Recursul | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Recursul Respingeri de neconstituționalitate (5), Comentarii expert (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (75), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3)

(2) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(3) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs, casând sentința, va rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei instanțe a fost dată cu încălcarea dispozițiilor referitoare la competența materială din prezenta lege, cauza se va trimite la instanța competentă. Când hotărârea primei instanțe a fost pronunțată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, la această instanță. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: Care este calea de atac ordinară în materia contenciosului administrativ? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia ÎCCJ nr. 17/18.09.2017 în dosarul nr. 733/1/2017, ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință a stabilit că:
„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac în materia contenciosului administrativ, împotriva hotărârilor pronunțate în această materie poate fi exercitată numai calea de atac a recursului, cu excepția cazului prevăzut de dispozițiile art. 25 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”.
[ Mai mult... ]

Publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nr. 17/18.09.2017 - Mădălina Moceanu
În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 930/27.11.2017 a fost publicată decizia Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nr. 17/18.09.2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ.
Menționăm faptul că, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 27.11.2017 a devenit obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Procedura recursului 
    În materia contenciosului administrativ calea de atac împotriva hotărârii primei instanțe este recursul care poate fi exercitat în termen de 15 zile de la comunicare189, pentru aceleași motive prevăzute de art. 488 alin. (1)190 C. proc. civ.. Acest termen pentru exercitarea recursului în materia contenciosului administrativ arămas valabil și după intrarea în vigoare anoului Cod de procedură civilă care prevede, în art. 485 alin. (1) prima parte, că „termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”. Deci, per acontrario, dacă legea dispune altfel, sunt aplicabile termenele de recurs stabilite prin legi speciale, chiar anterioare noului Cod de procedură civilă, întrucât olege generală posterioară nu înlătură aplicarea unei legi anterioare speciale decât dacă prevede în mod expres aceasta (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali)191. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Procedura recursului 
    În materia contenciosului administrativ calea de atac împotriva hotărârii primei instanțe este recursul care poate fi exercitat în termen de 15 zile de la comunicare207, pentru aceleași motive prevăzute de art. 488 alin. (1)208 C. proc. civ.. Acest termen pentru exercitarea recursului în materia contenciosului administrativ a rămas valabil și după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă care prevede, în art. 485 alin. (1) prima parte, că „termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”. Deci, per a contrario, dacă legea dispune altfel, sunt aplicabile termenele de recurs stabilite prin legi speciale, chiar anterioare noului Cod de procedură civilă, întrucât o lege generală posterioară nu înlătură aplicarea unei legi anterioare speciale decât dacă prevede în mod expres aceasta (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali)209. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Potrivitart. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare”. Această normă specială arămas aplicabilă și după intrarea în vigoare aactualului Cod de procedură civilă. 
    Desigur că, în temeiul art. 96 pct. 2 C. proc. civ.., competența soluționării recursului aparține curții de apel, în raza căreia se află tribunalul ce a judecat în primă instanță. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    O situație cu totul particulară întâlnim în materia contenciosului administrativ. Potrivit art. 20 alin. (1) din lege, în forma sa inițială, hotărârea pronunțată în primă instanță putea fi atacată cu recurs „în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare”. În ediția precedentă aacestei lucrări, am remarcat că textul este lipsit de rigoare în privința determinării cu preciziune acazurilor în care termenul curge de la comunicare și acelor în care acesta curge de la pronunțare120. În adevăr, la oexaminare atentă adispozițiilor Legii nr. 554/2004, se poate observa că, în materia contenciosului administrativ, cererile se soluționează cu citarea părților [art. 13 alin. (1) din lege]. Or, noi nu credeam atunci că legiuitorul aurmărit să pună la dispoziția recurentului un drept de opțiune în privința momentului de la care începe să curgă termenul de recurs. Oatare soluție ar fi lipsită de un suport logico-juridic, iar un atare drept de opțiune nu aexistat nici în legislația noastră anterioară. Totuși, în urma unui recent control de constituționalitate, Curtea adeclarat textul comentat ca neconstituțional și aceasta tocmai datorită faptului că el nu oferă părților „un reper riguros al termenului în care pot să atace cu recurs hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ în primă instanță, ceea ce face ca accesul lor la justiție pe calea exercitării căii de atac prevăzute de lege să fie incert și aleatoriu, adică limitat”121. Textul comentat afost modificat însă în mod corespunzător prin Legea nr. 262/2007, anume în sensul că termenul de recurs curge de la comunicare. Așa fiind, în prezent, și în materia contenciosului administrativ termenul de recurs este practic cel de drept comun. 
    120 A se vedea, pentru unele discuții, M. Isăilă, E. Gheța, Opinii privind termenul pentru declararea recursului în contenciosul administrativ, C.J. nr. 4/2006, p. 103-109. 
    121 Curtea Constituțională, Decizia nr. 189/2006, C.J. nr. 5/2006, p. 3.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Atât în privința acțiunii exercitate de prefect, cât și celei exercitate de Agenția Națională aFuncționarilor Publici legiuitorul aprevăzut că actul astfel atacat este suspendat de drept, și, din modalitatea de redactare atextului art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 rezultă că oatare suspendare durează până la soluționarea definitivă aacțiunii în anularea actului administrativ. De aceea, dispozițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora recursul suspendă executarea hotărârii primei instanțe nu sunt aplicabile cauzelor având ca obiect acțiuni exercitate în virtutea dreptului de tutelă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Reviste:
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Contestarea în justiție a unui act administrativ cu caracter normativ. Condiția interesului. Admitere recurs
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcționarilor publici/Prior procedure. Public employees' salary rights
Este constituțional transferul de competență de la instanțele de contencios administrativ la orice instanță?
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2019
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...