Parlamentul României

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Procedurile privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare instituite prin prezenta lege se aplică asigurătorilor și/sau reasigurătorilor, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum și sucursalelor și filialelor societăților de asigurare din alte state terțe, care au sediul în România.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică intermediarilor în asigurări, astfel cum sunt definiți prin Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, aceștia fiind supuși reglementărilor dreptului comun în materie de reorganizare judiciară și de faliment, cuprinse în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Prezenta lege reglementează procedura redresării financiare a societății de asigurare, precum și procedura falimentului acesteia în caz de insolvabilitate. Modificări (1)

(2) Măsurile aplicate în cadrul procedurilor reglementate de prezenta lege urmăresc protejarea intereselor legitime și a drepturilor creditorilor de asigurări.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) societate de asigurare - asigurătorul și/sau reasigurătorul, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

b) procedura de redresare financiară - totalitatea modalităților și a măsurilor cu caracter administrativ dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate competentă, care sunt destinate să mențină sau să restabilească situația financiară a unei societăți de asigurare; Modificări (1)

c) procedura falimentului - procedura care implică orice măsuri necesare pentru realizarea activelor societății de asigurare debitoare, aflată în stare de insolvabilitate, și pentru distribuirea fondurilor între creditori, acționari și asociați; Modificări (1)

d) autoritate competentă - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă de specialitate, autoritatea judiciară, precum și alte autorități prevăzute de lege, abilitate în ceea ce privește aplicarea procedurii redresării financiare și, respectiv, a falimentului societăților de asigurare; Modificări (1)

e) autorități de supraveghere - autoritățile naționale care, prin lege sau prin alte reglementări, sunt abilitate să supravegheze societățile de asigurare; Modificări (1)

f) administrator special - orice persoană fizică sau juridică desemnată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, însărcinată cu aplicarea măsurilor administrative de redresare financiară a societății de asigurare; Modificări (1)

g) lichidator - orice persoană fizică sau juridică desemnată de autoritatea judiciară competentă, în vederea gestionării procedurii falimentului societății de asigurare debitoare; Modificări (1)

h) creditori de asigurări - persoane asigurate, deținători de polițe de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum și oricare alte terțe persoane prejudiciate prin nerespectarea condițiilor de asigurare ale contractelor, ale căror creanțe nu au fost onorate de societatea de asigurare; Modificări (1), Jurisprudență (2)

i) creanțe de asigurări - sumele cuvenite creditorilor de asigurări, care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acești creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă. De asemenea, se consideră creanțe de asigurări creanțele Fondului de garantare, precum și primele datorate de către societatea de asigurare debitoare, rezultate din încetarea ori, după caz, din anularea contractelor de asigurare sau operațiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, înainte de deschiderea procedurii de faliment; Modificări (1)

j) stare de insolvabilitate - acea stare a societății de asigurare caracterizată prin una dintre următoarele situații: Modificări (1)

1. incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;

2. scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță;

3. imposibilitatea restabilirii situației financiare a societății de asigurare în cadrul procedurii de redresare financiară;

k) concordat - convenția intervenită înainte sau după deschiderea procedurii de faliment, încheiată între societatea de asigurare debitoare și creditorii de asigurări, având ca obiect modul și termenele de plată a creanțelor de asigurări pe care aceștia le dețin; Modificări (1)

l) stat membru - statul membru al Uniunii Europene sau statul aparținând Spațiului Economic European;

m) stat membru de origine - statul membru în care societatea de asigurare a fost autorizată; Modificări (1)

n) stat membru gazdă - statul membru, altul decât statul membru de origine, în care societatea de asigurare are deschisă o sucursală; Modificări (1)

o) stat terț - statul care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu aparține Spațiului Economic European;

p) filială - unitatea operațională cu personalitate juridică, înființată în condițiile legii, la care o societate de asigurare deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; Modificări (1)

r) sucursală - orice entitate fără personalitate juridică, aparținând unei societăți de asigurare, care desfășoară în mod direct, în limita mandatului primit, activități de asigurare pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul membru de origine; Modificări (1)

s) persoană semnificativă - administratorul și/sau conducerea executivă a societății de asigurare; Modificări (1)

t) acționar semnificativ - orice persoană care, nemijlocit și singură sau, după caz, prin intermediul ori în legătură cu alte persoane, exercită drepturi ce decurg din deținerea unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți de asigurare sau îi conferă acesteia cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor ori care, după caz, dau posibilitatea acestei persoane să exercite o influență semnificativă asupra conducerii societății de asigurare în cadrul căreia are poziția semnificativă; Modificări (1)

u) Fond de garantare - fondul de protecție prevăzut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Procedura de redresare financiară. Reguli generale

