Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Metodologia de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare din 26.02.2004

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Depunerea, înregistrarea și prelucrarea deconturilor de T.V.A.
Transmiterea deconturilor de T.V.A.

A. Depunerea deconturilor și prelucrarea acestora

(1) Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la organul fiscal unde contribuabilul își are domiciliul fiscal, prin poștă sau direct la compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, pe suport electronic, însoțite de două exemplare listate, precum și prin sistemul electronic național, la următoarele termene:

- trimestrial, până la 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, inclusiv. Deconturile lunare depuse de către plătitorii care au obligații declarative trimestriale nu vor fi prelucrate de către organele fiscale. Plătitorii vor fi înștiințați despre aceasta;

- lunar, până la 25 a lunii următoare lunii de raportare, inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri mai mare de 100.000 euro.

(2) Deconturile primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratură și se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezența plătitorului.

Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.

În cazul în care, în urma prelucrării Deconturilor, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declarațiilor fiscale eronate.

(3) Deconturile primite prin poștă, se vor prelucra în ziua primirii de la registratură. În cazul în care, în urma prelucrării, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declarațiilor fiscale eronate.

(4) Deconturile se prelucrează și se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

B. Transmiterea deconturilor de TVA

(1) După procesarea deconturilor, acestea vor fi grupate pe următoarele categorii:

a. deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată)

b. deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat), astfel:

b1) deconturi cu sume negative cu opțiune de rambursare,

b2) deconturi cu sume negative fără opțiune de rambursare (sume ce se reportează în decontul perioadei următoare).

(2) Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul de "Evidența pe plătitori", pe baza "Registrului jurnal obligații declarate la bugetul de stat" și a "Notei de predare-primire", prevăzute de reglementările privind organizarea evidenței pe plătitori.

(3) Deconturile cu sume pozitive, precum și cele cu sume negative fără opțiune de rambursare, se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului.

(4) Deconturile cu sume negative cu opțiune de rambursare se înregistrează în evidența pe plătitor într-o fișă separată numită "Sume de rambursat" și se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.

(5) Solicitările de rambursare se soluționează în termen de 45 de zile de la data depunerii decontului de TVA cu sume negative cu opțiune de rambursare.

CAPITOLUL II Fluxul operațiunilor în cadrul compartimentului de
analiză de risc a rambursărilor de TVA

(1) Compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit anexei nr. 1.

(2) După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluționării.

Procedura de analiză de risc este un proces complex care se desfășoară în mai multe etape și are ca scop final încadrarea fiecărui plătitor, în funcție de comportamentul său fiscal, precum și în funcție de riscul pe care acesta îl prezintă pentru administrația fiscală.

(3) Prima etapă a analizei de risc se desfășoară anual și se bazează pe stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN-ul) pentru fiecare plătitor.

(3.1.) Standardul Individual Negativ reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără control documentar sau control tematic de TVA, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administrația fiscală.

Această sumă este stabilită în condiții de activitate normală și continuă a plătitorului ținând cont și de comportamentul său fiscal.

(3.2.) Începând cu anul 2004, SIN-ul anual se stabilește în luna august, potrivit prevederilor alin. 3.3.

(3.3.) În luna august, după prelucrarea și centralizarea datelor din Bilanțul anual, având în vedere datele din deconturile aferente perioadei de referință, precum și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale în aceeași perioadă, se stabilește SIN-ul anual.

Deconturile aferente perioadei de referință sunt, deconturile aferente perioadei iulie an anterior - iunie an curent (pentru plătitorii cu obligații declarative lunare, cele depuse în perioada august an anterior - iulie an curent, iar pentru cei cu obligații declarative trimestriale, deconturile depuse în perioada octombrie an anterior - iulie an curent)

SIN-ul astfel stabilit, rămâne neschimbat până la stabilirea unui nou SIN, în anul următor și se utilizează pentru soluționarea deconturilor TVA cu opțiune de rambursare depuse în perioada septembrie an curent - august an următor.

(3.4.) Pentru semestrul I 2004, SIN-ul se stabilește în luna februarie, luând în considerare datele din deconturile aferente perioadei decembrie 2002 - noiembrie 2003 (perioada de referință), modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale în aceeași perioadă, precum și datele din Situația financiar-contabilă la 30.06.2003.

În luna august 2004, SIN-ul va fi recalculat, potrivit prevederilor alin. 3.3.

(3.5.) Standardul Individual Negativ se stabilește prin completarea Fișei de calcul a SIN-ului, prevăzută în Anexa nr. 2.

(3.6.) Standardul Individual Negativ se stabilește astfel:

a.1. SIN-ul se stabilește la valoarea de 1 unitate și rambursarea se efectuează numai în urma controlului fiscal, în următoarele cazuri:

- pentru plătitorii ce au înscrise fapte în cazierul fiscal,

- pentru plătitorii care au ca obiect principal de activitate și își desfășoară efectiv activitatea în domeniul producției și/sau comerțului cu ridicata de băuturi alcoolice (cod 159 "Fabricarea băuturilor" și cod 5134 "Comerțul cu ridicata al băuturilor"), al comerțului cu ridicata a materialului lemnos și de construcție (cod 5153 "Comerțul cu ridicata al materialului lemnos și de construcții"), al comerțului cu ridicata al deșeurilor (cod 5157 "Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor");

- pentru plătitorii care au cereri de rambursare/compensare depuse pentru anul fiscal 2003 și nesoluționate;

- pentru plătitorii nou înființați;

- pentru plătitorii pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul a SIN;

- pentru plătitorii pentru care SIN-ul este negativ (suma TVA colectată este mai mare decât suma TVA deductibilă în perioada de referință).

a.2. Plătitorii nou-înființați sunt acei contribuabili înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în cadrul perioadei de referință și care nu prezintă, la data calculării SIN-ului, 12 perioade de raportare, în cazul celor cu obligații declarative lunare, respectiv 4 perioade de raportare, în cazul celor cu obligații declarative trimestriale.

a.3. Pentru plătitorii nou-înființați, care prezintă 3 luni consecutiv deconturi negative cu opțiune de rambursare, soluționate cu control anticipat și la care nu au fost stabilite diferențe de taxă cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabilește ca medie aritmetică a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective.

b. Pentru restul plătitorilor, SIN-ul este stabilit în două etape:

b1) prima etapă: stabilirea SIN-ului brut

SIN-ul brut se stabilește ca diferență între media TVA-ului colectat și media TVA-ului deductibil, din perioada de referință.

