Parlamentul României

Codul de Procedură Civilă din 1865

Modificări (22), Acțiuni admise (28), Acțiuni respinse (2252), Referințe (65), Derogări (12), Cărți (2), Reviste (317), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 1993 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat prin Lege 76/2012 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 28

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CARTEA I Competența instanțelor judecătorești Jurisprudență (1)

TITLUL I Competența după materie Jurisprudență (4)

Art. 1. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (460), Reviste (2)

Judecătoriile judecă: Jurisprudență (65), Reviste (1)

1. în primă instanță, toate procesele și cererile în afară de cele date de lege în competența altor instanțe; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (491)

2. plângerile împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; Jurisprudență (11)

3. în orice alte materii date prin lege în competența lor. Jurisprudență (18)

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (566)

Tribunalele judecă: Jurisprudență (73)

1. în primă instanță: Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (70)

a) procesele și cererile în materie comercială cu excepția celor al căror obiect are o valoare de până la 10 milioane lei inclusiv; Modificări (2), Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (407), Reviste (2)

b) procesele și cererile privind drepturi și obligații rezultând din raporturi juridice civile, al căror obiect are o valoare de peste 150 milioane lei; Modificări (3), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență (445), Reviste (5)

c) procesele și cererile în materie de contencios administrativ, în afară de cele date în competența curților de apel; Jurisprudență (186)

d) procesele și cererile în materie de creație intelectuală și de proprietate industrială; Jurisprudență (12), Reviste (1)

e) procesele și cererile în materie de expropriere; Jurisprudență (23)

f) cererile pentru încuviințarea adopțiilor; Modificări (1), Jurisprudență (3)

g) cererile privind punerea sub interdicție, declararea dispariției și declararea morții; Jurisprudență (16)

h) cererile privitoare la nulitatea căsătoriei, nulitatea sau desfacerea adopției și cele pentru decăderea din drepturile părintești; Jurisprudență (14)

i) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale;

j) cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării silite a hotărârilor date în țări străine;

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță; Modificări (2), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (27)

3. ca instanțe de recurs, recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în ultimă instanță; Modificări (2), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (43)

4. în orice alte materii date prin lege în competența lor. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (16)

Art. 3. - Modificări (2), Acțiuni respinse (11), Referințe (1), Jurisprudență (280), Reviste (1)

Curțile de apel judecă: Jurisprudență (66), Reviste (1)

1. în primă instanță, procesele și cererile în materie de contencios administrativ privind actele de competența autorităților administrației publice centrale, ale prefecturilor, ale serviciilor publice descentralizate la nivel județean, ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, ale autorităților publice județene a municipiului București; Modificări (1), Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (317)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în primă instanță; Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (10)

3. ca instanță de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în apel, precum și în alte cauze prevăzute de lege; Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (5), Reviste (1)

4. în alte materii date prin lege în competența lor.

Art. 4. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (74)

Curtea Supremă de Justiție judecă: Jurisprudență (6)

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (62)

2. recursurile în interesul legii; Jurisprudență (1)

3. recursurile în anulare;

4. în orice alte materii date prin lege în competența sa. Jurisprudență (2)

Art. 41. - Jurisprudență (1)

Competența ce revine instanțelor judecătorești în legătură cu arbitrajul reglementat de cartea IV aparține instanței care ar fi fost competentă să soluționeze litigiul în fond, în lipsa unei convenții arbitrale.

TITLUL II Competența teritorială Jurisprudență (2)

Art. 5. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (427), Reviste (1)

Cererea se face la instanța domiciliului pârâtului. Dacă pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliu cunoscut, cererea se face la instanța reședinței sale din țară, iar dacă nu are nici reședință cunoscută, la instanța domiciliului sau reședinței reclamantului. Jurisprudență (14)

Art. 6. - Jurisprudență (46)

Când pârâtul, în afară de domiciliul său, are în chip statornic o îndeletnicire profesională ori una sau mai multe așezări agricole, comerciale sau industriale, cererea se poate face și la instanța locului acelor așezări sau îndeletniciri, pentru obligațiile patrimoniale și care sunt născute sau care urmează să se execute în acel loc. Jurisprudență (3)

Art. 7. - Jurisprudență (131)

Cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanța sediului ei principal. Jurisprudență (87), Reviste (1)

Cererea se poate face și la instanța locului unde ea are reprezentanță, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârșite de acesta. Jurisprudență (26)

Cererea împotriva unei asociații sau societăți fără personalitate juridică se face la instanța domiciliului persoanei căreia, potrivit înțelegerii dintre asociați, i s-a încredințat președinția sau direcția asociației ori societății, iar, în lipsa unei asemenea persoane, la instanța domiciliului oricăruia dintre asociați. În acest din urmă caz, reclamantul va putea cere instanței numirea unui curator, care să reprezinte interesele asociaților. Jurisprudență (8)

