Banca Europeană de Investiții - BEI

Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 65 milioane ECU, semnat la Luxemburg și Bruxelles la 10 mai 1993*)

Modificări (3), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, România, reprezentat de domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanțelor, denumită în continuare Împrumutatul ca primă parte,

Banca Europeană de Investiții, având sediul principal în b-dul Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Hans Duborg, vicepreședinte, denumită în continuare Banca ca a doua parte, și

Administrația Națională a Drumurilor - R.A., având sediul în b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, România, reprezentată de domnul Liviu Păunescu, ministru consilier la Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene, denumită în continuare A.N.D. ca a treia parte,

Având în vedere că:

1. Consiliul Comunităților Europene a stabilit un plan de acțiune privind asistența acordată de Comunitatea Europeană României în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice și economice.

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții a luat notă de această hotărâre și a autorizat în 18 aprilie 1991 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiții în România.

3. Un acord-cadru privind această cooperare financiară a fost semnat de Bancă și România la 31 iulie 1991 și prevederile sale se aplică acestui acord de împrumut.

4. Împrumutatul propune să inițieze un proiect (în cele ce urmează numit proiectul), care se va realiza de către Ministerul Transporturilor prin A.N.D., cuprinzând reabilitarea și ranforsarea îmbrăcăminților rutiere pentru cca. 1050 km segmente cheie ale șoselelor de tranzit din întreaga țară, așa cum sunt expuse mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A la prezentul acord (în cele ce urmează numită descrierea tehnică).

5. Costul total estimat al proiectului este de 335 milioane ECU (trei sute treizeci și cinci milioane ECU), inclusiv rezerve și dobândă în timpul construcției.

6. Costul proiectului se va finanța astfel:

Echivalent milioane ECU
- fondurile proprii ale Împrumutatului și alte împrumuturi (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cele ce urmează numită B.I.R.D., și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cele ce urmează numită B.E.R.D.) 270
- pentru a completa finanțarea, Împrumutatul a solicitat Băncii împrumuturi în valoare echivalentă cu ECU 65
TOTAL ───
335

7. Împrumutatul s-a angajat, în conformitate cu legislația sa națională, ca, pe durata împrumutului acordat, să disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobânzii, a comisionului și a altor sarcini și pentru rambursarea capitalului.

8. Împrumutatul s-a angajat să excepteze de la impozitare toate plățile de capital, dobânda și alte sume datorate în cadrul prezentului acord și să plătească toate aceste sume bruto, fără deducerea impozitului la sursă.

9. Banca, apreciind că finanțarea proiectului corespunde obiectului său de activitate și având în vedere cele expuse mai sus, a hotărât să dea curs solicitării Împrumutatului pentru un împrumut în sumă echivalentă cu 65 milioane ECU pentru finanțarea proiectului.

10. Referirile din acord la articole, preambul, anexe și liste sunt referiri la respectivele articole, preambul, anexe și liste din prezentul acord.

Se convine prin prezentul acord după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Trageri

1.01. Suma creditului

Prin prezentul acord, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit (în cele ce urmează numit credit), în valoare echivalentă cu 65.000.000 ECU (șaizeci și cinci milioane ECU), în unicul scop de a cofinanța proiectul așa cum este indicat în anexa A.

ECU este definit în anexa C la prezentul acord și va li tratat pentru toate scopurile acestui acord ca fiind o monedă.

1.02. Proceduri de tragere

A. Creditul va fi tras în cel mult 20 tranșe (în cele ce urmează numite tranșe), care vor fi fiecare în valoare cel puțin echivalentă cu 2 milioane ECU, cu excepția ultimei trageri, și nu vor depăși echivalentul a 10 milioane ECU.

B. Tragerea fiecărei tranșe va fi condițională de primirea de către Bancă a unei cereri scrise (cererea) de la Împrumutat prin A.N.D., în care să se specifice:

a) suma tranșei;

b) valuta sau valutele în care Împrumutatul preferă să tragă tranșa și care să fie una din valutele la care se referă art. 1.03;

c) rata sau ratele dobânzii aplicabile, comunicate anterior de Bancă, dacă este cazul;

d) data preferată pentru tragere, înțelegându-se că Banca poate plăti tranșa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.