Pentru plătitorii care depun deconturi lunare SIN-ul brut se stabilește pe lună, iar pentru cei ce depun trimestrial se stabilește pe trimestru.

b2) a doua etapă: SIN-ul brut se corectează cu indicele de inflație și se ajustează, în funcție de comportamentul fiscal al fiecărui plătitor.

SIN-ul stabilit potrivit pct. (3.4) se ajustează cu 1/2 din indicele de inflație realizat la 31 decembrie 2003 și 1/2 din indicele de inflație prognozat pentru anul 2004.

SIN-ul stabilit potrivit pct. (3.3) se ajustează cu indicele de inflație prognozat pentru anul în care se calculează SIN-ul.

b.2.1. Comportamentul fiscal se stabilește pe baza unor indicatori relevanți, cum ar fi: mărimea plătitorului, rezultatele controalelor anterioare efectuate, gradul de conformare fiscală voluntară.

b.2.2. SIN-ul final se stabilește prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflație și prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcție de punctajul obținut pe baza indicatorilor, astfel:

- Majorare cu 50%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 0-155 puncte;

- Majorare cu 40%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156-200 puncte;

- Majorare cu 30%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201-250 puncte;

- Majorare cu 20%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 251-300 puncte;

- 0% pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 301-590 puncte;

- Diminuare cu 60% pentru cei care au prezentat consecutiv în mai mult de 4 perioade de raportare, deconturi negative de taxă pe valoarea adăugată cu sume mai mari de 1 miliard lei și nu au solicitat rambursarea.

(4) A doua etapă a analizei de risc

La primirea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiunea de rambursare, personalul din compartimentul de specialitate va analiza aceste deconturi, etapa urmând să fie finalizată în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii decontului.

Se va introduce în programul informatic suma solicitată la rambursare, iar programul informatic va realiza comparația între suma solicitată și SIN.

În urma comparării sumei solicitate la rambursare cu SIN-ul plătitorului, pot rezulta următoarele situații:

(4.1.) Deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc mic

În cazul în care suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN-ul, sistemul va genera în mod automat "Decizia de rambursare a TVA", precum și Fișa de calcul a SIN. Modelul "Deciziei de rambursare a TVA" este prevăzut în Anexa nr. 4.

Decizia se întocmește în trei exemplare, se vizează de șeful compartimentului și se înaintează, împreună cu decontul și Fișa de calcul a SIN, spre aprobare, conducătorului unității fiscale sau directorului coordonator, după caz.

În vederea vizării, respectiv a aprobării Deciziei, șeful compartimentului de specialitate și conducătorul unității fiscale/directorul coordonator pot efectua verificări ale corectitudinii informațiilor în format electronic folosite la calculul SIN-ului, precum și a conformității acestora cu datele din documentele depuse de plătitor.

(4.2.) Deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc mediu

(4.2.1.) Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnalează acest aspect și generează lista plătitorilor care se află în această situație, în vederea efectuării analizei individuale.

(4.2.2.) Pe baza listei, se identifică deconturile plătitorilor ce urmează a fi supuși analizei și se editează pentru fiecare plătitor Fișa de calcul a SIN-ului.

(4.2.3.) Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmind Fișa de analiză de risc, prevăzută în Anexa nr. 5.

(4.2.4.) Fișa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, astfel:

- cartușul "suma solicitată la rambursare" se completează astfel:

* rd. 1 "suma solicitată la rambursare" se completează cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 27 al Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

* rd. 2 "din perioada de raportare" se completează cu suma negativă de TVA din rd. 20 al Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa și celelalte rânduri ale cartușului, cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.

În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există și deconturi cu sume pozitive, în coloana "observații" se va înscrie suma pozitivă, iar col. "Sume negative" va rămâne necompletată.

Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "observații", se va menționa dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN-ul.

- cartușul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul final" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

* rd. 1 "Total sume rambursate în ultimele 12 luni fără control fiscal" - datele se preiau din "evidența privind cererile de rambursare depuse", prevăzută de Ordinul ministrului finanțelor nr. 621/2003 și de prezentul ordin.

* rd. 2 "Imobilizări corporale proprii" - datele se preiau din ultima raportare financiar-contabilă.

* rd. 3 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (rândul 6 din Decontul privind TVA potrivit Codului fiscal, respectiv rândul 7 din Decontul TVA potrivit Legii nr. 345/2002);

* rd. 4 "Media achizițiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibilă (rd. 19 din Decontul privind TVA potrivit Codului fiscal, respectiv rândul 17 din Decontul TVA potrivit Legii nr. 345/2002)

(4.2.5.) Dacă toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN, nu se va completa cartușul de "indicatori de analiză" și se va genera Decizia de rambursare.

(4.2.6.) În cazul în care, în una din perioade se constituie suma solicitată la rambursare, aceasta depășește SIN-ul se completează și cartușul de "Indicatori de analiză" pentru perioada respectivă.

