Parlamentul României

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Modificări (12), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (9), Respingeri hotărâri prealabile (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (8), Respingeri de neconstituționalitate (266), Admis recurs în interesul legii (4), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (24), Derogări (8), Cărți (6), Reviste (282), Doctrine (16), Modele (2), Comentarii expert, Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Subiectele de sezină Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență (7), Practică judiciară (1369), Reviste (22), Doctrină (5), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență (3), Practică judiciară (1115), Reviste (23), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (135), Reviste (3), Modele (1)

(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorității administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiție, poate sesiza instanța competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (6), Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuțiilor prevăzute de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor se datorează existenței unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităților publice emise cu exces de putere, sesizează instanța de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Practică judiciară (6), Reviste (4), Doctrină (2)

(5) Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat în emiterea unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va sesiza instanța de contencios administrativ competentă de la sediul autorității publice emitente. Modificări (1), Practică judiciară (11), Reviste (3), Doctrină (2)

(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanței constatarea nulității acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se va pronunța, la cerere, și asupra legalității actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor civile produse. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (4), Practică judiciară (128), Reviste (10), Doctrină (2)

(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile prezentei legi. Modificări (1), Practică judiciară (12), Doctrină (1)

(8) În condițiile prezentei legi, acțiunile în contencios administrativ pot fi introduse de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și de orice persoană de drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a vătămat un interes legitim. Modificări (1), Practică judiciară (23), Reviste (1), Doctrină (1)

(9) Participarea în instanță a reprezentantului Ministerului Public este obligatorie. Pentru situația prevăzută la alin. (5), instanța, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (23), Reviste (1), Doctrină (1)

Semnificația unor termeni

Art. 2. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (390), Reviste (6), Doctrină (4), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (141), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte administrative; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate și organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ atacat; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (117), Reviste (7), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (389), Reviste (17), Doctrină (4), Caută hotărâri judecătorești

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (2), Jurisprudență (14), Practică judiciară (1632), Reviste (46), Doctrină (5), Hotărâri judecătorești

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achizițiile publice;

d) act administrativ-jurisdicțional - actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuții jurisdicționale în soluționarea unui conflict, după o procedură bazată pe contradictorialitate și cu asigurarea dreptului la apărare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (38), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

e) contenciosul administrativ - activitatea de soluționare, de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim; Practică judiciară (25), Reviste (4)

f) instanța de contencios administrativ, denumită în continuare instanță - Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel și tribunalele administrativ-fiscale; Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (294), Reviste (9), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

g) nesoluționarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen; Practică judiciară (55), Reviste (5)

h) refuzul nejustificat de a soluționa o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea; Practică judiciară (378), Reviste (10), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării acestuia; Jurisprudență (1), Practică judiciară (603), Reviste (14), Doctrină (2)

j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activității din cadrul forțelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanților de a da ordine subordonaților în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului militar; Practică judiciară (26), Reviste (5), Doctrină (1)

k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public; Practică judiciară (5)

l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8), Doctrină (1)

m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparținând autorităților administrației publice, prin încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituție sau de lege; Practică judiciară (76), Reviste (3), Doctrină (1)

n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituție sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (295), Reviste (7), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (47), Reviste (1), Doctrină (1)

p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (63), Reviste (4)

r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații și altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (46), Reviste (7), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidență sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice ori a unui serviciu public; Practică judiciară (131), Reviste (4), Doctrină (2)

ș) instanță de executare - instanță care a soluționat fondul litigiului de contencios administrativ. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (799), Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (363), Reviste (17), Hotărâri judecătorești

Tutela administrativă

Art. 3. - Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență (4), Practică judiciară (48), Reviste (8), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în fața instanței de contencios administrativ, actele emise de autoritățile administrației publice locale, dacă le consideră nelegale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (56), Reviste (6), Doctrină (3)

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția publică, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată. Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) și (2) este suspendat de drept. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (11), Reviste (6), Doctrină (2)

