Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 288/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor
Număr celex: 32015R0288

Modificări (...)

În vigoare de la 25 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) nu ar trebui să fie subminată de operatori care încalcă normele PCP. În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, asistența financiară din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare "FEPAM") este condiționată de respectarea de către operatori a normelor PCP.

(2) În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013, încălcările grave ale normelor PCP de către operatori antrenează interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistența financiară a Uniunii. Aceste măsuri trebuie să fie eficiente, disuasive și proporționale.

(3) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi, operatorii care, într-o perioadă determinată anterioară depunerii unei cereri de asistență financiară, au comis încălcări grave, infracțiuni sau fraude, astfel cum se precizează la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, nu ar trebui să beneficieze de asistență financiară din partea FEPAM.

(4) Operatorii care solicită sprijin din partea FEPAM ar trebui să poată fi clar identificați în vederea verificării admisibilității cererilor lor. În vederea atingerii obiectivelor de care este condiționată acordarea sprijinului din partea FEPAM, este oportun să se stabilească dispozițiile necesare care să garanteze că acești operatori respectă condițiile de admisibilitate pentru a beneficia de sprijin din acest fond în ceea ce privește toate navele de pescuit aflate sub controlul lor efectiv.

(5) În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, durata perioadei de inadmisibilitate trebuie să fie proporțională cu natura, gravitatea, durata și recurența încălcării grave, ale infracțiunii sau ale fraudei respective. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme pentru calcularea duratei perioadei de inadmisibilitate și să se identifice datele de începere și de încheiere ale acestei perioade.

(6) În conformitate cu articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 10 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, dacă autoritatea competentă stabilește că un operator a comis o încălcare gravă, orice cerere primită de la operatorul respectiv este inadmisibilă pentru sprijin din partea FEPAM timp de cel puțin 12 luni. Dat fiind că Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, pentru a se garanta proporționalitatea și securitatea juridică, numai încălcările grave determinate prin intermediul unei decizii adoptate începând cu 1 ianuarie 2013 ar trebui luate în considerare în vederea calculării perioadei de inadmisibilitate.

(7) Cu toate acestea, declanșarea imediată și automată a inadmisibilității pentru sprijin din partea FEPAM ar fi disproporționată în cazurile de încălcare care, cu toate că au un caracter grav, astfel cum a fost stabilit de autoritățile competente, nu generează neapărat în mod direct un prejudiciu grav la adresa resurselor piscicole și a mediului marin așa cum se menționează la articolul 90 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. În această categorie ar intra, de exemplu, cazurile minore de false declarații de capturi care nu ar trebui să atragă, în sine, inadmisibilitatea imediată a cererilor pentru sprijin din partea FEPAM.

(8) Încălcările grave legate de îmbarcarea, transbordarea sau debarcarea de pește sub dimensiunile minime ar trebui să fie evaluate în raport cu intrarea în vigoare treptată a normelor legate de eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare, astfel cum se preconizează în cadrul PCP. Este inutil și inadecvat să se considere automat inadmisibile cererile de finanțare din FEPAM depuse de operatori care au comis astfel de încălcări.

(9) În cazurile excepționale menționate la considerentele 7 și 8, pentru a se garanta că inadmisibilitatea cererilor de sprijin din partea FEPAM depuse de operatori respectă principiul proporționalității, este oportun ca perioada de inadmisibilitate să se calculeze pe baza sistemului deja consacrat de puncte atribuite pentru anumite încălcări grave, prevăzut la articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, precum și la articolul 126 și în anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei. În cazurile excepționale menționate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, data de la care începe aplicarea și calcularea perioadei de inadmisibilitate ar trebui să fie definite în raport cu articolul 126 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

(10) În conformitate cu articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, dacă titularul unei licențe de pescuit nu comite, în termen de trei ani de la data ultimei încălcări grave, o altă încălcare gravă, toate punctele de pe licența sa de pescuit se anulează. Cu alte cuvinte, punctele înscrise pe o licență de pescuit sunt valabile cel puțin trei ani. Dat fiind că dispozițiile privind FEPAM se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, pentru a asigura proporționalitatea și securitatea juridică, punctele aferente încălcărilor grave enumerate la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui să fie luate în considerare pentru calcularea perioadei de inadmisibilitate doar în cazul în care au fost atribuite începând cu 1 ianuarie 2013.

(11) Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) constituie una dintre cele mai grave amenințări la adresa exploatării sustenabile a resurselor acvatice vii și subminează puternic îndeplinirea obiectivelor PCP. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme privind inadmisibilitatea cererilor de sprijin din partea FEPAM depuse de operatori ai unor nave de pescuit aflate sub pavilionul unor țări incluse în lista întocmită de Uniune a navelor angajate în activități de pescuit INN sau a navelor aflate sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante.

(12) Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că cererile înaintate de operatori care au comis o fraudă legată de Fondul european pentru pescuit ("FEP") sau de FEPAM vor fi inadmisibile pentru o anumită perioadă de timp. Având în vedere că frauda reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa intereselor financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi și pentru a asigura un tratament armonizat și egal al operatorilor din toate statele membre, ar trebui definite norme corespunzătoare gravității acestei amenințări, referitoare la perioada în care cererile înaintate de operatorii care au comis fraude de acest tip sunt considerate inadmisibile.

(13) Pentru a asigura aplicarea proporțională și efectivă a normelor privind inadmisibilitatea cererilor depuse de operatori pentru sprijin din partea FEPAM, este oportun să se stabilească norme pentru calcularea perioadelor de inadmisibilitate în cazul în care un operator unic deține mai multe nave de pescuit. Aceste norme ar trebui să garanteze că sprijinul din partea FEPAM nu poate fi acordat unor nave de pescuit care au comis încălcări grave în urma cărora cererile depuse de operatorii respectivi au fost declarate inadmisibile. Este, de asemenea, oportun să se stabilească dispoziții de revizuire a perioadei de inadmisibilitate în cazul în care operatorul săvârșește alte încălcări grave în cursul acestei perioade.

(14) Ar trebui stabilite norme pentru garantarea unui tratament echitabil al operatorilor care devin proprietari ai unor nave de pescuit ca urmare a unei vânzări sau a altui tip de transfer de proprietate, fără a se submina însă sistemul Uniunii de control, inspecție și asigurare a respectării normelor prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, care este necesar în vederea atingerii obiectivelor PCP.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...