(4.2.7.) După completarea Fișei de analiză de risc și acordarea punctajului, deconturile cu sume negative cu opțiune de rambursare se clasifică în:

a) Deconturi cu risc scăzut, dacă se obține un punctaj între 0 și 60, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursare;

b) Deconturi cu risc mare, dacă se obține un punctaj între 60 și 200, pentru cel puțin una din perioadele din care provine suma solicitată la rambursare.

(4.2.7.a) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc scăzut se soluționează pe baza analizei individuale.

(4.2.7.a.1.) Pentru efectuarea analizei, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferența în plus de suma solicitată la rambursare.

(4.2.7.a.2) Solicitarea documentației se face în scris, menționând-se documentele care trebuie prezentate, data, ora și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupă de analiză.

(4.2.7.a.3) În cazul în care diferențele se pot justifica și clarifica urmare analizei documentare, se propune aprobarea rambursării, pe baza unei Note privind rezultatul analizei care va fi întocmită, în două exemplare, de persoana care a făcut analiza. Această Notă se înaintează, împreună cu Decontul, Fișa de calcul a SIN-ului și Fișa de analiză, conducătorului compartimentului pentru aprobare.

După aprobarea Notei privind rezultatul analizei se întocmește "Decizia de rambursare a TVA". Decontul, Fișa de calcul a SIN-ului, Fișa de analiză de risc, Nota și Decizia se transmit conducătorului unității fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.

(4.2.7.a.4) În cazul în care diferențele nu se pot justifica și clarifica urmare analizei documentare, se propune efectuarea controlului fiscal, pe baza unei Note privind rezultatul analizei care va fi întocmită, în două exemplare, de persoana care a făcut analiza. Această Notă se înaintează, împreună cu Decontul, Fișa de calcul a SIN-ului și Fișa de analiză, spre avizare conducătorului compartimentului, apoi, spre aprobare conducătorului unității fiscale/directorului coordonator.

După aprobare, se transmite compartimentului de control fiscal, dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:

- Decontul cu sume negative cu opțiune de rambursare;

- Fișa de calcul a SIN-ului;

- Fișa de analiză;

- Nota privind rezultatul analizei.

(4.2.7.b) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc mare împreună cu Fișa de calcul a SIN-ului și Fișa de analiză se transmit zilnic, la compartimentul cu atribuții de control fiscal.

CAPITOLUL III Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative
cu opțiune de rambursare soluționate cu control fiscal anticipat

(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit, zilnic, împreună cu documentația aferentă, compartimentului cu atribuții de control fiscal în vederea efectuării controlului.

(2) După efectuarea controlului, compartimentul cu atribuții în domeniul controlului fiscal va întocmi Raportul de inspecție fiscală.

(3) În maxim 35 zile calendaristice de la data depunerii decontului, compartimentul cu atribuții de control fiscal va transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecție fiscală.

(4) În aceeași zi, compartimentul de specialitate va întocmi Decizia de rambursare a TVA, în trei exemplare. Decizia va fi semnată de șeful compartimentului și aprobată de conducătorul unității fiscale/directorul coordonator.

CAPITOLUL IV Dispoziții speciale privind soluționarea deconturilor
cu sume negative cu opțiune de rambursare

(1) Pentru marii contribuabili rambursarea se acordă cu control ulterior.

În categoria marilor contribuabili se cuprind plătitorii definiți în Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.173/2000 privind organizarea activității de administrare și control financiar fiscal la marii contribuabili și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și județul Ilfov în cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, cu completările aduse prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 512/2003.

Compartimentele cu atribuții de control fiscal vor verifica, la sediul plătitorului, rambursările acordate, semestrial sau anual, după caz, în funcție de rezultatele verificărilor anterioare.

(2) Primul decont cu sume negative cu opțiune de rambursare depus, după înregistrarea investiției potrivit legii, de către plătitorii care realizează investiții ce se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările și completările ulterioare, va fi supus controlului fiscal, rambursarea fiind acordată cu control anticipat.

Solicitările ulterioare depuse de această categorie de plătitori, pe durata derulării investiției vor fi soluționate cu control ulterior.

Compartimentele cu atribuții de control fiscal vor verifica, la sediul plătitorului, rambursările acordate semestrial sau, după caz, anual, în funcție de rezultatele verificărilor anterioare.

(3) Plătitorii constituiți potrivit Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat beneficiază de rambursare în condițiile prevăzute de alin. (2) de mai sus.

CAPITOLUL V Fluxul operațiunilor în cadrul compartimentului de colectare

(1) La sfârșitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau rambursării, Deciziile de rambursare, care au fost aprobate de conducătorul unității fiscale/directorul coordonator.

(2) Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidența analitică pe plătitor și a Deciziei de rambursare întocmește Nota de compensare și/sau rambursare, conform formularelor aprobate.

Nota se întocmește în patru exemplare, se semnează de șeful compartimentului de colectare și se aprobă de conducătorul unității fiscale/directorul coordonator.

Nota aprobată se transmite, cel mai târziu a doua zi, pe bază de borderou, compartimentului trezorerie în vederea efectuării compensării și/sau rambursării.

(3) După efectuarea compensării și/sau rambursării compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare din Nota de compensare și/sau rambursare cuprinzând și data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau rambursare, cel târziu a doua zi de la efectuarea compensării și/sau rambursării.

CAPITOLUL VI Finalizarea procedurii și arhivarea documentelor

(1) Compartimentul de colectare va reține Decizia de rambursare și un exemplar din Nota de compensare și/sau rambursare și va transmite compartimentului de specialitate, cel mai târziu a doua zi, două exemplare din Notă, un exemplar pentru a fi comunicat plătitorului și un exemplar în vederea arhivării.

