Parlamentul României

Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administrației și Internelor, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism. Jurisprudență (1)

(2) Jandarmeria Română, prin atribuții, organizare, pregătire și dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe întregul teritoriu național atât în timp de pace, cât și în situații de criză.

Art. 2. -

Jandarmeria Română își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art. 3. -

(1) Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administrației și Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională și colaborează cu organizații, instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice.

(2) Jandarmeria Română participă, în condițiile legii, la acțiunile organizate în cadrul Asociației Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state și îndeplinește misiuni de menținere a păcii, potrivit angajamentelor internaționale asumate de România.

CAPITOLUL II Organizarea și conducerea Jandarmeriei Române

Art. 4. -

(1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forțe și mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a țării, și are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare Inspectoratul General;

b) Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

c) Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei și grupările de jandarmi mobile;

d) inspectoratele de jandarmi județene;

e) instituțiile militare de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului;

f) unitățile și subunitățile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic și medical, înființate potrivit legii.

(2) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul administrației și internelor, în funcție de dinamica atribuțiilor și misiunilor jandarmeriei, poate înființa, desființa, disloca și redisloca unități, până la eșalonul brigadă exclusiv, în condițiile legii, servicii, secții, birouri, compartimente și subunități de jandarmi, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bugetare alocate. Jurisprudență (4)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică și competență teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează și controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea și colaborarea cu celelalte instituții ale statului, organisme și organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate și execută orice alte atribuții date în competență prin lege. Jurisprudență (1)

(2) Inspectoratul General are sediul în municipiul București.

Art. 6. -

(1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcție de ministrul administrației și internelor.

(2) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de un prim-adjunct și șef al statului major și de adjuncți numiți în funcție, la propunerea sa, de către ministrul administrației și internelor.

(3) În exercitarea atribuțiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine și dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine. Jurisprudență (1)

(4) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unitățile din subordinea Inspectoratului General, ai căror comandanți au calitatea de ordonator terțiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, au personalitate juridică și utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.

(5) Inspectoratul General este reprezentat, în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu societatea civilă și cu instituțiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofițerii desemnați de acesta.

(6) În cadrul Inspectoratului General funcționează Consiliul Militar, ca organ consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componență, organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 7. -

Structura organizatoriză a Inspectoratului General se stabilește, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 8. -

(1) Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București este subordonată nemijlocit Inspectoratului General și este destinată planificării, organizării, conducerii și executării misiunilor specifice și îndeplinirii atribuțiilor ce revin jandarmeriei în municipiul București.

(2) Direcția generală prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, batalioane, detașamente/companii, secții, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

Art. 9. -

(1) Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Brigada Specială, este subordonată nemijlocit Inspectoratului General și are competență teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurării protecției instituțiilor fundamentale ale statului și neutralizării amenințărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor și cu ale celorlalte instituții din sistemul de apărare și securitate națională. Jurisprudență (1)

(2) Brigada Specială prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii și compartimente, batalioane speciale de intervenție, detașamente, subunități de suport logistic și alte structuri de jandarmi, constituite conform legii.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Inspectoratul de jandarmi județean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General și este destinat planificării, organizării, conducerii și executării misiunilor specifice și îndeplinirii atribuțiilor ce revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui județ.

(2) Inspectoratul de jandarmi județean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detașamente, companii, secții, plutoane, posturi, grupe, structuri de specialiști - montane, navale, de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

(3) Inspectoratul de jandarmi județean are sediul în municipiul reședință de județ.

(4) Subunitățile din compunerea inspectoratului de jandarmi județean, prevăzute la alin. (2), funcționează în localitatea de reședință a unității sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administrației și internelor, în alte localități urbane și rurale din zona de responsabilitate a unității.

Art. 11. -

(1) Gruparea de jandarmi mobilă funcționează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării și executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate teritorială.

(2) Gruparea de jandarmi mobilă are în compunere, în funcție de specificul misiunii, structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detașamente, plutoane, grupe, structuri de specialiști, suport logistic și medical.

Art. 12. -

(1) Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere, în funcție de specificul misiunilor, structura de comandament, detașamente, companii, posturi, grupe, subunități de specialiști, de suport logistic și medical sau alte structuri.

Art. 13. -

Detașamentul, compania, plutonul și grupa de jandarmi sunt subunități organizate ca structuri militare pentru pregătire sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea nemijlocită a marilor unități sau unităților de jandarmi.

Art. 14. -

(1) Unitatea specială de jandarmi este structura destinată să execute misiuni de pază sau de protecție și apărare a unor obiective, bunuri, valori de importanță deosebită ori alte misiuni pe un anumit domeniu de competență al jandarmeriei.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe birouri, compartimente, detașamente, companii, plutoane, grupe, structuri de specialiști, de suport logistic și medical.

Art. 15. -

(1) Instituțiile militare de învățământ sunt structuri destinate formării continue, pregătirii și specializării personalului Jandarmeriei Române.

