Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura înaintea primei instanțe - Judecata -
SECȚIUNEA a III-a
Administrarea dovezilor

§1. Dispoziții generale

Art. 167. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Dovezile se pot încuviința numai dacă instanța socotește că ele pot să aducă dezlegarea pricinii, afară de cazul când ar fi primejdie ca ele să se piardă prin întârziere. Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Ele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dovada și dovada contrarie vor fi administrate pe cât cu putință în același timp. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Când dovada cu martori a fost încuviințată în condițiile art. 138, dovada contrară va fi cerută sub pedeapsa decăderii în aceeași ședință, dacă amândouă părțile sunt de față. Respingeri de neconstituționalitate (3), Doctrină (1)

Partea lipsă la încuviințarea dovezii este obligată să ceară dovada contrarie la ședința următoare, iar în caz de împiedicare, la prima zi când se înfățișează. Jurisprudență

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Încheierea prin care se încuviințează dovezile va arăta faptele ce vor trebui dovedite, precum și mijloacele de dovadă încuviințate pentru dovedirea lor. Jurisprudență

Administrarea dovezilor se va face în ordinea statornicită de instanță. Jurisprudență

Când o parte renunță la dovezile ce a propus, cealaltă parte poate să și le însușească. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 169. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Administrarea dovezilor se face în fața instanței de judecată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(Alineatele 2 și 3 au fost abrogate prin Decretul nr. 38 din 16.II.1969)

Când administrarea dovezilor urmează să se facă în altă localitate, ea se va îndeplini, prin delegație, de către o instanță de același grad sau chiar mai mică în grad, dacă în acea localitate nu există o instanță de același grad. Dacă felul dovezii îngăduie și părțile se învoiesc, instanța care administrează dovada poate fi scutită de citarea părților.

Art. 170. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când s-a încuviințat o cercetare locală, expertiză sau dovadă cu martori, partea care a propus-o este obligată ca, în termen de 5 zile de la încuviințare, să depună suma statornicită de instanță pentru cheltuielile de cercetare, drumul și despăgubirea martorilor sau plata expertului; recipisa se va depune la grefa instanței. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Când s-au încuviințat părților dovezi potrivit dispozițiilor art. 138 pct. 2 și 4, termenul de mai sus poate fi prelungit până la 15 zile.

Neîndeplinirea acestor obligații atrage decăderea, pentru acea instanță, din dovada încuviințată. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Depunerea sumei se va putea însă face și după împlinirea termenului, dacă prin aceasta nu se amână judecata.

Art. 171. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Partea decăzută din dreptul de a administra o dovadă va putea totuși să se apere, discutând în fapt, și în drept temeinicia susținerilor și a dovezilor părții potrivnice.

§2. Dovada cu înscrisuri

Art. 172. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Când partea învederează că partea potrivnică deține un înscris privitor la pricină, instanța poate ordona înfățișarea lui. Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea de înfățișare nu poate fi respinsă dacă înscrisul este comun părților sau dacă însăși partea potrivnică s-a referit în judecată la înscris ori dacă, după lege, ea este obligată să înfățișeze înscrisul. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 173. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Instanța va respinge cererea de înfățișare a înscrisului, în întregime sau în parte, în cazurile: Jurisprudență

1. când cuprinsul înscrisului privește chestiuni cu totul personale;

2. când înfățișarea înscrisului ar încălca îndatorirea de a păstra secretul; Jurisprudență

3. când înfățișarea ar atrage urmărirea penală împotriva părții sau a unei alte persoane, ori ar expune-o disprețului public.

Art. 174. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deținerii sau existenței înscrisului, dacă reiese din dovezile administrate că l-a ascuns sau l-a distrus sau dacă, după ce s-a dovedit deținerea înscrisului, nu-l înfățișează la cererea instanței, aceasta va putea socoti ca dovedite pretențiile părții care a cerut înfățișarea, cu privire la cuprinsul acelui înscris.