(2) După operarea datelor privind soluționarea decontului cu sume negative cu opțiune de rambursare în evidența specială, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

Dosarul solicitării, care va cuprinde:

- Decontul cu sume negative cu opțiune de rambursare;

- Fișa de calcul a SIN-ului;

- Fișa de analiză;

- Nota privind rezultatele analizei și/sau Raportul de inspecție fiscală, după caz;

- Decizia de rambursare a TVA;

- Nota de compensare și/sau rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau rambursare.

(3) În cel mult 1 zi de la primirea Notei de compensare și/sau rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înștiințează plătitorul despre modul de soluționare a opțiunii de rambursare, prin transmiterea Deciziei de rambursare, însoțită de Nota de compensare și/sau rambursare.

(4) Compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de control fiscal, până la data de 1 a lunii următoare un extras al registrului de evidență specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, soluționate cu control ulterior, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală.

CAPITOLUL VII Raportarea modului de soluționare

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabililor din municipiul București și din județul Ilfov vor raporta lunar, până la sfârșitul lunii următoare celei în care au fost depuse Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, Direcției generale de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, situația rambursărilor efectuate, potrivit modelului din Anexa nr. 6.

ANEXA Nr. 1

Evidența cererilor de rambursare depuse de plătitorii de TVA
Nr. crt. Denumire /nume, prenume plătitor Cod de înregis- trare fiscală Nr. și data înregistrării decontului negativ cu opțiune de rambursare Suma solicitată Procedura aplicată în soluționare 1) Decizia org. fiscal 2) Suma aprobată Diferențe constatate față de suma solicitată Nr. și data adresei de transmitere spre soluționare comparti- mentului de control fiscal Nr. și data adresei de transmitere a rezultatelor controlului de la direcția controlului fiscal Data efectuării compensării și/sau a restituirii
1) se va completa cu: SIN - în cazul soluționării în urma comparării cu SIN;
AR - în cazul soluționării pe bază de analiză de risc;
CF - în cazul soluționării cu control fiscal.
CU - în cazul soluționării cu control ulterior, pentru cazurile speciale de rambursare de la cap. IV
2) se va completa cu: A - în cazul cererilor aprobate;
R - în cazul cererilor respinse.

ANEXA Nr. 2

FIȘA DE CALCUL A STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV

Denumirea plătitorului de TVA
Codul de identificare fiscală
Județul Localitatea
Strada Număr Bloc Scara Ap.
Cod poștal Sector Tel: Fax: E-mail
A. SIN-ul brut ...............
[SUMĂ(TVA deductibil) - SUMĂ(TVA colectat)]/nr. perioade de raportare (12 sau 4)
B. Ajustare la inflație (rd. A x indice inflație) ...............
C. Indicatori
Nr. crt. INDICATORI Punctaj
1 Capital social vărsat
mai mic de 25 mil. lei 50
între 25-500 mil. lei 25
mai mare 500 mil. lei 0
2 Imobilizări corporale
- mai mici decât suma medie de rambursat 45
- mai mari decât suma medie de rambursat 0
3 Rezultatul financiar al anului precedent
Profit 0
Pierdere 20
4* Obiectul de activitate preponderent
comerț intern 60
Servicii 40
producție agricolă 20
producție industrială, perfecționare activă, comerț exterior în nume propriu 0
5 Deconturi de TVA nedepuse
0 0
mai mult decât 1 40
6 Raportul dintre media vânzărilor și media achizițiilor
- media vânzărilor mai mare decât media achizițiilor 0
- media vânzărilor mai mică decât media achizițiilor 45
7* Declarații fiscale nedepuse în perioada de referință
- nici una (toate declarațiile depuse) 0
1-2 20
3-4 40
mai mult de 4 60
8* Obligații fiscale restante în perioada de referință
- obligații la începutul perioadei mai mici decât obligațiile la sfârșitul perioadei 50
- obligații la începutul perioadei mai mari decât obligațiile la sfârșitul perioadei 30
- nu există 0
9* Obligații de plată restante la TVA
- fără obligații restante 0
- cu obligații restante 40
10 Perioadă scursă de la ultimul control de fond
- maxim 12 luni 0
- între 13-24 luni 25
- peste 24 luni 35
- nu a avut control de la înființare, iar perioada de la înființare este mai mare de 36 luni 50
11 Nr. de rambursări soluționate fără control în perioada de referință
- nu are 0
- sub 6 25
- peste 6 50
12 Ponderea sumelor respinse la controlul TVA, în totalul solicitat la rambursare în perioada de referință
- nu are 0
- 5-10% 15
- 10-20% 35
- 20-30% 45
- peste 30% 100
TOTAL PUNCTAJ
D. Coeficient de ajustare în funcție de comportamentul fiscal ...............
E. SIN ...............
pct. 4* - Nomenclatorul CAEN și codurile CAEN aplicabile acestui punct sunt prevăzute în Anexa nr. 3
pct. 7* - se verifică depunerea formularului 100 "Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat"
pct. 8* și pct. 9* - se consideră toate obligațiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal și neachitate, cu excepția sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.

