Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2253), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (356), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 10 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 217. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4)

Când instanța merge la fața locului, va fi însoțită de procuror, în cazurile în care prezența acestuia este cerută de lege.

§7. Interogatorul Modificări (1)

Art. 218. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (44)

Se va putea încuviința chemarea la interogator, când este privitor la fapte personale, care fiind în legătură cu pricina, pot duce la dezlegarea ei. Modificări (1)

Art. 219. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (6)

Cel chemat va fi întrebat de către președinte asupra fiecărui fapt în parte. Jurisprudență (1)

Cu încuviințarea președintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, precum și partea potrivnică pot pune de-a dreptul întrebări celui chemat la interogator. Modificări (1)

Partea nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte. Ea se poate folosi însă de însemnări, cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri.

Dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, se va putea soroci un nou termen pentru interogator. Modificări (1)

Art. 220. - Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (3)

Reprezentantul legal, curatorul sau consiliul judiciar*) pot fi chemați personal la interogator pentru actele încheiate și faptele săvârșite de ei în această calitate. Jurisprudență (1)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 221. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (12)

Răspunsurile la interogator vor fi trecute pe aceeași foaie cu întrebările. Interogatorul va fi semnat pe fiecare pagină de președinte, grefier, de cel care l-a propus, precum și de partea care a răspuns după ce a luat cunoștință de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adăugirile, ștersăturile sau schimbările aduse, sub pedeapsă de a nu fi ținute în seamă. Modificări (1), Jurisprudență (3)

Dacă părțile nu voiesc sau nu pot să semneze, se va face arătare în josul interogatorului. Modificări (1)

Art. 222. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (13), Reviste (1)

Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat, vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica. Jurisprudență (4)

Se exceptează societățile comerciale de persoane, ai căror asociați cu drept de reprezentare vor fi citați personal la interogator. Modificări (1), Jurisprudență (4), Reviste (1)

Art. 223. - Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (9), Reviste (1)

Partea care are domiciliu în străinătate va putea fi interogată prin cel care o reprezintă în judecată. Jurisprudență (2)

În acest caz, interogatorul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune răspunsul părții dat în cuprinsul unei procuri speciale și autentice. Dacă mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este îndestulătoare. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 224. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

Instanța poate încuviința luarea interogatorului la locuință, dacă partea este împiedicată de a veni în fața instanței. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 225. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (317), Reviste (1)

Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogator sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice. Modificări (1)

§8. Jurământul

Textele art. 226 - 234 inclusiv au fost abrogate prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

§9. Asigurarea dovezilor

Art. 235. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (36), Reviste (1)

Oricine are interes să constate de urgență mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor lucruri, mișcătoare sau nemișcătoare, sau să dobândească recunoașterea unui înscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi dacă este primejdie ca ele să dispară sau să fie greu de administrat în viitor. Modificări (1), Jurisprudență (3)

Cererea poate fi făcută chiar dacă nu este primejdie în întârziere, în cazul când pârâtul își dă învoirea. Jurisprudență (3)

Art. 236. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (11), Reviste (1)

Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripția căreia se află martorul sau obiectul cercetării, iar în timpul judecății, la instanța care judecă pricina. Jurisprudență (12)

Partea va arăta în cerere dovezile a căror administrare o pretinde, faptele ce voiește să dovedească, precum și primejdia întârzierii sau învoirea pârâtului. Jurisprudență (1)

Pârâtul nu este obligat să depună întâmpinare. Instanța va hotărî prin încheiere dată în camera de consiliu. Jurisprudență (1)

În caz de primejdie în întârziere, instanța va putea încuviința cererea și fără citarea părților. Acțiuni respinse (2)

Art. 237. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (21)

Administrarea dovezii va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va soroci.

Art. 238. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (5)

Încheierea instanței este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. Modificări (1), Jurisprudență (3)

Încheierea dată în timpul judecării unei pricini nu poate fi atacată decât odată cu fondul. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (4)

Art. 239. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (15)

Oricine are interes să constate de urgență o anumită stare de fapt, care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor, va putea cere instanței în circumscripția căreia urmează să se facă constatarea și pe lângă care funcționează executori judecătorești, să delege un executor judecătoresc care să constate la fața locului această stare de fapt. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Președintele poate încuviința facerea constatării fără înștiințarea aceluia împotriva căruia se cere. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost de față. Jurisprudență (3)

El va face dovada până la dovada contrarie.

Art. 240. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

În caz de primejdie în întârziere, administrarea dovezii și constatarea prin executori judecătorești se vor putea face și în zilele de sărbătoare și chiar și în afara orelor legale, cu încuviințarea anume a magistratului.