Art. 4. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute de normele date în aplicarea acesteia, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor procedează periodic la verificarea situației financiare a societății de asigurare, fie în baza documentelor și a raportărilor transmise de aceasta, conform legii, fie în urma acțiunilor de analiză, îndrumare și control efectuate de organele de specialitate ale acestei autorități. Modificări (1)

(2) Verificarea se poate efectua oricând de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, inclusiv în urma sesizărilor creditorilor de asigurări referitoare la situația financiară a societății de asigurare, în vederea prevenirii stării de insolvabilitate și/sau a restabilirii situației acesteia în cadrul procedurii de redresare financiară. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Procedura de redresare financiară implică orice intervenție a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru luarea măsurilor necesare restabilirii situației financiare a societății de asigurare, în scopul prevenirii stării de insolvabilitate a acesteia și a evitării declanșării procedurii falimentului. Modificări (1)

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este singura autoritate competentă abilitată să decidă aplicarea modalităților și a măsurilor de redresare financiară în ceea ce privește societățile de asigurare, inclusiv sucursalele acestora din alte state membre, precum și sucursalele și filialele societăților de asigurare din state terțe, care au sediul în România. Măsurile de redresare financiară nu împiedică deschiderea, de către statul membru de origine, a unei proceduri de faliment. Modificări (1)

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează de urgență autoritățile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a adopta măsuri de redresare financiară împotriva unei societăți de asigurare, inclusiv efectele concrete posibile ale unor astfel de măsuri. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) În toate cazurile, societatea de asigurare este obligată să pună la dispoziție Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele și informațiile solicitate în vederea verificării și să asigure desfășurarea activității de analiză și control în condiții optime și cu celeritate. Modificări (1)

(2) La cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, societatea de asigurare este obligată să determine și să comunice acesteia, în termen de 48 de ore de la solicitare, situația financiară, precum și marja de solvabilitate minimă. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

O societate de asigurare intră în procedura de redresare financiară reglementată de prezenta lege atunci când, după caz:

a) se constată nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum și a oricăror altor prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare, punându-se în pericol onoarea obligațiilor asumate față de creditorii de asigurări;

b) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minimă prevăzută de reglementările emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

c) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță. Referințe (1)

Art. 8. -

(1) În cazurile prevăzute la art. 7, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune, prin decizie motivată, deschiderea procedurii de redresare financiară prin una dintre următoarele modalități: Modificări (1)

a) redresarea societății de asigurare pe bază de plan de redresare financiară; Referințe (1)

b) redresarea societății de asigurare prin administrare specială.

(2) Prin decizia de deschidere a procedurii, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune aplicarea de către societatea de asigurare a uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri prudențiale principale: Modificări (1)

a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise, pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an, astfel încât acestea să nu depășească valorile stabilite prin decizia de deschidere a procedurii de redresare;

b) interzicerea reînnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadență sau, după caz, doar a unor tipuri de contracte de asigurare, expres stabilite prin decizia de redresare financiară;

c) interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare și a încasării primelor aferente, pe perioada expres stabilită prin decizia de redresare financiară;

d) efectuarea de către societatea de asigurare a transferului portofoliului de asigurări, în tot sau în parte, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie; în cazul dispunerii acestei măsuri, societatea de asigurare va efectua operațiunile privind transferul de portofoliu în regim de urgență, fără ca acestea să poată depăși 60 de zile de la data luării măsurii; Modificări (1)

e) obligarea administratorilor societății de asigurare de a convoca de îndată o adunare generală extraordinară, cu propunerea efectuării operațiunii de majorare a capitalului social sau, după caz, a fondului de rezervă liberă vărsat; termenul de întrunire nu va putea fi mai mare de 5 zile de la data convocării, iar efectuarea operațiunilor de majorare a capitalului social nu va putea depăși 30 de zile lucrătoare de la data primirii deciziei de declanșare a procedurii de redresare financiară; Modificări (1)

f) interzicerea efectuării de către societatea de asigurare a anumitor investiții; Modificări (1)

