Parlamentul României

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Modificări (11), Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (19), Acțiuni respinse (260), Referințe (22), Derogări (8), Cărți (6), Reviste (148), Modele (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Subiectele de sezină Modificări (1), Acțiuni respinse (4)

Art. 1. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (1339), Reviste (11), Referințe în cărți (1)

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public. Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (1072), Reviste (16)

(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (128), Reviste (1), Modele (1)

(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorității administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiție, poate sesiza instanța competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (6), Reviste (1)

(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuțiilor prevăzute de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor se datorează existenței unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităților publice emise cu exces de putere, sesizează instanța de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Jurisprudență (6), Reviste (2)

(5) Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat în emiterea unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va sesiza instanța de contencios administrativ competentă de la sediul autorității publice emitente. Modificări (1), Jurisprudență (11), Reviste (1)

(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanței constatarea nulității acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se va pronunța, la cerere, și asupra legalității actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor civile produse. Modificări (1), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (129), Reviste (5)

(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență (12)

(8) În condițiile prezentei legi, acțiunile în contencios administrativ pot fi introduse de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și de orice persoană de drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a vătămat un interes legitim. Modificări (1), Jurisprudență (23), Reviste (1)

(9) Participarea în instanță a reprezentantului Ministerului Public este obligatorie. Pentru situația prevăzută la alin. (5), instanța, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate. Modificări (2), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (24)

Semnificația unor termeni

Art. 2. - Jurisprudență (386), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (139), Reviste (2)

a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte administrative; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate și organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ atacat; Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (109), Reviste (4)

b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public; Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (381), Reviste (9)

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect: Acțiuni respinse (5), Referințe (2), Jurisprudență (1583), Reviste (19)

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achizițiile publice;

d) act administrativ-jurisdicțional - actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuții jurisdicționale în soluționarea unui conflict, după o procedură bazată pe contradictorialitate și cu asigurarea dreptului la apărare; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (37), Reviste (2)

e) contenciosul administrativ - activitatea de soluționare, de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim; Jurisprudență (24), Reviste (4)

f) instanța de contencios administrativ, denumită în continuare instanță - Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel și tribunalele administrativ-fiscale; Acțiuni admise (2), Jurisprudență (259), Reviste (4)

g) nesoluționarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen; Jurisprudență (54), Reviste (3)

h) refuzul nejustificat de a soluționa o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea; Jurisprudență (359), Reviste (5)

i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării acestuia; Jurisprudență (568), Reviste (6)

j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activității din cadrul forțelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanților de a da ordine subordonaților în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului militar; Jurisprudență (25), Reviste (1)

k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public; Jurisprudență (5)

l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparținând autorităților administrației publice, prin încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituție sau de lege; Jurisprudență (74), Reviste (2)

n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituție sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (278), Reviste (5)

o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (47), Reviste (1)

p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (63), Reviste (4)

r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații și altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (44), Reviste (6)

s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidență sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice ori a unui serviciu public; Jurisprudență (126), Reviste (2)

ș) instanță de executare - instanță care a soluționat fondul litigiului de contencios administrativ. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (749), Reviste (3)

(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (343), Reviste (10)

Tutela administrativă

Art. 3. - Acțiuni admise (2), Jurisprudență (50), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

(1) Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în fața instanței de contencios administrativ, actele emise de autoritățile administrației publice locale, dacă le consideră nelegale. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (57), Reviste (2)

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția publică, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată. Jurisprudență (5), Reviste (2)

(3) Până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) și (2) este suspendat de drept. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11), Reviste (2)

Excepția de nelegalitate Modificări (1), Acțiuni respinse (7)

Art. 4. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (798), Reviste (13), Referințe în cărți (1)

(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea părții interesate. În acest caz, instanța, constatând că de actul administrativ depinde soluționarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanța de contencios administrativ competentă, suspendând cauza. Modificări (2), Acțiuni respinse (21), Jurisprudență (540), Reviste (9)

(2) Instanța de contencios administrativ se pronunță, după procedura de urgență, în ședință publică, cu citarea părților. Modificări (1), Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (132), Reviste (8)

(3) Soluția instanței de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în 48 de ore de la pronunțare ori de la comunicare și se judecă în 3 zile de la înregistrare, cu citarea părților prin publicitate. Modificări (1), Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (107), Reviste (4)

(4) În cazul în care instanța de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanța în fața căreia s-a ridicat excepția va soluționa cauza, fără a ține seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (50), Reviste (6)

Actele nesupuse controlului și limitele controlului

Art. 5. - Jurisprudență (37), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: Jurisprudență (9)

a) actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; Jurisprudență (9)

b) actele de comandament cu caracter militar. Referințe (1), Jurisprudență (7)

(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară. Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (261), Reviste (4)

(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 și 21.

