Parlamentul României

Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind regimul de control al exporturilor, importurilor
și altor operațiuni cu produse militare"

2. La articolul 1, partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență următoarele operațiuni cu produse militare:

............................................................................................

c) activitatea de intermediere;"

3. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență operațiunile de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, tranzitul internațional și transbordările de produse militare efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a eșaloanelor militare ale celorlalte state membre ale NATO".

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Se supun controlului, de asemenea, destinația și utilizarea finală ale produselor militare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la art. 1."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) produse militare - armamente, muniții, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene și maritime și alte produse, echipamente și sisteme proiectate și realizate pentru scopuri militare, componente, părți și accesorii ale acestora, precum software și tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;

b) asistență tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecționare, transmisia de informații sau calificări operaționale ori servicii de consultanță pentru produse militare. Asistența tehnică include și formele de asistență transmise oral;

c) operațiuni de comerț exterior - operațiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și c);

d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinație din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situația în care un document sau părți pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obțină același rezultat;

e) activitatea de intermediere - activitățile desfășurate de o persoană privind:

- negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun transferul dintr-o țară terță către o altă țară terță de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau

- cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o țară terță către o altă țară terță."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Exportul, reexportul și transmisia de software și tehnologie, inclusiv prin mijloace electronice, de produse militare care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului se supun procedurii de licențiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile în care exportatorul este informat de către agenție că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:

a) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea sau utilizarea de produse militare; sau

b) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea sau utilizarea de mijloace capabile să transporte și să ducă la țintă arme de distrugere în masă.

(2) Dacă exportatorul are cunoștință că unele produse care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze agenția, care decide asupra oportunității de a supune licențierii exportul respectiv.

(3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin ordin al președintelui agenției și se comunică persoanelor interesate."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:

a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;

b) intereselor de securitate națională și economice ale României;

c) principiilor și criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme;

d) obligațiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind transferurile de arme instituite printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poziție comună sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau instituite de state membre NATO;

e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;

f) convențiilor, tratatelor, acordurilor internaționale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte și a altor angajamente internaționale asumate de România ca stat participant la regimurile internaționale de neproliferare și de control al exporturilor;

g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu."

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Agenția Națională de Control al Exporturilor, reglementată prin Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, ca autoritate națională în domeniul controlului exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, denumită în continuare agenție, preia în responsabilitate controlul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și răspunde de aplicarea politicii Guvernului și în acest domeniu."

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operațiuni de comerț exterior cu produse militare numai pe baza autorizației eliberate de către agenție sau de către alte organe abilitate, potrivit legii."

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se efectuează pe bază de licențe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:

a) licență individuală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operațiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeași categorie, către sau de la un singur partener extern;

b) licență globală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operațiuni cu unul sau mai multe produse militare, către sau de la mai mulți parteneri externi.

(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se efectuează în baza unei licențe individuale."

12. La articolul 13, alineatele (3) și (7) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să declare agenției destinația produselor militare, precum și destinatarul sau utilizatorul final al acestora.

............................................................................................

(7) Cererile de autorizație, de licență sau de permis, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare, vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate."

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Titularii autorizațiilor, ai licențelor sau ai permiselor sunt obligați să declare agenției orice modificări sau diferențe față de datele înscrise în autorizații, licențe, respectiv permise, constatate în documente, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări ori diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emisă autorizația, licența sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări ori diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizație, licență sau permis, după caz."

14. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Valabilitatea licențelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum un an."

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unitățile vamale stabilite în documentele eliberate de agenție.

(2) Tranzitul și transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unitățile vamale stabilite potrivit alin. (1)."

16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) În cazul exporturilor de produse militare, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internațional de import ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finală declarate și să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă,scrisă,a autorităților române abilitate potrivit legii. Certificatul internațional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licență de export.

(2) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinație.

(3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenției, în original, în termenul prevăzut la alin. (2)."

17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) În cazul importurilor de produse militare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenției eliberarea certificatului internațional de import ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenției eliberarea certificatului de control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Națională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare."

18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

În cazul operațiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obțină de la partenerul extern documente cuprinzând garanțiile acestuia, din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligațiile sau angajamentele internaționale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operațiuni necomerciale."

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

În cazul operațiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obțină de la agenție documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din țara acestuia."

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, agenția coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.