LEGENDĂ:

Locul de unde se obțin elementele din fișa de ajustare:

1. Bilanțul contabil, pentru punctele 1, 2, 3, 4.

2. Aplicația "DECIMP", pentru punctele 5, 6, 7.

3. Fișa analitică de evidență pe plătitori, pentru punctele 8, 9.

4. Dosarul fiscal, pentru punctul 10.

5. Registrul de evidență a cererilor de rambursare TVA, pentru punctele 11, 12.

ANEXA Nr. 3

Coduri CAEN pentru completarea poziției 4 lit. C din anexa nr. 2

Încadrare în poz. 4 Cod CAEN Denumire
1 5010 Comerț cu autovehicule
1 5030 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
1 5040 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente și reparații
1 5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
1 5111 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
1 5112 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie
1 5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții
1 5114 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
1 5115 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
1 5116 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții, încălțăminte și articole
1 5117 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
1 5118 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
1 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
1 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor
1 5122 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
1 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii
1 5124 Comerț cu ridicata al pieilor brute și al pieilor prelucrate
1 5125 Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat
1 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor proaspete
1 5132 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
1 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
1 5134 Comerț cu ridicata al băuturilor
1 5135 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
1 5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
1 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
1 5138 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
1 5139 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
1 5141 Comerț cu ridicata al produselor textile
1 5142 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
1 5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
1 5144 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere
1 5145 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
1 5146 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
1 5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
1 5151 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
1 5152 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
1 5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții
1 5154 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
1 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice
1 5156 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
1 5157 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
1 5181 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte
1 5182 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
1 5183 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
1 5184 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
1 5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
1 5186 Comerț cu ridicata al altor componente și echipamente electronice
1 5187 Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi
1 5188 Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
1 5190 Comerț cu ridicata al altor produse
1 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
1 5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
1 5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
1 5222 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
1 5223 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
1 5224 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
1 5225 Comerț cu amănuntul al băuturilor
1 5226 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
1 5227 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
1 5231 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
1 5232 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
1 5233 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
1 5241 Comerț cu amănuntul al textilelor
1 5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
1 5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
1 5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic
1 5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor
1 5246 Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pt. vopsit
1 5247 Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie
1 5248 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse, n.c.a.
1 5250 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
1 5261 Comerț cu amănuntul prin corespondență
1 5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe
1 5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
2 2211 Editarea cărților
2 2212 Editarea ziarelor
2 2213 Editarea revistelor și a periodicelor
2 2214 Editarea înregistrărilor sonore
2 2215 Alte activități de editare
2 2221 Tipărirea ziarelor
2 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.
2 2223 Legătorie
2 2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
2 2225 Alte lucrări de tipografie
2 2231 Reproducerea înregistrărilor audio
2 2232 Reproducerea înregistrărilor video
2 2233 Reproducerea înregistrărilor informatice
2 2512 Reșaparea anvelopelor
2 2670 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2 2852 Operațiuni de mecanică generală
2 3621 Baterea monedelor și medaliilor
2 4100 Captarea, tratarea și distribuția apei
2 4511 Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere
2 4512 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
2 4521 Construcții de clădiri și lucrări de geniu
2 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
2 4523 Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive
2 4524 Construcții hidrotehnice
2 4525 Alte lucrări speciale pentru construcții
2 4531 Lucrări de instalații electrice
2 4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
2 4533 Lucrări de instalații tehnico-sanitare
2 4534 Alte lucrări de instalații
2 4541 Lucrări de ipsoserie
2 4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
2 4543 Lucrări de pardosire și placare a pereților
2 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
2 4545 Alte lucrări de finisare
2 4550 Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire
2 5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor
2 5271 Reparații de încălțăminte și ale altor articole din piele
2 5272 Reparații de articole electrice de uz gospodăresc
2 5273 Reparații de ceasuri și bijuterii
2 5274 Alte reparații de articole personale n.c.a.
2 5510 Hoteluri
2 5521 Tabere de tineret și refugii montane
2 5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
2 5523 Alte mijloace de cazare
2 5530 Restaurante
2 5540 Baruri
2 5551 Cantine
2 5552 Alte unități de preparare a hranei
2 6010 Transporturi pe calea ferată
2 6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
2 6022 Transporturi cu taxiuri
2 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale
2 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
2 6030 Transporturi prin conducte
2 6110 Transporturi maritime și de coastă
2 6120 Transporturi pe căi navigabile interioare
2 6210 Transporturi aeriene după grafic
2 6220 Transporturi aeriene ocazionale
2 6230 Transporturi spațiale
2 6311 Manipulări
2 6312 Depozitări
2 6321 Alte activități anexe transporturilor terestre
2 6322 Alte activități anexe transporturilor pe apă
2 6323 Alte activități anexe transporturilor aeriene
2 6330 Activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor; activități de asistență turistică n.c.a.
2 6340 Activități ale altor agenții de transport
2 6411 Activitățile poștei naționale
2 6412 Alte activități de curier (altele decât cele de poștă națională)
2 6420 Telecomunicații
2 6511 Activități ale băncii centrale (naționale)
2 6512 Alte activități de intermedieri monetare
2 6521 Activități de creditare pe bază de contract (Leasing financiar)
2 6522 Alte activități de creditare
2 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare
2 6601 Activități de asigurări de viață
2 6602 Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
2 6603 Alte activități de asigurare (exceptând asigurările de viață)
2 6711 Administrarea piețelor financiare
2 6712 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari)
2 6713 Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări și de pensii)
2 6720 Activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii
2 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară
2 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
2 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
2 7031 Agenții imobiliare
2 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
2 7110 Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică
2 7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru
2 7122 Închirierea mijloacelor de transport pe apă
2 7123 Închirierea mijloacelor de transport aerian
2 7131 Închirierea mașinilor și echipamentelor agricole