Actele administrativ-jurisdicționale Jurisprudență (1)

Art. 6. - Jurisprudență (51), Reviste (2)

(1) Jurisdicțiile administrative speciale sunt facultative și gratuite. Jurisprudență (7)

(2) Actele administrativ-jurisdicționale pot fi atacate direct la instanța de contencios administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea nu exercită căile administrativ-jurisdicționale de atac. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (27), Reviste (1)

(3) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să nu utilizeze calea administrativ-jurisdicțională de atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdicțional competent. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data notificării. Modificări (1), Jurisprudență (8), Reviste (1)

(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să renunțe la calea administrativ-jurisdicțională în timpul soluționării acestui litigiu, va notifica intenția sa organului administrativ-jurisdicțional sesizat, care emite o decizie ce atestă renunțarea la jurisdicția administrativă specială. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data comunicării acestei decizii. Modificări (1), Jurisprudență (27)

CAPITOLUL II Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ

Procedura prealabilă

Art. 7. - Acțiuni respinse (6), Derogări (3), Jurisprudență (1880), Reviste (13), Referințe în cărți (1)

(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există. Modificări (1), Acțiuni respinse (33), Jurisprudență (946), Reviste (7)

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în ipoteza în care legea specială prevede o procedură administrativ-jurisdicțională, iar partea nu a optat pentru aceasta. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (20), Reviste (1)

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7). Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (80), Reviste (3)

(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g). Jurisprudență (37), Reviste (1)

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor vătămați prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazul prevăzut la art. 4 alin. (2), nu este obligatorie procedura prealabilă. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Referințe (1), Jurisprudență (111), Reviste (3)

(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contractele administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (52), Reviste (1)

(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripție. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (104), Reviste (2)

Obiectul acțiunii judiciare

Art. 8. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (983), Reviste (8), Referințe în cărți (2)

(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată autorității publice emitente sau dacă nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea, în tot sau în parte, a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a cererii. Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență (621), Reviste (8)

(2) Instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum și orice litigii legate de aplicarea și executarea contractului administrativ. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (150), Reviste (4)

(3) La soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se va avea în vedere regula după care principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (33)

Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului

Art. 9. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (145), Referințe în cărți (1)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (98), Reviste (1)

(2) Instanța de contencios administrativ, dacă apreciază că excepția îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Constituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond. Jurisprudență (14)

(3) Instanța de contencios administrativ, după pronunțarea Curții Constituționale, repune cauza pe rol și va da termen, cu citarea părților, numai dacă ordonanța sau o dispoziție a acesteia a fost declarată neconstituțională. În caz contrar, respinge acțiunea ca inadmisibilă pe fond. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (15)

(4) În situația în care decizia de declarare a neconstituționalității este urmarea unei excepții ridicate în altă cauză, sesizarea instanței de contencios administrativ se va face în condițiile art. 7 alin. (5) și ale art. 11 alin. (1) și (2), cu precizarea că termenele încep să curgă de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (91)

Instanța competentă

Art. 10. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1122), Reviste (16), Referințe în cărți (2)

(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, de până la 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (3), Acțiuni respinse (4), Derogări (1), Jurisprudență (1514), Reviste (7)

(2) Recursul împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, iar recursul împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel se judecă de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (39)

(3) Reclamantul se poate adresa instanței de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepția necompetenței teritoriale. Jurisprudență (328), Reviste (2)

Termenul de introducere a acțiunii

Art. 11. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (362), Reviste (5), Modele (2), Referințe în cărți (1)

(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: Modificări (1), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (592)

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluționare a cererii; Jurisprudență (94)

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, fără a depăși termenul prevăzut la alin. (2); Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (51), Reviste (2)

c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (73), Reviste (1)

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Modificări (1), Acțiuni respinse (20), Jurisprudență (255), Reviste (1)

(3) În cazul acțiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut existența actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2). Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (16)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...