Semnificația unor termeni | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Semnificația unor termeni

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte administrative; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate și organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ atacat; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26)

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achizițiile publice;

d) act administrativ-jurisdicțional - actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuții jurisdicționale în soluționarea unui conflict, după o procedură bazată pe contradictorialitate și cu asigurarea dreptului la apărare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

e) contenciosul administrativ - activitatea de soluționare, de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim; Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (10)

f) instanța de contencios administrativ, denumită în continuare instanță - Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel și tribunalele administrativ-fiscale; Reviste (1)

g) nesoluționarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen; Jurisprudență, Reviste (4)

h) refuzul nejustificat de a soluționa o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea; Jurisprudență, Reviste (7)

i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării acestuia; Jurisprudență

j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activității din cadrul forțelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanților de a da ordine subordonaților în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului militar; Reviste (2)

k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public; Reviste (2)

l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice; Respingeri de neconstituționalitate (1)

m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparținând autorităților administrației publice, prin încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituție sau de lege; Jurisprudență, Reviste (9)

n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituție sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații și altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative; Reviste (3)

s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidență sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice ori a unui serviciu public; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

ș) instanță de executare - instanță care a soluționat fondul litigiului de contencios administrativ. Reviste (2)

(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Definind condițiile prevăzute pentru admisibilitatea cererii de suspendare, legiuitorul prevede, la art. 2 din Legea nr. 554/2004, că prin cazuri bine justificate se înțeleg împrejurările legate de starea de fapt și de drept, care sunt de natură să creeze oîndoială serioasă în privința legalității actului administrativ, iar prin noțiunea de pagubă iminentă se înțelege prejudiciul material viitor și previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă afuncționării unei autorități publice sau aunui serviciu public. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Este chiar sensul în care actuala lege acontenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004 definește în art. 2 consacrat semnificației unor termeni, noțiunea de autoritate publică și anume: orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul legii, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Sfera noțiunii de „persoană vătămată” (care are calitate procesuală activă în acțiunea în contenciosul administrativ) 
    Potrivit acestor dispoziții legale, persoana vătămată este acea persoană fizică sau juridică lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ nelegal sau printr-un refuz nejustificat al unei autorități publice de a-i recunoaște acel drept sau interes. Această calitate a unei persoane îi legitimează aparent și calitatea sa de reclamant în acțiunea în contenciosul administrativ subiectiv. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Este chiar sensul în care actuala lege acontenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, definește în art. 2 consacrat semnificației unor termeni, noțiunea de autoritate publică, și anume: „orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Sfera noțiunii de „persoană vătămată” (care are calitate procesuală activă în acțiunea în contenciosul administrativ) 
    Potrivit acestor dispoziții legale, persoana vătămată este acea persoană fizică sau juridică lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ nelegal sau printr-un refuz nejustificat al unei autorități publice de a-i recunoaște acel drept sau interes. Această calitate a unei persoane îi legitimează aparent și calitatea sa de reclamant în acțiunea în contenciosul administrativ subiectiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Subiectele de sezină
Semnificația unor termeni
Tutela administrativă
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Reviste:
Cesiune de creanță între Ministerul Finanțelor Publice și A.V.A.S. Plată nedatorată. Acțiune în restituire formulată de debitorul cedat. Natura juridică a acțiunii. Termenul de prescripție aplicabil
Unele aspecte privind invocarea excepției de nelegalitate
Cerere de obligare la eliberarea adeverinței care să cuprindă orele de noapte efectuate la o societate comercială lichidată. Calitate procesuală pasivă
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
RIL: Invocarea interesului legitim public/privat
Decizie privind angajarea răspunderii solidare. Suspendarea executării deciziei. Excepția lipsei calității procesuale pasive a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice. Neîndeplinirea condiției existenței unei pagube iminente
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în sensul de a se stabili dacă este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări
Excepție inadmisibilitate acțiune. Raportul de control întocmit de casa de asigurări de sănătate la furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale nu este act administrativ
Act administrativ. Refuz autoritate publică. Cerere pentru aprobarea cumpărării suprafeței de teren aferent construcției/Administrative act. The refusal of the public authority. Request for the approval of the purchase of the land surface related to the construction
Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte/Request for information of public interest submitted in electronic format. Lack of proof of registration of the request by the public authority or institution. The burden of proof. Effects
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 28/2017 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 391/36/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la "interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi pe terenul proprietatea justițiabilului sau care conține și alte limitări
Decizia nr. 13/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 94 și 95 din Codul de procedură civilă,
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
;
se încarcă...