Nu se poate efectua nici o cerere mai târziu de 15 iulie 1997. Sub rezerva prevederilor art. 1.02.C, fiecare cerere este irevocabilă. Modificări (1)

C. Între 10 și 15 zile înainte de data plății, Banca, dacă cererea este în conformitate cu prevederile art. 1.02.A și sub rezerva art. 1.03. și 1.07., va remite Împrumutatului prin A.N.D. o notă (denumită în continuare aviz de tragere), care:

(i) va confirma suma și componența valutară a tranșei specificate în cerere;

(ii) va specifica rata sau ratele dobânzii determinate în conformitate cu prevederile art. 3.01.A;

(iii) va preciza data tragerii tranșei.

În cazul în care rata dobânzii, specificată în avizul de tragere, depășește rata respectivă indicată anterior de Bancă, sau în cazul în care componența valutară sau suma tranșei nu sunt în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin A.N.D., poate, în curs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze după primirea avizului de tragere, să anuleze cererea prin notificare către Bancă, iar prin aceasta cererea și avizul de tragere nu vor mai avea efect.

D. Tragerea va fi făcută în acel cont bancar pe numele A.N.D./Împrumutatului, pe care Împrumutatul, prin A.N.D., îl va notifica Băncii cu cel puțin 8 zile înainte de data tragerii, cu condiția ca pentru fiecare valută să fie notificat nu mai mult de un cont.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existenței de disponibilități, Banca va plăti fiecare tranșă în valuta sau valutele pentru care Împrumutatul, prin A.N.D., și-a exprimat preferința.

Moneda tragerii poate fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice altă monedă frecvent negociată pe principalele piețe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decât ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piața valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe orice altă piață aleasă de Bancă, la o dată cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, după cum va hotărî Banca.

1.04. Condiții pentru tragere

A. Tragerea primei tranșe conform art. 1.02. va fi condiționată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Bancă, a următoarelor condiții, respectiv ca înainte de data cererii:

a) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legală a prezentului acord de către Împrumutat și privind documentele relevante în condiții acceptabile Băncii;

b) consilierul juridic al A.N.D. să fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legală a prezentului acord de către A.N.D. și privind documentele relevante în termeni acceptabili Băncii;

c) Împrumutatul să fi confirmat, prin A.N.D., că toate aprobările necesare pentru construcții (inclusiv în aspectele privitoare la mediu, dacă este cazul) au fost primite;

d) Banca să fi primit autorizarea scrisă de la Împrumutat, prin A.N.D., prin care A.N.D. este împuternicită să solicite și să primească trageri așa cum este prevăzut în acest articol;

e) A.N.D. să fi stabilit un colectiv de implementare a proiectului, cu personal corespunzător, iar un consultant internațional independent, așa cum este menționat în art. 6.08., să fi fost angajat în condiții acceptabile Băncii.

Dacă o cerere pentru tragerea primei tranșe este făcută înainte de primirea de către Bancă a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea că aceste condiții au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Bancă la acea dată când condițiile vor fi fost îndeplinite.

B. Fiecare tragere va fi condiționată de primirea de către Bancă a unor documente justificative satisfăcătoare, în sensul că A.N.D. este obligată să efectueze cheltuieli legate de loturile ce se vor finanța parțial (65%) de către Bancă, așa cum se indică în anexa A, și de supervizarea lucrărilor, ce se vor finanța integral de către Bancă.

Toate tragerile ce urmează după prima vor fi în continuare condiționate de primirea de către Bancă a unor documente justificative satisfăcătoare, în sensul că plățile, echivalente cu 100% din valoarea facturilor (fără impozite și taxe de import), legate de cererea de tragere precedentă, au fost corect utilizate pentru proiect. Modificări (1)

Mai mult, toate tragerile vor fi condiționate de convingerea permanentă a Băncii că A.N.D. are la dispoziție, în continuare, suficiente alte fonduri, astfel încât să fie asigurată încheierea la timp și implementarea proiectului, conform descrierii tehnice din anexa A.

C. Orice tragere conform acestui paragraf, care finanțează cheltuieli în avans, va fi condiționată de primirea, în curs de 90 de zile, a unor documente satisfăcătoare pentru Bancă, în sensul că toate sumele au fost corect cheltuite pentru proiect.

D. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil în a 30-a zi înainte de data cererii.

Dacă vreo parte a evidențelor furnizate de Împrumutat prin A.N.D. nu este satisfăcătoare Băncii, Banca poate elibera proporțional mai puțin decât suma solicitată.

