Parlamentul României

Legea nr. 551/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 -

(1) Comisia Națională de Disciplină Sportivă, denumită în continuare Comisia, se organizează și funcționează pe lângă Agenția Națională pentru Sport ca organ deliberativ, fără personalitate juridică, independent în exercitarea atribuțiilor jurisdicționale date prin lege în competența sa, așa cum sunt prevăzute la art. 2.

(2) Comisia își desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

(3) Sediul Comisiei este în sediul Agenției Naționale pentru Sport, situat în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 2. -

(1) Comisia este competentă să soluționeze recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunțate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de disciplină sau de alte organisme cu atribuții disciplinare, care sunt organizate și funcționează în cadrul federațiilor sportive naționale, asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste și Comitetului Olimpic Român, precum și a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport.

(2) Comisia soluționează căile de atac formulate împotriva hotărârilor definitive pronunțate în legătură cu următoarele tipuri de abateri:

a) încălcarea prevederilor din statutele și regulamentele structurilor sportive, în măsura în care sancționarea unei astfel de abateri este de competența comisiilor interne de disciplină;

b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucătorilor față de arbitri, oficiali, alți sportivi sau față de public;

c) declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violență din partea echipelor sau spectatorilor;

d) absența nejustificată de la competiții, în cazul convocărilor selecționatelor naționale;

e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoană interpusă, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementărilor tehnice din fiecare ramură sportivă;

f) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau competiție;

g) orice alte tipuri de abateri date în competența comisiilor interne de disciplină.

(3) Atribuțiile Comisiei prevăzute la alin. (1) și (2) se exercită numai dacă o parte interesată optează pentru această jurisdicție. Calea de atac se poate introduce în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

(4) Procedura de soluționare de către Comisie a căilor de atac este reglementată printr-un regulament de procedură, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

(5) Procedura de soluționare de către Comisie a căilor de atac devine obligatorie din momentul sesizării acesteia. Hotărârile pronunțate pot fi atacate la Secția de contencios administrativ a Tribunalului București, în termen de 15 zile de la comunicare.

(6) În situația în care nu se optează pentru procedura de soluționare a căilor de atac de către Comisie, părțile interesate se pot adresa judecătoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 2821 alin. 2 și a art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Comisia este compusă din 61 de membri.

(2) Poate fi numită, în condițiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoană fizică care întrunește în mod cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenie română;

b) are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile;

c) are o reputație neștirbită;

d) este licențiată în drept, respectiv deține o diplomă echivalentă în științe juridice sau în educație fizică și sport ori are o experiență recunoscută în activitatea sportivă.

(3) Cel puțin o treime din numărul membrilor Comisiei va avea studii juridice.

(4) Membrii Comisiei sunt numiți în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură, cu respectarea următoarei structuri:

a) 25 de membri, de către Agenția Națională pentru Sport;

b) 10 membri, de către Comitetul Olimpic Român;

c) 15 membri, de către federațiile sportive naționale olimpice;

d) 8 membri, de către federațiile sportive naționale neolimpice;

e) 2 membri, de către ligile profesioniste;

f) un membru, de către Academia Națională de Educație Fizică și Sport.

(5) Membrii Comisiei beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare ședință, fără a depăși lunar 50% din acesta.

Art. 4. -

(1) Comisia este condusă de un consiliu director format din 7 membri.

(2) Mandatul membrilor Comisiei și ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată.

(3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, în condițiile legii, ca membri ai Comisiei.

(4) Consiliul director va fi alcătuit din 7 membri, numiți după cum urmează:

a) 3 membri din partea Agenției Naționale pentru Sport;

b) un membru din partea Comitetului Olimpic Român;

c) un membru din partea federațiilor sportive naționale olimpice;

d) un membru din partea federațiilor sportive naționale neolimpice;

e) un membru din partea ligilor profesioniste.

Art. 5. -

Consiliul director îndeplinește următoarele atribuții:

a) validează structura completelor;

b) adoptă toate măsurile necesare pentru protecția drepturilor părților în cursul procedurii;

c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei.