(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, agenția are următoarele atribuții principale:

a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit legii, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3, altele decât cele menționate la art. 26 alin. (1), să efectueze operațiuni de comerț exterior cu produse militare;

c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse militare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;

d) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor persoanelor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 1;

e) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori, în vederea eliberării licențelor de export de produse militare;

f) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru importurile de produse militare;

g) examinează și aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licență privind exportul sau importul de produse militare;

h) eliberează licențele de export sau de import de produse militare;

i) examinează și aprobă cererile de permis pentru operațiuni necomerciale, de tranzit internațional și de transbordare pe teritoriul României;

j) eliberează permise pentru operațiuni necomerciale, permise de tranzit internațional, permise de transbordare pe teritoriul României, precum și documentele solicitate de partenerii externi pentru operațiuni necomerciale de transfer în teritoriul României;

k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, oprirea ori interzicerea derulării operațiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse militare, precum și sancționarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;

l) informează anual Guvernul asupra operațiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență;

m) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare a agenților economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul exporturilor și importurilor de produse militare;

n) acordă, la cerere, gratuit, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate în efectuarea operațiunilor de export, import sau a altor operațiuni cu produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;

o) controlează modul de îndeplinire a obligațiilor și a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniu;

p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor și importurilor de produse militare;

q) cooperează cu autoritățile similare din alte state, în scopul:

- informării reciproce și consultării în cazul cererilor de licență sau al permisului pentru produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;

- actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse militare;

- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;

r) inițiază, împreună cu instituțiile competente, actualizarea listelor de produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale asumate de România;

s) inițiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții interesate, acțiuni de promovare a intereselor specifice României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor și importurilor de produse militare;

ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării și controlului exporturilor și importurilor de produse militare."

21. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu, în vederea clasificării sau nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se suportă financiar de către persoana în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare. În situații deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securității naționale, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul agenției.

............................................................................................

(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agenției, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și a celor privind destinația și utilizarea finală ale produselor militare.

(5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra timp de 15 ani documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.

(6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoștință de informații ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute numai autorităților îndreptățite, în condițiile legii."

22. La articolul 23, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) În cadrul sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Autorității Naționale a Vămilor și ai agenției.

............................................................................................

(4) Consiliul interministerial examinează și avizează cererile de licență pentru:

a) exportul și importul de produse militare;

b) activitatea de intermediere."

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Cererile de autorizație, de licență și de permis pentru operațiunile cu produse militare se aprobă prin ordin al președintelui agenției."

24. Articolul 25 se abrogă.

25. La articolul 26, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Soluționarea cererilor de licență ale agenților economici din subordinea și coordonarea instituțiilor din sistemul național de apărare și securitate națională pentru exportul sau importul de produse militare este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a autorizației de export sau de import, emisă de Ministerul Apărării Naționale.

(2) Soluționarea cererilor de licență ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de produse militare, este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a avizului Ministerului Apărării Naționale."

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Rezolvarea cererilor de licență pentru exportul sau importul de produse militare, altele decât cele prevăzute la art. 26, este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a autorizației de a efectua operațiuni de comerț exterior cu produse militare, eliberată de către agenție."

27. După articolul 28 se introduce articolul 281 cu următorul cuprins:

"

Art. 281. -

(1) Agenția refuză eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare dacă statul destinatarului final este supus unui embargo privind transferurile de arme instituit printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poziție sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene ori decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(2) Agenția poate refuza eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de state membre NATO."

28. La articolul 29, alineatele (2), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Agenția are acces neîngrădit, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse militare, precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.

............................................................................................

(4) La solicitarea agenției, Ministerul Administrației și Internelor sau alte instituții abilitate efectuează verificări specifice și o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) Autoritatea Națională a Vămilor va pune la dispoziție agenției, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul și la alte operațiuni cu produse militare."

29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la operațiunile cu produse militare, precum și a celor privind sinceritatea declarațiilor, care constituie infracțiuni potrivit legii, se pedepsește conform prevederilor Codului penal."

30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Eliberarea autorizațiilor, licențelor de export sau de import de produse militare, precum și a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii."

31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Nerespectarea destinației și utilizării finale ale produselor militare, înscrise în documente în baza declarației prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei."

32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) și (3) și ale art. 22 alin. (5) și (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 14 și ale art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei."

33. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Agenția sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni."

34. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 28 și 29."

35. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului exporturilor și importurilor de produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu, agenția poate suspenda sau retrage autorizațiile, licențele ori permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii."

36. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Agenția face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel național, care desfășoară activități ce au legătură cu regimul produselor militare."

37. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Agenția este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internaționale de control al exporturilor de produse militare, al interzicerii armelor chimice, precum și în țările cu care România desfășoară curent operațiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detașat în Ministerul Afacerilor Externe."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 15 decembrie 2004.

Nr. 595.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...