1.05. Comision de amânare

Dacă tragerea vreunei tranșe este amânată la cererea Împrumutatului, prin A.N.D. (cu consimțământul Băncii), Împrumutatul va plăti comision de amânare pentru partea de tranșă, netrasă la o rată anuală de 1%, calculată de la data inițial specificată a tragerii tranșei până la data efectivă a tragerii sau, dacă tranșa nu este trasă în întregime, până la data anulării acelei tranșe. Cererea pentru amânare trebuie să fie primită de Bancă cu cel puțin 8 zile înainte de data inițială a tragerii tranșei. Acest comision se va acumula de la zi la zi și va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.

1.06. Anularea creditului

Dacă costul proiectului va fi mai mic decât cifra estimată în preambul, Banca poate, prin înștiințarea Împrumutatului, să anuleze porțiunea din credit corespunzătoare diferenței.

Împrumutatul poate oricând, prin înștiințarea Băncii, să anuleze integral sau parțial orice sumă netrasă din credit.

Dacă Împrumutatul anulează vreo tranșă pentru care cererea efectuată, de Împrumutat, prin A.N.D., nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02.C, va plăti un comision flat calculat la valoarea anulată, la jumătatea ratei dobânzii aplicate de Bancă la data anulării asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleași proporții între valute și cu o perioadă de rambursare de 17 ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.

1.07. Revocarea și suspendarea creditului

Banca poate, prin înștiințarea Împrumutatului, să revoce partea netrasă a creditului, în orice moment și cu efect imediat:

a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat în art. 10.01.A sau B; sau

b) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii la piețele de capital naționale sau internaționale importante.

Alternativ, dacă Banca este de părere că o situație descrisă în cazul a) sau b) a survenit și are caracter temporar, ea poate suspenda, înștiințând Împrumutatul, partea netrasă a creditului. În acest caz, suspendarea va continua până când, urmare emiterii unei cereri, suplimentare, Banca este din nou în măsură să emită un aviz de tragere.

Totuși, Banca nu va fi îndreptățită să revoce ori să suspende, pe motivele din cazul b), vreo tranșă care a făcut obiectul unui aviz de tragere.

În plus, dacă Banca are motive să creadă că există un obstacol în accesul Împrumutatului la finanțarea de către B.I.R.D. sau B.E.R.D., poate, prin înștiințarea Împrumutatului, să suspende partea netrasă din credit. În acest caz, suspendarea va continua până când Împrumutatul furnizează dovezi satisfăcătoare Băncii că obstacolul a fost înlăturat sau că fonduri adecvate proiectului sunt disponibile din alte surse, în termeni și condiții acceptabile Băncii.

Creditul va fi considerat revocat dacă Banca solicită rambursarea conform art. 10.

Dacă creditul este revocat pentru alte motive decât cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma a cărei tragere a fost solicitată, la o rată anuală de 0,75% calculată de la data cererii respective până la data revocării.

Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform art. 1.05.

1.08. Valuta comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate și plătibile în ECU.

ARTICOLUL 2 Împrumutul

2.01 Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în monedele plătite de Bancă, așa cum au fost notificate de Bancă cu ocazia fiecărei trageri.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în monedele plătite și în proporțiile acestora în soldul împrumutului.

2.03. Moneda pentru dobândă și alte obligații de plată

Dobânda și celelalte obligații plătibile conform art. 3, 4 și 10 vor fi calculate și vor fi plătibile proporțional în fiecare valută în care împrumutul este rambursabil.

Orice alte plăți vor fi făcute în moneda specificată de Bancă, având în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Notificări ale Băncii

După tragerea fiecărei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului o declarație rezumativă privind suma, compoziția valutară, data tragerii, graficul de rambursare și rata sau ratele dobânzii pentru acea tranșă.

ARTICOLUL 3 Dobânda

3.01. Rata dobânzii

A. Soldul înregistrat al oricărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata sau ratele specificate în avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobânzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valuta sau valutele respective și acordate de Bancă împrumutaților săi în aceiași termeni de rambursare și în aceleași condiții de plată a dobânzii ca pentru tranșa în cauză.

B. Dobânda va fi plătibilă semestrial la datele specificate în art. 5.03.

3.02. Dobânda la sumele cu scadență depășită

Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 și prin excepție de la prevederile art. 3.01., dobânda se va acumula pentru oricare sumă cu scadență depășită, de la data prevăzută pentru plată până la data efectivă a plății, la o rată anuală calculată după cum urmează:

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei tranșe, la o rată egală cu suma dintre: (i) 2,5% (două, virgulă cinci procente) și (ii) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01.; și

b) pentru orice altă sumă, la o rată egală cu suma dintre (i) 2,5% (două, virgulă cinci procente) și (ii) rata dobânzii percepută de Bancă la data scadenței pentru împrumuturi acordate în aceeași valută pe termen de 17 ani.