Art. 175. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă înscrisul se găsește în păstrarea unei autorități, instanța va lua măsuri pentru aducerea lui, putând pronunța împotriva șefului autorității, în caz de refuz neîntemeiat, despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere. Jurisprudență

Dacă înscrisul este deținut de o altă persoană, aceasta va putea fi citată ca martor, punându-i-se în vedere să aducă înscrisul în instanță, sub pedeapsa plății de despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere. Aceasta este îndreptățită să refuze aducerea înscrisului în cazurile prevăzute de art. 173.

Înfățișarea și aducerea înscrisului se fac pe cheltuiala părții care a cerut dovada; suma de plată va fi statornicită prin încheiere irevocabilă.

Art. 176. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Instanța nu va putea cere trimiterea cărților funciare și a planurilor, a registrelor autorităților, precum și a înscrisurilor originale depuse la instanțe sau notari publici*). Jurisprudență

Cercetarea acestor înscrisuri se va face, cu citarea părților, de un magistrat delegat sau, dacă înscrisul se găsește în altă localitate, prin delegație, de către instanța respectivă. Jurisprudență

*) Notariatul public care a existat în unele regiuni ale țării a fost desființat prin extinderea pe întregul teritoriu al României a Notariatului de Stat, înființat prin Decretul nr. 79 din 31 martie 1950.

§3. Verificarea de scripte

Art. 177. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator, fie să recunoască, fie să tăgăduiască scrisul ori semnătura. Jurisprudență

Moștenitorii sau urmașii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura acestuia. Jurisprudență

Art. 178. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când una din părți declară că nu recunoaște fie scrisul, fie semnătura, instanța va păși la verificarea înscrisului. Jurisprudență

Spre acest sfârșit, președintele instanței va obliga pe cel căruia i se atribuie scrierea sau semnătura să scrie și să semneze sub dictarea sa, părți din înscris. Jurisprudență

Refuzul de a scrie va putea fi socotit ca o recunoaștere a scrisului.

Art. 179. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Dacă instanța, după verificarea înscrisului cu scrisul sau semnătura făcută în fața ei sau cu alte înscrisuri, nu este lămurită, va dispune ca verificarea să se facă prin expert, obligând părțile să depună de îndată înscrisuri pentru verificare. Jurisprudență

Se primesc ca atare:

1. înscrisurile autentice; Jurisprudență

2. înscrisurile private, netăgăduite de părți; Jurisprudență

3. partea din înscris netăgăduită;

4. scrisul sau semnătura făcută înaintea instanței.

Înscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de președinte, grefier și părți.

Părțile iau cunoștință de înscrisuri în ședință.

Art. 180. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă una din părți declară că scrisul sau semnătura este falsă și cealaltă parte nu este de față, instanța va dispune înfățișarea părților în persoană, la alt termen, când partea care a invocat înscrisul va arăta mijloacele sale de apărare și va depune înscrisul pentru verificare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Părțile pot fi reprezentate și prin mandatari cu procură specială, dacă dovedesc o împiedicare bine întemeiată. Jurisprudență

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Președintele va constata, prin proces-verbal, starea materială a înscrisului defăimat, dacă există pe el ștersături, adăugiri sau îndreptări, apoi îl va semna, spre neschimbare și-l va încredința grefei, după ce va fi semnat de grefier și de părți. Jurisprudență

Dacă părțile nu vor sau nu pot să semneze, se va face arătare în procesul-verbal.