2 7132 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent
2 7133 Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
2 7134 Închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.
2 7140 Închirierea bunurilor personale și gospodărești n.c.a.
2 7210 Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
2 7221 Editare de programe
2 7222 Consultanță și furnizare de alte produse software
2 7230 Prelucrarea informatică a datelor
2 7240 Activități legate de bazele de date
2 7250 Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor
2 7260 Alte activități legate de informatică
2 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale
2 7320 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
2 7411 Activități juridice
2 7412 Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal
2 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj
2 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management
2 7415 Activitățile de management ale holdingurilor
2 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
2 7430 Activități de testări și analize tehnice
2 7440 Publicitate
2 7450 Selecția și plasarea forței de muncă
2 7460 Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor
2 7470 Activități de întreținere și curățare a clădirilor
2 7481 Activități fotografice
2 7482 Activități de ambalare
2 7485 Activități de secretariat și traducere
2 7486 Activități ale centrelor de intermediere telefonică
2 7487 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
2 7511 Servicii de administrație generală
2 7512 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția socială
2 7513 Controlul activităților economice
2 7514 Servicii de susținere a administrațiilor publice
2 7521 Activități de afaceri externe
2 7522 Activități de apărare națională
2 7523 Activități de justiție
2 7524 Activități de ordine publică
2 7525 Activități de protecție civilă
2 7530 Activități de protecție socială obligatorie
2 8010 Învățământ primar
2 8021 Învățământ secundar general
2 8022 Învățământ secundar teoretic, tehnic sau profesional
2 8030 Învățământul superior
2 8041 Școli de conducere (pilotaj)
2 8042 Alte forme de învățământ
2 8511 Activități de asistență spitalicească și sanatorială
2 8512 Activități de asistență medicală ambulatorie
2 8513 Activități de asistență stomatologică
2 8514 Alte activități referitoare la sănătatea umană
2 8520 Activități veterinare
2 8531 Activități de asistență socială, cu cazare
2 8532 Activități de asistență socială, fără cazare
2 9001 Colectarea și tratarea apelor uzate
2 9002 Colectarea și tratarea altor reziduuri
2 9003 Salubritate, depoluare și activități similare
2 9111 Activități ale organizațiilor economice și patronale
2 9112 Activități ale organizațiilor profesionale
2 9120 Activități ale sindicatelor salariaților
2 9131 Activități ale organizațiilor religioase
2 9132 Activități ale organizațiilor politice
2 9133 Alte activități asociative n.c.a.
2 9211 Producția de filme cinematografice și video
2 9212 Distribuția de filme cinematografice și video
2 9213 Proiecția de filme cinematografice
2 9220 Activități de radio și televiziune
2 9231 Creație și interpretare artistică și literară
2 9232 Activități de gestionare a sălilor de spectacol
2 9233 Bâlciuri și parcuri de distracții
2 9234 Alte activități de spectacole n.c.a.
2 9240 Activități ale agențiilor de presă
2 9251 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
2 9252 Activități ale muzeelor, conservarea monumentelor și clădirilor
2 9253 Activități ale grădinilor botanice și zoologice ale rezervațiilor
2 9261 Activități ale bazelor sportive
2 9262 Alte activități sportive
2 9271 Jocuri de noroc și pariuri
2 9272 Alte activități recreative
2 9301 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor
2 9302 Coafură și alte activități de înfrumusețare
2 9303 Activități de pompe funebre și similare
2 9304 Activități de întreținere corporală
2 9305 Alte activități de servicii personale, n.c.a.
2 9500 Activități ale personalului angajat în gospodării particulare
2 9600 Activități desfășurate în gospodării private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu
2 9700 Activități ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii
2 9900 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
3 111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.
3 112 Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră
3 113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii
3 121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui
3 122 Creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor și asinilor
3 123 Creșterea porcinelor
3 124 Creșterea păsărilor
3 125 Creșterea altor animale
3 130 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
3 141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)
3 142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare
3 150 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activități de servicii anexe
3 201 Silvicultură și exploatare forestieră
3 202 Servicii auxiliare silviculturii și exploatării forestiere
3 501 Pescuitul
3 502 Piscicultura
4 1010 Extracția și preparare cărbunelui superior (PCS =/> 23865 kj/kg)
4 1020 Extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kj/kg)
4 1030 Extracția și prepararea turbei
4 1110 Extracția hidrocarburilor
4 1120 Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile
4 1200 Extracția și prepararea minereurilor radioactive
4 1310 Extracția și prepararea minereurilor feroase
4 1320 Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereuri radioactive)
4 1411 Extracția pietrei pentru construcții
4 1412 Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei
4 1413 Extracția ardeziei
4 1421 Extracția pietrișului și nisipului
4 1422 Extracția argilei și caolinului
4 1430 Extracția și prepararea minereurilor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
4 1440 Extracția sării
4 1450 Alte activități extractive n.c.a.
4 1511 Producția și conservarea cărnii
4 1512 Producția și conservarea cărnii de pasăre
4 1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
4 1520 Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește
4 1531 Prelucrarea și conservarea cartofilor
4 1532 Fabricarea sucurilor din fructe și legume
4 1533 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
4 1541 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute
4 1542 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate
4 1543 Fabricarea margarinei și produselor comestibile similare
4 1551 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
4 1552 Fabricarea înghețatei
4 1561 Fabricarea produselor de morărit
4 1562 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
4 1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă
4 1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie
4 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
4 1582 Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și altor produse similare
4 1583 Fabricarea zahărului
4 1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
4 1585 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse
4 1586 Prelucrarea ceaiului și cafelei
4 1587 Fabricarea condimentelor
4 1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
4 1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
4 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
4 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentație
4 1593 Fabricarea vinurilor
4 1594 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
4 1595 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
4 1596 Fabricarea berii
4 1597 Fabricarea malțului
4 1598 Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice
4 1600 Fabricarea produselor din tutun
4 1711 Pregătirea fibrelor și filarea în fire de bumbac și tip bumbac
4 1712 Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână cardată și tip lână cardată
4 1713 Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână pieptănată și tip lână
4 1714 Pregătirea și filarea în fire a fibrelor tip in
4 1715 Prelucrarea și răsucirea mătăsii naturale și artificiale (inclusiv din scame) și a firelor sintetice
4 1716 Fabricarea aței de cusut
4 1717 Pregătirea fibrelor și filarea altor tipuri de fire
4 1721 Țesături din bumbac și din fire tip bumbac
4 1722 Țesături din lână cardată și din fire tip lână cardată
4 1723 Țesături din lână pieptănată și din fire tip lână pieptănată
4 1724 Țesături din mătase și din fire tip mătase
4 1725 Țesături din alte textile
4 1730 Finisarea materialelor textile
4 1740 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
4 1751 Fabricarea de covoare și mochete
4 1752 Fabricarea de frânghii, sfori și plase
4 1753 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
4 1754 Fabricarea altor articole textile, n.c.a.
4 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
4 1771 Fabricarea de ciorapi, șosete și ciorapi pantalon, tricotați sau croșetați
4 1772 Fabricarea de pulovere, veste și articole similare tricotate sau croșetate
4 1810 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
4 1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
