Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili din 17.02.2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Organul fiscal competent în administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor înființate de marii contribuabili și a contribuabililor nerezidenți pentru care marii contribuabili au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

A. Procedura de înregistrare fiscală

1. Modificările intervenite în datele declarate inițial de marii contribuabili și înscrise în certificatul de înregistrare fiscală se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială marele contribuabil își are sediul social.

2. Modificările intervenite în datele declarate inițial de marii contribuabili în vectorul fiscal vor fi declarate de către aceștia la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

3. La primirea de la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la pct. 1 din prezenta secțiune, Direcția generală de tehnologia informației va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, cu excepția sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianților, se face prin completarea și depunerea formularului "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060)", aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent din cadrul direcției generale regionale a finanțelor publice, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sediul secundar. Derogări (1)

5. Prin excepție de la prevederile pct. 4, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate în raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov se înregistrează la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

6. Scoaterea din evidența fiscală a sediilor secundare ale marilor contribuabili înființate pe raza municipiului București și a județului Ilfov de marii contribuabili se face prin depunerea formularului (060), menționat mai sus, la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

7. Informațiile referitoare la înființarea și scoaterea din evidență a sediilor secundare ale marilor contribuabili, care își desfășoară activitatea pe raza direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, se transmit Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și se evidențiază într-o secțiune separată a Registrului contribuabililor.

8. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Activității de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili ori a sediilor secundare din municipiul București și județul Ilfov la data producerii modificării.

B. Obligații declarative

1. Marii contribuabili depun declarațiile fiscale la organul fiscal competent prevăzut în ordin începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie a anului următor în care devin mari contribuabili.

2. În cazul marilor contribuabili care au înființate sedii secundare, declararea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariații care își desfășoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, se face la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

C. Soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de marii contribuabili se soluționează potrivit art. 1171 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, cu modificările și completările ulterioare.

D. Solicitarea documentelor de către marii contribuabili

Solicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere adresată Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, astfel:

a) înregistrare la registratura direcției;

b) transmitere prin poștă;

c) transmitere prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili

Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face astfel:

1. la sediul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;

2. prin transmitere poștală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

F. Procedura de plată a obligațiilor fiscale la marii contribuabili

1. Plata obligațiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri fiscale, cu excepția impozitului pe venitul din salarii aferent activității sediilor secundare, se efectuează de către persoana juridică mare contribuabil la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București.

2. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale marilor contribuabili se achită la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București.

3. În situația în care un mare contribuabil face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată întocmite de contribuabilul mare în acest scop vor cuprinde în mod obligatoriu și următoarele informații:

a) codul de identificare fiscală și denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mare care a înființat sediul secundar;

b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata;

c) codul IBAN al contului de impozit pe salarii.

4. Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București virează lunar, potrivit prevederilor legale în vigoare și precizărilor Ministerului Finanțelor Publice, cotele defalcate prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:

a) pentru marii contribuabili persoane juridice din municipiul București și pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care își desfășoară activitatea în municipiul București: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București și la bugetul Consiliului General al Municipiului București;

b) pentru marii contribuabili persoane juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care își desfășoară activitatea în județe, inclusiv în județul Ilfov: la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și la bugetele locale ale județelor pe teritoriul căruia își au sediul social persoanele juridice sau își desfășoară activitatea sediile secundare, după caz.

5. Operațiunile prevăzute la pct. 3 se efectuează în sistem informatic, pe bază de notă contabilă, și se confirmă potrivit procedurilor în vigoare.

6. Conturile de disponibilități ale marilor contribuabili din județe, în care se încasează sume de la instituțiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) și ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se deschid la unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ.

7. Unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ vor transmite la finele fiecărei zile Direcției generale de administrare a marilor contribuabili situația sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", deschis pe numele operatorilor economici prevăzuți la pct. 4, iar aceasta are obligația de a stabili în prima zi lucrătoare de la primirea situațiilor respective lista operatorilor economici cu obligații bugetare neachitate, precum și suma aferentă acestor obligații, care se transmite Activității de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, precum și la unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ, pentru indisponibilizarea contului.

8. Unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care operatorii economici prevăzuți la pct. 4 sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepția celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parțială a drepturilor salariale.

9. Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" în plus față de cele indisponibilizate, precum și cele pentru care nu s-a întocmit de către organul fiscal lista prevăzută la pct. 7 al prezentei secțiuni în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprirea prin titluri executorii.

G. Procedura de inspecție fiscală a marilor contribuabili

1. Activitatea de inspecție fiscală se desfășoară în baza prevederilor titlului VII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Activitatea de inspecție fiscală a marilor contribuabili se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

3. Acțiunile de inspecție fiscală pentru care au fost comunicate avize de inspecție fiscală sau pentru care au fost emise ordine de serviciu în vederea efectuării inspecției fiscale operatorilor economici care devin mari contribuabili, potrivit prevederilor legale, de către organele de inspecție fiscală din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București sau de către administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz, și care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se vor efectua de organele de inspecție fiscală care le-au inițiat. Actul de control încheiat în urma acțiunii de inspecție fiscală, însoțit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Direcției generale de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.