Art. 241. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9)

Dovezile administrate în condițiile mai sus prevăzute pot să fie folosite și de partea care nu a cerut administrarea lor. Jurisprudență (1)

Cheltuielile făcute cu administrarea dovezilor vor fi ținute în seamă de instanța care judecă pricina în fond.

Secțiunea a IV-a Suspendarea judecății

Art. 242. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1023)

Instanța va suspenda judecata: Jurisprudență (86)

1. când amândouă părțile o cer; Jurisprudență (124)

2. dacă niciuna din părți nu se înfățișează la strigarea pricinii. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2048), Reviste (1)

Cu toate acestea pricina se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (3330), Reviste (1)

Art. 243. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (77)

Judecata pricinilor se suspendă de drept: Jurisprudență (19)

1. prin moartea uneia din părți, afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moștenitorilor; Jurisprudență (118)

2. prin interdicție, punere sub curatelă sau consiliu judiciar a unei părți până la numirea tutorului, curatorului sau consiliului judiciar;*) Modificări (1), Jurisprudență (2)

3. prin moartea mandatarului uneia din părți, întâmplată cu mai puțin de 15 zile înainte de ziua înfățișării; Jurisprudență (1)

4. prin încetarea funcțiunii tutorului, curatorului sau consiliului judiciar;*) Modificări (1)

5. prin declararea în stare de faliment a uneia din părți, când falitul trebuie să fie reprezentat prin judecătorul sindic. Modificări (1), Jurisprudență (16)

Faptele arătate mai sus nu împiedică pronunțarea hotărârii, dacă ele s-au ivit după închiderea dezbaterilor. Jurisprudență (2)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 244. - Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (328), Reviste (4)

Instanța poate suspenda judecata: Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (221), Reviste (1)

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existența sau neexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți; Acțiuni respinse (13), Jurisprudență (784), Reviste (4)

2. când se ivesc indiciile unei infracțiuni, a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. Modificări (2), Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (198), Reviste (3)

Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunțată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă. Jurisprudență (59)

Art. 245. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (101)

Judecare reîncepe: Jurisprudență (8)

1. prin cerere de redeschidere făcută de una din părți, când ea s-a suspendat prin învoirea părților sau prin lipsa lor; Jurisprudență (36)

2. prin cererea de redeschidere, făcută cu arătarea moștenitorilor, tutorului, consiliului judiciar*), a celui reprezentat de mandatarul mort, a noului mandatar sau sindicului, în cazurile prevăzute de art. 243. Modificări (1), Jurisprudență (20)

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Secțiunea a V-a Renunțarea la judecată și renunțarea la drept

Art. 246. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (895)

Reclamantul poate să renunțe oricând la judecată, fie verbal în ședință, fie prin cerere scrisă. Referințe (1), Jurisprudență (185), Reviste (4)

Renunțarea la judecată se constată prin încheiere dată fără drept de apel. Jurisprudență (35)

Dacă renunțarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, instanța, la cererea pârâtului, va obliga pe reclamant la cheltuieli. Jurisprudență (47), Reviste (4)

Când părțile au intrat în dezbaterea fondului, renunțarea nu se poate face decât cu învoirea celeilalte părți. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (47)

Art. 247. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (104)

În caz de renunțare la însuși dreptul pretins, instanța dă o hotărâre prin care va respinge cererea în fond și va hotărî asupra cheltuielilor. Referințe (1), Jurisprudență (22)

Renunțarea la drept se poate face și fără învoirea celeilalte părți, atât în prima instanță cât și în apel. Jurisprudență (7)

Renunțarea se poate face în ședință sau prin înscris autentic. Jurisprudență (14)

Hotărârea se dă fără drept de apel. Jurisprudență (1)

Când renunțarea este făcută în instanță de apel, hotărârea primei instanțe va fi anulată în totul sau în parte, în măsura renunțării. Jurisprudență (10)

Secțiunea a VI-a Perimarea

Art. 248. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (1115), Reviste (2)

Orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor*) dacă a rămas în nelucrare din vina părții timp de un an. Partea nu se socotește în vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1121), Reviste (2)

Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părții, cererea n-a ajuns încă la instanța competentă să o judece sau nu se poate soroci termen de judecată. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (28)

În materie comercială termenul de perimare este de șase luni. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (183)

Jurisprudență (1)

*) Codul familiei folosește termenul de cei lipsiți de capacitate în loc de incapabili.

Art. 249. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (401), Reviste (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...