Excepția de nelegalitate Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 4. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (6), Practică judiciară (820), Reviste (20), Doctrină (5), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea părții interesate. În acest caz, instanța, constatând că de actul administrativ depinde soluționarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanța de contencios administrativ competentă, suspendând cauza. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (23), Practică judiciară (553), Reviste (12), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(2) Instanța de contencios administrativ se pronunță, după procedura de urgență, în ședință publică, cu citarea părților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Practică judiciară (132), Reviste (12), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(3) Soluția instanței de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în 48 de ore de la pronunțare ori de la comunicare și se judecă în 3 zile de la înregistrare, cu citarea părților prin publicitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență (1), Practică judiciară (110), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

(4) În cazul în care instanța de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanța în fața căreia s-a ridicat excepția va soluționa cauza, fără a ține seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (1), Practică judiciară (53), Reviste (10), Hotărâri judecătorești

Actele nesupuse controlului și limitele controlului

Art. 5. - Practică judiciară (35), Reviste (1), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: Practică judiciară (9), Doctrină (1)

a) actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; Practică judiciară (11), Doctrină (2)

b) actele de comandament cu caracter militar. Referințe (1), Practică judiciară (7), Doctrină (1)

(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară. Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Practică judiciară (266), Reviste (9), Doctrină (2)

(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2), Doctrină (1)

(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 și 21. Reviste (1), Doctrină (1)

Actele administrativ-jurisdicționale Practică judiciară (1)

Art. 6. - Practică judiciară (53), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Jurisdicțiile administrative speciale sunt facultative și gratuite. Practică judiciară (7)

(2) Actele administrativ-jurisdicționale pot fi atacate direct la instanța de contencios administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea nu exercită căile administrativ-jurisdicționale de atac. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (28), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să nu utilizeze calea administrativ-jurisdicțională de atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdicțional competent. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data notificării. Modificări (1), Practică judiciară (8), Reviste (1)

(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să renunțe la calea administrativ-jurisdicțională în timpul soluționării acestui litigiu, va notifica intenția sa organului administrativ-jurisdicțional sesizat, care emite o decizie ce atestă renunțarea la jurisdicția administrativă specială. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data comunicării acestei decizii. Modificări (1), Practică judiciară (27)

CAPITOLUL II Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ Practică judiciară (1)

Procedura prealabilă Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Derogări (3), Jurisprudență (9), Practică judiciară (1933), Reviste (30), Doctrină (4), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (33), Jurisprudență (5), Practică judiciară (962), Reviste (16), Doctrină (5), Hotărâri judecătorești

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în ipoteza în care legea specială prevede o procedură administrativ-jurisdicțională, iar partea nu a optat pentru aceasta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (20), Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Practică judiciară (83), Reviste (8)

(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g). Practică judiciară (38), Reviste (2)

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor vătămați prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazul prevăzut la art. 4 alin. (2), nu este obligatorie procedura prealabilă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Practică judiciară (114), Reviste (7), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contractele administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (52), Reviste (5)

(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripție. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență (1), Practică judiciară (105), Reviste (5), Doctrină (2)

Obiectul acțiunii judiciare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1022), Reviste (18), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată autorității publice emitente sau dacă nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea, în tot sau în parte, a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a cererii. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (660), Reviste (19), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(2) Instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum și orice litigii legate de aplicarea și executarea contractului administrativ. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (151), Reviste (9)

(3) La soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se va avea în vedere regula după care principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (34), Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 9. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (148), Reviste (3), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (99), Reviste (4)

(2) Instanța de contencios administrativ, dacă apreciază că excepția îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Constituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond. Practică judiciară (14), Reviste (1)

(3) Instanța de contencios administrativ, după pronunțarea Curții Constituționale, repune cauza pe rol și va da termen, cu citarea părților, numai dacă ordonanța sau o dispoziție a acesteia a fost declarată neconstituțională. În caz contrar, respinge acțiunea ca inadmisibilă pe fond. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (16)

(4) În situația în care decizia de declarare a neconstituționalității este urmarea unei excepții ridicate în altă cauză, sesizarea instanței de contencios administrativ se va face în condițiile art. 7 alin. (5) și ale art. 11 alin. (1) și (2), cu precizarea că termenele încep să curgă de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (3), Practică judiciară (90), Reviste (2)

Instanța competentă Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1157), Reviste (21), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, de până la 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (1659), Reviste (19), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(2) Recursul împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, iar recursul împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel se judecă de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (43), Doctrină (1)

(3) Reclamantul se poate adresa instanței de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepția necompetenței teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (387), Reviste (6), Doctrină (3)

