Parlamentul României

Legea nr. 90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spații publice închise, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziționeze, prin indicarea în produsele finale a conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon, precum și unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurarea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România."

2. La articolul 2, literele b) și j) vor avea următorul cuprins:

"

b) tutun de uz oral se înțelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepția celor care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parțial din tutun, sub formă de pudră, de particule fine sau orice altă combinație a acestora, în special cele prezentate în pliculețe porționate sau poroase, precum și cele având orice formă care amintește de un produs alimentar;

............................................................................................

j) gudron se înțelege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;"

3. La articolul 2, după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:

"

k1) substanțe de plecare se înțelege arome, solvenți, umectanți, adezivi și agenți de îngroșare, aditivi, sosuri, coloranți și agenți de colorare, conservanți;"

4. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate."

5. La articolul 3, alineatul (81) se abrogă.

6. La articolul 3, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

"

(9) Sunt interzise producția și importul destinate pieței interne, precum și punerea pe piață a oricărui produs din tutun care nu poartă inscripționate avertismentele prevăzute de prezenta lege privind pericolul consumării acestuia asupra sănătății individuale și publice."

7. După articolul 3 se introduc articolele 31, 32, 33 și 34 cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Tutunul, produsele din tutun, precum și ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun trebuie să îndeplinească cel puțin nivelul minim al condițiilor prevăzute în reglementările legale în vigoare.

Art. 32. -

(1) Țigaretele puse în circulație comercializate sau fabricate nu vor avea un conținut mai mare de:

a) 10 mg/țigaretă, pentru gudron;

b) 1 mg/țigaretă, pentru nicotină;

c) 10 mg/țigaretă, pentru monoxid de carbon.

(2) Este permis importul de țigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care respectă reglementările comunitare privind conținutul maxim de gudron, nicotină și monoxid de carbon.

(3) Măsurarea conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon al țigaretelor se realizează în laboratoare agreate și monitorizate de Ministerul Sănătății.

(4) Ministerul Sănătății va face publică lista laboratoarelor agreate, specificând criteriile utilizate la aprobare, precum și metodele de monitorizare aplicate.

(5) Determinarea conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon al țigaretelor se face pe baza standardelor următoare: ISO 4387 - pentru gudron, ISO 10315 - pentru nicotină, ISO 8454 - pentru monoxid de carbon. Acuratețea indicațiilor privind gudronul și nicotina de pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243.

(6) Ministerul Sănătății poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea determinării concentrației altor substanțe conținute de produsele din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanțe asupra sănătății, în mod special a potențialului acestora de a provoca dependență.

(7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual Ministerului Sănătății.

(8) Ministerul Sănătății poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile produselor din tutun nu se modifică.

(9) Ministerul Sănătății este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din tutun se modifică.

(10) Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și Asociația de Standardizare din România - ASRO - vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 33. -

La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanțe de plecare din lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, emis până la 31 decembrie 2004.

Art. 34. -

(1) Producătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al produsului care conține următoarele:

a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricație a produselor din tutun, precum și cantitățile acestora, după tipul și marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea descrescătoare a cantității fiecărui ingredient din produs;

b) declarație cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu indicații referitoare la categoria și funcția lor;

c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, indiferent de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătății, menționând orice efect de inducere a dependenței.

(2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual de către producător sau importator, pentru notificare, la Direcția generală sănătate publică și inspecția sanitară de stat a Ministerului Sănătății. Primul dosar se va depune până cel mai târziu la 31 decembrie 2004.

(3) Informațiile cu privire la conținutul de gudron, nicotină și monoxid de carbon, rezultatul testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătății, precum și declarația, datele toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricație, cu excepția celor care conțin formule specifice de produs, indicate de producător drept secret de fabricație, sunt informații publice.

(4) Ministerul Sănătății asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum și conținutul de gudron, nicotină și monoxid de carbon vor fi făcute publice de către Ministerul Sănătății."

8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Fiecare pachet care conține produse din tutun, cu excepția tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripționează, în limba română, cu un avertisment general, precum și cu unul adițional, după cum urmează:

a) avertismentul general se tipărește alternativ, astfel încât să se asigure apariția regulată, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă» și «Fumatul dăunează grav sănătății tale și a celor din jur»;

b) avertismentul general se tipărește pe cea mai vizibilă suprafață a pachetului, precum și pe orice ambalaj exterior, cu excepția celui transparent folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;

c) prin cea mai vizibilă suprafață a pachetului se înțelege una dintre cele două suprafețe vizibile mari, aleasă ca referință;

d) avertismentul general acoperă cel puțin 30% din aria externă a suprafeței vizibile a pachetului pe care este tipărit;

e) avertismentul adițional se tipărește alternativ, astfel încât să se asigure apariția regulată a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;

f) avertismentul adițional se tipărește pe cealaltă suprafață vizibilă mare a pachetului și a oricărui ambalaj exterior, cu excepția celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;

g) avertismentul adițional acoperă cel puțin 40% din aria externă a suprafeței pachetului pe care este tipărit;

h) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecințele fumatului asupra sănătății va fi stabilită conform reglementărilor comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului sănătății, emis până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât țigaretele, la care cea mai vizibilă suprafață depășește 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafață."

9. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

"

(21) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripționează, în limba română, cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate dăuna sănătății și provoacă dependență».

(22) Textul avertismentului de la alin. (2) se tipărește pe cea mai vizibilă suprafață a pachetului și a oricărui ambalaj exterior, cu excepția celui transparent, folosit la vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun."

10. La articolul 6, partea introductivă și litera d) a alineatului (3) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Textul avertismentelor, precum și conținutul de gudron, de nicotină și monoxid de carbon este:

............................................................................................

d) cu excepția produselor din tutun care nu se fumează, textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de 3 mm, și va fi inclus în suprafețele alocate de 30%, 40%, respectiv 10%, care nu se interferează cu textul avertismentului sau cu informațiile prezentate."

11. La articolul 6, alineatul (32) se abrogă.

12. La articolul 6, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum și a conținutului de gudron, nicotină sau monoxid de carbon pe timbru.

(5) Textul se tipărește astfel încât să nu poată fi mutat sau șters și să nu devină neclar sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului."

13. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

"

(51) În cazul produselor din tutun, altele decât țigaretele, textele avertismentelor pot fi fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat."

14. La articolul 6, alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

"

(6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului și a datei producerii acestora.

(7) Sunt interzise producția și importul destinate pieței interne, precum și punerea pe piață a oricărui produs din tutun care poartă inscripționat orice text, denumire, însemne ale mărcii, desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este mai puțin nociv decât altele."

15. La articolul 6, alineatul (71) se abrogă.

16. La articolul 7, alineatul (11) se abrogă.

17. La articolul 7, alineatul (12) va avea următorul cuprins:

"

(12) La data intrării în vigoare a prezentei legi*), producția, importul și comercializarea produselor din tutun care nu îndeplinesc condițiile prezentei legi sunt interzise."

18. La articolul 7, după alineatul (12) se introduce alineatul (13) cu următorul cuprins:

"

(13) Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a legii*), care nu îndeplinește condițiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni."

*) Data intrării în vigoare a textelor este data intrării în vigoare a Legii nr. 90/2004.

19. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în statul membru de origine și oferă un grad echivalent de protecție."

20. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...