4. Acțiunile de inspecție fiscală începute de către organele de inspecție fiscală din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București sau de către administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz, la operatorii economici care devin mari contribuabili potrivit prevederilor legale și care nu au fost finalizate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se vor finaliza de organele de inspecție fiscală care le-au inițiat. Actul de control încheiat în urma acțiunii de inspecție fiscală, însoțit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Direcției generale de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.

5. Contestațiile formulate la actele administrativ fiscale încheiate conform celor prevăzute la pct. 3 și 4 se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrativ fiscale contestate. Aceste contestații însoțite de dosarul contestației, precum și de referatul cu propuneri de soluționare întocmit de organul fiscal emitent se vor transmite spre soluționare organului competent la data înregistrării contestației, potrivit legii.

6. Inspecția fiscală la sediile secundare ale marilor contribuabili se efectuează de către organele de inspecție fiscală ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, prin cuprinderea acțiunii în programul de activitate.

7. În cazul obligațiilor fiscale pentru care competența de administrare revine Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, acțiunile de verificare, la sediul secundar, a documentelor justificative ce stau la baza constituirii acestor obligații constituie parte integrantă a inspecției fiscale coordonate de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. Aceste acțiuni vor fi coordonate de echipa de la sediul principal și sunt parte componentă a acțiunii de inspecție fiscală. Rezultatele acțiunilor de verificare la sediile secundare se consemnează în procesul-verbal încheiat de organele de inspecție fiscală ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili. Constatările din procesele-verbale vor fi centralizate și preluate, după caz, în Raportul de inspecție fiscală ce se va finaliza la plătitorii mari contribuabili verificați.

8. Acțiunile de control încrucișat la un mare contribuabil sau la un sediu secundar al acestuia sunt în competența personalului cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

9. Verificările efectuate la un mare contribuabil sau la sediul secundar al acestuia se vor putea efectua și prin delegarea de competență, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H. Activitatea de supraveghere fiscală, monitorizare și autorizare

1. Eliberarea actelor administrative, precum și participarea cu specialiști în comisiile constituite conform legislației specifice în domeniul jocurilor de noroc și al autorizării unităților emitente de tichete de masă se realizează de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili cu sediul social sau sedii secundare aflate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, respectiv de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social sau sediile secundare ale marilor contribuabili.

2. Actele administrative emise în aplicarea legislației din domeniul autorizării jocurilor de noroc de către structurile teritoriale competente rămân valabile pentru perioada pentru care au fost emise.

I. Activitatea de atribuire a numerelor de ordine pentru aparatele de marcat electronice fiscale

1. Pentru punctele de lucru ale operatorilor economici mari contribuabili care instalează aparate de marcat electronice fiscale, atribuirea numerelor de ordine se realizează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială vor fi instalate aparatele de marcat electronice fiscale, cu excepția punctelor de lucru situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pentru care atribuirea numerelor de ordine se realizează de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

2. Pentru contribuabilii mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului București și a județului Ilfov, Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale este întocmit de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

J. Procedura de îndrumare și asistență pentru marii contribuabili

1. Îndrumarea și asistența marilor contribuabili în aplicarea prevederilor legislației fiscale se asigură de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. Îndrumarea și asistența se fac fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din inițiativa organului fiscal. Îndrumarea și asistența ca urmare a solicitării marilor contribuabili se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, marii contribuabili pot solicita asistență prin e-mail sau telefonic Centrului de asistență a contribuabililor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Îndrumarea și asistența din inițiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea și distribuirea de materiale de informare (ghiduri, broșuri, pliante, afișe etc.), cât și prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informațiilor și mesajelor.

2. În situația în care, din motive tehnice, Sistemul Electronic Național nu este operațional pentru toți marii contribuabili, îndrumarea și asistența acestora în ceea ce privește depunerea și primirea declarațiilor fiscale se asigură și de către compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pe a căror rază teritorială se află sediul social al contribuabilului. Declarațiile fiscale în format electronic și pe suport hârtie vor fi transmise de către organul fiscal teritorial la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pentru a fi preluate în evidența pe plătitori și în dosarul fiscal al marelui contribuabil.

K. Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare pentru marii contribuabili

1. Pentru marii contribuabili, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

2. Pentru sediile secundare ale marilor contribuabili, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

3. Actul administrativ prin care se comunică marelui contribuabil pierderea înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil persoană juridică, fie de către un sediu secundar al acestuia, este emis de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili va întreprinde măsurile care se impun în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

L. Procedura de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare

1. Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare cuvenite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, marilor contribuabili, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligații fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Sumele de restituit/rambursat marelui contribuabil vor fi compensate cu obligațiile fiscale restante înregistrate de către acesta.

3. Cererile de compensare și/sau de restituire depuse de marii contribuabili, nesoluționate la data efectuării predării- primirii activității de administrare a acestuia de către organul fiscal teritorial, dar aflate în termenul legal de soluționare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili spre soluționare.

4. Cererile de compensare și/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție pentru a fi încadrați în categoria marilor contribuabili, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestuia de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, dar aflate în termenul legal de soluționare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului competent spre soluționare.