Art. 182. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

La ziua sorocită, președintele întreabă partea care a înfățișat înscrisul dacă înțelege să se folosească de el. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă partea lipsește, nu voiește să răspundă sau declară că nu se mai folosește de înscris, acesta va fi înlăturat. Jurisprudență

Dacă partea care a defăimat înscrisul ca fals lipsește sau nu voiește să răspundă sau nu stăruie în declarație, înscrisul va fi socotit ca recunoscut. Jurisprudență

Art. 183. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului, instanța poate suspenda judecata pricinii, înaintând înscrisul procurorului împreună cu procesul-verbal ce se va încheia. Jurisprudență

Art. 184. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Când nu este caz de judecată penală sau dacă acțiunea publică s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanța civilă, prin orice mijloace de dovadă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 185. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Cel care a cerut o verificare de scripte va putea fi condamnat la o amendă de 3000 până la 10000 lei și la despăgubiri, dacă se dovedește că înscrisul a fost scris de el.

§4. Dovada cu martori

Art. 186. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Când instanța a încuviințat dovada cu martori, ea va dispune ascultarea acelora care au fost propuși prin cerere și întâmpinare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazurile prevăzute de art. 138 pct. 2 și 4, lista martorilor se va depune, sub pedeapsa decăderii, în termen de 5 zile de la încuviințare. Jurisprudență, Doctrină (1)

Înlocuirea martorilor nu se va încuviința decât în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate, în care caz, lista se va depune în termenul și sub pedeapsa mai sus-arătate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Decăderea din dovada cu martori pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 170 se acoperă dacă aceștia se înfățișează la termenul sorocit pentru ascultarea lor. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 187. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Instanța va putea mărgini numărul martorilor propuși.

Art. 188. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Împotriva martorului care lipsește la prima citare, instanța va da mandat de aducere, putând aplica, prin încheiere executorie, și o amendă de la 500 la 3000 lei; amenda se va putea ridica pentru motive temeinice. Modificări (1), Jurisprudență

În pricinile urgente, se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar la primul termen. Jurisprudență

Dacă, după mandatul de aducere, martorul nu se înfățișează, instanța va putea păși la judecată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Instanța poate încuviința ascultarea martorului la locuința sa, când acesta este împiedicat de a veni în instanță.

Art. 189. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu pot fi ascultați ca martori: Jurisprudență, Doctrină (1)

1. rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

2. soțul, chiar despărțit; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

3. interzișii și cei declarați de lege incapabili de a mărturisi;

4. cei condamnați pentru jurământ sau mărturie mincinoasă.

Art. 190. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

În pricinile privitoare la starea civilă sau despărțenie se vor putea asculta rudele și afinii mai sus-arătați, în afară de descendenți. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 191. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Sunt scutiți de a fi martori: Jurisprudență

1. slujitorii cultelor, medicii, moașele, farmaciștii, avocații, notarii publici*) și orice alți muncitori pe care legea îi obligă să păstreze secretul cu privire la faptele încredințate lor în exercițiul îndeletnicirii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

2. funcționarii publici și foștii funcționari publici, asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoștință în această calitate;

3. cei care prin răspunsurile lor s-ar expune ei înșiși sau ar expune pe vreuna din persoanele arătate în art. 189 la punctele 1 și 2 la o pedeapsă penală sau la disprețul public; în aceste cazuri, motivul de scutire va fi dovedit prin jurământ**). Modificări (1)

Persoanele arătate la punctele 1 și 2, în afară de slujitorii cultelor, vor fi obligați să depună dacă au fost dezlegate de îndatorirea păstrării secretului de cel interesat sau autoritatea interesată la păstrarea lui.

Jurisprudență

*) Notariatul public care a existat în unele regiuni ale țării a fost desființat prin extinderea pe întregul teritoriu al României a Notariatului de Stat, înființat prin Decretul nr. 79 din 31 martie 1950.

**) Jurământul, ca mijloc de probă, a fost desființat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

Art. 192. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Președintele, înainte de a lua mărturia, va cere martorilor să arate: Jurisprudență

1. numele, îndeletnicirea, locuința și vârsta; Jurisprudență

2. dacă este rudă sau afin cu una din părți și în ce grad;

3. dacă se află în serviciul uneia din părți;

4. dacă este în judecată, în dușmănie sau în legături de interes cu vreuna din părți. Jurisprudență

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: "Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" Jurisprudență, Doctrină (1)

În timpul depunerii jurământului, martorul ține mâna pe cruce sau pe biblie. Reviste (1)

Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a martorului. Doctrină (1)

Martorului de altă religie decât cea creștină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. 2.

Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: "Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu." Doctrină (1)

Martorii care din motive de conștiință sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în fața instanței următoarea formulă: "Mă oblig că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu." Jurisprudență

Situațiile la care se referă alin. 3, 4, 5 și 6 se rețin de organul judiciar pe baza afirmațiilor făcute de martor. Jurisprudență

După depunerea jurământului, președintele va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Jurisprudență

Despre toate acestea se face mențiune în declarația scrisă.

Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenția să spună adevărul. Jurisprudență

Art. 194. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Martorul care fără motiv întemeiat refuză să depună mărturia va fi sancționat, prin încheiere executorie, cu amendă de la 1000 la 5000 lei, putând fi obligat și la despăgubiri față de partea vătămată.

Art. 195. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Copilul mai mic de 14 ani și persoanele care din pricina debilității mintale sau în mod vremelnic sunt lipsite de discernământ, pot fi ascultate, însă la aprecierea depoziției, instanța va ține seama de situația specială a martorului. Jurisprudență

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Fiecare martor va fi ascultat deosebit, cei neascultați neputând fi de față.

Ordinea ascultării martorilor va fi statornicită de președinte, ținând seama și de cererea părților.

După ascultare, martorul rămâne în sala de ședință până la sfârșitul cercetării, afară numai dacă instanța hotărăște altfel. Martorul nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte; el se poate folosi însă de însemnări cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri. Doctrină (1)

Art. 197. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Martorii pot fi din nou întrebați, dacă instanța găsește de cuviință.

Martorii ale căror arătări nu se potrivesc vor fi din nou întrebați, fiind puși față. Jurisprudență

Dacă instanța găsește că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la dezlegarea pricinii, este jignitoare sau tinde să dovedească un fapt a cărui dovedire e oprită de lege, nu o va încuviința. Instanța, la cererea părții, va trece în încheierea de ședință atât întrebarea cât și motivul pentru care s-a înlăturat. Jurisprudență

Art. 198. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Mărturia se va scrie de grefier, după dictarea președintelui sau a judecătorului delegat, și va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșitul ei de judecător, grefier și de martor, după ce acesta a luat cunoștință de cuprins. Dacă martorul nu voiește sau nu poate să semneze, se face vorbire despre aceasta.

Orice adăugiri, ștersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviințate și semnate de judecător, de grefier și martor, sub pedeapsă de a nu fi ținute în seamă.

Locurile nescrise din declarație trebuie împlinite cu linii, astfel încât să nu se poată adăuga nimic.

Art. 199. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă din cercetare reies bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor, instanța va încheia proces-verbal și va trimite pe martor în fața autorităților penale.

Art. 200. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Martorul poate cere să i se plătească cheltuielile de drum și să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa și potrivit cu depărtarea domiciliului și timpul pierdut. Jurisprudență

Încheierea instanței sau a judecătorului delegat este executorie. Modificări (1), Jurisprudență

§5. Expertiza

Art. 201. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța socotește de cuviință să cunoască părerea unor specialiști, va numi unul sau trei experți, statornicind punctele asupra cărora ei urmează să se pronunțe. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 202. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Experții se vor numi de către instanță, dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii lor. Încheierea de numire va statornici și plata cuvenită experților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 203. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Nu vor fi numiți experți:

1. minorii și interzișii;

2. faliții;

3. cei condamnați pentru crimă sau pentru delict de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, infracțiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, speculă ilicită, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influență, delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranței interioare și exterioare a statului, calomnie sau denunțare calomnioasă.