4 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
4 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
4 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
4 1830 Prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
4 1910 Tăbăcirea și finisarea pieilor
4 1920 Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
4 1930 Fabricarea încălțămintei
4 2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
4 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din așchii de lemn, plăci fibrolemnoase, etc.
4 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
4 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn
4 2051 Fabricarea altor produse din lemn
4 2052 Fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri
4 2111 Fabricarea celulozei
4 2112 Fabricarea hârtiei și cartonului
4 2121 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și ambalajelor din hârtie sau carton
4 2122 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
4 2123 Fabricarea articolelor de papetărie
4 2124 Fabricarea tapetului
4 2125 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
4 2310 Fabricarea produselor de cocserie
4 2320 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
4 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari
4 2411 Fabricarea gazelor industriale
4 2412 Fabricarea coloranților și a pigmenților
4 2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
4 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
4 2415 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
4 2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
4 2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
4 2420 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
4 2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
4 2441 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
4 2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice
4 2451 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
4 2452 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
4 2461 Fabricarea explozivilor
4 2462 Fabricarea cleiurilor și gelatinelor
4 2463 Fabricarea uleiurilor esențiale
4 2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
4 2465 Fabricarea suporților destinați înregistrărilor
4 2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
4 2470 Fabricarea fibrelor și firelor sintetice și artificiale
4 2511 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer
4 2513 Fabricarea altor produse din cauciuc
4 2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
4 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
4 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
4 2524 Fabricarea altor produse din material plastic
4 2611 Fabricarea sticlei plate
4 2612 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
4 2613 Fabricarea articolelor din sticlă
4 2614 Fabricarea fibrelor din sticlă
4 2615 Fabricarea de sticlărie tehnică
4 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
4 2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
4 2623 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
4 2624 Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic
4 2625 Fabricarea altor produse ceramice
4 2626 Fabricarea produselor ceramice refractare
4 2630 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
4 2640 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
4 2651 Fabricarea cimentului
4 2652 Fabricarea varului
4 2653 Fabricarea ipsosului
4 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții
4 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții
4 2663 Fabricarea betonului
4 2664 Fabricarea mortarului
4 2665 Fabricarea produselor din azbociment
4 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos
4 2681 Fabricarea de produse abrazive
4 2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
4 2710 Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje
4 2721 Producția de tuburi (țevi) din fontă
4 2722 Producția de tuburi (țevi) din oțel
4 2731 Tragere la rece
4 2732 Laminare la rece
4 2733 Producția altor profile obținute la rece
4 2734 Trefilare
4 2741 Producția metalelor prețioase
4 2742 Metalurgia aluminiului
4 2743 Producția plumbului, zincului și cositorului
4 2744 Metalurgia cuprului
4 2745 Producția altor metale neferoase
4 2751 Turnarea fontei
4 2752 Turnarea oțelului
4 2753 Turnarea metalelor neferoase ușoare
4 2754 Turnarea altor metale neferoase
4 2811 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
4 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
4 2821 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
4 2822 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
4 2830 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
4 2840 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
4 2851 Tratarea și acoperirea metalelor
4 2861 Fabricarea produselor de tăiat și de uz casnic
4 2862 Fabricarea uneltelor de mână
4 2863 Fabricarea articolelor de feronerie
4 2871 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
4 2872 Fabricarea ambalajelor din metale ușoare
4 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice
4 2874 Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri
4 2875 Fabricarea altor articole din metal
4 2911 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția motoarelor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
4 2912 Fabricarea de pompe și compresoare
4 2913 Fabricarea de articole de robinetărie
4 2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie
4 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale și arzătoarelor
4 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
4 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic)
4 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală
4 2931 Fabricarea tractoarelor
4 2932 Fabricarea altor mașini și utilaje agricole și forestiere
4 2941 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
4 2942 Fabricarea altor mașini-unelte pentru prelucrarea metalului
4 2943 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
4 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
4 2952 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
4 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
4 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
4 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
4 2956 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice
4 2960 Fabricarea armamentului și muniției
4 2971 Fabricarea de mașini și aparate electrocasnice
4 2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
4 3001 Fabricarea mașinilor de birou
4 3002 Fabricarea calculatoarelor și a altor echipamente electronice
4 3110 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice
4 3120 Producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității
4 3130 Producția de fire și cabluri electrice și optice
4 3140 Producția de acumulatori, baterii și pile electrice
4 3150 Producția de lămpi electrice și echipamente de iluminat
4 3161 Producția de componente electrice pentru motoare și vehicule n.c.a.
4 3162 Producția altor componente electrice n.c.a.
4 3210 Producția tuburilor electronice și a altor componente electronice
4 3220 Producția de emițătoare radio-televiziune, echipamente și aparate telefonice și telegrafice
4 3230 Producția de receptoare de radio și televiziune; aparate de înregistrare și reproducere audio sau video
4 3310 Producția de aparatură și instrumente medicale
4 3320 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale)
4 3330 Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale
4 3340 Producția de aparatură și instrumente optice și fotografice
4 3350 Producția de ceasuri
4 3410 Producția de autovehicule
4 3420 Producția de caroserii, remorci și semiremorci
4 3430 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule
4 3511 Construcții și reparații de nave
4 3512 Construcții și reparații de ambarcațiuni sportive și de agrement
4 3520 Construcția și repararea materialului rulant
4 3530 Construcții și reparații de aeronave și nave
4 3541 Producția de motociclete
4 3542 Producția de biciclete
4 3543 Producția de vehicule pentru invalizi
4 3550 Producția altor mijloace de transport, n.c.a.
4 3611 Producția de scaune
4 3612 Producția mobilierului pentru birou și magazine
4 3613 Producția mobilierului pentru bucătării
4 3614 Producția altor tipuri de mobilier
4 3615 Producția de saltele și somiere
4 3622 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre
4 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale
4 3640 Fabricarea articolelor pentru sport
4 3650 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
4 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie
4 3662 Confecționarea măturilor și periilor
4 3663 Fabricarea altor produse manufacturiere
4 3710 Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
4 3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
4 4011 Producția de energie electrică
4 4012 Transportul energiei electrice
4 4013 Distribuția și comercializarea energiei electrice
4 4021 Producția gazelor
4 4022 Distribuția și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
4 4030 Producția și distribuția energiei termice și a apei calde

