Termenul de prescripție pentru despăgubiri | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Termenul de prescripție pentru despăgubiri Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 19. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

(1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Cererile se adresează instanțelor de contencios administrativ competente, în termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se supun normelor prezentei legi în ceea ce privește procedura de judecată și taxele de timbru. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat de presă Î.C.C.J. - interpretare art. 19 din Legea nr. 554/2004 - Marian Orzață
La data de 24.06.2019, prin Decizia nr. 22/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii promovat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 852/1/2019 și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, data la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire reprezintă momentul la care persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască întinderea pagubei, nefiind legat în mod direct și aprioric nici de comunicarea actului administrativ nelegal și nici de momentul rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestuia.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre termenul de prescripție pentru acțiunea în despăgubire în contenciosul administrativ - Mădălina Moceanu
(...) Din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, în corelație cu normele cuprinse în art. 8 din lege, ce reglementează obiectul acțiunii judiciare, rezultă că instanța poate acorda despăgubiri pentru prejudiciul moral sau material numai în cazul acțiunilor în contencios subiectiv, deoarece acțiunile întemeiate pe încălcarea unui interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea autorității pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să efectueze o anumită operațiune administrativă.
Pentru angajarea răspunderii administrativ-patrimoniale a autorității publice pârâte este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții, deduse din interpretarea prevederilor art. 1.349 și art. 1.357 și următoarele din Codul civil, în corelație cu normele care configurează regimul juridic al contenciosului administrativ: existența unei fapte ilicite constând într-un act administrativ nelegal anulat de instanță sau a unui refuz nejustificat ori a nerezolvării în termen a unei cereri, constatată ca atare de instanță; producerea unui prejudiciu; dovada legăturii de cauzalitate între actul administrativ nelegal și prejudiciul suferit de reclamant.
[ Mai mult... ]

Termenul de prescripție pentru reintegrarea funcționarului public - Mădălina Moceanu
Funcționarul public cu statut special revocat din funcție (fie din funcția de conducere, fie din cea de execuție) poate solicita instanței anularea actului de revocare, reintegrarea în funcția anterior deținută și despăgubiri pentru daune materiale și morale.
Având în vedere că funcționarului public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, textul Legii nr. 293/2004 nefăcând trimitere la acest act normativ, în cauză sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 554/2004.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează și ipoteza acțiunii separate în despăgubiri. Potrivit dispozițiilor art.19 din lege, când persoana vătămată acerut anularea actului administrativ fără acere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire este de 1 an și curge de la data la care aceasta acunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Aceste cereri se adresează întotdeauna instanțelor de contencios administrativ competente care sunt, după caz, tribunalul sau curtea de apel. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Prescripția dreptului la acțiunea în despăgubiri 
    În cazul în care acțiunea în despăgubiri se promovează odată cu acțiunea principală în contencios subiectiv, termenul de prescripție adreptului la acțiune este același cu cel prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004 pentru acțiunea principală, adică 6 luni. 
    Prin excepție, acțiunea în despăgubiri poate fi promovată și separat, după admiterea acțiunii principale, dacă reclamantul nu a cunoscut întinderea prejudiciului la data promovării acțiunii principale. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Prescripția dreptului la acțiunea în despăgubiri 
    În cazul în care acțiunea în despăgubiri se promovează odată cu acțiunea principală în contencios subiectiv, termenul de prescripție a dreptului la acțiune este același cu cel prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004 pentru acțiunea principală, adică 6 luni. 
    Prin excepție, acțiunea în despăgubiri poate fi promovată și separat, după admiterea acțiunii principale, dacă reclamantul nu a cunoscut întinderea prejudiciului la data promovării acțiunii principale. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 19 [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează și ipoteza acțiunii separate în despăgubiri. Potrivit dispozițiilor art.19 din lege, când persoana vătămată acerut anularea actului administrativ fără acere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire este de 1 an și curge de la data la care aceasta acunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Aceste cereri se adresează întotdeauna instanțelor de contencios administrativ competente care sunt, după caz, tribunalul sau curtea de apel. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Reviste:
Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
Despre termenul de prescripție pentru acțiunea în despăgubire în contenciosul administrativ
Introducerea acțiunii în despăgubire: de când începe să curgă termenul de prescripție?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Prescripția dreptului material la acțiune în materie fiscală/The prescription of the material right of action under the tax law
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Contencios administrativ. Regimul răspunderii patrimoniale a autorității publice
Aviz, autorizație sau atestare pentru exercitarea profesiei. încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit g) din Codul muncii
Studiu de caz - Se cuvin despăgubiri pentru emiterea cu întârziere a certificatului de urbanism?
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 22/2019 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ce face obiectul Dosarului nr. 852/1/2019, din 24.06.2019
;
se încarcă...