Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ Jurisprudență

Procedura prealabilă Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Derogări (4), Jurisprudență, Reviste (59), Doctrină (6), Comentarii expert (2)

(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (6)

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în ipoteza în care legea specială prevede o procedură administrativ-jurisdicțională, iar partea nu a optat pentru aceasta. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7). Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (11)

(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g) Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor vătămați prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazul prevăzut la art. 4 alin. (2), nu este obligatorie procedura prealabilă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contractele administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripție. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Obiectul acțiunii judiciare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată autorității publice emitente sau dacă nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea, în tot sau în parte, a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a cererii. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (6)

(2) Instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum și orice litigii legate de aplicarea și executarea contractului administrativ. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (15)

(3) La soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se va avea în vedere regula după care principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 9. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Instanța de contencios administrativ, dacă apreciază că excepția îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Constituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Instanța de contencios administrativ, după pronunțarea Curții Constituționale, repune cauza pe rol și va da termen, cu citarea părților, numai dacă ordonanța sau o dispoziție a acesteia a fost declarată neconstituțională. În caz contrar, respinge acțiunea ca inadmisibilă pe fond. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În situația în care decizia de declarare a neconstituționalității este urmarea unei excepții ridicate în altă cauză, sesizarea instanței de contencios administrativ se va face în condițiile art. 7 alin. (5) și ale art. 11 alin. (1) și (2), cu precizarea că termenele încep să curgă de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3)

Instanța competentă Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, de până la 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (4)

(2) Recursul împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, iar recursul împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel se judecă de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Reclamantul se poate adresa instanței de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepția necompetenței teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

Termenul de introducere a acțiunii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (8), Modele (2)

(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (4)

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluționare a cererii; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, fără a depăși termenul prevăzut la alin. (2); Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (21), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1)

(3) În cazul acțiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut existența actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Ordonanțele sau dispozițiile din ordonanțe care se consideră a fi neconstituționale, precum și actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripție, iar termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

Documentele necesare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Reclamantul va anexa la acțiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorității publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. În situația în care reclamantul nu a primit nici un răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul și data înregistrării la autoritatea publică, precum și orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile. Jurisprudență

Citarea părților, relații Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) La primirea cererii, instanța va dispune citarea părților și va putea cere autorității al cărei act este atacat să îi comunice de urgență acel act, împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În situația în care reclamant este un terț în sensul art. 1 alin. (2) sau când acțiunea este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanța va cere autorității publice emitente să îi comunice de urgență actul atacat împreună cu documentația care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(3) În mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), după caz, se va proceda și în cazul acțiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanță lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Suspendarea executării actului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 14. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Respins recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (59), Doctrină (5)

(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanței de fond. Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (2)

(2) Instanța va rezolva cererea de suspendare, de urgență, cu citarea părților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcționarea unui serviciu public administrativ de importanță națională, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă și de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Încheierea sau, după caz, sentința prin care se pronunță suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Solicitarea suspendării prin acțiunea principală Respingeri de neconstituționalitate (20)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (22), Respins recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (5)

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Dispozițiile alin. (2) și (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea. Jurisprudență, Reviste (2)

Introducerea în cauză a funcționarului Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6)

(1) Cererile în justiție prevăzute de prezenta lege vor putea fi formulate și personal împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acțiunea se admite, persoana respectivă va putea fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Persoana acționată astfel în justiție îl poate chema în garanție pe superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Judecarea cererilor Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere în ședință publică, în completul stabilit de lege. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu excepția celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(3) Hotărârile vor fi redactate și motivate de urgență, în cel mult 10 zile de la pronunțare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Soluțiile pe care le poate da instanța Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (5), Comentarii expert (4)

(1) Instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (19)

(2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (8), și asupra legalității actelor sau operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(4) Atunci când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcție de starea de fapt, instanța poate: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; Jurisprudență, Reviste (2)

b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; Jurisprudență

c) impune uneia dintre părți îndeplinirea unei anumite obligații; Jurisprudență, Reviste (2)

d) suplini consimțământul unei părți, când interesul public o cere; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Soluțiile prevăzute la alin. (1) și la alin. (4) lit. b) și c) pot fi stabilite sub sancțiunea unei penalități pentru fiecare zi de întârziere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Termenul de prescripție pentru despăgubiri Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 19. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