ANEXA Nr. 4

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

UNITATEA FISCALĂ .....................
......................................
Nr. înregistrare ....... Data ........

DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Către: Denumire/Nume, prenume ..................................................
    Cod identificare fiscală ................................................
Adresa: Localitate .............. Str. ............ nr. ...... bl. .... ap. ....
    Etaj ........... județ/sector ..........................................

  În baza art. 77 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, a Decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna ...,
înregistrat sub nr. ................. din ........................ și a analizei
de risc/inspecției fiscale efectuate în perioada ..........................., se
stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

  TVA solicitată la rambursare        ............................. lei
  TVA aprobată la rambursare         ............................. lei

  Suma aprobată la rambursare urmează prevederile art. 104, 105 sau 106 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

   Aprobat,          Verificat,          Întocmit,
   Funcția           Funcția           Funcția
   Nume, prenume        Nume, prenume        Nume, prenume
   Data            Data             Data
   Semnătura          Semnătura          Semnătura

ANEXA Nr. 5

FIȘA DE ANALIZĂ DE RISC

Cod fiscal __________________________________________________________________
Denumire ____________________________________________________________________
Sediu _______________________________________________________________________
Cont bancar _________________________________________________________________
Sume negative TVA Observații
1. Suma solicitată la rambursare
2. - din perioada de raportare
3. - din perioadele anterioare de raportare
4. - perioada ___________________
5. - perioada ___________________
6. - perioada ___________________
7. - perioada ___________________
8. - perioada ___________________
9. - perioada ___________________
10. - perioada ___________________
11. - perioada ___________________
12. - perioada ___________________

Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de T.V.A. este mai mare decât S.I.N.-ul.

Nr. crt. Indicatori Punctaj Punctaj acordat
1. Total sume rambursate în ultimele 12 luni fără control fiscal
- 50 milioane - 1 miliard 0
- 1 miliard - 5 miliarde 10
- 5 miliarde - 10 miliarde 30
- mai mult de 10 miliarde 50
2. Imobilizări corporale proprii
- mai mari decât suma solicitată din luna analizată 0
- mai mici decât suma solicitată din luna analizată 50
3. Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni
- veniturile din perioada analizată mai mare decât media veniturilor în ultimele 12 luni 0
- veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni 50
4. Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni
- achizițiile din perioada analizată mai mici decât media achizițiilor în ultimele 12 luni 0
- achizițiile din perioada analizată mai mari decât media achizițiilor în ultimele 12 luni 50
TOTAL
ÎNTOCMIT,
APROBAT,

ANEXA Nr. 6

Raportare Lunară

A. Deconturi cu sume negative soluționate potrivit procedurii generale

- mil. lei -
Deconturi rămase nesoluționate din perioada anterioară Deconturi depuse în perioada de raportare Mod de soluționare
Soluționate cu SIN Soluționate cu analizate risc Soluționate cu control
Nr. Suma Nr. Suma Nr. Suma
Nr. Suma Nr. Suma În termen Peste termen În termen Peste termen În termen Peste termen În termen Peste termen În termen Peste termen În termen Peste termen
Nr. cereri de rambursare și de compensare nesoluționate și numărul de zile de întârziere peste termenul legal Sume aferente - mil. lei - Stadiul de soluționare Motivele nesoluționării
Total până la 30 zile până la 60 zile până la 90 zile Peste 90 zile

B. Deconturi cu sume negative soluționate potrivit Cap. IV al metodologiei

- mil. lei -
Cereri soluționate Cereri nesoluționate
Nr. cereri Suma solicitată
Tipul cererii Nr. cereri depuse aprobate respinse pt. cereri aprobate pt. cereri respinse Suma aprobată Aflate în termenul legal Cu termenul legal depășit Cereri retrase
Nr. Suma solicitată Nr. Suma solicitată Nr. Suma solicitată
rambursare cu control ulterior
rambursare cu control anticipat
Nr. cereri de rambursare și de compensare nesoluționate și numărul de zile de întârziere peste termenul legal Sume aferente - mil. lei - Stadiul de soluționare Motivele nesoluționării
Total până la 30 zile până la 60 zile până la 90 zile Peste 90 zile

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...