Art. 6. -

(1) Consiliul director este condus de un președinte, care este asistat în îndeplinirea atribuțiilor sale de un vicepreședinte.

(2) Președintele consiliului director exercită, în principal, atribuții referitoare la organizarea completelor și la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre soluționare acestor complete.

(3) Vicepreședintele consiliului director îl ajută pe președintele consiliului în îndeplinirea atribuțiilor sale și este înlocuitorul de drept al acestuia.

(4) Președintele și vicepreședintele sunt aleși dintre membrii consiliului director, de către aceștia, prin vot secret.

Art. 7. -

(1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agenția Națională pentru Sport, cu încadrarea în numărul maxim de posturi din structura acesteia și în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agenției.

(2) Secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

a) primește și înregistrează cereri, memorii, documente ale părților, conform prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei;

b) arhivează documentația primită;

c) asigură circulația documentelor necesare în vederea alcătuirii completului, respectiv obținerea declarațiilor de acceptare a propunerilor de numire și a declarațiilor de compatibilitate din partea membrilor propuși de părți;

d) îndeplinește formalitățile de convocare a consiliului director;

e) exercită orice alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei.

Art. 8. -

(1) Consiliul director se întrunește la convocarea președintelui consiliului director de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Ședințele consiliului director se consideră regulamentar întrunite în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți în ședință.

Art. 9. -

(1) Comisia soluționează căile de atac în complet format din 3 membri.

(2) În fiecare caz completul de soluționare se formează după cum urmează: doi membri sunt numiți de către președintele consiliului director, la propunerea părților în litigiu, iar al treilea membru, în calitate de președinte al completului de soluționare, este numit de președintele consiliului.

(3) În toate cazurile nu pot fi propuși, respectiv numiți, în completele de soluționare decât membri ai Comisiei.

Art. 10. -

(1) Membrii Comisiei nu pot fi numiți, respectiv validați, ca membri în completul de soluționare atunci când au un interes în soluționarea litigiului.

(2) Membrii consiliului director nu pot fi numiți în complete de soluționare, ci doar în complete de recuzare.

(3) Părțile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitați să facă parte din complet. Secretariatul Comisiei solicită membrilor propuși completarea formularului de declarație pe propria răspundere de acceptare a numirii și de compatibilitate.

(4) La nivelul consiliului director se analizează declarațiile pe propria răspundere și, în cazul în care se constată starea de incompatibilitate sau răspunsul negativ al membrului desemnat, se notifică părților, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al cărei membru se află în situația de incompatibilitate sau de refuz al numirii.

(5) De asemenea, verificarea compatibilității președintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe bază de declarație pe propria răspundere de acceptare a numirii și de compatibilitate.

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării stării de acceptare a numirii și de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propuși de părți, președintele consiliului director validează prin decizie alcătuirea completului de soluționare.

Art. 11. -

(1) În afara cazurilor de incompatibilitate care se soluționează pe baza declarațiilor pe propria răspundere date în vederea alcătuirii completului, pe tot parcursul derulării procedurii, dar nu mai târziu de termenul fixat pentru începerea dezbaterilor în cauză, partea interesată poate solicita recuzarea oricărui membru al completului, în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură al Comisiei.

(2) Cererile de recuzare se soluționează de membrii consiliului director.

Art. 12. -

(1) Cheltuielile de funcționare a Comisiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale pentru Sport.

(2) Pentru activitatea desfășurată în vederea soluționării litigiilor de către Comisie nu se percep taxe.

Art. 13. -

Regulamentul de organizare și funcționare, precum și regulamentul de procedură ale Comisiei se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federațiile sportive naționale, asociațiile județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, ligile profesioniste și Comitetul Olimpic Român vor proceda la modificarea statutelor proprii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), hotărârile pronunțate de comisiile interne de disciplină sau de alte organe interne cu atribuții similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) în vederea soluționării recursurilor formulate împotriva hotărârilor definitive date în competența Comisiei, sunt nule de drept.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 noiembrie 2004.

Nr. 551.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...