Art. 204. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Experții se pot recuza pentru aceleași motive ca și judecătorii. Jurisprudență, Doctrină (1)

Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Recuzările se judecă în ședință publică, cu citarea părților și a expertului. Jurisprudență

Art. 205. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dispozițiile privitoare la citare, aducerea cu mandat și sancționarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experților. Jurisprudență

Dacă expertul nu se înfățișează, instanța poate dispune înlocuirea lui.

Expertul care refuză, fără motiv întemeiat, să îndeplinească sarcina care i s-a încredințat, va fi sancționat, prin încheiere executorie, cu amendă de la 1000 la 5000 lei și obligat la despăgubiri față de partea vătămată.

Art. 206. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Abrogat prin Decretul nr. 38/1959. Jurisprudență

Art. 207. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă experții pot să-și dea de îndată părerea, vor fi ascultați chiar în ședință, iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal, întocmit potrivit art. 198. Jurisprudență

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fața locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părților prin carte poștală recomandată, cu dovada de primire, arătând zilele și orele când începe și continuă lucrarea. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Părțile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Expertul numit este dator să-și depună lucrarea cu cel puțin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. Modificări (1), Jurisprudență

Nedepunerea lucrării în termen va fi sancționată cu amendă de la 500 la 3000 lei. Jurisprudență

Încheierea de condamnare este executorie. Amenda nu se va putea ridica decât pentru motive întemeiate.

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Când sunt mai mulți experți cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.

Art. 211. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Experții sunt datori să se înfățișeze înaintea instanței spre a da deslușiri ori de câte ori li se va cere, în care caz au dreptul la despăgubiri ce se vor statornici prin încheiere executorie. Când nu se înfățișează, li se va aplica amenda prevăzută la art. 205. Jurisprudență

Art. 212. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Dacă instanța nu este lămurită prin expertiza făcută, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Jurisprudență, Reviste (1)

Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Experții care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită.

La cererea experților, ținându-se seama de lucrare, instanța le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 214. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Dacă expertiza se face de o altă instanță prin delegație, numirea experților și statornicirea plății ce li se cuvine se va putea lăsa în sarcina acestei instanțe. Jurisprudență

§6. Cercetarea la fața locului

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul când instanța va socoti de trebuință, va putea hotărî ca în întregul ei sau numai unul din magistrați să meargă la fața locului spre a se lămuri asupra unor împrejurări de fapt care se vor arăta prin încheiere.

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cercetarea la fața locului se va face cu citarea părților, putându-se asculta martorii și experții pricinii.

Despre cele urmate la fața locului se va încheia proces-verbal. Jurisprudență

Art. 217. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Când instanța merge la fața locului, va fi însoțită de procuror, în cazurile în care prezența acestuia este cerută de lege.

§7. Interogatorul Modificări (1)

Art. 218. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Se va putea încuviința chemarea la interogator, când este privitor la fapte personale, care fiind în legătură cu pricina, pot duce la dezlegarea ei. Modificări (1)

Art. 219. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cel chemat va fi întrebat de către președinte asupra fiecărui fapt în parte. Jurisprudență

Cu încuviințarea președintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, precum și partea potrivnică pot pune de-a dreptul întrebări celui chemat la interogator. Modificări (1)

Partea nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte. Ea se poate folosi însă de însemnări, cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri.

Dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, se va putea soroci un nou termen pentru interogator. Modificări (1)

Art. 220. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Reprezentantul legal, curatorul sau consiliul judiciar*) pot fi chemați personal la interogator pentru actele încheiate și faptele săvârșite de ei în această calitate. Jurisprudență

*) Dispoziția privitoare la consiliul judiciar trebuie socotită implicit, prin intrarea în vigoare a Codului familiei.