g) restrângerea rețelei teritoriale a societății de asigurare prin desființarea, în condițiile legii, a anumitor filiale și sucursale, puncte de lucru și/sau a altor sedii secundare ale societății de asigurare, precum și/sau înlocuirea persoanelor semnificative cu privire la care s-a stabilit responsabilitatea pentru ajungerea societății în procedură de redresare financiară; Modificări (1)

h) verificarea, inventarierea și instrumentarea, după caz, a dosarelor de daună, înregistrate în evidențele societății de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale și a stabilirii obligațiilor de plată față de creditorii de asigurări; activitatea de verificare, inventariere și instrumentare a dosarelor se va face în regim de urgență, fără a se putea depăși un termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de declanșare a procedurii de redresare financiară. Modificări (1)

(3) Prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune, după caz:

a) luarea unor măsuri cu privire la bunurile și/sau activele societății de asigurare, constând în inventarierea lor de către aceasta și conservarea pe toată perioada procedurii de redresare financiară; răspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzătoare a acestor măsuri dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aparține persoanelor semnificative ale societății de asigurare; Modificări (1)

b) numirea uneia sau mai multor persoane care să supravegheze modul de întocmire și de respectare a planului de redresare financiară;

c) orice alte măsuri prudențiale necesare restabilirii situației financiare a societății de asigurare, în vederea garantării protejării drepturilor și intereselor legitime ale creditorilor de asigurări. Modificări (1)

(4) Dacă este cazul, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita instanței competente încuviințarea unor măsuri asigurătorii cu privire la bunurile și/sau activele societății de asigurare, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară prevăzută la art. 8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și în două ziare de circulație națională, în conformitate cu dispozițiile legale. Referințe (1)

(2) Efectele procedurii de redresare financiară asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs. Modificări (1)

(3) După publicarea deciziei, conform alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor publică de îndată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene un extras din decizia sa cu privire la măsurile de redresare financiară. În cazul în care statul român, prin Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, este informat cu privire la adoptarea unor măsuri de reorganizare adoptate de autoritățile competente din alte state membre, acesta asigură, prin autoritatea de supraveghere, publicarea unor astfel de măsuri, conform alin. (1).

(4) Publicația prevăzută la alin. (3) va conține: denumirea autorității competente, legea aplicabilă procedurii de redresare financiară, precum și, dacă este cazul, administratorul desemnat. Publicarea extrasului din decizia de redresare se efectuează în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este publicată informația.

(5) Măsurile de redresare financiară se aplică indiferent de dispozițiile privind publicarea prevăzute la alin. (3) și (4) și își produc toate efectele în ceea ce privește creditorii de asigurări, inclusiv în ceea ce privește acționarii sau asociații și angajații societății de asigurare, considerați ca atare, ale căror drepturi sunt exclusiv afectate ca urmare a aplicării acestor măsuri. Modificări (1)

(6) Efectele deschiderii procedurii de redresare financiară se află sub incidența legii române, cu excepția celor care poartă asupra contractelor și a drepturilor menționate în continuare, care sunt sub incidența următoarelor norme:

a) contractele de muncă și relațiile de muncă sunt reglementate numai de legea statului membru aplicabilă contractelor/relațiilor de muncă;

b) contractul care conferă un drept de folosință sau prin care se dobândește proprietatea asupra unui bun imobil este reglementat doar de legea statului membru pe al cărui teritoriu este situat acest bun;

c) drepturile societății de asigurare privind o proprietate imobiliară, o navă sau o aeronavă, supusă înscrierii într-un registru public, sunt reglementate doar de legea statului membru sub a cărui autoritate se ține registrul respectiv. Modificări (1)

(7) Deschiderea procedurii de redresare financiară nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terților în ceea ce privește bunurile corporale ori necorporale, activele mobiliare sau imobiliare - atât bunuri determinate, cât și ansambluri de bunuri nedeterminate - care aparțin societății de asigurare și care sunt situate pe teritoriul altui stat membru în momentul deschiderii procedurii. Drepturile reale ale creditorilor sau terților înseamnă, în special: Modificări (1)

a) dreptul de a valorifica bunul sau de a asigura valorificarea acestuia și de a beneficia de profitul ori de venitul generat, în special pe baza unui gaj sau a unei ipoteci;

b) dreptul exclusiv de a recupera o creanță, în special un drept garantat prin constituirea unui gaj sau cesiunea acestei creanțe cu titlu de garanție;

c) dreptul de revendicare a bunului și/sau de restituire a acestuia de la oricine îl posedă și/sau îl folosește împotriva voinței titularului de drept;

d) dreptul real de a percepe fructele unui bun; este asimilat dreptului real dreptul înscris într-un registru public și opozabil terților, care dă posibilitatea dobândirii unui drept real, în sensul arătat anterior.