Această dobândă este plătibilă în aceeași valută ca și suma restantă asupra căreia se aplică.

ARTICOLUL 4 Rambursarea

4.01. Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

(1) Pe baza notificării scrise transmise Băncii cu 2 luni înainte, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parțial, orice tranșă, pe oricare din datele menționate în art. 5.03.

(2) În cazul rambursării anticipate a unei tranșe, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă suplimentară egală cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate astfel:

a) pentru fiecare perioadă de 6 luni la sfârșitul căreia este fixată data plății dobânzii, după data rambursării anticipate, Banca va calcula suma dobânzii, dacă există, care, în absența rambursării anticipate, ar fi fost plătibilă la suma rambursată anticipat, în fiecare valută cuprinsă în acea tranșă, aplicând rata prin care (x) rata dobânzii aplicabile unei asemenea valute conform art. 3.01. depășește (y) rata dobânzii pe care, cu 3 luni înainte de data rambursării anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un împrumut acordat în aceeași valută cu cea a rambursării anticipate, având date semestriale pentru plata dobânzii și având o durată medie egală fie cu durata medie rămasă a tranșei sau, dacă această durată este mai mică decât oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotație în acea valută, la cea mai scurtă durată medie pentru care Banca ar aplica o asemenea cotație.

b) Fiecare sumă astfel calculată va fi ajustată la data rambursării anticipate pe baza unei rate de scont egale cu rata corespunzătoare de reinvestire.

c) Suma specificată de Împrumutat în notificarea de rambursare anticipată, împreună cu orice sumă datorată conform art. 4.02.(2), va fi plătibilă Băncii la data specificată în notificare. Notificarea va fi irevocabilă. Tranșele rambursate anticipat nu pot fi reîmprumutate.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral, sau parțial, orice alt împrumut contractat inițial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei părți din suma împrumutului neachitat în acel moment, în proporția în care suma rambursată anticipat acoperă suma totală a tuturor acelor împrumuturi.

Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării corespunzătoare conform art. 8.02. d) (i). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puțin tot atât de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. Dacă costul total al proiectului se va situa semnificativ sub cifrele din preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată a împrumutului, proporțional cu diferența.

C. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate conform acestui articol 4.03., Împrumutatul poate alege tranșa sau tranșele care urmează să fie rambursate anticipat.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4

Rambursarea anticipată va fi efectuată în toate monedele tranșei în cauză, proporțional cu sumele de rambursat respective, în afară de cazul rambursării anticipate conform art. 4.02., când Împrumutatul poate să ramburseze întreaga sumă rămasă în una sau mai multe valute în cadrul tranșei, la alegere.

În cazul unei rambursări anticipate parțiale în toate valutele, fiecare sumă rambursată anticipat va fi redusă proporțional din fiecare tranșă de rambursare rămasă neachitată.

Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10.

ARTICOLUL 5 Plățile

5.01. Locul plății

Fiecare sumă plătibilă de Împrumutat conform prevederilor acestui acord va fi plătită în contul notificat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plată pe care o face Împrumutatul și va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puțin de 15 zile înainte de data primei plăți la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăților conform art. 10.

5.02. Calculul plăților referitoare la fracțiuni de an

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, comision sau în alt mod de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord și calculată pentru orice fracțiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile Băncii la 5 mai și 5 noiembrie în fiecare an.

Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de Bancă.

ARTICOLUL 6 Aranjamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului și a altor fonduri

Împrumutatul va folosi sumele împrumutului și alte fonduri menționate în planul de finanțare, descris în preambul, exclusiv pentru executarea proiectului.

6.02. Realizarea proiectului

A.N.D. se angajează să realizeze proiectul în concordanță cu, și să-l finalizeze până la data specificată în descrierea tehnică așa cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al proiectului

Dacă costul proiectului depășește cifra estimată prezentată în pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obține finanțare pentru a acoperi depășirea fără a apela la Bancă, astfel încât să permită A.N.D. să finalizeze proiectul în concordanță cu descrierea tehnică. Planurile Împrumutatului de finanțare a depășirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. Procedura de licitație

A.N.D. va cumpăra echipament, va asigura servicii și alte lucrări pentru proiect, în mod adecvat și satisfăcător pentru Bancă, pe cât posibil, prin licitație internațională deschisă cel puțin firmelor aparținând tuturor țărilor membre ale Comunității Europene și României.

