Parlamentul României

Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(1) Pe timpul stării de asediu, la mobilizare și în timp de război, Jandarmeria Română, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 19, în calitate de componentă a forțelor armate, îndeplinește și următoarele atribuții:

a) execută paza, protecția și apărarea obiectivelor stabilite de autoritățile militare, altele decât cele la care se asigură pază militară în timp de pace;

b) participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul țării, în locurile de dispunere a unităților sau subunităților de jandarmi;

c) participă la apărarea unor localități;

d) asigură paza bunurilor aparținând domeniului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de acțiunile inamicului;

e) participă la acțiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau clasice;

f) execută, în cooperare cu alte forțe abilitate, acțiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul național;

g) participă la acțiuni de evacuare a populației, control și îndrumare a circulației, de escortare a prizonierilor de război și pază a acestora în obiective din zona interioară, de dirijare și îndrumare a refugiaților, pază și apărare a unor zone cu destinație specială;

h) participă la anunțarea și trimiterea la celelalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor a personalului necesar pentru completarea acestora, în condițiile legii;

i) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare și securitate națională pentru asigurarea și protecția mobilizării și participă la asigurarea punerii în aplicare a ordonanțelor militare, potrivit legii;

j) execută orice alte atribuții și misiuni privind apărarea țării, potrivit legii.

(2) Pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operațional autorității militare naționale la nivel strategic.

CAPITOLUL IV Personalul Jandarmeriei Române

Art. 23. - Jurisprudență (2)

(1) Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar și personal contractual. Reviste (1)

(2) Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituțiilor militare de învățământ, soldați și gradați profesioniști, militari în termen și militari cu termen redus.

(3) Cadrelor militare din Jandarmeria Română li se aplică dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (1)

(4) Gradaților și soldaților profesioniști li se aplică Statutul gradaților și soldaților profesioniști, aprobat prin lege.

(5) Elevilor instituțiilor militare de învățământ ale jandarmeriei li se aplică prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Personalul contractual este supus reglementărilor din legislația muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 24. - Jurisprudență (1)

(1) Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați profesioniști, militari în termen, militari cu termen redus și al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace și la mobilizare, se stabilește de către ministrul administrației și internelor, în limita efectivelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Mutarea, transferarea sau detașarea personalului se poate face în cazurile și în condițiile prevăzute prin lege.

Art. 25. -

(1) Personalul militar din unitățile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forțelor armate ale României.

(2) Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: "Eu,..., jur să respect Constituția și legile României, să păstrez secretul profesional și să-mi îndeplinesc cu bună-credință sarcinile încredințate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!".

(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.

Art. 26. -

(1) Jandarmeria Română poate folosi gradați și soldați profesioniști în limita posturilor prevăzute în statele de organizare, aprobate potrivit competențelor.

(2) Gradații și soldații profesioniști încadrați au calitatea de militar și se supun legilor și regulamentelor militare.

(3) Timpul în care o persoană își desfășoară activitatea în Jandarmeria Română ca gradat profesionist constituie vechime în muncă.

CAPITOLUL V Drepturi și obligații

Art. 27. -

(1) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, personalul militar al Jandarmeriei Române este învestit cu exercițiul autorității publice.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi și obligații: Jurisprudență (1)

a) să acorde sprijin persoanelor cu funcții ce implică exercițiul autorității publice, dacă acestea întâmpină rezistență fizică în executarea sarcinilor de serviciu;

b) să legitimeze orice persoană când există indicii temeinice că a săvârșit, săvârșește sau se pregătește să săvârșească o faptă ce constituie infracțiune ori contravenție, precum și persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal restricționat; Acțiuni respinse (1)

c) să folosească, cu acordul proprietarului sau deținătorului, orice mijloace de transport și telecomunicații, proprietate publică sau privată, cu excepția celor aparținând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare și care nu pot fi duse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate în astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, și vor fi suportate din fondurile unităților de jandarmi sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenția;

d) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, cu mijloacele de transport în comun, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

e) să solicite sprijinul cetățenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni;

f) să aplice măsura ridicării în vederea confiscării obiectelor periculoase, substanțelor sau armelor deținute fără drept sau care pot pune în pericol viața ori integritatea fizică a jandarmului sau a altor persoane, măsura și descrierea bunurilor ridicate fiind menționate în procesul-verbal de constatare.

(3) În exercitarea atribuțiilor, personalul militar al Jandarmeriei Române are dreptul să efectueze control corporal preventiv asupra persoanei și bagajului acesteia, în următoarele situații:

a) există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni;

b) persoana se află în stare de inconștiență și este necesară identificarea acesteia;

c) persoana participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase.

(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să folosească forța, mijloacele din dotare și armamentul, în condițiile legii.

(5) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este obligat să își facă cunoscută calitatea și să prezinte insigna sau legitimația de serviciu, după caz, cu excepția situațiilor în care rezultatul intervenției sau siguranța ulterioară a acestuia ar fi periclitată.

Art. 28. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor specifice, personalul militar al Jandarmeriei Române are competența teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de jandarmi din care face parte.

(2) În caz de continuare a unei măsuri sau activități specifice în desfășurare, personalul militar al Jandarmeriei Române poate acționa și în zona de responsabilitate a altor unități de jandarmi, comunicând despre aceasta structurii competente.