(8) Dispozițiile alin. (7) nu împiedică exercitarea acțiunilor privind nulitatea, anularea și/sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile tuturor creditorilor, prevăzute de legislația statului membru de origine. Cu toate acestea, legea statului membru de origine nu se va aplica atunci când persoana care a beneficiat de un act juridic prejudiciabil tuturor creditorilor face dovada că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) actul menționat se află sub incidența legislației unui alt stat membru decât cel de origine;

b) legea statului membru de origine nu prevede nici un mijloc de atacare a actului respectiv.

Art. 10. -

(1) Procedura de redresare financiară declanșată împotriva unei societăți de asigurare care cumpără un bun nu afectează drepturile garantate ale vânzătorului atunci când, în momentul deschiderii procedurii respective, bunul respectiv se află situat pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care procedurile respective au fost deschise. Modificări (1)

(2) Procedura de redresare financiară declanșată împotriva unei societăți de asigurare care vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluțiune sau de denunțare a vânzării și nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietății, dacă bunul respectiv se află, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decât acela în care procedura respectivă a fost deschisă. În cazul în care, printr-un act încheiat după adoptarea măsurilor de reorganizare, o societate de asigurare înstrăinează, cu titlu oneros, un activ imobiliar, o navă sau o aeronavă supusă înscrierii într-un registru public sau valori mobiliare ori titluri a căror existență sau transfer presupune înscrierea într-un registru ori cont, stabilit prin lege, sau care sunt plasate într-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se află sub incidența legii statului membru pe al cărui teritoriu se află activul imobiliar sau sub a cărui autoritate se ține registrul, contul ori sistemul respectiv. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu împiedică exercitarea acțiunilor privind nulitatea, anularea și/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine.

(4) Procedura de redresare financiară nu împiedică și nu afectează exercitarea drepturilor creditorilor de asigurări privind compensarea creanțelor lor cu cele ale societății de asigurare supuse acestei proceduri, în condițiile legii. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(5) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 9 alin. (7) și (8), efectele deschiderii procedurii de redresare financiară asupra drepturilor și obligațiilor participanților la o piață reglementată se află numai sub incidența legii aplicabile pieței respective. Aceasta nu împiedică acțiunile privind nulitatea, anularea și/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine, care se pot exercita pentru a nu ține seama de plățile sau de tranzacțiile efectuate în conformitate cu legea aplicabilă pieței respective.

Art. 11. -

(1) Procedura de redresare financiară își produce efectele în întreaga Comunitate Europeană din momentul în care aceasta își produce efectele în statul membru unde ea s-a declanșat.

(2) Procedura de redresare financiară își produce toate efectele în întreaga Comunitate Europeană, în conformitate cu legislația statului român, fără alte formalități, inclusiv în ceea ce privește părți terțe din alte state membre, chiar dacă legislația acelor state membre nu prevede astfel de măsuri de redresare financiară sau subordonează aplicarea lor unor condiții care nu sunt îndeplinite. Măsurile de redresare financiară adoptate în conformitate cu legislația unui stat membru se aplică în mod corespunzător pe teritoriul statului român.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate competentă și autoritate de supraveghere, informează de urgență autoritățile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a declanșa o procedură de redresare financiară, inclusiv efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri. Informarea se face înainte de adoptarea unei astfel de decizii sau imediat după acest moment.

SECȚIUNEA 1 Redresarea societăților de asigurare pe bază de plan de redresare financiară Modificări (1)

Art. 12. -

(1) În cazul deschiderii procedurii de redresare financiară pe bază de plan, consiliul de administrație sau, după caz, administratorul unic al societății de asigurare este obligat să întocmească și să depună la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 20 de zile de la data comunicării către societatea de asigurare a deciziei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a). Modificări (1)

(2) Planul de redresare financiară va cuprinde, în mod obligatoriu, perspectivele de redresare financiară a societății, precum și modalitățile concrete și termenele de îndeplinire a măsurilor și dispozițiilor stabilite prin decizia de redresare financiară emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...