6.05. Asigurare

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, A.N.D. va asigura în mod adecvat toate lucrările și proprietățile ce fac parte, din proiect, în concordanță cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.

6.06. Întreținerea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, A.N.D. se va asigura că toate proprietățile ce fac parte din proiect vor fi întreținute, reparate și înnoite după cum este necesar pentru a fi păstrate în bună stare de funcționare.

6.07. Alocarea fondurilor

Împrumutatul va asigura punerea la dispoziție a fondurilor bugetare pentru finanțarea componenței costurilor locale ale proiectului, pentru a permite finalizarea lui la timp.

6.08. Taxe pentru utilizatorii drumurilor

Împrumutatul:

a) nu mai târziu de 30 noiembrie 1993 va discuta cu Banca constatările și proiectul de recomandări al studiului în curs privind taxele pentru utilizatorii drumurilor;

b) va remite Băncii o copie a studiului privind taxele pentru utilizatori, ca și a studiului privind gestiunea realizării îmbrăcăminților asfaltice în legătură cu proiectul;

c) va aplica, după aceea, conform unui grafic acceptabil Băncii, modificări în sistemul taxelor pentru utilizatorii drumurilor, luând în considerare observațiile A.N.D., Băncii și cofinanțatorilor (B.I.R.D. și B.E.R.D.) și va asigura ca sistemul revizuit al taxelor pentru utilizatorii drumurilor să fie efectiv pus în aplicare și intrat în vigoare.

6.09. Operațiuni la frontieră

A.N.D.:

a) până la 30 noiembrie 1993 va începe un studiu privind măsuri de raționalizare a operațiunilor la frontieră, pentru a îmbunătăți fluxurile de trafic și eficiența controalelor la punctele de trecere a frontierei incluse în proiect;

b) până la 30 iunie 1994 va discuta cu Banca constatările și proiectul de recomandări incluse în studiu și, urmare analizei cu Banca, va aplica, în conformitate cu un grafic acceptabil Băncii, măsuri de raționalizare la punctele de trecere a frontierei, ținând cont de observațiile Băncii.

6.10. Consultanță

A.N.D. va utiliza consultanți internaționali ale căror calificări, experiență și termeni de referință vor fi acceptabile Băncii, pentru supervizare și lucrări de reabilitare drumuri ce se vor finanța de către Bancă. Consultanții trebuie să asigure calitatea adecvată a lucrărilor de reabilitare propuse și finalizarea lor la timp.

ARTICOLUL 7 Garanție

7.01. Garanție suplimentară

Dacă Împrumutatul va acorda unui terț vreo garanție pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligațiile privind datoria sa externă sau vreo preferință ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta și, dacă Banca va solicita, îi va furniza o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul prezentului acord sau îi va acorda o preferință ori prioritate echivalentă. Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o asemenea garanție, preferință sau prioritate.

ARTICOLUL 8 Informații și vizite

8.01. Informații privind proiectul

Împrumutatul și A.N.D.:

a) vor transmite Băncii: (i) până la 31 martie 1994 și ulterior pe 31 martie în fiecare an până la încheierea proiectului, un raport privind implementarea proiectului; (ii) 6 luni după încheierea proiectului, un raport privind încheierea proiectului și (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, aplicarea și operațiunile proiectului, după cum Banca va solicita în mod rezonabil;

b) vor supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natură materială în planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale proiectului în legătură cu situațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea acestui acord;

c) se vor asigura că evidențele A.N.D. cuprind toate operațiunile legate de finanțarea și executarea proiectului; și

d) vor informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau A.N.D. care pot prejudicia substanțial sau afecta condițiile executării sau operațiunilor proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul și A.N.D.

