată numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite.

Art. 315. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (707), Reviste (5)

În caz de casare, hotărârile instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecătorii fondului. Modificări (1), Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (577), Reviste (5)

Când hotărârea a fost casată pentru nerespectarea formelor procedurale, judecata va reîncepe de la actul anulat. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (14), Reviste (1)

După casare, instanța de fond va judeca din nou, ținând seama de toate motivele invocate înaintea instanței a cărei hotărâre a fost casată. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (116), Reviste (1)

Art. 316. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (1379), Reviste (3)

Dispozițiile de procedură privind judecata de apel se aplică și în instanța de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest capitol. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

TITLUL V Căile extraordinare de atac

CAPITOLUL I Contestația în anulare Modificări (1)

Art. 317. - Acțiuni respinse (19), Jurisprudență (1016)

Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestație în anulare, pentru motivele mai jos arătate, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe căile ordinare de atac: Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență (269)

1. când procedura de chemare a părții, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerințele legii; Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (341), Reviste (3)

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispozițiilor de ordine publică privitoare la competență. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (241), Reviste (2)

Cu toate acestea, contestația poate fi primită pentru motivele mai sus-arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanța le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat în fond. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (163)

Art. 318. - Acțiuni respinse (23), Referințe (1), Jurisprudență (2021), Reviste (1)

Hotărârile instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație, când dezlegarea dată este rezultatul unei greșeli materiale, sau când instanța, respingând recursul sau admițându-l numai în parte, a omis din greșeală să cerceteze vreunul din motivele de casare. Modificări (2), Acțiuni respinse (21), Referințe (1), Jurisprudență (693), Reviste (2)

Dispozițiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul în care judecătoria, potrivit prevederilor unei legi speciale, judecă în ultimă instanță. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (19), Reviste (1)

Art. 319. - Acțiuni respinse (8), Referințe (1), Jurisprudență (153), Reviste (1)

Contestația se introduce la instanța a cărei hotărâre se atacă. Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (123)

Contestația se poate face înainte de începerea executării și în tot timpul ei, până la săvârșirea ultimului act de executare. Împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestația poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoștință de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă. Modificări (1), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (198)

Art. 320. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (299)

Contestația se judecă de urgență și cu precădere. Jurisprudență (12)

Întâmpinarea nu este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență (18)

Hotărârea dată în contestație este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată. Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (228), Reviste (1)

Art. 321. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (143)

Nu se poate face o nouă contestație pentru motive ce au existat la data celei dintâi. Jurisprudență (8)

CAPITOLUL II Revizuirea hotărârilor


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...