5. Cererile de compensare și/sau de restituire, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestora de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili sau de către organul fiscal teritorial competent, după caz, și al căror termen legal de soluționare se împlinește până la data de 1 ianuarie a anului următor, vor fi soluționate de organul fiscal căruia i-au fost acestea adresate.

M. Procedura de executare silită a marilor contribuabili Modificări (1)

1. Pentru impozitul pe venit și impozitul pe venitul din salarii datorat de către marii contribuabili persoane juridice, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Organele de executare competente pentru executarea silită mobiliară și imobiliară pentru creanțele fiscale prevăzute la pct. 1 sunt unitățile fiscale subordonate direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, dacă bunurile urmăribile se află pe raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov.

3. Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de către sediile secundare ale marilor contribuabili, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află sediile secundare sau, dacă sediile secundare se află pe raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov, organul de executare silită coordonator este cel al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Pentru recuperarea creanțelor fiscale prevăzute la pct. 3, în cadrul procedurii de executare silită mobiliară și imobiliară, organele de executare silită competente sunt cele ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau cele ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

5. În cazul valorificării bunurilor sechestrate, organul de executare silită coordonator, respectiv directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, numește prin decizie comisia de licitație. Directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili poate delega competența directorului general al organului de executare competent.

6. Distribuirea sumelor obținute prin valorificarea bunurilor se face de către organul de executare coordonator.

7. În cazul în care există sume obținute și nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în cadrul procedurii de executare silită" care funcționează pe numele direcției generale regionale a finanțelor publice (DGRFP) și se codifică cu codul de înregistrare fiscală al acesteia.

În acest sens, organul fiscal care administrează debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X "Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită" din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

N. Reglementarea activității juridice la momentul înregistrării sau preluării unui mare contribuabil

1. Pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de organele de control abilitate, contestațiile la executarea silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, pentru litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară și faliment, precum și pentru orice alte litigii, reprezentarea va fi asigurată în continuare de birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice sau direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, după caz, pe bază de mandat și sub directa coordonare a Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Pentru litigiile viitoare, având ca obiect contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili administrați, precum și în contestațiile la executarea silită sau în contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, în litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară și faliment, care au ca parte mari contribuabili, reprezentarea în fața instanțelor de judecată va fi asigurată de Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direct sau prin birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, după caz, pe bază de mandat.

O. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili

1. Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili este realizată de către Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Direcția generală de administrare a marilor contribuabili o va transmite Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză.

3. Pe baza informațiilor referitoare la obligațiile de plată și la încasările în contul acestora din evidența proprie, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză, prin intermediul Direcției generale de tehnologia informației, până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare, situația privind obligațiile bugetare de plată și încasările în contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse în anexele nr. 2-5 la ordin.

4. Situația privind obligațiile bugetare de plată se întocmește pe fiecare mare contribuabil și, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj.

5. Informațiile necesar a fi completate în situația privind obligațiile bugetare de plată rezultă din evidența analitică pe plătitori și constituie baza documentară de analiză și informare atât pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și pentru Ministerul Finanțelor Publice.

6. Informațiile cuprinse în formularele 01-04 din anexele nr. 2-5 la ordin, transmise de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, se vor prelua și se vor transmite în format electronic, pe baza datelor din Sistemul de administrare a creanțelor fiscale.

7. Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză va fi înștiințată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală a marilor contribuabili și a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora și despre preluarea în administrare a unor noi mari contribuabili.

P. Activitatea de inspecție economico-financiară

1. Activitatea de inspecție economico-financiară se desfășoară în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare.

2. Activitatea de inspecție economico-financiară se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul serviciului de inspecție economico-financiară la operatorii economici așa cum sunt definiți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și care au calitatea de mari contribuabili.

3. Personalul cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul serviciului de inspecție economico-financiară efectuează, de asemenea, acțiuni de inspecție la instituții publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.

4. Competența de exercitare a activității de inspecție economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili revine organului de inspecție economico-financiară în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.545/2012 privind competența de exercitare a inspecției economico-financiare, soluționarea conflictului de competență și delegarea competenței.

5. Prin excepție, pentru sediile secundare ale operatorului economic care are calitatea de mare contribuabil, competența de exercitare a activității de inspecție economico-financiară revine și organului de inspecție economico-financiară în a cărui rază teritorială se află sediul acestuia, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.545/2012.

6. Inspecția economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum și la sediile secundare ale acestora se efectuează și prin delegarea de competență potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.545/2012.

7. Verificările sumelor solicitate/acordate de la bugetul de stat consolidat la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, în vederea avizării/controlului acestora, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative prin care sunt reglementate.

8. Din punct de vedere metodologic, serviciul de inspecție economico-financiară este coordonat de Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

9. Plângerile prealabile formulate împotriva dispozițiilor obligatorii întocmite de organul de inspecție economico- financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum și contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de inspecție se depun la structura care a efectuat controlul, structură care asigură întocmirea și transmiterea referatului cu propuneri de soluționare la structura responsabilă de soluționarea plângerilor prealabile și contestațiilor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...