Împrumutatul:

a) nu mai târziu de 31 octombrie în fiecare an, și începând cu anul fiscal 1993, va furniza prin A.N.D. Băncii și cofinanțatorilor, pentru analiză și observații, programul său de cheltuieli propus pentru construcția, întreținerea și reabilitarea drumurilor pentru anul următor și alocația bugetară propusă pentru acel program, asigurându-se că vor continua să fie acordate prioritate și fonduri suficiente proiectului, ca și întreținerii periodice și curente a rețelei drumurilor naționale;

b) va informa Banca cât mai curând posibil cu privire la reforma preconizată și privatizarea parțială a sectorului drumurilor;

c) va informa Banca despre propunerile cu privire la înființarea unui fond al drumurilor; și

d) va informa imediat Banca:

(i) despre orice decizie luată de el din orice motiv, sau despre orice fapt care îl obligă, sau despre orice solicitare făcută lui de a rambursa anticipat vreun împrumut inițial acordat pe termen mai mare de 5 ani;

(ii) despre orice intenție de a acorda vreo garanție, la care se referă art. 7.01., unei terțe părți; sau

(iii) în general, despre orice fapt sau eveniment care poate împiedica îndeplinirea vreunei obligații a Împrumutatului conform prezentului acord.

8.03. Vizite

Împrumutatul și A.N.D. vor permite persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoțite de reprezentanți ai Curții de Conturi a Comunităților Europene, să viziteze amplasamente, instalații și lucrări ce fac parte din proiect, și să facă acele verificări pe care le pot dori, și le vor acorda sau se vor asigura că li se acordă tot sprijinul necesar pentru acest scop.

ARTICOLUL 9 Sarcini și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și comisioane de înregistrare, ce vor apărea în cursul semnării și aplicării acestui acord, sau a oricărui document relativ la acesta, și în crearea oricărei garanții pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului acord, bruto, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, să majoreze plata către Bancă astfel încât după deducere valoarea netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte sarcini

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb, ocazionate de semnarea sau aplicarea prezentului acord sau a documentelor relative la acesta, și de crearea vreunei garanții pentru împrumut.

ARTICOLUL 10 Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a) dacă vreo informație sau document remise Băncii de sau în contul Împrumutatului, în legătură cu negocierea acestui acord sau în timpul cât el este în vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte în orice aspect important;

b) dacă Împrumutatul omite la data scadenței să plătească vreo parte din împrumut, dobânda la acesta sau să efectueze altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul acord;

c) dacă, urmare unei neîndepliniri a obligațiilor, Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat un împrumut care i s-a acordat pentru un termen inițial mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situație care este posibil să pună în pericol serviciul Împrumutului sau să afecteze negativ vreo garanție acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, așa cum se prevede la pct. 7 și 8 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunității Europene;

f) dacă vreun Împrumutat din România nu-și îndeplinește vreo obligație financiară cu privire la orice împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Comunității Europene; sau

g) dacă împrumuturile B.I.R.D. sau B.E.R.D. vor deveni datorate și plătibile înainte de data scadenței convenite a acestora;

B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate într-o notificare remisă de Bancă Împrumutatului, fără ca problema să fi fost rezolvată spre satisfacția Băncii:

a) dacă Împrumutatul nu se conformează vreunei obligații din cadrul acestui acord, alta decât cele menționate în art. 10.01 A. b); sau

b) dacă vreun fapt material prevăzut în preambul se modifică substanțial și dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului sau afectează negativ implementarea sau operațiunile proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea în avans a împrumutului.

10.03. Daune

Atunci când cererea de rambursare anticipată se va face conform art. 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii la valoarea fiecărei rate, așa cum este prezentat în anexa B, o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% de la data cererii la data inițială respectivă a ratei datorate, așa cum se prevede în anexa B.

10.04. Nerenunțare

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său conform acestui articol 10 nu va fi considerată ca o renunțare la acel drept.

10.05. Destinația sumelor primite

Sumele primite urmare a unei cereri conform art. 10 vor fi destinate în primul rând plății daunelor, comisioanelor și dobânzii în această ordine și, în al doilea rând, reducerii ratelor restante în ordinea inversă a scadenței. Ele vor fi repartizate între tranșe la discreția Băncii.

ARTICOLUL 11 Legea și jurisdicția aplicabile

11.01. Legea aplicabilă

Prezentul acord, constituirea și validitatea lui vor fi guvernate de legea franceză.

Locul încheierii acestui acord este sediul Băncii.

11.02. Jurisdicția aplicabilă

Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Părțile la acest acord renunță prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția acestei Curți. O decizie a Curții dată conform acestui articol 11.02 va îi definitivă și obligatorie asupra părților, fără restricție sau rezervă.

11.03. Evidența sumelor datorate

În orice acțiune juridică apărută în executarea prezentului acord, certificarea de către Bancă a oricăror valori datorate Băncii în cadrul prezentului acord va fi dovada prima facie a acelei valori.

