Procedura prealabilă | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Procedura prealabilă Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Derogări (4), Jurisprudență, Reviste (59), Doctrină (6), Comentarii expert (2)

(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (6)

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în ipoteza în care legea specială prevede o procedură administrativ-jurisdicțională, iar partea nu a optat pentru aceasta. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7). Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (11)

(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g) Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor vătămați prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazul prevăzut la art. 4 alin. (2), nu este obligatorie procedura prealabilă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contractele administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripție. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Act administ. fiscal emis de un organ necompetent. Analizarea legalit. înainte ca acesta sa fi fost analizat in cadrul contest. adm. obligat - Mădălina Moceanu
Instanta de fond avea competenta de a analiza decizia prin care a fost solutionata contestatia împotriva adresei mentionate, iar asupra legalitatii acestei adrese, se putea pronunta în masura în care decizia era emisa de un organ competent.
În conditiile în care a anulat decizia nr.2/2007 a Administratia Finantelor Publice sector 3 pe considerentul ca a fost emisa de un organ necompetent, nu putea proceda la analizarea legalitatii adresei contestate.
[ Mai mult... ]

Inadmisibilitatea acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile anterior sesizării instanței de judecată - Mădălina Moceanu
În speta, recurenta reclamanta a solicitat anularea Dispozitiei nr. 1348989/07.10.2011 emisa de Seful I. J. P. F. Bihor prin care s-a dispus încetarea raportului de serviciu.
Raportul de serviciu al politistului este reglementat de Legea nr. 360/2002, care prin art. 78 dispune ca aceasta se completeaza, sub aspectele nereglementate specific, cu prevederile Legii nr. 188/1999.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1434 În sensul procedurii prealabile, art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2004 prevede că: „Înainte de ase adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, aacestuia.”
Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 262/2007.
(11) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.
Alin. (11) al art. 7 afost introdus de pct. 8 al art. I din Legea nr. 262/2007.
Pentru oînțelegere cât mai aprofundată aacestei chestiuni procedurale, prezentăm și dispozițiile alin. (6) al art. 7 din legea organică în materie, care asimilează în unele cazuri „plângerea prealabilă administrativă” cu „concilierea în cazul litigiilor comerciale/dintre profesioniști”, respectiv: „Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de modificare făcute de către una dintre părți, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;
c) de la data încălcării obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;
d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariției oricărei alte cauze care atrage stingerea obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;
e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.
Alin.(6) al art. 7 a fost modificat de pct.9 al art. I din Legea nr. 262/2007.
Un caz foarte important de exonerarea aobligației de aapela la procedura prealabilă este reglementat de art. 7 alin. (5) din aceeași lege care prevede că: „În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională aFuncționarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.” Cazurile amintite mai sus vizează „excepția de nelegalitate”, respectiv faptul că: „Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de arezolva ocerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de anu răspunde solicitantului în termenul legal.”
Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din Legea nr. 262/2007. [ Mai mult... ]
 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În egală măsură, persoana vizată de oinvestigație derulată de autoritatea pieței va fi îndreptățită să exercite recursul grațios, în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, împotriva ordonanței de începere ainvestigației, emise potrivit art. 8 din Regulamentul nr. 11/1997, precum și împotriva oricărui act administrativ emis în cadrul procedurii de investigare, sub condiția dovedirii vătămării suferite. Atunci când sunt invocate motive de nulitate absolută, cum ar fi, spre exemplu, neregularitatea întocmirii actului administrativ atacat pentru absența mențiunilor legale obligatorii, nu este necesară dovedirea vătămării. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Natura juridică și mecanismul procedurii prealabile în cazul acțiunii în anularea actelor administrative unilaterale 
    Procedura prealabilă este o procedură administrativă prin care o persoană lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ unilateral solicită autorității emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există89, revocarea în tot sau în parte a acelui act administrativ. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Sediul reglementării procedurii prealabile se regăsește în art. 7 din actuala Lege acontenciosului administrativ. Potrivit alin. (1) al art. 7, astfel cum acesta afost modificat de Legea nr. 262/2007, „înainte de ase adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, aacestuia”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Natura juridică și mecanismul procedurii prealabile în cazul acțiunii în anularea actelor administrative unilaterale 
    Procedura prealabilă este o procedură administrativă prin care o persoană lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ unilateral solicită autorității emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există93, revocarea în tot sau în parte a acelui act administrativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Subiectele de sezină
Semnificația unor termeni
Tutela administrativă
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Recursul administrativ prealabil în contextul legislativ actual
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ/About prescription in contentious administrative matters
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ
9. Lipsa procedurii prealabile. Condiții de invocare. Interes. Interpretarea termenului de "pârât" prevăzut de art. 193 alin. (2) C. proc. civ.
Prescripție în materia contractelor administrative/Prescription in the field of administrative contracts
Funcționar public. Anulare decizie de numire într-o altă funcție publică, ca urmare a reoganizării instituției. Procedura prelabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004
Considerații privind practica judiciară în legătură cu procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Care sunt noile modificări din Legea contenciosului administrativ?
18. Lipsa procedurii prealabile împotriva actului administrativ ca urmare a mențiunilor actului administrativ atacat
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 797/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
;
se încarcă...