Art. 221. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Răspunsurile la interogator vor fi trecute pe aceeași foaie cu întrebările. Interogatorul va fi semnat pe fiecare pagină de președinte, grefier, de cel care l-a propus, precum și de partea care a răspuns după ce a luat cunoștință de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adăugirile, ștersăturile sau schimbările aduse, sub pedeapsă de a nu fi ținute în seamă. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă părțile nu voiesc sau nu pot să semneze, se va face arătare în josul interogatorului. Modificări (1)

Art. 222. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat, vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica. Jurisprudență

Se exceptează societățile comerciale de persoane, ai căror asociați cu drept de reprezentare vor fi citați personal la interogator. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 223. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Partea care are domiciliu în străinătate va putea fi interogată prin cel care o reprezintă în judecată. Jurisprudență

În acest caz, interogatorul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune răspunsul părții dat în cuprinsul unei procuri speciale și autentice. Dacă mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este îndestulătoare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 224. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Instanța poate încuviința luarea interogatorului la locuință, dacă partea este împiedicată de a veni în fața instanței. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 225. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogator sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice. Modificări (1)

§8. Jurământul

Textele art. 226 - 234 inclusiv au fost abrogate prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950.

§9. Asigurarea dovezilor

Art. 235. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Oricine are interes să constate de urgență mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor lucruri, mișcătoare sau nemișcătoare, sau să dobândească recunoașterea unui înscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi dacă este primejdie ca ele să dispară sau să fie greu de administrat în viitor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea poate fi făcută chiar dacă nu este primejdie în întârziere, în cazul când pârâtul își dă învoirea. Jurisprudență

Art. 236. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripția căreia se află martorul sau obiectul cercetării, iar în timpul judecății, la instanța care judecă pricina. Jurisprudență, Doctrină (1)

Partea va arăta în cerere dovezile a căror administrare o pretinde, faptele ce voiește să dovedească, precum și primejdia întârzierii sau învoirea pârâtului. Jurisprudență

Pârâtul nu este obligat să depună întâmpinare. Instanța va hotărî prin încheiere dată în camera de consiliu. Jurisprudență

În caz de primejdie în întârziere, instanța va putea încuviința cererea și fără citarea părților. Respingeri de neconstituționalitate (2), Doctrină (1)

Art. 237. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Administrarea dovezii va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va soroci.

Art. 238. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Doctrină (1)

Încheierea instanței este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Încheierea dată în timpul judecării unei pricini nu poate fi atacată decât odată cu fondul. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Art. 239. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Oricine are interes să constate de urgență o anumită stare de fapt, care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor, va putea cere instanței în circumscripția căreia urmează să se facă constatarea și pe lângă care funcționează executori judecătorești, să delege un executor judecătoresc care să constate la fața locului această stare de fapt. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Președintele poate încuviința facerea constatării fără înștiințarea aceluia împotriva căruia se cere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost de față. Jurisprudență

El va face dovada până la dovada contrarie.

Art. 240. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În caz de primejdie în întârziere, administrarea dovezii și constatarea prin executori judecătorești se vor putea face și în zilele de sărbătoare și chiar și în afara orelor legale, cu încuviințarea anume a magistratului.

Art. 241. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dovezile administrate în condițiile mai sus prevăzute pot să fie folosite și de partea care nu a cerut administrarea lor. Jurisprudență