ARTICOLUL 12 Clauze finale

12.01. Notificări

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1 de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și A.N.D. în legătură cu litigii în curs sau în declanșare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul și A.N.D. aleg domiciliul:

Pentru Bancă: 100, b-dul Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg
Pentru Împrumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 București, România
2. Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene 37 a, Rue Washington B-1050 Bruxelles
Pentru A.N.D.: 1. b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113 București, România
2. Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene 37 a, Rue Washington B-1050 Bruxelles

Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, să-și schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresa de la pct. 2 de mai sus poate fi schimbată numai la altă adresă în cadrul Comunității Europene.

12.02. Forma notificării

Notificările și alte comunicări, pentru care sunt menționate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistrată, telegramă, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după cum poate fi cazul, data declarată a primirii documentului transmis, va fi definitivă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul și anexe

Preambulul și următoarele anexe fac parte din acest acord:

- Anexa A Descrierea tehnică

- Anexa B Tabelul de amortizare

- Anexa C Definiția ECU

Următoarele documente sunt atașate la prezentul acord:

Împuternicirea A.N.D.

Ca urmare, părțile prezente au convenit să se semneze acest acord în patru originale în limba engleză.

Acordul de împrumut a fost parafat, în numele Împrumutatului, de domnul Mihai Bogza, în numele Băncii de domnul Manfredi Tonci Ottieri și în numele A.N.D., de domnul Liviu Păunescu.

Semnat pentru și în numele Semnat pentru și în numele
României, Băncii Europene de Investiții,
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Vicepreședinte,
Florin Georgescu Hans Duborg
Semnat pentru și în numele
Administrației Naționale a Drumurilor,
Ministru consilier la Misiunea României
pe lângă Comunitățile Europene,
Liviu Păunescu

Azi 10 mai 1993, la Luxemburg și Bruxelles.

ANEXA A

Proiect: Reabilitarea drumurilor în România

DESCRIERE TEHNICĂ

1. Componența și costul proiectului

Proiectul constă în reabilitarea a 1053 km drumuri naționale cu două benzi, cu lățimea părții carosabile de 7 m și a structurii (partea carosabilă și acostamentele) de 9 m, cu excepția unor porțiuni indicate în mod expres. El cuprinde achiziționare de terenuri, studii, construcții, supervizare și angajarea lucrărilor pentru următoarele sectoare:

Sectorul de drum Lungime (km) Costuri totale în mii US $1) Perioada de construcție Observații
Finanțate de B.E.I.
Sebeș - Deva 59 13.215 01.94-06.95
Deva - Lipova 100 39.186 07.93-12.95
Lipova - Nădlac 100 40.233 07.93-12.95 inclusiv punctul de trecere a frontierei
Arad - Timișoara - Moravița 101 21.809 01.94-12.95
Rezerve de preț (4% pe an) 10.268 01.94-09.95
Supervizarea lucrărilor (4%) 4.988
Subtotal: 360 129.699
Finanțate de B.E.R.D.
Pitești - Călimănești 61 29.524 07.93-12.95 3 benzi cca. 13 km
Călimănești - Veștem 79 17.600 07.93-06.96
Veștem - Sibiu - Cluj-Napoca 157 32.725 01.94-12.96
Cluj-Napoca - Borș 152 30.442 01.94-12.98 inclusiv punctul de trecere a frontierei
Rezerve de preț (4% pe an) 7.280
Supervizare lucrări (3%) 3.339
Subtotal: 449 120.910
Finanțate de B.I.R.D.
București - Urziceni 40 14.861 07.93-06.95 4 benzi cca. 32 km
Urziceni - Giurgeni 113 15.927 01.94-06.96
Constanța - Eforie - Negru Vodă 40 13.089 07.93-12.94
Timiș - Comarnic 8 4.971 01.94-12.94 3 benzi cca. 4 km
Comarnic - Brașov 44 10.680 01.95-12.95
Patru posturi de trecere a frontierei 3.000
Rezerve de preț (4% pe an) 5.690
Supervizare lucrări (3%) 2.029
Subtotal: 245 70.247
Alte componente finanțate de B.I.R.D. și B.E.R.D. și neincluse în Descrierea tehnică 84.144
Total 1.054 405.000

1) Cursul de schimb: 1 ECU = 1,21 US $.