Art. 8. - Jurisprudență (82)

Cererile îndreptate împotriva statului, direcțiilor generale, regiilor publice, caselor autonome și administrațiilor comerciale, se pot face la instanțele din capitala țării sau la cele din reședința județului unde își are domiciliul reclamantul. Jurisprudență (32)

Când mai multe judecătorii din circumscripția aceluiași tribunal sunt deopotrivă competente, cererile în care figurează persoanele arătate la alin. 1 se introduc la judecătoria din localitatea de reședință a județului, iar în Capitală, la judecătoria sectorului 4. Jurisprudență (10)

Art. 9. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (83), Reviste (2)

Cererea îndreptată împotriva mai multor pârâți poate fi făcută la instanța competentă pentru oricare dintre ei; în caz când printre pârâți sunt și obligați accesorii, cererea se face la instanța competentă pentru oricare dintre debitorii principali. Jurisprudență (2)

Art. 10. - Jurisprudență (167), Reviste (1)

În afară de instanța domiciliului pârâtului, mai sunt competente următoarele instanțe: Jurisprudență (44)

1. în cererile privitoare la executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract, instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligațiunii; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (74)

2. în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a unui nemișcător, în acțiunile în justificare sau în prestațiune tabulară, instanța locului unde se află nemișcătorul; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (6)

3. în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, instanța locului de plată; Jurisprudență (13)

4. în cererile privitoare la obligații comerciale, instanța locului unde obligația a luat naștere sau aceea a locului plății; Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (73)

5. în cererile izvorâte dintr-un contract de transport, instanța locului de plecare sau de sosire; Jurisprudență (21)

6. în cererile împotriva unei femei căsătorite*) care are reședința obișnuită deosebită de aceea a soțului, instanța reședinței femeii; Jurisprudență (8)

7. în cererile făcute de ascendenți sau descendenți pentru pensia alimentară, instanța domiciliului reclamantului; Modificări (1), Jurisprudență (53)

8. în cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit, instanța în circumscripția căreia s-a săvârșit acel fapt. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (64), Reviste (1)

*) Textul trebuie considerat abrogat implicit ca urmare a consacrării principiului constituțional al egalității sexelor.

Art. 11. - Jurisprudență (33)

În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face și la instanța în circumscripția căreia se află: Jurisprudență (5)

1. domiciliul asiguratului; Jurisprudență (5)

2. bunurile asigurate; Jurisprudență (2)

3. locul unde s-a produs accidentul. Jurisprudență (3)

Alegerea competenței prin convenție este nulă dacă a fost făcută înainte de nașterea dreptului la despăgubire. Jurisprudență (7)

Dispozițiile de mai sus nu se aplică în materie de asigurări maritime și fluviale. Jurisprudență (1)

Art. 12. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (194), Reviste (1)

Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente. Jurisprudență (7)

Art. 13. - Jurisprudență (151)

Cererile privitoare la bunuri nemișcătoare se fac numai la instanța în circumscripția căreia se află nemișcătoarele. Modificări (1), Jurisprudență (48)

Când nemișcătorul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe, cererea se va face la instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă acestea se află în vreuna din aceste circumscripții, iar în caz contrar, la oricare din instanțele în circumscripțiile cărora se află nemișcătorul. Modificări (1), Jurisprudență (6)

Art. 14. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (86)

În materie de moștenire, sunt de competența instanței celui din urmă domiciliu al mortului: Modificări (1), Jurisprudență (7)

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; Jurisprudență (1)

2. cererile privitoare la moștenire, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; Jurisprudență (19)

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor mortului împotriva vreuneia din moștenitori sau împotriva executorului testamentar. Modificări (1)

Art. 15. - Jurisprudență (31)

Cererile în materie de societate, până la sfârșitul lichidării în fapt, sunt de competența instanței locului unde societatea își are sediul principal. Jurisprudență (2)

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență (66), Reviste (1)

Cererile în materie de faliment sunt de competența instanței în circumscripția căreia comerciantul își are principala așezare comercială. Jurisprudență (2)

TITLUL III Dispoziții speciale Jurisprudență (1)

Art. 17. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (325), Reviste (3)

Cererile accesorii și incidentale sunt în căderea instanței competente să judece cererea principală.

Art. 18. - Jurisprudență (32)

În cererile pentru constatarea existenței sau neexistenței vreunui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având de obiect executarea prestațiunii. Jurisprudență (2)

Art. 19. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (141)

Părțile pot conveni, prin înscris sau prin declarație verbală în fața instanței, ca pricinile privitoare la bunuri să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, au competență teritorială, afară de cazurile prevăzute de art. 13, 14, 15 și 16. Jurisprudență (6)

TITLUL IV Conflictele de competență Jurisprudență (3)

Art. 20. - Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (378)

Există conflict de competență: Jurisprudență (91)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...