Art. 29. -

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române folosește armamentul din dotare cu muniția aferentă, veste antiglonț, scuturi de protecție, căști cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apă sau coloranți, arme cu glonț de cauciuc sau coloranți, cătușe, cai și câini de serviciu, dispozitive sonore și luminoase, mijloace blindate, lucrări și mijloace genistice, precum și orice mijloace de protecție și de imobilizare aflate în dotare, în următoarele situații:

a) pentru împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;

b) împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autorităților publice sau ale altor instituții de interes public ori privat și care, avertizați și somați, au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum și împotriva grupurilor organizate care împiedică desfășurarea normală a activității pe căile de comunicații, în locurile publice și în alte obiective importante;

c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine și întreprind acțiuni ce pun în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază forțele de ordine sau alte persoane învestite cu funcții ce implică exercițiul autorității publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violență.

Art. 30. -

În caz de absolută necesitate și atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de armă în condițiile strict prevăzute de lege.

Art. 31. -

(1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face numai după avertizarea și somarea participanților de a se dispersa, de către șeful dispozitivului de ordine sau de către șefii săi ierarhici.

(2) Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziție participanților timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, cu căile și cu posibilitățile de defluire.

(3) Avertizarea și somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violență care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.

Art. 32. -

(1) Avertizarea și somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase și în atenționarea persoanelor aflate în situațiile prevăzute la art. 29, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra obligației de a se dispersa și de a respecta prevederile legale.

(2) Dacă, după avertizare, participanții nu s-au dispersat, aceștia sunt atenționați prin mijloacele de amplificare sonoră, astfel: prima somație: "Atenție, vă rugăm să părăsiți ..., vom folosi forța!", urmată de semnale sonore și luminoase.

(3) În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somație a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somații, astfel: ultima somație: "Părăsiți ..., se va folosi forța!", urmată de semnale sonore și luminoase.

(4) Pentru perceperea somațiilor de către toți participanții, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartușe de semnalizare de culoare roșie, trase vertical.

Art. 33. -

Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual și nu trebuie să depășească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acțiunilor ilegale și va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

Art. 34. -

(1) Intervenția în forță se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia din municipiul București, respectiv din județul în care s-a produs una dintre situațiile prevăzute la art. 29.

(2) Dispoziția scrisă a prefectului privind intervenția în forță nu este necesară în cazul în care asupra forțelor de ordine, a altor persoane ori asupra bunurilor sau valorilor apărate se exercită violențe care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori când există indicii temeinice că participanții pregătesc sau au comis o infracțiune.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

Persoanele care săvârșesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor și conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliție sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancționare prevăzute de lege.

Art. 36. -

Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate și împotriva copiilor, cu excepția cazurilor în care aceștia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.

Art. 37. -

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului și să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a intervenției în forță.

Art. 38. -

(1) Personalul militar din Jandarmeria Română poate deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, în condițiile legii.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să poarte permanent asupra sa armamentul din dotare sau achiziționat personal, cu muniția aferentă, în condițiile legii.

Art. 39. -

Personalul militar din Jandarmeria Română are dreptul și obligația să intervină și în afara orelor de program, a atribuțiilor de serviciu și a competenței teritoriale a structurilor din care face parte, atunci când ia cunoștință de pregătirea sau de săvârșirea unei infracțiuni, acționând pentru conservarea urmelor, prinderea făptuitorului, ridicarea corpurilor delicte, a celorlalte mijloace materiale de probă și predarea imediată a acestora autorităților competente.

Art. 40. -

(1) Soldele, salariile și celelalte drepturi bănești care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt stabilite conform legii.

(2) Personalul militar din Jandarmeria Română care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu își mai poate îndeplini atribuțiile și este trecut într-o altă funcție, își păstrează solda și celelalte drepturi bănești avute anterior, dacă drepturile cuvenite pentru noua funcție sunt mai mici.

Art. 41. -

(1) Dreptul la pensie, la asigurări sociale și la asistență medicală al ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor Jandarmeriei Române se stabilește potrivit legislației privind cadrele militare.

(2) Dreptul la pensie, la asigurări sociale și la asistență medicală al gradaților și soldaților profesioniști și personalului contractual din jandarmerie se stabilește potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, și altor prevederi legale specifice.

Art. 42. -

Încadrarea în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale a personalului militar al Jandarmeriei Române se face potrivit legii.

Art. 43. -

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române se bucură de protecție deosebită, potrivit legii penale.

(2) Personalul militar al Jandarmeriei Române și membrii familiilor acestuia au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(3) În cazul infracțiunilor săvârșite împotriva personalului militar al Jandarmeriei Române, soțului, soției ori copiilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile legale luate de acesta în exercitarea atribuțiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute de legea penală se majorează cu 3 ani.

Art. 44. -

(1) Personalului militar și contractual al Jandarmeriei Române i se asigură gratuit echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinește, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, i s-au degradat sau i s-au distrus îmbrăcămintea, încălțămintea sau alte bunuri personale, acesta are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de Inspectoratul General.

(2) Personalului Jandarmeriei Române care participă la misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice, de luptă antiteroristă, a căror durată depășește 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.

Art. 45. -

Ministerul Administrației și Internelor va avansa sumele necesare acoperirii daunelor materiale suferite de personalul militar al Jandarmeriei Române și de membrii de familie ai acestuia, în situațiile în care acestea sunt urmare a faptelor prevăzute la art. 43 alin. (3), urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.

CAPITOLUL VI Asigurarea materială și financiară


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...