Subiectele de sezină | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Subiectele de sezină Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (42), Doctrină (7)

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (43), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorității administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiție, poate sesiza instanța competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuțiilor prevăzute de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor se datorează existenței unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităților publice emise cu exces de putere, sesizează instanța de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(5) Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat în emiterea unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va sesiza instanța de contencios administrativ competentă de la sediul autorității publice emitente. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanței constatarea nulității acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se va pronunța, la cerere, și asupra legalității actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor civile produse. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (3)

(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(8) În condițiile prezentei legi, acțiunile în contencios administrativ pot fi introduse de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și de orice persoană de drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a vătămat un interes legitim. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(9) Participarea în instanță a reprezentantului Ministerului Public este obligatorie. Pentru situația prevăzută la alin. (5), instanța, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

RIL:Invocarea interesului legitim public/ privat - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 02.03.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 8/02.03.2020 în dosarul nr.3315/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov. și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Astfel, condiția cea mai importantă în cadrul acestei forme de răspundere și nu numai este cea aexistenței prejudiciului. După cum știm, prejudiciul este reparabil numai dacă este rezultatul încălcării unui drept subiectiv sau aunui interes legitim al victimei, interes care este apreciat ca fiind privat. Particularitatea este reliefată în dispozițiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, care prevede că interesul legitim poate fi după caz, „atât privat cât și public”. Mai departe, din definiția dată de legiuitor „interesului legitim public”, acesta este „interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice” [art. 2 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 554/2004]. Interpretând aceste texte putem înțelege că acțiunea în contencios administrativ se prezintă ca fiind oacțiune colectivă, care vizează „apărarea sau restabilirea dreptului sau interesului legitim aparținând unui grup de persoane, unei comunități și nicidecum unui individ.”1441 
    1441 E. Roșu, Acțiunea civilă. Condiții de exercitare. Abuzul de drept, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 150 citat în L. Pop, I.F. Popa, St.I. Vidu, op. cit., p. 522.
[ Mai mult... ]
 

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Acțiunea confesorie va putea fi introdusă împotriva terților și împotriva concedentului doar dacă tulburarea nu se realizează prin acte administrative (de exemplu, actul administrativ prin care concedentul denunță contractul pe motiv de interes public, acte administrative ale unor autorități publice terțe), caz în care concesionarul va utiliza acțiunea în contencios administrativ, în temeiul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Astfel, de pildă, Ministerul Public are legitimare procesuală activă în cazurile prevăzute de art. 45 C. proc. civ.. Tot astfel, autoritatea tutelară are posibilitatea de aintroduce oacțiune pentru decăderea unei persoane din drepturile părintești (art. 109 Codul familiei.). De asemenea, Legea nr. 554/2004 acontenciosului administrativ conferă legitimare procesuală activă Ministerului Public, Avocatului Poporului, Prefectului, Agenției Naționale aFuncționarilor Publici și oricărui subiect de drept public (art. 1 din lege). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pe dispozițiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 (temeiul de drept se completează cu dispozițiile legale încălcate prin emiterea actului administrativ atacat). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Părțile acțiunii în contenciosul administrativ 
    1.1. Calitatea de reclamant2 
    2 În completare, a se vedea și comentariul la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004.
 
    În contenciosul subiectiv3 au calitatea de reclamant persoanele fizice și juridice de drept privat care au fost lezate în drepturile sau interesele lor legitime prin actele administrative. Prin excepție, dacă printr-un act administrativ este lezat un drept sau interes legitim al unei persoane juridice de drept public (inclusiv al unei autorități publice), și aceasta poate avea calitatea de reclamant în acțiunea în contencios subiectiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Subiectele de sezină
Semnificația unor termeni
Tutela administrativă
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Reviste:
Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
Calitatea procesuală în contenciosul administrativ
Condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ
Posibilitatea terțului vătămat de a ataca actele administrative emise de Curtea de Conturi a României
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act
Contestarea în justiție a unui act administrativ cu caracter normativ. Condiția interesului. Admitere recurs
Răspunderea patrimonială a autorităților publice. Condiții. Calitate procesuală activă. Admitere recurs
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Modele:
Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă (contencios administrativ)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 65/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
;
se încarcă...