Dispoziții generale | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Subiectele de sezină Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (42), Doctrină (7)

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (43), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorității administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiție, poate sesiza instanța competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuțiilor prevăzute de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor se datorează existenței unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităților publice emise cu exces de putere, sesizează instanța de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petiționarul dobândește, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(5) Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat în emiterea unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va sesiza instanța de contencios administrativ competentă de la sediul autorității publice emitente. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanței constatarea nulității acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se va pronunța, la cerere, și asupra legalității actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor civile produse. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (3)

(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(8) În condițiile prezentei legi, acțiunile în contencios administrativ pot fi introduse de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și de orice persoană de drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a vătămat un interes legitim. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(9) Participarea în instanță a reprezentantului Ministerului Public este obligatorie. Pentru situația prevăzută la alin. (5), instanța, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Semnificația unor termeni

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte administrative; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate și organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ atacat; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26)

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achizițiile publice;

d) act administrativ-jurisdicțional - actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuții jurisdicționale în soluționarea unui conflict, după o procedură bazată pe contradictorialitate și cu asigurarea dreptului la apărare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

e) contenciosul administrativ - activitatea de soluționare, de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim; Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (10)

f) instanța de contencios administrativ, denumită în continuare instanță - Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel și tribunalele administrativ-fiscale; Reviste (1)

g) nesoluționarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen; Jurisprudență, Reviste (4)

h) refuzul nejustificat de a soluționa o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea; Jurisprudență, Reviste (7)

i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării acestuia; Jurisprudență

j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activității din cadrul forțelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanților de a da ordine subordonaților în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului militar; Reviste (2)

k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public; Reviste (2)

l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice; Respingeri de neconstituționalitate (1)

m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparținând autorităților administrației publice, prin încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituție sau de lege; Jurisprudență, Reviste (9)

n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituție sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații și altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative; Reviste (3)

s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidență sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice ori a unui serviciu public; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

ș) instanță de executare - instanță care a soluționat fondul litigiului de contencios administrativ. Reviste (2)

(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (1)

Tutela administrativă

Art. 3. - Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în fața instanței de contencios administrativ, actele emise de autoritățile administrației publice locale, dacă le consideră nelegale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția publică, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) și (2) este suspendat de drept. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Excepția de nelegalitate Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 4. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (7)

(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea părții interesate. În acest caz, instanța, constatând că de actul administrativ depinde soluționarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanța de contencios administrativ competentă, suspendând cauza. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (24), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

(2) Instanța de contencios administrativ se pronunță, după procedura de urgență, în ședință publică, cu citarea părților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

(3) Soluția instanței de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în 48 de ore de la pronunțare ori de la comunicare și se judecă în 3 zile de la înregistrare, cu citarea părților prin publicitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (7)

(4) În cazul în care instanța de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanța în fața căreia s-a ridicat excepția va soluționa cauza, fără a ține seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (12)

Actele nesupuse controlului și limitele controlului

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) actele de comandament cu caracter militar. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară. Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 și 21. Reviste (1), Doctrină (1)

Actele administrativ-jurisdicționale Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Jurisdicțiile administrative speciale sunt facultative și gratuite. Jurisprudență

(2) Actele administrativ-jurisdicționale pot fi atacate direct la instanța de contencios administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea nu exercită căile administrativ-jurisdicționale de atac. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să nu utilizeze calea administrativ-jurisdicțională de atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdicțional competent. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data notificării. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să renunțe la calea administrativ-jurisdicțională în timpul soluționării acestui litigiu, va notifica intenția sa organului administrativ-jurisdicțional sesizat, care emite o decizie ce atestă renunțarea la jurisdicția administrativă specială. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data comunicării acestei decizii. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Principiul disponibilității părților în materia dreptului administrativ care este o ramură a dreptului public - Mădălina Moceanu
Act administrativ individual atacat de Prefect în exercitarea prerogativelor conferite de art. 3 din Legea nr. 554/2004, act ce crează drepturi în favoarea unor terțe persoane.
Instanța este datoare să supună dezbaterii recentele introducerii în cauză a beneficiarului actului și să pună în vedere reclamantului obligația de respectare a contradictorialității procesului conform art. 101 teza finală din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 129 Cod procedură civilă.
[ Mai mult... ]