Termenul de introducere a acțiunii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (4), Practică judiciară (365), Reviste (14), Doctrină (5), Modele (2), Referințe în cărți (1)

(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență (1), Practică judiciară (599), Reviste (7), Doctrină (3)

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluționare a cererii; Practică judiciară (97), Reviste (3), Doctrină (1)

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, fără a depăși termenul prevăzut la alin. (2); Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (52), Reviste (3)

c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (75), Reviste (1)

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (20), Referințe (1), Practică judiciară (266), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) În cazul acțiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut existența actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară (16), Reviste (1)

(4) Ordonanțele sau dispozițiile din ordonanțe care se consideră a fi neconstituționale, precum și actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (63), Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripție, iar termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (81), Reviste (2)

Documentele necesare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (82), Reviste (2), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Reclamantul va anexa la acțiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorității publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. În situația în care reclamantul nu a primit nici un răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul și data înregistrării la autoritatea publică, precum și orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile. Practică judiciară (4)

Citarea părților, relații Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (133), Doctrină (1)

(1) La primirea cererii, instanța va dispune citarea părților și va putea cere autorității al cărei act este atacat să îi comunice de urgență acel act, împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Modificări (2), Practică judiciară (56), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În situația în care reclamant este un terț în sensul art. 1 alin. (2) sau când acțiunea este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanța va cere autorității publice emitente să îi comunice de urgență actul atacat împreună cu documentația care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Referințe (1), Practică judiciară (6), Doctrină (2)

(3) În mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), după caz, se va proceda și în cazul acțiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim. Modificări (1), Practică judiciară (5)

(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanță lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Practică judiciară (10)

Suspendarea executării actului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 14. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Respins recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență (10), Practică judiciară (2351), Reviste (28), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanței de fond. Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență (11), Practică judiciară (1573), Reviste (9), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(2) Instanța va rezolva cererea de suspendare, de urgență, cu citarea părților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (61), Reviste (2)

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcționarea unui serviciu public administrativ de importanță națională, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă și de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Practică judiciară (12)

(4) Încheierea sau, după caz, sentința prin care se pronunță suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Respingeri de neconstituționalitate (10), Practică judiciară (214), Reviste (2), Doctrină (1)

Solicitarea suspendării prin acțiunea principală Respingeri de neconstituționalitate (20)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (22), Respins recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (1157), Reviste (21), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență (1), Practică judiciară (219), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (2) și (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (37), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea. Practică judiciară (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Introducerea în cauză a funcționarului Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (100), Reviste (6), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Cererile în justiție prevăzute de prezenta lege vor putea fi formulate și personal împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acțiunea se admite, persoana respectivă va putea fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (47), Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Persoana acționată astfel în justiție îl poate chema în garanție pe superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (1), Doctrină (2)

Judecarea cererilor Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (35), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere în ședință publică, în completul stabilit de lege. Modificări (1), Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu excepția celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (59), Reviste (1), Modele (1)

(3) Hotărârile vor fi redactate și motivate de urgență, în cel mult 10 zile de la pronunțare. Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

Soluțiile pe care le poate da instanța Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (8), Practică judiciară (903), Reviste (11), Doctrină (3), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (5), Practică judiciară (439), Reviste (9), Hotărâri judecătorești

(2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (8), și asupra legalității actelor sau operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Practică judiciară (137), Reviste (5), Doctrină (2)

(3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. Practică judiciară (187), Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Atunci când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcție de starea de fapt, instanța poate: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (29), Reviste (4)

a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; Practică judiciară (5), Reviste (1)

b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; Practică judiciară (11)

c) impune uneia dintre părți îndeplinirea unei anumite obligații; Practică judiciară (17), Reviste (1)

d) suplini consimțământul unei părți, când interesul public o cere; Practică judiciară (13)

e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale. Practică judiciară (13)

(5) Soluțiile prevăzute la alin. (1) și la alin. (4) lit. b) și c) pot fi stabilite sub sancțiunea unei penalități pentru fiecare zi de întârziere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (112), Reviste (4)

Termenul de prescripție pentru despăgubiri Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 19. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (122), Reviste (7), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (56), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Cererile se adresează instanțelor de contencios administrativ competente, în termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. (2). Jurisprudență (1), Practică judiciară (34), Reviste (3)