(2) Instituțiile militare de învățământ au în compunere: structura de comandament, organizată în conformitate cu prevederile legale în domeniu, batalioane/cursuri, detașamente sau companii, plutoane, structuri de specialiști și suport logistic ori de altă natură.

(3) Formarea și pregătirea pentru prima funcție, precum și perfecționarea pregătirii și specializării ofițerilor se realizează în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", specialitatea "Jandarmi", în Școala de Aplicații sau în instituții similare din țară și din străinătate, iar pentru străini, prin cursul internațional de aplicații.

(4) Formarea subofițerilor se realizează în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi.

(5) Centrul de pregătire și perfecționare este o structură destinată pregătirii, perfecționării și specializării categoriilor de personal, diferențiat pe domenii de activitate.

(6) Personalul din instituțiile de învățământ prevăzute la alin. (1), care desfășoară activități didactice, precum și personalul din Jandarmeria Română, care organizează, planifică, coordonează, îndrumă sau controlează activitatea de pregătire și perfecționare a personalului, au aceleași drepturi și obligații cu cele ale personalului similar din celelalte unități de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Bazele de logistică sunt structuri specializate destinate asigurării aprovizionării, depozitării, conservării și distribuirii bunurilor materiale, mentenanței armamentului și tehnicii specifice și contractării de bunuri și servicii necesare Jandarmeriei Române.

Art. 17. -

Unitățile și subunitățile de jandarmi pot acționa, cu aprobarea prealabilă a ministrului administrației și internelor și la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în orice zonă a țării, alta decât cea de responsabilitate permanentă, în funcție de situația operativă existentă, în condițiile legii. Jurisprudență (1)

Art. 18. -

(1) Regulamentele de organizare și funcționare ale Inspectoratului General și Brigăzii Speciale, precum și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratului de jandarmi județean se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(2) Regulamentele de organizare și funcționare ale inspectoratelor de jandarmi județene se elaborează de acestea în baza regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1) și se aprobă de inspectorul general.

CAPITOLUL III Atribuțiile Jandarmeriei Române

Art. 19. - Jurisprudență (2)

(1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții:

a) apără, prin mijloacele și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală și libertatea persoanei, proprietatea publică și privată, interesele legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale statului;

b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor promoționale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

c) execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

e) execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administrației și internelor, misiuni de menținere a ordinii publice pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor în stațiuni montane și pe trasee turistice din zona acestora, precum și pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în stațiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

f) execută, în cooperare cu instituțiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activități la care participă înalți demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor și a locurilor de desfășurare a activităților;

g) execută, în condițiile legii, la solicitarea autorităților competente, misiuni de urmărire și prindere a evadaților, dezertorilor și a altor persoane despre care există date și indicii temeinice că intenționează să săvârșească sau au săvârșit infracțiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate; Jurisprudență (1)

h) execută misiuni de intervenție antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea și neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranța persoanelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale;

i) asigură, în condițiile legii, paza sau protecția și apărarea obiectivelor, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, și a obiectivelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor;

j) asigură, în condițiile legii, paza sau protecția transportului unor valori importante, precum și a transportului armelor, munițiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanțelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanțe periculoase, definite astfel prin lege;

k) participă, în cooperare cu celelalte instituții ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire și neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

l) participă, împreună cu alte instituții abilitate, la supravegherea, controlul și asigurarea protecției și conservării fondului cinegetic și piscicol natural, a fondului silvic și de protecție a mediului, prin măsuri specifice de prevenire și combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;

m) participă la protecția corespondenței secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

n) participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

o) participă, în condițiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective și tehnica din dotare, la activități de instruire, la constituirea forțelor internaționale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acțiunilor de prevenire a conflictelor și gestionării situațiilor de criză, de întărire - consiliere, asistență, formare, control - a forțelor de ordine locale sau de substituție a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;

p) asigură măsuri de ordine și de protecție a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situații de urgență ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

q) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii;

r) efectuează, în condițiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracțiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală; Modificări (1), Jurisprudență (1)

s) desfășoară activități de cercetare și documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparținând unor grupuri cu comportament huliganic, precum și cu alte informații de interes operativ necesare executării misiunilor;

t) execută orice alte atribuții prevăzute prin lege.

(2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situații care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administrației și internelor poate aproba asigurarea temporară a protecției unor persoane, obiective, bunuri, valori și transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

(3) Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.

Art. 20. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2), Jandarmeria Română se bazează pe concursul autorităților publice și al persoanelor fizice sau juridice, care furnizează, la cerere, date și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, jandarmii aflați în misiune folosesc armamentul și mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 21. -

Pe timpul stării de urgență, Jandarmeria Română continuă să își îndeplinească misiunile specifice, asigurând totodată aplicarea prevederilor ordonanțelor militare prevăzute în decretul de instituire a acestei stări.

Art. 22. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...