RIL:Invocarea interesului legitim public/ privat - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 02.03.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 8/02.03.2020 în dosarul nr.3315/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov. și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Astfel, condiția cea mai importantă în cadrul acestei forme de răspundere și nu numai este cea aexistenței prejudiciului. După cum știm, prejudiciul este reparabil numai dacă este rezultatul încălcării unui drept subiectiv sau aunui interes legitim al victimei, interes care este apreciat ca fiind privat. Particularitatea este reliefată în dispozițiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, care prevede că interesul legitim poate fi după caz, „atât privat cât și public”. Mai departe, din definiția dată de legiuitor „interesului legitim public”, acesta este „interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice” [art. 2 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 554/2004]. Interpretând aceste texte putem înțelege că acțiunea în contencios administrativ se prezintă ca fiind oacțiune colectivă, care vizează „apărarea sau restabilirea dreptului sau interesului legitim aparținând unui grup de persoane, unei comunități și nicidecum unui individ.”1441 
    1441 E. Roșu, Acțiunea civilă. Condiții de exercitare. Abuzul de drept, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 150 citat în L. Pop, I.F. Popa, St.I. Vidu, op. cit., p. 522.
[ Mai mult... ]
 

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Acțiunea confesorie va putea fi introdusă împotriva terților și împotriva concedentului doar dacă tulburarea nu se realizează prin acte administrative (de exemplu, actul administrativ prin care concedentul denunță contractul pe motiv de interes public, acte administrative ale unor autorități publice terțe), caz în care concesionarul va utiliza acțiunea în contencios administrativ, în temeiul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Astfel, de pildă, Ministerul Public are legitimare procesuală activă în cazurile prevăzute de art. 45 C. proc. civ.. Tot astfel, autoritatea tutelară are posibilitatea de aintroduce oacțiune pentru decăderea unei persoane din drepturile părintești (art. 109 Codul familiei.). De asemenea, Legea nr. 554/2004 acontenciosului administrativ conferă legitimare procesuală activă Ministerului Public, Avocatului Poporului, Prefectului, Agenției Naționale aFuncționarilor Publici și oricărui subiect de drept public (art. 1 din lege). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pe dispozițiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 (temeiul de drept se completează cu dispozițiile legale încălcate prin emiterea actului administrativ atacat). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Părțile acțiunii în contenciosul administrativ 
    1.1. Calitatea de reclamant2 
    2 În completare, a se vedea și comentariul la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004.
 
    În contenciosul subiectiv3 au calitatea de reclamant persoanele fizice și juridice de drept privat care au fost lezate în drepturile sau interesele lor legitime prin actele administrative. Prin excepție, dacă printr-un act administrativ este lezat un drept sau interes legitim al unei persoane juridice de drept public (inclusiv al unei autorități publice), și aceasta poate avea calitatea de reclamant în acțiunea în contencios subiectiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Dispoziții generale
Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ
Procedura de executare
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Unele aspecte privind invocarea excepției de nelegalitate
Excepția de nelegalitate - evoluția legislativă și reglementarea actuală
Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
Unele considerații privind exercitarea controlului de tutelă administrativă asupra actelor administrative asimilate
Actele administrative exceptate de la controlul de legalitate în contencios administrativ
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
Calitatea procesuală în contenciosul administrativ
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 43 din O. G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul de a se stabili cărei instanțe de contencios administrativ îi revine competența să soluționeze litigiile având ca obiect acțiuni în anularea deciziilor de imputare și a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor, constituite la nivelul ministerelor și autorităților publice centrale, în situația în care reclamanții au urmat procedura administrativ-jurisdicțională prevăzută de O. G. nr. 121/1998
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Modele:
Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă (contencios administrativ)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 28/2017 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 391/36/2014
Decizia nr. 11/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 19 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 612/122/2013.
Decizia nr. 26/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.377/115/2015
Decizia nr. 36/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 4.225/117/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 65/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 302/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la "interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi pe terenul proprietatea justițiabilului sau care conține și alte limitări
Decizia nr. 13/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 94 și 95 din Codul de procedură civilă,
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
;
se încarcă...