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se supun normelor prezentei legi în ceea ce privește procedura de judecată și taxele de timbru. Practică judiciară (6)

Recursul Respingeri de neconstituționalitate (5), Comentarii expert (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (2), Practică judiciară (1631), Reviste (35), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (659), Reviste (13), Doctrină (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență. Modificări (1), Practică judiciară (72), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(3) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs, casând sentința, va rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei instanțe a fost dată cu încălcarea dispozițiilor referitoare la competența materială din prezenta lege, cauza se va trimite la instanța competentă. Când hotărârea primei instanțe a fost pronunțată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, la această instanță. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1315), Reviste (14), Doctrină (1)

Judecarea recursului în situații deosebite Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 21. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (63), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Recurentul, în situații deosebite, cum ar fi împlinirea termenului până la care își poate valorifica dreptul pretins, va putea solicita președintelui instanței competente să soluționeze recursul și stabilirea termenului de judecată a recursului chiar înainte de primirea dosarului. Practică judiciară (14), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de fixare a unui termen de urgență, însoțită de dovada înregistrării recursului la instanța de fond, se soluționează în termen de 24 de ore de la prezentarea acesteia președintelui instanței de recurs. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (5), Practică judiciară (119), Reviste (8), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Soluția de admitere a cererii se comunică de îndată instanței de fond, care are obligația redactării hotărârii atacate, a comunicării acesteia părților, precum și a expedierii dosarului, într-un termen de 5 zile.

(4) Motivarea recursului se poate face, sub sancțiunea nulității pentru tardivitate, în termen de două zile de la comunicare. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Procedura de citare a părților și de comunicare a motivelor de recurs se va efectua cu prescurtarea termenului la 48 de ore, prin agent procedural sau prin orice mijloc rapid de comunicare a informațiilor scrise.

CAPITOLUL III Procedura de executare Practică judiciară (16)

Titlul executoriu Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 22. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (83), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, prin care s-au admis acțiunile formulate potrivit dispozițiilor prezentei legi, constituie titluri executorii. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Obligația publicării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 23. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (2), Practică judiciară (71), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ, sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Ele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București, la cererea instanței de executare ori a reclamantului, fiind scutite de plata taxelor de publicitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Obligația executării Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 24. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (20), Practică judiciară (410), Reviste (16), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive și irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență (5), Practică judiciară (242), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se va aplica conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Practică judiciară (286), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate de instanța de contencios administrativ și după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei. Modificări (1), Practică judiciară (18), Caută hotărâri judecătorești

Instanța de executare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 25. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență (3), Practică judiciară (122), Reviste (13), Doctrină (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sancțiunea și despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) se aplică, respectiv se acordă, de instanța de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în camera de consiliu, de urgență, cu citarea părților. Practică judiciară (48), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este scutită de taxa de timbru. Modificări (1), Practică judiciară (8), Reviste (3)

(3) Hotărârea pronunțată de instanța de executare poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (25), Reviste (9), Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, și pentru punerea în executare a hotărârilor instanțelor de contencios administrativ date pentru soluționarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative. Practică judiciară (1), Reviste (4)

Acțiunea în regres Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 26. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (6), Reviste (4), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Conducătorul autorității publice se poate îndrepta cu acțiune împotriva celor vinovați de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovați sunt funcționari publici, se vor aplica reglementările speciale.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Judecarea cauzelor aflate pe rol Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (30), Reviste (1), Doctrină (2)

Cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.

Completarea cu dreptul comun Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 28. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (362), Reviste (21), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum și cu procedura reglementată de prezenta lege. Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se stabilește de instanță, cu prilejul soluționării excepțiilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (95), Reviste (31)

(2) Acțiunile introduse de Avocatul Poporului, de Ministerul Public, de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și cele introduse împotriva actelor administrative normative nu mai pot fi retrase. Referințe (1), Practică judiciară (10), Doctrină (1)

Corelarea terminologică

Art. 29. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (1), Doctrină (1)

Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanța de contencios administrativ, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege. Practică judiciară (1)

Dispoziții tranzitorii

Art. 30. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (3), Doctrină (1)

Până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluționează de secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Intrarea în vigoare

Art. 31. - Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Practică judiciară (3)

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Practică judiciară (2)

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 2 decembrie 2004.

Nr. 554.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...