Procedura de executare | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Procedura de executare Jurisprudență

Titlul executoriu Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 22. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, prin care s-au admis acțiunile formulate potrivit dispozițiilor prezentei legi, constituie titluri executorii. Jurisprudență

Obligația publicării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 23. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (5)

Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ, sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Ele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București, la cererea instanței de executare ori a reclamantului, fiind scutite de plata taxelor de publicitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Obligația executării Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 24. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (5)

(1) Dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive și irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se va aplica conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate de instanța de contencios administrativ și după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență

Instanța de executare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 25. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4)

(1) Sancțiunea și despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) se aplică, respectiv se acordă, de instanța de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în camera de consiliu, de urgență, cu citarea părților. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este scutită de taxa de timbru. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Hotărârea pronunțată de instanța de executare poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, și pentru punerea în executare a hotărârilor instanțelor de contencios administrativ date pentru soluționarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative. Jurisprudență, Reviste (4)

Acțiunea în regres Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 26. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Conducătorul autorității publice se poate îndrepta cu acțiune împotriva celor vinovați de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovați sunt funcționari publici, se vor aplica reglementările speciale.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Dispoziții generale
Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ
Procedura de executare
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești pronunțate de către instanțele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. Propuneri de lege ferenda
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
3. Despre calitatea procesuală pasivă în cazul cererilor formulate în condițiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, formă de executare silită specifică materiei contenciosului administrativ*
Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în litigii privind contractele de achiziție publică
Discuții referitoare la validarea popririi sumelor de bani din conturile bancare ale ordonatorului principal/secundar de credite, în ipoteza în care debitorul este ordonator terțiar de credite - studiu de caz
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
Cerere formulată în temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004. Îndeplinirea obligației de către debitor pe parcursul soluționării cererii. Consecințe/Application filed under art. 24 para. (3) of Law 554/2004. Fulfilment of the obligation by the debtor during the settlement of the application. Consequences
Efectele noului regim al competenței consacrat de Codul de procedură civilă în materia contenciosului administrativ. Executarea în condițiile Legii nr. 554/2004 a unei hotărâri "civile"*
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 10/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția contencios administrat iv și f iscal, pr in Încheierea din 11 decembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 35/2016 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 24.103/3/2013
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 17/2017 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ"
;
se încarcă...