(1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Cererile se adresează instanțelor de contencios administrativ competente, în termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se supun normelor prezentei legi în ceea ce privește procedura de judecată și taxele de timbru. Jurisprudență

Recursul Respingeri de neconstituționalitate (5), Comentarii expert (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (62), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3)

(2) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs, casând sentința, va rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei instanțe a fost dată cu încălcarea dispozițiilor referitoare la competența materială din prezenta lege, cauza se va trimite la instanța competentă. Când hotărârea primei instanțe a fost pronunțată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, la această instanță. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (2)

Judecarea recursului în situații deosebite Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 21. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5)

(1) Recurentul, în situații deosebite, cum ar fi împlinirea termenului până la care își poate valorifica dreptul pretins, va putea solicita președintelui instanței competente să soluționeze recursul și stabilirea termenului de judecată a recursului chiar înainte de primirea dosarului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea de fixare a unui termen de urgență, însoțită de dovada înregistrării recursului la instanța de fond, se soluționează în termen de 24 de ore de la prezentarea acesteia președintelui instanței de recurs. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(3) Soluția de admitere a cererii se comunică de îndată instanței de fond, care are obligația redactării hotărârii atacate, a comunicării acesteia părților, precum și a expedierii dosarului, într-un termen de 5 zile.

(4) Motivarea recursului se poate face, sub sancțiunea nulității pentru tardivitate, în termen de două zile de la comunicare. Jurisprudență

(5) Procedura de citare a părților și de comunicare a motivelor de recurs se va efectua cu prescurtarea termenului la 48 de ore, prin agent procedural sau prin orice mijloc rapid de comunicare a informațiilor scrise.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Act administ. fiscal emis de un organ necompetent. Analizarea legalit. înainte ca acesta sa fi fost analizat in cadrul contest. adm. obligat - Mădălina Moceanu
Instanta de fond avea competenta de a analiza decizia prin care a fost solutionata contestatia împotriva adresei mentionate, iar asupra legalitatii acestei adrese, se putea pronunta în masura în care decizia era emisa de un organ competent.
În conditiile în care a anulat decizia nr.2/2007 a Administratia Finantelor Publice sector 3 pe considerentul ca a fost emisa de un organ necompetent, nu putea proceda la analizarea legalitatii adresei contestate.
[ Mai mult... ]

Acțiune în anulare act administrativ - Mădălina Moceanu
Instanța de judecată nu se poate substitui autorității competente, în speță Consiliul Național de Combatere a discriminării, în sensul de constata în mod direct o stare de discriminare, în condițiile în care autoritatea pârâtă nu s-a pronunțat asupra acestui aspect.
Extras din Sentinta civila nr. 293/03.02.2016, Curtea de Apel Bucuresti, Secția a VIII-a Contencios administrativ și fiscal, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Cine are competența de soluționare a acțiunii în despăgubire formulată de ANAF împotriva administratorului unei societăți? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr.7/ 19.03.2018 în dosarul nr.3223/1/2017– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 95 pct. 1 și art. 96 pct. 1 din Codul de procedură civilă, precum și art. 281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, competența materială de soluționare a acțiunilor în despăgubiri formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, împotriva administratorului unei societăți înregistrate în registrul comerțului, în situația în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, revine instanței civile.
[ Mai mult... ]