2. Perioada de implementare

Perioada estimată de construcție a drumurilor este cuprinsă între iulie 1993 și decembrie 1996. Prin urmare, componentele proiectului referitoare la drumuri ar trebui să fie finalizate până la 30 iunie 1997.

ANEXA B

TABEL DE AMORTIZARE
Proiectul "Reabilitarea drumurilor în România"

Data plății datorate a ratei Valorile ce vor fi rambursate, exprimate ca procent din împrumut așa cum este definit în art. 2.01.
1. 5 noiembrie 1998 4,16%
2. 5 mai 1999 4,16%
3. 5 noiembrie 1999 4,16%
4. 5 mai 2000 4,16%
5. 5 noiembrie 2000 4,16%
6. 5 mai 2001 4,16%
7. 5 noiembrie 2001 4,16%
8. 5 mai 2002 4,16%
9. 5 noiembrie 2002 4,16%
10. 5 mai 2003 4,16%
11. 5 noiembrie 2003 4,16%
12. 5 mai 2004 4,16%
13. 5 noiembrie 2004 4,16%
14. 5 mai 2005 4,16%
15. 5 noiembrie 2005 4,16%
16. 5 mai 2006 4,16%
17. 5 noiembrie 2006 4,16%
18. 5 mai 2007 4,16%
19. 5 noiembrie 2007 4,16%
20 5 mai 2008 4,16%
21. 5 noiembrie 2008 4,16%
22. 5 mai 2009 4,16%
23. 5 noiembrie 2009 4,16%
24. 5 mai 2010 4,32%

ANEXA C

Definiția ECU

Conform Regulamentului Consiliului Comunităților Europene nr. 3180/78 din 18 decembrie 1978, publicat în Monitorul Oficial al Comunităților Europene din 30 decembrie 1978 (nr. L 379), așa cum a fost modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 2626/84 din 15 septembrie 1984, publicat în Monitorul Oficial al Comunităților Europene din 16 septembrie 1984 (nr. L 247) și prin Regulamentul Consiliului nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, publicat în Monitorul Oficial al Comunităților Europene din 4 iulie 1989 (nr. L 189), și în mod special conform primului său articol și în concordanță cu anunțul publicat de Comunitățile Europene în Monitorul Oficial din 21 septembrie 1989 (nr. C 241), ECU este definit ca sumă a următoarelor valori ale valutelor statelor membre ale Comunității Economice Europene:

- marca germană: 0,6242
- francul francez: 1,332
- lira sterlină: 0,08784
- lira italiană: 151,8
- guldenul olandez: 0,2198
- francul belgian: 3,301
- francul luxemburghez: 0,130
- peseta spaniolă: 6,885
- coroana daneză: 0,1976
- lira irlandeză: 0,008552
- drahma grecească: 1,440
- escudo portughez: 1,393

Orice schimbare în Compoziția ECU, hotărâtă conform art. 2 din Regulamentul nr. 3180/78, se va aplica automat prezentei definiții.

Dacă Banca va considera că ECU a încetat să fie utilizat în sistemul monetar european (așa cum s-a stabilit prin Rezoluția Consiliului European din 5 decembrie 1978) și pentru stabilirea tranzacțiilor dintre autoritățile monetare centrale ale statelor membre ale Comunităților Europene și instituțiile create prin sau în virtutea tratatelor de înființare a Comunităților Europene, va înștiința despre aceasta pe Împrumutat. Cât despre data înștiințării, ECU va fi înlocuit prin sumele valutelor din care a fost compus conform celei mai recente definiții a ECU stabilite de Consiliul Comunităților Europene înainte de data acelei înștiințări.

Valoarea ECU în orice valută va corespunde celei determinate de Comisia Comunităților Europene pe baza cotațiilor zilnice ale ratelor de schimb de pe piață. În lipsa unei astfel de determinări, valoarea ECU în orice valută se va fixa aplicând rata încrucișată (cross-rate) dintre acea valută și orice valută afișată în tabelele zilnice publicate de Comisia Comunităților Europene. Dacă nici una din cele două metode precedente nu este aplicabilă, valoarea ECU în orice valută va fi egală cu suma echivalentelor în acea monedă a valorilor valutelor prezentate în primul paragraf de mai sus.

Ratele de schimb dintre ECU și valutele naționale cel mai larg comercializate pe piețele valutare internaționale sunt puse la dispoziție zilnic și sunt publicate periodic în Monitorul Oficial al Comunităților Europene.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...