Cheltuielile făcute cu administrarea dovezilor vor fi ținute în seamă de instanța care judecă pricina în fond.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Noțiunea de probă este folosită în terminologia juridică în mai multe accepțiuni. Într-un sens larg, prin probă se desemnează fie acțiunea de stabilire aexistenței sau inexistenței unui fapt, fie chiar rezultatul probațiunii. În sens restrâns, conceptul de probă evocă însuși mijlocul legal folosit pentru dovedirea unui fapt. Este accepțiunea cea mai frecvent folosită în doctrină și jurisprudență. Noțiunea de probă este folosită în acest sens și în art. 167-225 și art. 235-241 C. proc. civ.., texte care au ca obiect administrarea dovezilor. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Materia probelor este reglementată de dispozițiile art. 1169-1206 C. civ.., ale art. 46-57 Codul comercial și ale art. 167-241 C. proc. civ.. Specifice pricinilor comerciale sunt prevederile cuprinse în Codul comercial, care se vor aplica în completarea sau modificarea dispozițiilor cu aplicabilitate generală din Codul civil și Codul de procedură civilă2. 
    2 Pentru o cercetare interdisciplinară de drept procesual civil, cu incursiuni în dreptul civil și dreptul comercial, a se vedea M. Fodor, Probele în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2006.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Noțiunea de probă este folosită în terminologia juridică în mai multe accepțiuni. Într-un sens larg, prin probă se desemnează fie acțiunea de stabilire aexistenței sau inexistenței unui fapt, fie chiar rezultatul probațiunii. În sens restrâns, conceptul de probă evocă însuși mijlocul legal folosit pentru dovedirea unui fapt. Este accepțiunea cea mai frecvent folosită în doctrină și jurisprudență. Noțiunea de probă este folosită în acest sens și în art. 167-225 și art. 235-241 C. proc. civ.., texte care au ca obiect administrarea dovezilor. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Materia probelor este reglementată de dispozițiile art. 1169-1206 C. civ.., ale art. 46-57 Codul comercial și ale art. 167-241 C. proc. civ.. Specifice pricinilor comerciale sunt prevederile cuprinse în Codul comercial, care se vor aplica în completarea sau modificarea dispozițiilor cu aplicabilitate generală din Codul civil și Codul de procedură civilă2. 
    2 Pentru o cercetare interdisciplinară de drept procesual civil, cu incursiuni în dreptul civil și dreptul comercial, a se vedea M. Fodor, Probele în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2006.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Noțiunea de probă este folosită în terminologia juridică în mai multe accepțiuni. Într-un sens larg, prin probă se desemnează fie acțiunea de stabilire aexistenței sau inexistenței unui fapt, fie chiar rezultatul probațiunii. În sens restrâns, conceptul de probă evocă însuși mijlocul legal folosit pentru dovedirea unui fapt. Este accepțiunea cea mai frecvent folosită în doctrină și jurisprudență. Noțiunea de probă este folosită în acest sens și în art. 167-225 și art. 235-241 C. proc. civ.., texte care au ca obiect administrarea dovezilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Chemarea în judecată a altor persoane
Chemarea în garanție
Arătarea titularului dreptului
Dispoziții generale
Chemarea în judecată
Întâmpinarea
Cererea reconvențională
Plângerea
Înfățișări și dezbateri
Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Administrarea dovezilor
Suspendarea judecății
Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Perimarea
Dispoziții generale
Hotărârile parțiale
Hotărârile care consfințesc învoiala părților
Cheltuielile de judecată
Execuția vremelnică
Îndreptarea hotărârilor
Termenul și formele apelului
Reviste:
Asigurarea acțiunii civile în procesul civil
Asigurare dovezi
Posibilitatea instanței de judecată de a încadra munca prestată anterior anului 2001 în grupa I sau a II-a de muncă, după caz
Drept la apărare. Principiul oralității. Nerespectare. Sancțiune aplicabilă
Plata salariului. Dovadă
încetarea raporturilor de serviciu prin decizia unilaterală a angajatorului. Limitarea în timp a dreptului de a contesta măsura. Data de la care curge termenul de contestare. Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Nicolae Popa contra României. Jurisprudență națională
12. Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor constituite în baza O.U.G. nr. 105/1999, cu modificările ulterioare
3. Revenirea asupra unei probe încuviințate. Motiv de nelegalitate. Neîncălcare a dreptului la un proces echitabil
Forța probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil
Forța probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil/Force of evidence of extrajudicial expert’s report in the civil proceedings
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 15/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la organul judiciar competent să dispună desființarea totală sau parțială a unui înscris falsificat în cauzele în care acțiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluție de netrimitere în judecată adoptată de procuror
;
se încarcă...