Competenta inst. de contenc. administrativ de a se pronunta asupra legalit. actelor si operat. adm. care stau la baza emiterii unui act adm. - Mădălina Moceanu
PUD-ul, in consideratia dispozitiilor art.48 din Legea nr.350/2001, care ii reglementeaza caracterul exclusiv de reglementare specifica cu rol de a asigura conditiile de amplasare a unui obiectiv, este, in acelasi timp, un act premergator emiterii autorizatiei de construire, cât timp necesitatea întocmirii si aprobarii lui este prevazuta de certificatul de urbanism nr.664/2007, in vederea autorizarii constructiei.
In conformitate cu art.18 din Legea nr.554/2004, care reglementeaza un contencios de plina jurisdictie, instanta este competenta sa se pronunte si asupra legalitatii actelor sau operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1434 În sensul procedurii prealabile, art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2004 prevede că: „Înainte de ase adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, aacestuia.”
Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 262/2007.
(11) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.
Alin. (11) al art. 7 afost introdus de pct. 8 al art. I din Legea nr. 262/2007.
Pentru oînțelegere cât mai aprofundată aacestei chestiuni procedurale, prezentăm și dispozițiile alin. (6) al art. 7 din legea organică în materie, care asimilează în unele cazuri „plângerea prealabilă administrativă” cu „concilierea în cazul litigiilor comerciale/dintre profesioniști”, respectiv: „Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de modificare făcute de către una dintre părți, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;
c) de la data încălcării obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;
d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariției oricărei alte cauze care atrage stingerea obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;
e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.
Alin.(6) al art. 7 a fost modificat de pct.9 al art. I din Legea nr. 262/2007.
Un caz foarte important de exonerarea aobligației de aapela la procedura prealabilă este reglementat de art. 7 alin. (5) din aceeași lege care prevede că: „În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională aFuncționarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.” Cazurile amintite mai sus vizează „excepția de nelegalitate”, respectiv faptul că: „Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de arezolva ocerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de anu răspunde solicitantului în termenul legal.”
Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din Legea nr. 262/2007. [ Mai mult... ]
 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În egală măsură, persoana vizată de oinvestigație derulată de autoritatea pieței va fi îndreptățită să exercite recursul grațios, în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, împotriva ordonanței de începere ainvestigației, emise potrivit art. 8 din Regulamentul nr. 11/1997, precum și împotriva oricărui act administrativ emis în cadrul procedurii de investigare, sub condiția dovedirii vătămării suferite. Atunci când sunt invocate motive de nulitate absolută, cum ar fi, spre exemplu, neregularitatea întocmirii actului administrativ atacat pentru absența mențiunilor legale obligatorii, nu este necesară dovedirea vătămării. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Natura juridică și mecanismul procedurii prealabile în cazul acțiunii în anularea actelor administrative unilaterale 
    Procedura prealabilă este o procedură administrativă prin care o persoană lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ unilateral solicită autorității emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există89, revocarea în tot sau în parte a acelui act administrativ. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Sediul reglementării procedurii prealabile se regăsește în art. 7 din actuala Lege acontenciosului administrativ. Potrivit alin. (1) al art. 7, astfel cum acesta afost modificat de Legea nr. 262/2007, „înainte de ase adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, aacestuia”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Natura juridică și mecanismul procedurii prealabile în cazul acțiunii în anularea actelor administrative unilaterale 
    Procedura prealabilă este o procedură administrativă prin care o persoană lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ unilateral solicită autorității emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există93, revocarea în tot sau în parte a acelui act administrativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Dispoziții generale
Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ
Procedura de executare
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Care sunt noile modificări din Legea contenciosului administrativ?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act
Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ
Dreptul la acțiune în contenciosul (propriu-zis al) contractelor administrative/Le droit à l'action dans le contentieux (proprement-dit) des contrats administratifs/Right to action in (actual) administrative contract disputes
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ/About prescription in contentious administrative matters
Despre termenul de prescripție pentru acțiunea în despăgubire în contenciosul administrativ
Scurte reflecții asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Prescripția dreptului material la acțiune în materie fiscală/The prescription of the material right of action under the tax law
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Modele:
Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .
Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă (contencios administrativ)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 45/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.216/33/2015
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 797/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 459/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 660/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 12/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6) și ale art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 1609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 1039/2012 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 94 și 95 din Codul de procedură civilă,
Decizia nr. 7/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia vizând stabilirea competenței materiale de soluționare a acțiunilor în despăgubiri formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, împotriva administratorului unei societăți înregistrate în registrul comerțului, în situația în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a se determina dacă acțiunile având acest obiect sunt în competența instanței de contencios administrativ și fiscal sau în competența instanței civile
Decizia nr. 22/2019 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ce face obiectul Dosarului nr. 852/1/2019, din 24.06.2019
;
se încarcă...